มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญฟังเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ยุทธศาสตร์การตลาดและการบริการของธุรกิจการบิน”

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม สัมมนา

มหาวิทยาลัยรังสิต คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ สาขาการจัดการธุรกิจด้านการบิน จัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ยุทธศาสตร์การตลาดและการบริการของธุรกิจการบิน” ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2553 เวลา 09.00 – 12.00ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยรังสิต

ภายในงานมีหัวข้อที่น่าสนใจดังนี้ แนวทางการดำเนินการด้านการตลาดของธุรกิจการบินโดยทั่วไป การบริการที่แตกต่างกันของธุรกิจการบิน ยุทธศาสตร์การตลาดและกลยุทธการบริการของแต่ละธุรกิจการบิน และแนวโน้มการตลาดและบริการของธุรกิจการบินในอนาคต โดยวิทยากรรับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิเช่น ผู้บริหารสายการบินนกแอร์ ผู้บริหารสายการบิน Jet Airways ผู้บริหารสาย การบิน Delta-Northwest Airline ผู้บริหารสายการบิน Etihad Airline และอุปนายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวเป็นผู้ดำเนินการเสวนา

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สาขาการจัดการธุรกิจด้านการบิน คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต
โทร. 02-997-2200 ต่อ 4128

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การเสวนาทางวิชาการครั้งที่ 6

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม สัมมนา

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การเสวนาทางวิชาการครั้งที่ 6 เรื่อง “ ตลาดทองคำ โอกาสและการลงทุนอย่างนวัตกร”เพื่อส่งเสริมงานวิจัยของอาจารย์ และเผยแพร่ความรู้ ความชำนาญ ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ให้ประโยชน์ทางวิชาการอันสอดรับกับวิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นสถาบันวิชาการชั้นนำของประเทศในระดับนานาชาติ ที่มีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาของ ประเทศ และมีพันธกิจในการสร้างนวัตกรรม ทางด้านการศึกษาและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพวิทยาลัยนวัตกรรม จึงรวบรวบผลงานทักษะและประสบการณ์ ของอาจารย์ในวิทยาลัยมาถ่ายทอดสู่นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย ในรูปแบบการประชุมวิชาการ โดยอาจารย์ประจำของวิทยาลัยจะนำผลงานวิจัย หรืองานเขียนทางวิชาการมากำหนดเป้นหัวข้อการประชุม โดยประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ทางสังคม และเศรษฐกิจในปัจจุบัน และสาธารณชนผู้สนใจ

วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมเอกลักษณ์ด้านวิชาการของวิทยาลัย
2. ส่งเสริมงานวิจัยของอาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรม
3. เผยแพร่งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
4. ประยุกต์ ประสบการณ์ องค์ความรู้สู่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ

เนื้อหา
จะเน้นเนื้อหาด้านการลงทุน และการบริหารทางการเงินในภาวะเศรษฐกิจผันผวน ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากทั้งประเภทออมทรัพย์ และ เงินฝากประจำให้ผลตอบแทนต่ำลง การซื้อขายทองคำกลายเป็นทางเลือกที่มีประชาชนให้ความสนใจมาก ในการบริหารนวัตกรรม แนวโน้มการลงทุนในตลาดทองคำซึ่งแตกต่างจากตลาดหลักทรัพย์ โดยสิ้นเชิง โดยเฉพาะปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำ มีคำถามมากมายจากผู้ลงทุนรายใหม่ และผู้สนใจ เช่น ใครเป็นผู้กำหนดราคาทองคำ? ปัจจัยที่อะไรบ้างที่ทำให้ราคาทองเปลี่ยนแปลง? และ การลงทุนในตลาดทองคำทำได้อย่างไร? การต่อยอดในการบริหารจัดการ การสร้างสรรค์โอกาสใหม่ คำตอบทั้งหลายจะอยู่ในเนื้อหาของเสวนาวิชาการครั้งนี้

รูปแบบกิจกรรม
การเสวนาทางวิชาการ-แลกเปลี่ยนเชิงวิชาการ

กำหนด วัน-เวลา-สถานที่
วันพฤหัสที่ 23 กรกฎาคม 2552 ระหว่างเวลา 13.30 น.-16.30 น.
ณ ห้องบรรยาย C5 ชั้น 5 อาคารหอสมุดเดิม วิทยาลัยนวัตกรรม ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สอบถามรายละเอียด ที่ อ.วิภา ดาวมณี
โทร. 081-6134792
อีเมล์ csi_edu@yahoo.com

ขอเชิญร่วมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ” นวัตกรรมการจัดการสินค้าหมุนเวียนช้าเพื่อ SMEs และ OTOP “

Author: phassakorn  //  Category: Uncategorized

วิทยาลัยนวัตกรรม ธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมเสวนาทางวิชาการ

เรื่อง ” นวัตกรรมการจัดการสินค้าหมุนเวียนช้าเพื่อ SMEs และ OTOP ”

ในวันพุธที่ 26  พฤศจิกายน   เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้อง C5
อาคารอเนกประสงค์ 3 (หอสมุดเดิม)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

กำหนดการ

13.15 น.   ลงทะเบียน

13.30 น.  ผู้ดำเนินรายการ เชิญท่านคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม

กล่าวเปิดการเสวนา

13.45 น.  ผู้ดำเนินรายการแนะนำ วิทยากรผู้ร่วมเสวนา

อาจารย์สุวัฒนา จารุมิลินท  อาจารย์ประจำวิทยาลัย

คุณจิตติ อินทรเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัทภูเก็ตเพิร์ลอินดัสทรีจำกัด

คุณกรกช เดชส่งจรัส ทีมงาน

คุณธนนนท์ พิสิฐจำนง ทีมงาน

14.00 น. เริ่มการเสวนา

16.00 น. เปิดให้ซักถาม และ สรุปการเสวนา

16.30 น. จบรายการ

สอบถามรายละเอียด

ที่ อ.วิภา  ดาวมณี

โทร. 081-6134792

อีเมล์ csi_edu@yahoo.com