มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดหลักสูตรปริญญาตรีที่สอง

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดหลักสูตรปริญญาตรีที่สอง วท.บ.ไอที (ภาคพิเศษ 1ปีครึ่ง) เน้นการพัฒนาโปรแกรมเป็นหลัก สำหรับผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเท่า ที่จบการศึกษาเป็นเวลาไม่เกิน 5 ปี ( จบเมื่อปี 2548 หรือมากกว่า ) เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา และเปลี่ยนเส้นทางในการประกอบอาชีพสู่งานด้านไอที (เวลาเรียน : นอกเวลาราชการ)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่
1 มีนาคม – 30 เมษายน 2553

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.itsci.mju.ac.th/SecondBachelor53

หมายเหตุ
กรณี ที่ท่านจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมานานกว่า 5 ปี หรือผู้ที่สนใจสมัครลงเรียนเฉพาะในบางรายวิชาของหลักสูตร ท่านสามารถสมัครเรียนแบบเพิ่มพูนได้ รายละเอียดสามารถสอบถามได้จากเว็บไซต์ของสาขาวิชา

ติดต่อสอบถาม
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โทรศัพท์สำนักงาน. 053 – 873599, 053 – 873569 ( ทุกวัน )
โทรศัพท์เคลื่อนที่. 087 – 0664430, 085 – 0101507 ( ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน )
E – mail : apply_itmju@hotmail.com

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดหลักสูตรปริญญาตรีที่สอง ( ภาคพิเศษ 1 ปีครึ่ง ) วท.บ. IT

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดหลักสูตรปริญญาตรีที่สอง วท.บ.ไอที (ภาคพิเศษ 1ปีครึ่ง) สำหรับ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเท่า ที่จบการศึกษาเป็นเวลาไม่เกิน 5 ปี ( จบเมื่อปี 2548 หรือมากกว่า ) เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา และเปลี่ยนเส้นทางในการประกอบอาชีพสู่งานด้านไอที

เวลาเรียน : นอกเวลาราชการ
บรรยาย : วันพุธและ ศุกร์ เวลา 18.00-20.00 น.
ปฏิบัติ : วันเสาร์และ อาทิตย์ เวลา 9.00 -18.00 น

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2553

หมายเหตุ
กรณีที่ท่านจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมานานกว่า 5 ปี หรือผู้ที่สนใจสมัครลงเรียนเฉพาะในบางรายวิชาของหลักสูตรท่านสามารถสมัครเรียนแบบเพิ่มพูนได้ รายละเอียดสามารถสอบถามได้

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.itsci.mju.ac.th
โทรศัพท์สำนักงาน 053 – 873599, 053 – 873569 (ทุกวัน)
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 087 – 0664430, 085 – 0101507 (ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน)
E – mail : apply_itmju@hotmail.com

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์รับสมัครนักศึกษาเพิ่ม

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ได้เปิดรับนักศึกษาเพิ่มเติมดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในแผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
หรือมีหน่วยกิตสะสมในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

- มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.75
- มีคะแนนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์, วิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.75
- มีคะแนนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00
- คะแนนสอบมาตรฐานอื่นๆ เช่น SAT, TOEFL, IELTS (ถ้ามี)
- มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

กำหนดการ

รับสมัคร 15-22 พ.ค. 52 ทีส่วนคัดเลือกนักศึกษา หรือ http://www.kmutt.ac.th/admission/
สอบสัมภาษณ์ 25 พ.ค. 52
ประกาศรายชื่อ 26 พ.ค. 52