มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัคร โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรบัญชีบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรบัญชีบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

Banner

1. ประวัติความเป็นมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร นับเป็นวิทยาเขตแห่งที่ 4 ของมหาวิทยาลัย ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่ภูมิภาค ของประเทศไทย เพื่อเป็นการสนองปณิธานของมหาวิทยาลัย ทางคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ จึงเปิดทำาการเรียนการสอน เพื่อทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเข้าสู่สังคม จึงได้เปิดทำการเรียนการสอนเพิ่มเติมในหลักสูตรภาคพิเศษ 2 หลักสูตร

ƒ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ)
หลักสูตรมุ่งเน้นศึกษาด้านการบัญชี การบัญชีเพื่อการบริหาร การสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน รวมทั้งระบบสารสนเทศทางการบัญชี การนาเทคโนโลยีมาประยกต์ใช้กับงานบัญชี รวมถึงการใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อตัดสินใจทางธุรกิจ เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพการบัญชี รวมถึงมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

แนวทางประกอบอาชีพ
พนักงานในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ในตำแหน่ง นักบัญชี สมุหบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากร ที่ปรึกษาทางการบัญชี และงานที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี

ƒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
หลักสูตรมุ่งเน้นการศึกษาการบริหารการจัดการ การกำหนดนโยบายธุรกิจ การวางแผนและจัดการเชิงกลยุทธระดับต่างๆ ในองค์กร การบริหารโครงการ การพัฒนาความคิดเชิงระบบให้นิสิต ในการแก้ปัญหา การตัดสินใจตามสถานการณ์การเรียนรู้การบริหารสมัยใหม่ (Modern Management) เพื่อให้มีทักษะการเป็นนักบริหาร สามารถไปประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือเป็นนักบริหารที่มีจรรยาบรรณในองค์การธุรกิจ

แนวทางประกอบอาชีพ
ประกอบการธุริกิจส่วนตัว เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานบริหารองค์การธุรกิจทั้งภาครัฐบาลและเอกชนผู้รับผิดชอบการกำหนดนโยบาย การวางระบบงานของบริษัท การวางแผน กลยุทธ์ และแนวทางการดำเนินงานของบริษัท

ƒ จุดเด่นของหลักสูตร
1. คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) รวมทั้งคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์โดยตรงเฉพาะสาขา จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียง

2. ใช้หลักสูตรมาตรฐานเดียวกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) ดังนั้นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่ากัน โดยจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ วิทยาเขตบางเขน และได้รับใบปริญญาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. กิจกรรมเสริมหลักสูตร อาทิ โครงการสหกิจศึกษา เน้นการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเป็นระยะเวลากวา 4 เดือน การฝึกงานในสถานประกอบการในช่วงปิดภาคการศึกษาโครงการประกวดแผนธุรกิจ โครงการทัศนศึกษา โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการสัมมนาต่าง ๆ โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตไทย-อเมริกา โครงการพี่บัณฑิตแนะแนวการทำงานแก่รุ่นน้องการสงเสริมนิสิตเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ เป็นต้น

ƒ คุณสมบัติผู้สมัคร
เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายและคาดว่าจะจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ระดับปวช. / ปวส. ทุกสาขา หรือเทียบเท่า

ƒ กำหนดการ
รับสมัคร 4 มกราคม ถึง 31 มนาคม 2553
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบ 2 เมษายน 2553
สอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) 19 เมษายน 2553
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 19 เมษายน 2553
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ชำระเงินภายในวันที่ 23 เมษายน 2553

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาประมาณ 22,500 บาท ต่อภาคการศึกษา
- มีเงินกู้เพื่อการศึกษา(กยศ.)
- มีทุนการศึกษาสำหรับนิสิตขาดแคลนทุนทรัพย์
- ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้เรียนดีตามระเบียบมหาวิทยาลัย

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครตามช่องทางดังนี้
ƒ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่คณะฯ (ห้องธุรการ คณะชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) พร้อมชำระค่าสมัคร 200 บาทƒ ส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างล่างพร้อมโอนเงินค่าสมัคร 200 บาท เข้าหมายเลขบัญชี 446-1-07347-1 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชีโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้
1. ใบสมัคร 1 ฉบับ
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
4. สำเนาผลการเรียน 1 ฉบับ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4272-5039 , 086-8864594 (คุณวรสิทธิ์ วงศ์อดิศัย)
หมายเลขโทรสาร 0-4272-5040
http://fam.csc.ku.ac.t

เชิญสัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ IT Strategies for Opportunity and Survival

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม สัมมนาขอเชิญเพื่อน ๆ ชาว KAPOOK เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ และนิทรรศการ โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในหัวข้อ
Mission Possible : IT Strategies for Opportunity and Survival

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเผยแพร่ความรู้ในเรื่องของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจทุกระดับ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในภาวะของวิกฤตเศรษฐกิจ

2.เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์โดยตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจะก่อให้เกิดความตระหนักต่อหน้าที่ และขอบเขตที่รับผิดชอบ ในการที่จะก้าวไปสู่ผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความพร้อมในการประยุกต์ ใช้งานการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร การเลือกใช้เครื่องมือ และวิธีการที่ถูกต้องแม่นยำเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อไป

พบกับหัวข้อการสัมมนาวิชาการ

•Web Platform and Web-Oriented Architecture (WOA)

•แนวทางการบริหารจัดการการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อลดต้นทุน

•Search Engine & Social Media Marketing Strategies in Economic Crisis

•Sharing in Business Intelligence Tool

•และอื่นๆอีกมากมาย http://bizit.cpe.ku.ac.th/agenda/agenda.php

พบกับวิทยากร อาทิเช่น อ.ปริญญา หอมอเนก, อ.พิมพ์พร นรินทร์โท, คุณสุปรีชา ลิมปิกาญจนโกวิท และท่านอื่นๆอีกมากมาย

ในวันที่ 15 – 16 ตุลาคม 2552 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ลงทะเบียนตั้งแต่วันอังคารที่ 1 กันยายน 2552
http://bizit.cpe.ku.ac.th/register/register.php
สนใจติดต่อ โทร. 02-942-8555 ต่อ 1439, 1400, 1411

คอนเสิร์ตไลท์ออเคสตร้าเพลงปฏิวัติ “…เพราะคิดถึงเพื่อน”

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวนิทรรศการ งานแสดง

โครงการจัดแสดงคอนเสิร์ตไลท์ออเคสตร้าเพลงปฏิวัติ “…เพราะคิดถึงเพื่อน”
ณ หอประชุมพิพิธภัณฑ์ฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2552 19:30 น.

คอนเสิร์ตครั้งนี้ จึงได้จัดมีขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูจิตใจกล้าต่อสู้ กล้าเสียสละเพื่อส่วนรวม ของมวลนิสิต นักศึกษาและประชาชน ที่ต่อสู้เพื่อเอกราช ประชาธิปไตย และความเป็นธรรมในสังคม เพื่อบันทึกประวัติศาสตร์ของบทเพลงปฏิวัติ และเพื่อได้มีการพบปะกันในหมู่อดีตนักปฏิวัติ

รูปแบบการแสดง
เป็นการแสดงดนตรีของวงเพื่อนมิตรไลท์ออเคสตร้า ประกอบการขับร้องของส่วนหนึ่งของนักร้องปฏิวัติในอดีต นักศึกษาปัจจุบัน และชุดการแสดงนาฏศิลป์ประกอบ

บทเพลงที่ใช้แสดง
คัดเลือกบทเพลงปฏิวัติที่เกี่ยวกับความคิดความผูกพัน จำนวน 20 เพลง มาแสดงได้แก่

1. เพลงรำลึกวีรชน
2. นาฏศิลป์ประกอบเพลงฟ้าทอง
3. เพลงสดุดีวีรชน 14 ตุลา
4. เพลงสดุดีวีรชน 6 ตุลา
5. เพลง ตุลาชัย
6. เพลง นกน้อย
7. สดุดีครูประชา
8. เพลงดาวแห่งชาวนา
9. เพลงขอเพื่อนจงหยัดยืน
10. เพลงแผ่นดินของเรา
11. นาฏศิลป์ประกอบเพลงตันหยง
12. เพลงแองเตอร์นาซิอองนาล
13. เพลงลาไปเป็นทหารปลดแอก
14. เพลงทหารประชาชน
15. เพลงดาวแดงส่องสว่างเหนือภูพาน
16. เพลงพี่น้องภาคใต้รุกรบช่ำชอง
17. เพลงสดุดีนักรบแนวหน้า
18. เพลงความหวังแห่งชีวิตใหม่
19. เพลงขอสดุดีแด่พรรคที่รักยิ่ง
20. เพลงสายทางนักรบประชา
21. เพลงภูสระเริงรำ

สนใจจองบัตรชมการแสดง ได้ที่
คุณจันทิรา สระทองเขียว
โทรศัพท์: 084.116.4992
Email: cpt.song@gmail.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://cpt.igetweb.com

