ขอเชิญเข้าร่วมอบบรมโครงการ UTCC Brand Youth Creativity Camp ครั้งที่ 4

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

UTCC

ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโททุกสถาบัน
เข้าร่วมอบรมโครงการอบบรม UTCC Brand Youth Creativity Camp ครั้งที่ 4
ภายใต้หัวข้อ “Youth Power for Tourism Branding”
ระหว่างวันที่ 26-30 ตุลาคม 2552 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษัทเอเยนซี่โฆษณาชื่อดัง Leo Burnett
และร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของการสร้างแบรนด์ท่องเที่ยวดอยตุง เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จย่า
ในการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย 3 วัน 2 คืน เพียง 3,000 บาท พร้อมรับประกาศนียบัตร
หลังเสร็จสิ้นโครงการรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดได้ที่
ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า ม.หอการค้าไทย
โทร.02-697-6355-6โทรสาร. 02-697-6355
E-mail : brandteam@utcc.ac.th
www.utcc.ac.th/brandthaicenter

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมนาเรื่อง CSR สร้างคุณค่าสู่ธุรกิจไทย

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม สัมมนา

poster

โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง CSR สร้างคุณค่าสู่ธุรกิจไทย
ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ในวันที่ 3 ตุลาคม 2552 เวลา 9.00 – 12.00 น.

วิทยากร และผู้ดำเนินรายการ

คุณ พิพัฒน์ ยอดพฤติการ
ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์

คุณวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์
ผู้บริหารระดับสูงดูแลด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์
บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

คุณพีรพงษ์ กลิ่นละออ
ผู้จัดการฝ่าย CSR
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

คุณณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์
ผู้ดำเนินรายการ

รายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://seminar.rmba-ku.com
โทร 082-9689660, 082-9621368
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

มสธ.จัดอบรมฟรี ! “การสร้างเสริมอาชีพด้วยการแพทย์แผนไทย”

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม สัมมนา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) จัดฝึกอบรมในหัวข้อ “การสร้างเสริมอาชีพด้วยการแพทย์แผนไทย” จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรการนวดเพื่อสุขภาพ แบบราชสำนัก จัดอบรมระหว่างวันที่ 18-19 กรกาคม 2552 และหลักสูตรการสร้างเสริมอาชีพด้วยพืชสมุนไพร อบรมวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2552 เปิดรับผู้สนใจเข้าอบรมฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
02-504-8033 หรือ
ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.stou.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการแปลงเป็นทุน”

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม หลักสูตร

ด้วยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการแปลงเป็นทุน”
หลักสูตรประกอบไปด้วย 9 หัวข้อหลัก คือ

1.นโยบายและมาตรการส่งเสริม SMEs
2.การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ
3. กลยุทธ์ทางการตลาด
4.การบริหารจัดการธุรกิจ
5. การบริหารองค์กรและบุคลากร
6. การบริหารทางการงิน/บัญชี
7. การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ
8.การให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งธุรกิจ
9. การศึกษาดูงาน (ภายในประเทศและต่างประเทศ)

เปิดรับสมัคร รุ่นที่ 4อบรมระหว่างวันที่ 8 -27 กรกฎาคม 2552 รับจำนวน 30 คน
ใช้เวลาอบรม 12 วัน เวลา 09.00-17.00 น. อบรมฟรี

มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้รับข้อมูลเชิงลึก สำหรับการจัดทำโครงการธุรกิจอุตสาหกรรมที่ใช้ภูมิปัญญาในการประกอบธุรกิจได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจจากสถาบันต่างๆ ได้แก่ กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ สภาอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันการเงิน หน่วยงานวิจัย และคณาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจาก สถาบันการศึกษาคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ กลุ่มผู้ประดิษฐ์ คิดค้น หรือผู้ประกอบการซึ่งได้จดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ/ลิขสิทธ์ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) กับกรมสิทธิบัตรทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โทรศัพท์ 0-2585-2655, 0-2913-2500 ต่อ 2305
โทรศัพท์มือถือ 08-5134-1464,08 –
9489-4580

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะเปิดหลักสูตรโครงการจัดอบรมระยะสั้น จำนวน 3 หลักสูตร

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม หลักสูตร

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะเปิดหลักสูตรโครงการจัดอบรมระยะสั้น
จำนวน 3 หลักสูตร
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้คือ

1. หลักสูตร “NEGOTIATION STRATEGIES IN CONFLICT RESOLUTION
โดยมี Dr. Pakdi Thanvarachorn และ Mr. Piya Ouraipryvan เป็นวิทยากร
ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2552 เวลา 9:00 – 16:00 น.

2. หลักสูตร “INTRODUCTION TO PETROLEUM AND PETROCHEMICAL INDUSTRIES
โดยมี Mr. Piya Ouraipryvan เป็นวิทยากร
ระหว่างวันที่ 3 – 4 กันยายน 2552 เวลา 9:00 – 16:00 น.

