โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย โดยไอซีทีศิลปากร

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม หลักสูตร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดอบรมคอมพิวเตอร์ ระหว่างปิดภาคการศึกษา เดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2553 ณ ห้องบรรยายและห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้น 8 อาคาร กสท.โทรคมนาคม บางรัก กรุงเทพฯ (ทุกหลักสูตรเรียนที่บางรัก กรุงเทพฯ) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจได้ใช้ประโยชน์ในการเตรียมตัว เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะนิเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยวิทยากรทุกหลักสูตร เป็นอาจารย์ประจำที่ มีชื่อเสียงของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยศิลปากร

หลักสูตรต่าง ๆ ที่เปิดในครั้งนี้ มี 10 หลักสูตร ดังนี้

1. Basic Design 1 ออกแบบผลงาน 2 มิติเพื่อสร้างงานออกแบบ
2. Basic Design II ออกแบบผลงาน 3 มิติ ทฤษฎีการจัดวางองค์ประกอบ
3. Computer Graphic Design 1 พื้นฐานงานศิลปะทางด้าน Computer Arts
4. Computer Graphic Design II การประยุกต์ใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ เบื้องต้น
5. Drawing I การวาดลายเส้นและแรเงา
6. Basic maya พื้นฐานเพื่อสร้างชิ้นงานอย่างง่าย ด้วยโปรแกรม Maya
7. Drawing II การวาดภาพและกายวิภาคของคนและสัตว์
8. Character Design ออกแบบและเทคนิคในการสร้างตัวละคร
9. Basic C Language for Maya ภาษาซี สำหรับนำไปใช้พัฒนางานต่างๆในโปรแกรม Maya
10. Basic Maya Dynamic Effect วิธีการและเทคนิคในการสร้างเอฟเฟค

รีบสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด เพียงหลักสูตรละ 25 คนเท่านั้น

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่

คุณยุวดี มนทิรมาโนชญ์
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชั้น 8 อาคาร กสท.โทรคมนาคม จำกัด เขตบางรัก กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0 2233 4995 หรือ http://www.ict.su.ac.th/th/tc/index.html

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดหลักสูตรปริญญาตรีที่สอง ( ภาคพิเศษ 1 ปีครึ่ง ) วท.บ. IT

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดหลักสูตรปริญญาตรีที่สอง วท.บ.ไอที (ภาคพิเศษ 1ปีครึ่ง) สำหรับ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเท่า ที่จบการศึกษาเป็นเวลาไม่เกิน 5 ปี ( จบเมื่อปี 2548 หรือมากกว่า ) เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา และเปลี่ยนเส้นทางในการประกอบอาชีพสู่งานด้านไอที

เวลาเรียน : นอกเวลาราชการ
บรรยาย : วันพุธและ ศุกร์ เวลา 18.00-20.00 น.
ปฏิบัติ : วันเสาร์และ อาทิตย์ เวลา 9.00 -18.00 น

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2553

หมายเหตุ
กรณีที่ท่านจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมานานกว่า 5 ปี หรือผู้ที่สนใจสมัครลงเรียนเฉพาะในบางรายวิชาของหลักสูตรท่านสามารถสมัครเรียนแบบเพิ่มพูนได้ รายละเอียดสามารถสอบถามได้

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.itsci.mju.ac.th
โทรศัพท์สำนักงาน 053 – 873599, 053 – 873569 (ทุกวัน)
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 087 – 0664430, 085 – 0101507 (ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน)
E – mail : apply_itmju@hotmail.com

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2553

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ด้วยสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จะเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2553 โดยมี 3 คณะ 6 สาขาวิชา และสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2553 จำนวน 60 ทุน มีรายละเอียด ดังนี้

1. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
ลำดับที่ คณะ/หลักสูตร/สาขา/จำนวนรับ
1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ 150 คน
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการผลิต 100 คน
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 150 คน
2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 200 คน
3 คณะบริหารธุรกิจ
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 150 คน
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น 250 คน

