สถาบัน RMIT University มอบทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาเอกสำหรับผู้ที่มีผลการเรียนดี

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

01

RMIT University มอบทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาเอกสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ที่สมัครเรียนในคณะ Computer Science and IT โดยมีสาขาวิชาให้เลือกเรียนดังนี้

 • Information Storage, Analysis and Retrieval
 • Intelligent Systems
 • Software Engineering
 • Distributed Systems and Networking

โดยทุนนี้รวม :

 • ค่าเทอมตลอดหลักสูตรเป็นระยะเวลา 3.5 ปี
 • ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน AU$15,000 ต่อปี

คุณสมบัติสำหรับผู้มีสิทธิรับทุน

 • มีผลการเรียน 3.5 ขึ้นไป
 • ผลสอบภาษาอังกฤษ
  - IELTS 6.5 ขึ้นไป โดยแต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 6.0
  - TOEFL Paper based 580 ขึ้นไป TOEFL iBT 92 ขึ้นไป โดยแต่ส่วนไม่ต่ำกว่า 20

หมดเขต

 • 30 พฤศจิกายน 2553 สำหรับผู้ที่จะเข้าเรียนในเทอม 1 ปี 2554
 • และ 15 พฤษภาคม 2553 สำหรับผู้ที่จะเข้าเรียนในเทอม 2 ปี 2554

RMIT University เป็นแหล่งองค์ความรู้ ซึ่งมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และเทคโนโลยีอันทันสมัยครบครัน มีหลักสูตรมากกว่า 470 หลักสูตร และ 8,000 วิชาเรียนให้นักศึกษาได้เลือกเรียน หลักสูตรวิชามีความเชื่อมต่อกับการปฏิบัติงานจริงได้อย่างลงตัว และทางมหาวิทยาลัยมีความภาคภูมิใจในความหลากหลายของนักศึกษานานาชาติที่มาจากต่างวัฒนธรรม โดยทางมหาวิทยาลัยมีจำนวนนักศึกษาต่างชาติเป็นจำนวนถึง 18,000 คน จาจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 60,000 คน

Clipboard02

สอบถามเพิ่มเติมและสมัครได้ที่

CETA Education: ชั้น 16 อาคาร GMM Grammy Place สุขุมวิท 21 (ถนนอโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110โทร. 02 665 8100  แฟกซ์. 02 665 8105
Email: study@ceta.co.th Website: www.ceta.co.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้เปิดโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริการ (MBA Hospitality Management)

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

Logo

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้เปิดโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริการ (
MBA Hospitality Management) โดยมี 5 กลุ่มการเรียนด้วยกัน ได้แก่

กลุ่มธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท (Hotel and Resort Management)
กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว (Tourism Management)
กลุ่มธุรกิจการบิน (Airline Business Management)
กลุ่มธุรกิจอาหารและภัตตาคาร (Gastronomy and Restaurant Management)
กลุ่มธุรกิจสันทนาการ (Recreation Management)


โดยโครงการฯ ดังกล่าวประกอบด้วยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ อาทิเช่น ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์ ผศ.กอบแก้ว นาจพินิจ ผศ.ดร. นฤมล นันทรักษ์ โดยมี ดร. พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ เป็นผู้อำนวยการโครงการฯ

ทางหลักสูตรมีการโปรโมท ผ่านทางสื่ออิสระดังนี้

1.Facebook
http://www.facebook.com/pages/Bangkok-Thailand/SDU-MBA-Hospitality-Management/120683647954919?ref=sgm

2.Website ตรงของทางหลักสูตร
http://www.hospitality.dusit.ac.th/index.php

สอบถามรายละเอียดการสมัครและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ที่โครงการ MBA การจัดการบริการ อาคาร 10 ชั้น 4
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
02-244-5774-5 และ 080-660-3824

หลักฐานการสมัครเรียน
1. ใบสมัครทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 2 ชุด
2. สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
4. สำเนาวุฒิการศึกษาหรือใบรับรองการสำเร็จการศึกษา 2 ชุด
5. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 6 ใบ
6. หลักฐานการทำงาน (ถ้าเคยทำงานมาก่อน) 2 ชุด
7. เงินค่าสมัครสอบ 500 บาท

มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ รับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2553 โครงการปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ)

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ รับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2553 โครงการปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ) ในช่วงวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2553

โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครสอบ

1) ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2548 และระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอดุมศึกษาของรัฐ
2) ผู้สมัครต้องสำเร็จชั้นมัธยมปลายหรือเทียบเท่าในสายวิทย์-คณิต หรือสายศิลป์-คำนวณ
3) ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม (6 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.00
4) ผู้สมัครต้องมีคะแนนผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT รหัสวิชา 85), ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT รหัสวิชา 71) อย่างละไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
5) ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ดังนี้

