สถาบัน RMIT University มอบทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาเอกสำหรับผู้ที่มีผลการเรียนดี

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

01

RMIT University มอบทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาเอกสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ที่สมัครเรียนในคณะ Computer Science and IT โดยมีสาขาวิชาให้เลือกเรียนดังนี้

 • Information Storage, Analysis and Retrieval
 • Intelligent Systems
 • Software Engineering
 • Distributed Systems and Networking

โดยทุนนี้รวม :

 • ค่าเทอมตลอดหลักสูตรเป็นระยะเวลา 3.5 ปี
 • ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน AU$15,000 ต่อปี

คุณสมบัติสำหรับผู้มีสิทธิรับทุน

 • มีผลการเรียน 3.5 ขึ้นไป
 • ผลสอบภาษาอังกฤษ
  - IELTS 6.5 ขึ้นไป โดยแต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 6.0
  - TOEFL Paper based 580 ขึ้นไป TOEFL iBT 92 ขึ้นไป โดยแต่ส่วนไม่ต่ำกว่า 20

หมดเขต

 • 30 พฤศจิกายน 2553 สำหรับผู้ที่จะเข้าเรียนในเทอม 1 ปี 2554
 • และ 15 พฤษภาคม 2553 สำหรับผู้ที่จะเข้าเรียนในเทอม 2 ปี 2554

RMIT University เป็นแหล่งองค์ความรู้ ซึ่งมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และเทคโนโลยีอันทันสมัยครบครัน มีหลักสูตรมากกว่า 470 หลักสูตร และ 8,000 วิชาเรียนให้นักศึกษาได้เลือกเรียน หลักสูตรวิชามีความเชื่อมต่อกับการปฏิบัติงานจริงได้อย่างลงตัว และทางมหาวิทยาลัยมีความภาคภูมิใจในความหลากหลายของนักศึกษานานาชาติที่มาจากต่างวัฒนธรรม โดยทางมหาวิทยาลัยมีจำนวนนักศึกษาต่างชาติเป็นจำนวนถึง 18,000 คน จาจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 60,000 คน

Clipboard02

สอบถามเพิ่มเติมและสมัครได้ที่

CETA Education: ชั้น 16 อาคาร GMM Grammy Place สุขุมวิท 21 (ถนนอโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110โทร. 02 665 8100  แฟกซ์. 02 665 8105
Email: study@ceta.co.th Website: www.ceta.co.th

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดหลักสูตรปริญญาตรีที่สอง

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดหลักสูตรปริญญาตรีที่สอง วท.บ.ไอที (ภาคพิเศษ 1ปีครึ่ง) เน้นการพัฒนาโปรแกรมเป็นหลัก สำหรับผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเท่า ที่จบการศึกษาเป็นเวลาไม่เกิน 5 ปี ( จบเมื่อปี 2548 หรือมากกว่า ) เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา และเปลี่ยนเส้นทางในการประกอบอาชีพสู่งานด้านไอที (เวลาเรียน : นอกเวลาราชการ)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่
1 มีนาคม – 30 เมษายน 2553

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.itsci.mju.ac.th/SecondBachelor53

หมายเหตุ
กรณี ที่ท่านจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมานานกว่า 5 ปี หรือผู้ที่สนใจสมัครลงเรียนเฉพาะในบางรายวิชาของหลักสูตร ท่านสามารถสมัครเรียนแบบเพิ่มพูนได้ รายละเอียดสามารถสอบถามได้จากเว็บไซต์ของสาขาวิชา

ติดต่อสอบถาม
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โทรศัพท์สำนักงาน. 053 – 873599, 053 – 873569 ( ทุกวัน )
โทรศัพท์เคลื่อนที่. 087 – 0664430, 085 – 0101507 ( ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน )
E – mail : apply_itmju@hotmail.com

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 1/2553 (เพิ่มเติม)

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 1/2553 (เพิ่มเติม)

รายละเอียดดังนี้

ระดับปริญญาเอก
- หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต

ระดับปริญญาโท
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ณ มจพ. ปราจีนบุรี)

ระเบียบการสมัคร
1. Download ใบสมัครและสืบค้นข้อมูลประกอบการรับสมัครได้จาก www.grad.kmutnb.ac.th (การรับสมัครนักศึกษาใหม่)

2. ซื้อระเบียบการสมัคร ราคาชุดละ 100 บาท ได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี มจพ. ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 24 เมษายน 2553 (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.30 น. วันเสาร์ 09.00-15.00 น.

3. สั่งซื้อระเบียบการรับสมัครทางไปรษณีย์ ราคาชุดละ 130 บาท (รวมค่าส่ง) ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 19 มีนาคม 2553 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นเกณฑ์ หากพ้นกำหนดจะไม่พิจารณา) โดยส่งธนาณัติ เท่านั้น สั่งจ่ายปลายทาง ปณ.พระจอมเกล้า ในนาม “นางสุชาดา จิราสุคนธ์” บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตู้ ปณ. 4 ไปรษณีย์พระจอมเกล้า บางซื่อ กทม. 10802 วงเล็บมุมซองด้านล่าง (ซื้อระเบียบการรับสมัคร)

การสมัคร
1. สมัครด้วยตนเอง ณ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 24 เมษายน 2553

2. สมัครทางไปรษณีย์ และทางอินเตอร์เน็ต
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 26 มีนาคม 2553

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย
โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 2406-2417, 0-2913-2578
หรือ http://www.grad.kmutnb.ac.th

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดหลักสูตรปริญญาตรีที่สอง ( ภาคพิเศษ 1 ปีครึ่ง ) วท.บ. IT

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดหลักสูตรปริญญาตรีที่สอง วท.บ.ไอที (ภาคพิเศษ 1ปีครึ่ง) สำหรับ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเท่า ที่จบการศึกษาเป็นเวลาไม่เกิน 5 ปี ( จบเมื่อปี 2548 หรือมากกว่า ) เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา และเปลี่ยนเส้นทางในการประกอบอาชีพสู่งานด้านไอที

เวลาเรียน : นอกเวลาราชการ
บรรยาย : วันพุธและ ศุกร์ เวลา 18.00-20.00 น.
ปฏิบัติ : วันเสาร์และ อาทิตย์ เวลา 9.00 -18.00 น

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2553

หมายเหตุ
กรณีที่ท่านจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมานานกว่า 5 ปี หรือผู้ที่สนใจสมัครลงเรียนเฉพาะในบางรายวิชาของหลักสูตรท่านสามารถสมัครเรียนแบบเพิ่มพูนได้ รายละเอียดสามารถสอบถามได้

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.itsci.mju.ac.th
โทรศัพท์สำนักงาน 053 – 873599, 053 – 873569 (ทุกวัน)
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 087 – 0664430, 085 – 0101507 (ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน)
E – mail : apply_itmju@hotmail.com

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท. เปิดอบรมหลักสูตรภาษาเกาหลีเบื้องต้นสำหรับบุคคลทั่วไป

Author: phassakorn  //  Category: Uncategorized

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม เปิดอบรมหลักสูตรภาษาเกาหลีเบื้องต้น 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2553 โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน พร้อมเรียนรู้คำศัพท์ สำนวนและไวยากรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ฝึกการสนทนาในสถานการณ์จริง เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ค่าอบรมท่านละ 3,700 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 02-259-9160 ต่อ 1811

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเปิดรับนักศึกษาใหม่

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเปิดรับนักศึกษาใหม่

Clipboard01

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ

สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4 – 10 มีนาคม 2553
จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2552 – 10 มีนาคม 2553

สมัครผ่าน www.ascar.rmutk.ac.th
ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 – 28 กุมภาพันธ์ 2553


www.rmutk.ac.th

โทร. 0-2287-9625, 0-2287-9718

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครมีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา หรือศิลปวัฒนธรรม

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือรับสมัครนักเรียน นักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา
หรือศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2553 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระดับ ปวช. หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับ ม.3 เข้าศึกษา

* วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับ ปวช. หรือ ม.6 เข้าศึกษา

* คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
* คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
* คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
* คณะวิศวกรรมศาสตร์
* คณะอุตสาหกรรมเกษตร
* วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2-3 ปี/ หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี
รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับ ปวส. เข้าศึกษา

* คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
* คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
* คณะวิศวกรรมศาสตร์
* คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
* วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ระดับปริญญาโท
รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรีเข้าศึกษา
* บัณฑิตวิทยาลัย

ชนิดกีฬาที่เปิดรับสมัคร
ฟุตบอล ฟุตซอล เซปักตะกร้อ ซอฟท์บอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด
กอล์ฟ ว่ายน้ำ ยิงปืน ยูโด ฟันดาบ (ดาบไทย) ฟันดาบ (ดาบสากล ) เทควันโด เทนนิส เทเบิลเทนนิส
แบดบมินตัน เปตอง บริดจ์ ครอสเวิร์ด หมากกระดาน มวยสากลสมัครเล่น เรือพาย รักบี้ฟุตบอล กรีฑา คาราเต้โด

ชนิดศิลปวัฒนธรรมที่เปิดรับสมัคร
นักร้องเพลงสากล นักร้องเพลงลูกทุ่ง นักดนตรีสากล นักดนตรีลูกทุ่ง พิธีกร/โฆษก/ นักพูด
นักเต้นประกอบเพลง นักร้องในวงดนตรีไทย นักดนตรีไทย การแสดงนาฏศิลป์
การแสดงจินตลีลา การแสดงลีลาศ การแสดงพื้นบ้าน

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 18 พฤศจิกายน 2552
สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ www.admission.kmutnb.ac.th
สมัครที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ที่กองบริการการศึกษา ชั้น 2 อาคาร TGGS (หยุดวันอาทิตย์)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 1626, 1927
หรือ http://www.admission.kmutnb.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบโควตา ปีการศึกษา 2553

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบโควตา ปีการศึกษา 2553
ผ่านระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี รับผู้กำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับ ปวช .
ปริญญาตรี หลักสุตรต่อเนื่อง 2-3 ปี รับผู้กำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับ ปวส.

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (G.P.A ) นับถึงภาคเรียนที่ 2/2551 ต้องไม่น้อยกว่า 2.75
2. คะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ที่ผ่านมานับถึงภาคเรียนที่ 2/2551 ต้องไม่น้อยกว่า 2. 50
3. ความประพฤติเรียบร้อย โดยให้ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือวิทยาลัยเป็นผู้รับรองการพิจารณา สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์

กำหนดการรับสมัคร วันที่ 14 กันยายน ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552

2.คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี รับผู้กำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับ ม.6 หรือ ปวช.

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. มีคะแนน GPAX ของผลการเรียน 4 ภาคการเรียนสุดท้ายของมัธยมตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีค่าระดับคะแนน 3.00 ขึ้นไป
2. มีผลคะแนนสอบวิชา GAT 85 , PAT 71,และ PAT 73

การพิจารณา
1. พิจารณาค่าน้ำหนัก GPAX 10 %, GAT 85 15 % , PAT 71 25% , PAT 72 20 % และ PAT 73 30 %
2. สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์

กำหนดการับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2552

การรับสมัุคร
1.การรับสมัคร ทางอินเตอร์เน็ต http://www.admission.kmutnb.ac.th
2. สมัครที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือ ณ กองบริการการศึกษา ชั้น 2 อาคาร TGGS

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานเอกสารและการพิมพ์ กองบริการการศึกษา
โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 1626, 1627
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ต่อ 3272 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต่อ 8110
หรือ http://www.admission.kmutnb.ac.th

ขอเชิญเข้าร่วมอบบรมโครงการ UTCC Brand Youth Creativity Camp ครั้งที่ 4

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

UTCC

ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโททุกสถาบัน
เข้าร่วมอบรมโครงการอบบรม UTCC Brand Youth Creativity Camp ครั้งที่ 4
ภายใต้หัวข้อ “Youth Power for Tourism Branding”
ระหว่างวันที่ 26-30 ตุลาคม 2552 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษัทเอเยนซี่โฆษณาชื่อดัง Leo Burnett
และร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของการสร้างแบรนด์ท่องเที่ยวดอยตุง เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จย่า
ในการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย 3 วัน 2 คืน เพียง 3,000 บาท พร้อมรับประกาศนียบัตร
หลังเสร็จสิ้นโครงการรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดได้ที่
ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า ม.หอการค้าไทย
โทร.02-697-6355-6โทรสาร. 02-697-6355
E-mail : brandteam@utcc.ac.th
www.utcc.ac.th/brandthaicenter

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับตรงนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต รุ่นที่ 5

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เปิดรับตรง นักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2553

ทาง www.chandra.ac.th หรือ สมัครด้วยตนเอง
ที่วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ชั้น 7  อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2552
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
0 2942-6900-99 ต่อ 5155, 5156 และ 5184