2. ทุนการศึกษา

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโดยระบบรับตรง ในปีการศึกษา 2553 นี้ สถาบันฯ ได้มีการจัดสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษาจำนวน 60 ทุน

โดยผู้ที่มีคะแนน GPAX 5 เทอมการศึกษา ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป สามารถที่จะสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษาของสถาบันฯได้ โดยทุนการศึกษาของสถาบันฯ มี 3 ประเภท ดังนี้
ทุนประเภทที่ 1 ค่าหน่วยกิตเต็มจำนวน 2 ภาคการศึกษาปกติ + ค่าครองชีพ 30,000 บาท / ปี (ประมาณ 90,000 บาท)
ทุนประเภทที่ 2 ค่าหน่วยกิตเต็มจำนวน 2 ภาคการศึกษาปกติ (ประมาณ 60,000 บาท)
ทุนประเภทที่ 3 ค่าหนวยกิตครึ่งจำนวน 2 ภาคการศึกษาปกติ (ประมาณ 30,000 บาท)

3. คุณสมบัติของผู้สมัครในแต่ละคณะ/หลักสูตร/สาขา

คณะ/หลักสูตร รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมยานยนต์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมการผลิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

- จบการศึกษาชั้น ม.6 หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์
– คณิตศาสตร์หรือระดับปวช.3 ในสายช่าง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ - จบการศึกษาชั้น ม.6 หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ศิลป์คำนวณ
และศิลป์ภาษา หรือระดับปวช.3 ทุกสาขา
คณะบริหารธุรกิจ
1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการจัดการอุตสาหกรรม - จบการศึกษาชั้น ม.6 หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6
แผนการเรียนศิลป์ภาษา ศิลป์คำนวณ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือระดับปวช.3 ทุกสาขา
2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น - จบการศึกษาชั้น ม.6 หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6
แผนการเรียนศิลป์ภาษา ศิลป์คำนวณ วิทยาศาสตร์ –
คณิตศาสตร์ หรือระดับปวช.3 ทุกสาขา

4. คุณสมบัติสำหรับผู้สอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา
ผู้สมัครต้องมี GPAX 5 เทอมการศึกษา ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

5. กำหนดการรับสมัคร
5.1 รับสมัครทางไปรษณีย์ วันที่ 1 สิงหาคม – 15 พฤศจิกายน 2552
5.2 รับสมัครด้วยตนเอง วันที่ 1 สิงหาคม – 22 พฤศจิกายน 2552

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
www.tni.ac.th
0-2763-2600 ต่อ 2603-2606

เปิดสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัยโตไก

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม หลักสูตร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังร่วมกับมหาวิทยาลัยโตไกประเทศญี่ปุ่น (Tokai University) เปิดสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัยโตไกโดยในปีแรกศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น (ระยะเวลา 6 เดือนแรกศึกษาที่ สจล. ระยะเวลา 6 เดือนหลัง ที่มหาวิทยาลัยโตไก) เมื่อเรียนจบหลักสูตร 1 ปีเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โท เอก ณ มหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น มี 10 วิทยาเขต 20 ภาควิชาและ 87 สาขาวิชา มีทั้งระดับปริญญาตรี (ธรรมดา) ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) นักศึกษาวิจัย ปริญญาโท ปริญญาเอก มีโรงเรียนสอนภาษาอยู่ในมหาวิทยาลัยและสามารถสอบเข้าได้โดยผ่านการรับรองจากอาจารย์ของมหาวิทยาลัยโตไก นอกจากนี้มหาวิทยาลัยโตไก ยังมีระบบการลดค่าเล่าเรียนและทุนการศึกษาต่าง ๆมากมาย

เปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2552

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่
สำนักงานโตไกในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
www.kmitl.ac.th/tokai
Tel : 02-326-4526

มสธ.จัดอบรมฟรี ! “การสร้างเสริมอาชีพด้วยการแพทย์แผนไทย”

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม สัมมนา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) จัดฝึกอบรมในหัวข้อ “การสร้างเสริมอาชีพด้วยการแพทย์แผนไทย” จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรการนวดเพื่อสุขภาพ แบบราชสำนัก จัดอบรมระหว่างวันที่ 18-19 กรกาคม 2552 และหลักสูตรการสร้างเสริมอาชีพด้วยพืชสมุนไพร อบรมวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2552 เปิดรับผู้สนใจเข้าอบรมฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
02-504-8033 หรือ
ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.stou.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการแปลงเป็นทุน”

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม หลักสูตร

ด้วยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการแปลงเป็นทุน”
หลักสูตรประกอบไปด้วย 9 หัวข้อหลัก คือ

1.นโยบายและมาตรการส่งเสริม SMEs
2.การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ
3. กลยุทธ์ทางการตลาด
4.การบริหารจัดการธุรกิจ
5. การบริหารองค์กรและบุคลากร
6. การบริหารทางการงิน/บัญชี
7. การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ
8.การให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งธุรกิจ
9. การศึกษาดูงาน (ภายในประเทศและต่างประเทศ)

เปิดรับสมัคร รุ่นที่ 4อบรมระหว่างวันที่ 8 -27 กรกฎาคม 2552 รับจำนวน 30 คน
ใช้เวลาอบรม 12 วัน เวลา 09.00-17.00 น. อบรมฟรี

มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้รับข้อมูลเชิงลึก สำหรับการจัดทำโครงการธุรกิจอุตสาหกรรมที่ใช้ภูมิปัญญาในการประกอบธุรกิจได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจจากสถาบันต่างๆ ได้แก่ กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ สภาอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันการเงิน หน่วยงานวิจัย และคณาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจาก สถาบันการศึกษาคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ กลุ่มผู้ประดิษฐ์ คิดค้น หรือผู้ประกอบการซึ่งได้จดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ/ลิขสิทธ์ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) กับกรมสิทธิบัตรทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โทรศัพท์ 0-2585-2655, 0-2913-2500 ต่อ 2305
โทรศัพท์มือถือ 08-5134-1464,08 –
9489-4580

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะเปิดหลักสูตรโครงการจัดอบรมระยะสั้น จำนวน 3 หลักสูตร

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม หลักสูตร

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะเปิดหลักสูตรโครงการจัดอบรมระยะสั้น
จำนวน 3 หลักสูตร
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้คือ

1. หลักสูตร “NEGOTIATION STRATEGIES IN CONFLICT RESOLUTION
โดยมี Dr. Pakdi Thanvarachorn และ Mr. Piya Ouraipryvan เป็นวิทยากร
ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2552 เวลา 9:00 – 16:00 น.

2. หลักสูตร “INTRODUCTION TO PETROLEUM AND PETROCHEMICAL INDUSTRIES
โดยมี Mr. Piya Ouraipryvan เป็นวิทยากร
ระหว่างวันที่ 3 – 4 กันยายน 2552 เวลา 9:00 – 16:00 น.

3. หลักสูตร “Modern Process Control Methods
โดยมี Dr. Henri A. Brittain ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอเมริกา เป็นวิทยากร
ระหว่างวันที่ 21 – 23 กันยายน 2552 เวลา 9:00 – 16:00 น.

4. หลักสูตร “Advanced Process Control Workshop
โดยมี Dr. Henri A. Brittain ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอเมริกา เป็นวิทยากร
ระหว่างวันที่ 24 – 25 กันยายน 2552 เวลา 9:00 – 16:00 น.

วิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านที่สนใจ
เข้าร่วมอบรมระยะสั้นในวันและเวลาดังกล่าว รายละเอียดดังเอกสารแนบ
และถ้าหากมีคำถาม หรือข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อ

หน่วยบริการวิชาการ e-mail: ppcshortcourse@chula.ac.th
หรือที่หมายเลข 0-2218-4155, 0-2218-4154
และที่หมายเลขมือถือ 08-1692-7593

นอกจากนี้ ทางวิทยาลัยฯ ยังจะมีการจัด Short Course อื่นๆ
รายละเอียดสามารถติดตามได้จาก web sites ดังต่อไปนี้
http://www.ppc.chula.ac.th/shortcourse/

ยี่ยมชมต้นกล้าฯ ม.เกษตรฯ รุ่น 2 โครงการ “ต้นกล้าอาชีพ” (โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน)

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดห้องเรียนต้นกล้า ม.เกษตรฯ รุ่น 2 สอนหมดเปลือกเพื่อปั้นเป็นเถ้าแก่ร้านอาหาร เผยสิ้นเดือนนี้อบรมไปแล้ว 70,000 คน เหลืออีก 4 รุ่นที่นั่งเพียง 50,000 คนในปีนี้ คาดช่วยสร้างอาชีพแก้ปัญหาว่างงาน โดยการสร้างเถ้าแก่ และเพิ่มศักยภาพเตรียมความพร้อมรองรับอนาคตไปพร้อมกัน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน : ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธานฯ โครงการต้นกล้าอาชีพ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการฝึกอบรมโครงการต้นกล้าอาชีพ ณ หน่วยฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยมี ผศ. อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมและคณะให้การต้อนรับพร้อมทั้งพาเยี่ยมชมการฝึกอบรมประจำเดือนพฤษภาคมโดยเน้นไปทางหลักสูตรเพื่อสร้างอาชีพอิสระ ทั้งด้านอาหาร การจัดสวน และกายภาพบำบัด จากจำนวน 10 หลักสูตรที่เปิดอบรมในวิทยาเขตแห่งนี้และ มีจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 265 คน

ห้องเรียนที่ตรวจเยี่ยมในวันนี้ มีทั้งที่เปิดสอนเพื่อการเป็นเชฟมืออาชีพ และและการจัดการร้านอาหารระดับมืออาชีพ โดยสอนทั้งระบบการบริหารจัดการ โภชนาการ สุขาภิบาล การบริการ รวมทั้งการออกแบบตกแต่งร้านอาหาร ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุรชัย จิวเจริญกุล อาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศีกษาศาสตร์ ผู้มีประสบการณ์การเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดอาหารจากทั่วโลก วิทยากรครัวไทยสู่ครัวโลก รวมทั้งเป็นผู้เขียนหนังสือทางด้านอาหารที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งเป็นผู้เปิดสอน โดยเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกฝนลงมือทำในทุกกระบวนการ เพื่อปูสู่การประกอบอาชีพอิสระ เป็นเถ้าแก่กิจการร้านอาหารในอนาคตต่อไป

นอกจากนั้นยังได้เยี่ยมชมหลักสูตรกายภาพบำบัด เพื่อฝึกไปเป็นผู้ช่วยในสถานพยาบาลเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ และหลักสูตรเทคนิคการจัดสวนรูปแบบต่างๆ ทั้งขนาดใหญ่และการจัดสวนถาด และขนาดย่อมเยา โดยการสอนมุ่งเน้นไปสู่การประกอบการอิสระเช่นกัน

ศ.ดร. กนก กล่าวว่า “สำหรับการฝึกอบรมในโครงการต้นกล้าอาชีพนั้น มีแนวทางในการสร้างอาชีพทั้งสิ้น 3 แบบคือ ไปเป็นลูกจ้างในสายงานต่างๆ ประกอบอาชีพอิสระโดยเป็นเจ้าของกิจการ และประกอบวิสาหกิจชุมชน โดยกลับไปสร้างความเจริญให้กับบ้านเกิดตัวเอง นับเป็นโครงการที่แก้ปัญหาการตกงาน โดยสร้างให้พวกเขากลับบ้านไปเป็นความหวังมิใช่ภาระให้กับครอบครัว”

ด้าน ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัย ได้ร่วมมือกับสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดหลักสูตรฝึกอบรมในโครงการ ตั้งแต่เดือนเมษายน ไปจนถึงเดือนมิถุนายนนี้ จำนวน 19 หลักสูตร ในหน่วยฝึกอบรมทั้งสิ้น 5 หน่วย คือ 1.สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน 7 หลักสูตร 2. สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน 2 หลักสูตร 3. คณะมนุษยศาสตร์ 6 หลักสูตร 4. คณะศึกษาศาสตร์ 1 หลักสูตร และ 5. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3 หลักสูตร มีประเภทหลักสูตรการสอนด้านการเกษตร ด้านภาษา การอาหาร งานสนับสนุนการเรียนการสอน และอาชีพอิสระ

สำหรับโครงการต้นกล้าอาชีพ มีแผนที่จะฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 6 รุ่น ใน ปี 2552 เป็นจำนวน 125,000 คน ที่ผ่านมาการเปิดฝึกอบรมมาแล้วสองรุ่นเป็นจำนวนทั้งสิ้น 70,000 คน ประกอบไปด้วยรุ่นที่หนึ่งในเดือนเมษายนจำนวน 20,000 คน และรุ่นที่สองในเดือนพฤษภาคมนี้อีก 50,000 คน ประกอบไปด้วยการฝึกจากหน่วยต่างๆ และโครงการต้นกล้าอาชีพพิเศษ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมเจ้าหน้าที่ธุรการเพื่อรองรับตำแหน่งงานในโครงการคืนครูให้นักเรียนจำนวน 15,000 อัตรา ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนนับแสนคน นอกจากนั้นยังมีการเซ็นสัญญาความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเตรียมเปิดการอบรมเพื่อช่วยชะลอการเลิกจ้างงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีกกว่า 20,000 อัตรา

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทาง www.tonkla-archeep.com ทุกวัน และสมัครด้วยตัวเองที่หน่วยฝึกอบรมและสำนักงานจัดหางานประจำจังหวัดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 10 – 16 ของทุกเดือน

เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “วิธีการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ”

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม หลักสูตร

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
กำหนดจัดอบรมหลักสูตร
วิธีการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ” รุ่นที่ 4
สำหรับบุคลลทั่วไป โดยจะเริ่มอบรมในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม – 29 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคการสอนและวิธีการนำเสนออย่างมืออาชีพ
เพื่อให้ชาวต่างชาติเข้าใจ จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแวดวงการศึกษาของไทย
และผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรจากทางสถาบันฯ อีกด้วย

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ค่าอบรมท่านละ 9,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2259-9160 ต่อ 1640

มหิดลอินเตอร์เปิดหลักสูตรใหม่ด้านศิลปะ

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

มหิดลอินเตอร์เปิดหลักสูตรใหม่ด้านศิลปะ

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ที่มีความเหมาะสมกับผู้เรียนที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นงานทางด้านศิลปกรรมทั้งหมด อาทิ การจัดทำโฆษณา การออกแบบตัวอักษรให้สวยงาม ดึงดูดใจ ที่นำมาใช้ในการจัดทำหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ การวาดภาพประกอบหนังสือนานาชนิด รวมทั้ง การออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งเพื่อความสวยงามทางศิลปะ และเชิงพาณิชย์ศิลป์ ด้วยความพร้อมของคณาจารย์ทั้งชาวต่างประเทศและชาวไทยที่มีคุณภาพ ประกอบกับอุปกรณ์ที่ทันสมัยมากมาย นอกจากนั้น หลักสูตรนี้เน้นการสอนนักศึกษาแบบชั้นเรียนเล็ก ห้องละไม่เกิน 20 คน ทำให้คณาจารย์ดูแลนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง สำหรับความก้าวหน้าในสายอาชีพนี้ ผู้จบการศึกษาสามารถไปประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์ศิลป์ได้มากมาย อาทิ เว็บดีไซน์เนอร์ นักออกแบบเอกลักษณ์ทางการค้า ครีเอทีฟ นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ นักออกแบบกราฟฟิก และสื่อโฆษณา

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนงานรับสมัคร/จัดสอบ โทร. 0-2441-5090 ต่อ 1124, 1327 และ 1245
หรือ E-mail: icdad@mahidol.ac.th
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2552
และสมัครสอบออนไลน์ในเว็บไซต์ www.muic.mahidol.ac.th