“สสอน.” เชิญชวนนิสิตนักศึกษา ร่วมอบรมพัฒนาสมองเด็ก

Author: phassakorn  //  Category: Uncategorized

สถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้ (สสอน.) องค์การมหาชนสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เชิญชวน นิสิต นักศึกษา

คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ หรือ พยาบาลศาสตร์ ร่วมอบรมโครงการคาราวานเพื่อนหนูคู่สมอง โดยกิจกรรมจะมี

การอบรมจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเยาวชนตามพัฒนาการของสมอง และออกคาราวานจัดกิจกรรมในชุมชนเขตพื้นที่กรุงเทพฯ

ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2552

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

รับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสัมครได้ทางอีเมลล์ caravan@igil.or.th

ภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2552

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02-686-2999

โครงการ สู่อ้อมกอดนนทรี สำหรับนิสิตเกษตรศาสตร์ “ความเป็นเกษตร หล่อหลอมให้พอเพียง”

Author: phassakorn  //  Category: กิจกรรมมหาวิทยาลัย

30 พฤษภาคมนี้ วันดีสำหรับนิสิตเกษตรศาสตร์ “ความเป็นเกษตร หล่อหลอมให้พอเพียง”

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคมนี้ พี่ๆ องค์การบริหารองค์การนิสิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอเชิญน้องๆ นิสิตใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม “สู่อ้อมกอดนนทรี
โดยภายในกิจกรรม น้องๆ จะพบกับฐานกิจกรรมที่สนุกสนานมากมายหลายหลาก
มีการนั่งรถตะลัย (ตะลุยทั่วมหาวิทยาลัย) ทัวร์สถานที่สำคัญๆ ของมหาวิทยาลัย สันทนาการ ปิดท้ายด้วย
“สันทนาการรวมของ พี่ ๆ สันทนาการจาก ทุก ๆ zone” และ “วงดนตรีชื่อดังของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”์

พี่ ๆ อบ.ก.ก็ขอเชิญชวนน้องๆ นิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกคนร่วมกิจกรรมนี้กันเยอะๆ
ได้ทั้งเพื่อน ได้ทั้งความสนุกสนาน และ ชั่วโมงกิจกรรม 8 ชั่วโมง กันเลยทีเดียว

กิจกรรมดีๆ อย่างนี้ อย่าพลาดนะครับ !! ^^

องค์การบริหารองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการแรกพบ “เปิดทุ่งบางเขน52″

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนได้จัดโครงการแรกพบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “เปิดทุ่งบางเขน52″
ขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างน้องๆว่าที่นิสิตใหม่ กับรุ่นพี่ อีกทั้งยังจะเป็นการแนะนำการปฏิบัติตนในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้กับน้องๆอีกด้วย

12 พฤษภาคม 2552 ฤกษ์งามยามดี เวลา 9 นาฬิกา ขอเชิญว่าที่นิสิตใหม่ ม.เกษตรบางเขน
ทุกคณะ เข้าร่วมงานแรกพบ ม.เกษตร หรือที่เรียกว่า งานเปิดทุ่งบางเขน52
ณ บริเวณ สระน้ำรอบหอประชุมใหญ่ เกษตรกลาง บางเขน

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อความยินดีกับน้องๆทุกคนที่สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆมากมาย
จนได้มาเป็นส่วนหนึ่งของ KU ของเรา อีกทั้งเพื่อให้น้องๆ นิสิตใหม่ทุกคนได้เริ่มปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่
และรู้จักกับเพื่อนๆพี่ๆในคณะ รวมทั้งรับเอกสารคำแนะนำในการเข้ารับการสัมภาษณ์

ภายในงาน ประกอบไปด้วย การจัดซุ้มต้อนรับน้องใหม่ของพี่ๆทั้ง 14 คณะ
และการแสดงของพี่ๆนิสิต รวมไปถึงการออกร้านจำหน่ายของที่ระลึกของทางมหาวิทยาลัย

น้องๆ นนทรีรุ่น KU69 ที่เพิ่งทราบผลแอดมิชชันไม่ควรพลาด และอย่าลืมนำหนังสือเรียนที่ไม่ได้ใช้แล้ว
มาร่วมบริจาคให้กับน้องๆผู้ขาดแคลนด้วยนะครับ

พิเศษสุดๆ สำหรับน้องๆที่จะมาเข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกคนจะได้รับขอที่ระลึกสุดพิเศษ
จากพี่ๆองค์การบริหารองค์การนิสิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
http://www.kusab.nisit.ku.ac.th/index1.html
02-942-8723 กด 0