3. หลักสูตร “Modern Process Control Methods
โดยมี Dr. Henri A. Brittain ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอเมริกา เป็นวิทยากร
ระหว่างวันที่ 21 – 23 กันยายน 2552 เวลา 9:00 – 16:00 น.

4. หลักสูตร “Advanced Process Control Workshop
โดยมี Dr. Henri A. Brittain ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอเมริกา เป็นวิทยากร
ระหว่างวันที่ 24 – 25 กันยายน 2552 เวลา 9:00 – 16:00 น.

วิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านที่สนใจ
เข้าร่วมอบรมระยะสั้นในวันและเวลาดังกล่าว รายละเอียดดังเอกสารแนบ
และถ้าหากมีคำถาม หรือข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อ

หน่วยบริการวิชาการ e-mail: ppcshortcourse@chula.ac.th
หรือที่หมายเลข 0-2218-4155, 0-2218-4154
และที่หมายเลขมือถือ 08-1692-7593

นอกจากนี้ ทางวิทยาลัยฯ ยังจะมีการจัด Short Course อื่นๆ
รายละเอียดสามารถติดตามได้จาก web sites ดังต่อไปนี้
http://www.ppc.chula.ac.th/shortcourse/

โครงการอบรมบริการความรู้ภาษาไทย ประจำปี 2552

Author: phassakorn  //  Category: Uncategorized

ศูนย์ภาษาไทยสิรินธร จัดโครงการบริการความรู้ภาษาไทย ประจำปี 2552
ประกอบด้วยหัวข้อเรื่อง การเขียนรายงานการประชุม การเขียนบันทึกและจดหมายติดต่องาน
ศาสตร์และศิลป์การเป็นพิธีกรสัมภาษณ์ และเตรียมพร้อมการเป็นพิธีกรมืออาชีพ

การอบรมเริ่มตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2552
สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณสำราญ แก้วพึ่งทรัพย์
โทร 02-2189480 หรือ www.stc.chula.ac.th

ม.รังสิต จัดอบรมภาษาจีนกลางและภาษาญี่ปุ่น

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม หลักสูตร

สถาบันภาษาและเอเชียตะวันออกศึกษา ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดอบรมภาษาจีนกลางและภาษาญี่ปุ่นสำหรับบุคคทั่วไป
ณ อาคารอุไรรัตน์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

โดยเปิดอบรมภาษาจีน 3 หลักสูตร ดังนี้
1.) หลักสูตรอบรมภาษาจีนกลางพื้นฐาน 30 ชั่วโมง เริ่มเรียนวันที่ 27 มิถุนายน-3 ตุลาคม 2552
(เรียนเฉพาะวันเสาร์ เวลา 10.00–12.00 น.)
2.) หลักสูตรภาษาจีนกลางระดับต้น 1 เริ่มเรียนวันที่ 27 มิถุนายน-3 ตุลาคม 2552
(เรียนเฉพาะวันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.)
3.) หลักสูตรเตรียมสอบวัดระดับภาษาจีนกลาง (HSK) ระดับต้น-กลาง
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2552 โดยเริ่มเรียนวันที่ 10 กรกฎาคม-29 กันยายน 2552
(เรียนเฉพาะวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 16.30-18.30 น.)

นอกจากนี้ ยังเปิดอบรมภาษาญี่ปุ่น 2 หลักสูตร ดังนี้
1.) หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อเตรียมสอบวัดระดับ 2 หลักสูตร 45 ชั่วโมง
2.) หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อเตรียมสอบวัดระดับ 3 หลักสูตร 45 ชั่วโมง

โดยทั้ง 2 หลักสูตรเริ่มเรียนวันที่ 30 มิถุนายน-10 พฤศจิกายน 2552
(เรียนเฉพาะวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 17.00-18.30 น.)

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 23 มิถุนายน 2552
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณทนีย์วัน สัจจะเขตร์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
โทร. 0-2997-2222-30 ต่อ 1321-3, 084-211-0920

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เปิดอบรมหลักสูตร “เรียนภาษาจีนจากวัฒนธรรม”

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม หลักสูตร

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
เปิดอบรมหลักสูตร “เรียนภาษาจีนจากวัฒนธรรม” สำหรับผู้สนใจทั่วไป
ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน – 23 สิงหาคม 2552
เป็นหลักสูตรที่เน้นการเรียนรู้ภาษาจีนจากวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ประวัติศาสตร์ สุภาษิตจีน เป็นต้น

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น ค่าอบรมท่านละ 3,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2259-9160 ต่อ 1661

“สสอน.” เชิญชวนนิสิตนักศึกษา ร่วมอบรมพัฒนาสมองเด็ก

Author: phassakorn  //  Category: Uncategorized

สถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้ (สสอน.) องค์การมหาชนสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เชิญชวน นิสิต นักศึกษา

คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ หรือ พยาบาลศาสตร์ ร่วมอบรมโครงการคาราวานเพื่อนหนูคู่สมอง โดยกิจกรรมจะมี

การอบรมจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเยาวชนตามพัฒนาการของสมอง และออกคาราวานจัดกิจกรรมในชุมชนเขตพื้นที่กรุงเทพฯ

ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2552

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

รับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสัมครได้ทางอีเมลล์ caravan@igil.or.th

ภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2552

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02-686-2999

ขอเชิญร่วมเสวนาวิชาการ “กลยุทธ์ และเครื่องมือในการจัดการความไม่แน่นอน และลดความสูญเสียในธุรกิจ”

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม สัมมนา

โครงการ CITU Forum ครั้งที่ 5
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เพื่อส่งเสริมงานวิจัยของอาจารย์ และเผยแพร่ความรู้ ความชำนาญ ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ให้ประโยชน์ทางวิชาการอันสอดรับกับวิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นสถาบันวิชาการชั้นนำของประเทศในระดับนานาชาติ ที่มีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาของ ประเทศ และมีพันธกิจในการสร้างนวัตกรรม ทางด้านการศึกษาและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพวิทยาลัยนวัตกรรม จึงรวบรวบผลงานทักษะและประสบการณ์ ของอาจารย์ในวิทยาลัยมาถ่ายทอดสู่นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย ในรูปแบบการประชุมวิชาการ โดยอาจารย์ประจำของวิทยาลัยจะนำผลงานวิจัย หรืองานเขียนทางวิชาการมากำหนดเป็นหัวข้อการประชุม โดยประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ทางสังคม และเศรษฐกิจในปัจจุบัน และสาธารณชนผู้สนใจ

วัตถุประสงค์ของการบรรยาย

1. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจในเรื่องความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ
2. เพื่อนำเสนอกลยุทธ์และเครื่องมือการจัดการต่างๆในการจัดการความไม่แน่นอนและลดความสูญเสียของธุรกิจ
3. ยกตัวอย่างกรณีศึกษาของผู้ประกอบการที่ใช้แนวทางการจัดการความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ

เนื้อหา

ในการดำเนินธุรกิจบ่อยครั้งที่ความสูญเสียต่างๆเกิดจากการที่ผู้ประกอบการไม่ได้ตระหนักถึงความไม่แน่นอนต่างๆที่อาจเกิด

ขึ้นและไม่ได้เตรียมแผนการที่จะจัดการไว้ การจัดการแบบ Proactiveนั้นเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจปัจจุบันที่

เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจควรมีความเข้าใจเรื่องกลยุทธ์การบริหารนวัตกรรม และการ

จัดการแบบ Proactive รวมทั้งสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์และสร้างเครื่องมือจัดการความไม่แน่นอนเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่

อาจเกิดขึ้น รวมทั้งลดความสูญเสียต่างๆ ในทางธุรกิจ

หัวข้อการบรรยาย

1. ความสำคัญของ Uncertainty Management
2. ตัวอย่างกลยุทธ์การจัดการความไม่แน่นอนในภาคอุตสาหกรรม
3. เครื่องมือการจัดการความไม่แน่นอน
4. กรณีศึกษาผู้ประกอบการ
5. แนวทางและข้อเสนอแนะในการนำกลยุทธ์และเครื่องมือไปใช้ในการประกอบธุรกิจ

รูปแบบกิจกรรม
การเสวนาทางวิชาการ-แลกเปลี่ยนเชิงวิชาการ

กำหนดการ หัวข้อเสวนาทางวิชาการ CITU FORUM ครั้งที่ 5
กลยุทธ์ และเครื่องมือในการจัดการความไม่แน่นอนและลดความสูญเสียในธุรกิจ :
(Strategies and Tools for Managing Uncertainties and Reducing Losses in Business)

โดย อาจารย์ ดร.วุฒิไกร งามศิริจิตต์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรม ธรรมศาสตร์
วิทยากรรับเชิญ ดร.สิทธิพร ดาดาษ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจ SMEs

วันพฤหัสที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
ณ ห้องบรรยาย C5 ชั้น 5 วิทยาลัยนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

กำหนดการ

13.00 น. ลงทะเบียน
13.30 น. ท่านคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม กล่าวเปิดการเสวนา และ แนะนำวิทยากร
13.45 น. เริ่มการเสวนา
16.00 น. เปิดให้ซักถาม และ สรุปการเสวนา
16.30 น. จบรายการ

ติดต่อสอบถามที่ อ.วิภา ดาวมณี โทร 081-613-4792

สำรองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ http://www.itu.tu.ac.th/web2/thai/seminar_detail.asp?id=176

*** ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมเสวนา ***