ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย”

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม สัมมนา

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ (SOLARTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย (Solar cell Technology Development inThailand)”

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2552 เวลา 8.30 – 15.30 น.
ณ ห้อง Auditorium ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

วัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนา
- เพื่อรับทราบความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ด้าน solar cell ทั้งในประเทศและแนวโน้มที่ต่างประเทศให้ความสนใจ
- เพื่อรวบรวมข้อมูลเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัยและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
- เพื่อรับฟัง ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ นำไปเป็นแนวทางในการพิจารณาการดำเนินงานเชิงนโยบาย ของสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติต่อไป

สำหรับผู้สนใจ สามารถสำรองที่นั่งได้ที่
สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ (SOLARTEC)
- คุณรัฐอาภา Email: rattha-arpa@nstda.or.th โทร. 0-2564-7000 ต่อ 2712
- คุณศุกเกษม Email: sukasem@nstda.or.th โทร. 0-2564-7000 ต่อ 2713

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมนาเรื่อง CSR สร้างคุณค่าสู่ธุรกิจไทย

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม สัมมนา

poster

โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง CSR สร้างคุณค่าสู่ธุรกิจไทย
ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ในวันที่ 3 ตุลาคม 2552 เวลา 9.00 – 12.00 น.

วิทยากร และผู้ดำเนินรายการ

คุณ พิพัฒน์ ยอดพฤติการ
ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์

คุณวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์
ผู้บริหารระดับสูงดูแลด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์
บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

คุณพีรพงษ์ กลิ่นละออ
ผู้จัดการฝ่าย CSR
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

คุณณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์
ผู้ดำเนินรายการ

รายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://seminar.rmba-ku.com
โทร 082-9689660, 082-9621368
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ขอเชิญเข้าฟังการสัมมนาเชิงวิชาการ งานประชุมวิชาการด้านพลังงานทดแทนระดับโลก

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม สัมมนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับบริษัท ซีเอ็มพี มีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด
จัด
งานประชุมวิชาการด้านพลังงานทดแทนระดับโลก
วันที่ 19 – 22 พฤษภาคม 2552 เวลา 10.00 – 18.00 น.
ฮอล์ล 103 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

บัณฑิตวิทยาลัยร่วม ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ร่วมกับบริษัท ซีเอ็มพี มีเดีย(ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดงานแสดงเทคโนโลยีนานาชาติ
ตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้ภาคอุตสาหกรรมเห็นถึงความจำเป็นของการมีเทคโนโลยีที่สะอาดและยั่งยืน

จึงกำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับโลกอย่าง World Renewable Energy Congress 2009-Asia Region
(WREC 2009-Asia)การประชุมวิชาการด้านพลังงานทดแทนโลก
ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของภูมิภาคเอเชียที่จะมีนักวิชาการ นักวิจัยและนักพัฒนา
ทั้งในภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม และเจ้าของเทคโนโลยีจากทั่วโลกกว่า 1,000 คน
เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านพลังงานทดแทน
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-22 พฤษภาคม 2552 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา

ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่ง เข้าฟังการสัมมนาเชิงวิชาการ
หรือหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.wrec2009asia.com
หรือ 02 – 642 – 6911 ต่อ 815, 817