สบท. เปิดโอกาสขยายเปิดรับผลงานน้องๆ รณรงค์ประกวดสปอตวิทยุภาษาถิ่น จนถึง 14 มิ.ย. 53

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการประกวด แข่งขัน

Logo

สืบเนื่องจากภาวะความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบัน ส่งผลให้รัฐบาลต้องประกาศเลื่อนเปิดภาคการศึกษาของนักเรียน นิสิต นักศึกษาออกไป ทางสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) จึงขอแจ้งขยายการเปิดรับผลงานประกวดสปอตวิทยุภาษาถิ่น 4 ภาค เพื่อรณรงค์ให้ความรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และกระตุ้นเตือนให้รู้เท่าทันภัยจากการใช้บริการโทรศัพท์บ้าน มือถือ และอินเทอร์เน็ต ในกลุ่มเด็กและกลุ่มประชาชนทั่วไป ออกไปจนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2553 จึงขอเชิญชวนนักเรียนนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานเข้าประกวดชิงเงินรางวัลกว่า 300,000 บาท

ติดตามรายละเอียดเพิ่มได้ทาง www.tci.or.th
หรือโทรสอบถามได้ที่ 02-937-4370 – 6 ต่อ 13 – 15

ร่วมส่งผลงานการ สร้างสรรค์งานเอเนิเมชั่นความยาว 3 นาทีภายใต้หัวข้อ “พลังจิ๋วช่วยไทย สู้ภัยเศรษฐกิจ”

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการประกวด แข่งขัน

Thailand Animation Contest 2009 by Ayudhya Allianz C.P.
ห้วข้อ “พลังจิ๋วช่วยไทย สู้ภัยเศรษฐกิจ”

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ร่วมกับมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ร่วมส่งผลงานการสร้างสรรค์งานเอเนิเมชั่นความยาว 3 นาทีภายใต้หัวข้อ “พลังจิ๋วช่วยไทย สู้ภัยเศรษฐกิจ” เพื่อ กระตุ้นให้เยาวชนไทยสนใจศึกษาค้นคว้าการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและถ่ายทอดออกมา ในรูปแบบของสื่อเอนิเมชั่นสำหรับให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป โดย 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของแต่ละประเภทจะได้เข้าร่วมค่ายอบรมและพัฒนาผลงาน จากผู้เชี่ยวชาญเป็นระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

เงื่อนไขการเข้าร่วมประกวด
การประกวดแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษา และ ระดับอุดมศึกษา

ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งผลงานเป็นทีม ๆ ละ ไม่เกิน 3 คน และต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้การรับรอง ผลงานเอนิเมชั่นที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีเนื้อหาให้ความรู้เพื่อช่วยแก้ไข ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ มีความยาวไม่เกิน 3 นาที และสร้างด้วยโปรแกรม Open Source เท่านั้น

หมดเขตรับสมัครในวันที่ 31 สิงหาคม และหมดเขตส่งผลงานในวันที่ 20 ตุลาคม 2552

รางวัลระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา

ทีมชนะเลิศ รับ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / ทุนการศึกษาจำนวน 50,000 บาท / กรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุระยะเวลา 1 ปี ทุนประกันภัยรวมท่านละ 1,000,000 บาท จาก อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. พร้อมทัวร์ทัศนศึกษาดูงานเอนิเมชั่นที่ประเทศญี่ปุ่น

ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่ ประกาศเกียรติคุณ / ทุนการศึกษาจำนวน 30,000 บาท / กรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุระยะเวลา 1 ปี ทุนประกันภัยรวมท่านละ 500,000 บาท จาก อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.

ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่ ประกาศเกียรติคุณ / ทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท / กรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุระยะเวลา 1 ปี ทุนประกันภัยรวมท่านละ 500,000 บาท จาก อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.

รางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล รับ ประกาศนียบัตร / ทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท / กรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุระยะเวลา 1 ปี ทุนประกันภัยรวมท่านละ 100,000 บาท จาก อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.aacp.co.th/thailandanimation
แผนกกิจกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายการตลาด บมจ. อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต จำกัด
ชั้น 6 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02 – 305- 7407

ประกวดออกแบบลายผ้าไหมแหงจังหวัดโคราช เพื่อสร้างตำนานแห่งผ้าไหมไทย

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวนิทรรศการ งานแสดง

เรียนเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานการออกแบบลายผ้าไหมหางกระรอกประยุกต์ เพื่อสร้างสรรค์ลายผ้าไหมเอกลักษณ์ใหม่ของจังหวัดนครราชสีมา โดยกำหนดส่งผลงาน เป็นการร่างแบบลายผ้าบนกระดาษขนาด 20×20 นิ้ว พร้อมอธิบาย แนวความคิด แหล่งที่มาของวัตถุดิบ ขั้นตอนการทอ และการดูแลรักษาผ้าไหม ความยาวไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ กระดาษ A4 โดยสามารถส่งผลงานด้วยตนเองได้ตั้งแต่ วันนี้ ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2552

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
JC&CO PUBLIC RELATIONS CO.,LTD
TEL : +66 (0) 2.713.6652
CELL : +66 (08) 1.323.4653
EMAIL : thipsirid@jcpr.co.th / thipsirid@gmail.com

ม.รังสิต จัดประกวดกลอนสด ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการประกวด แข่งขัน

ม.รังสิต คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย จัดโครงการประกวดกลอนสด ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2552 ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2552 เวลา 09.30-16.00 น. ณ ห้อง 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

การแข่งขันในปีนี้จะแบ่งการแข่งขันเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2552และเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนสนใจและเห็นความสำคัญของภาษาไทยอันเป็นภาษาประจำชาติตลอดจนเพื่อธำรงรักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยสาขาวรรณศิลป์และได้แสดงความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย ทั้งนี้ ภายในงานจะมีการแข่งขันการใช้ภาษาไทยในรูปแบบการประกวดกลอนสดการคัดลายมือ และการอ่านออกเสียง

สำหรับนักเรียนและผู้ที่สนใจสามารถส่งรายชื่อเข้าประกวดได้
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2552
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ศศวรรณ รื่นเริง สำนักงานรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2997-2200 ต่อ 5519 โทรสาร 0-2997-2394
หรือ e-mail : sasawan@ rsu.ac.th