รหัสวิชา 01 วิชาภาษาไทย รหัสวิชา 02 วิชาสังคมศึกษา
รหัสวิชา 03 วิชาภาษาต่างประเทศ รหัสวิชา 04 วิชาคณิตศาสตร์
รหัสวิชา 05 วิชาวิทยาศาสตร์

***โดยเฉพาะรหัสวิชา 03 วิชาภาษาต่างประเทศและรหัสวิชา 04 วิชาคณิตศาสตร์ ต้องมีคะแนนขั้นต่ำวิชาละ 25 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร (ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว และกรอกข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครครบถ้วน)
2. บัตรประจำตัวผู้สมัคร (ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว และกรอกข้อมูลครบถ้วน)
3. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา พร้อมรับรองสำเนา1 ชุด
4. สำเนาใบรายงานคะแนนผลการสอบของทบวงมหาวิทยาลัย พร้อมรับรองสำเนา 1 ชุด
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนา 1 ชุด
6. หนังสือรับรองจากผู้ปกครอง 1 ชุด
* เอกสารหมายเลข 3, 4 และ 5 ให้นำตัวจริงมาแสดงด้วยในวันสมัคร

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.ageconsp.eco.ku.ac.th หรือ http://agri.eco.ku.ac.th
โทรศัพท์ 02-942-8649-51, 02-579-5432

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัคร โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรบัญชีบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรบัญชีบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

Banner

1. ประวัติความเป็นมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร นับเป็นวิทยาเขตแห่งที่ 4 ของมหาวิทยาลัย ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่ภูมิภาค ของประเทศไทย เพื่อเป็นการสนองปณิธานของมหาวิทยาลัย ทางคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ จึงเปิดทำาการเรียนการสอน เพื่อทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเข้าสู่สังคม จึงได้เปิดทำการเรียนการสอนเพิ่มเติมในหลักสูตรภาคพิเศษ 2 หลักสูตร

ƒ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ)
หลักสูตรมุ่งเน้นศึกษาด้านการบัญชี การบัญชีเพื่อการบริหาร การสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน รวมทั้งระบบสารสนเทศทางการบัญชี การนาเทคโนโลยีมาประยกต์ใช้กับงานบัญชี รวมถึงการใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อตัดสินใจทางธุรกิจ เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพการบัญชี รวมถึงมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

แนวทางประกอบอาชีพ
พนักงานในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ในตำแหน่ง นักบัญชี สมุหบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากร ที่ปรึกษาทางการบัญชี และงานที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี

ƒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
หลักสูตรมุ่งเน้นการศึกษาการบริหารการจัดการ การกำหนดนโยบายธุรกิจ การวางแผนและจัดการเชิงกลยุทธระดับต่างๆ ในองค์กร การบริหารโครงการ การพัฒนาความคิดเชิงระบบให้นิสิต ในการแก้ปัญหา การตัดสินใจตามสถานการณ์การเรียนรู้การบริหารสมัยใหม่ (Modern Management) เพื่อให้มีทักษะการเป็นนักบริหาร สามารถไปประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือเป็นนักบริหารที่มีจรรยาบรรณในองค์การธุรกิจ

แนวทางประกอบอาชีพ
ประกอบการธุริกิจส่วนตัว เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานบริหารองค์การธุรกิจทั้งภาครัฐบาลและเอกชนผู้รับผิดชอบการกำหนดนโยบาย การวางระบบงานของบริษัท การวางแผน กลยุทธ์ และแนวทางการดำเนินงานของบริษัท

ƒ จุดเด่นของหลักสูตร
1. คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) รวมทั้งคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์โดยตรงเฉพาะสาขา จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียง

2. ใช้หลักสูตรมาตรฐานเดียวกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) ดังนั้นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่ากัน โดยจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ วิทยาเขตบางเขน และได้รับใบปริญญาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. กิจกรรมเสริมหลักสูตร อาทิ โครงการสหกิจศึกษา เน้นการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเป็นระยะเวลากวา 4 เดือน การฝึกงานในสถานประกอบการในช่วงปิดภาคการศึกษาโครงการประกวดแผนธุรกิจ โครงการทัศนศึกษา โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการสัมมนาต่าง ๆ โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตไทย-อเมริกา โครงการพี่บัณฑิตแนะแนวการทำงานแก่รุ่นน้องการสงเสริมนิสิตเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ เป็นต้น

ƒ คุณสมบัติผู้สมัคร
เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายและคาดว่าจะจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ระดับปวช. / ปวส. ทุกสาขา หรือเทียบเท่า

ƒ กำหนดการ
รับสมัคร 4 มกราคม ถึง 31 มนาคม 2553
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบ 2 เมษายน 2553
สอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) 19 เมษายน 2553
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 19 เมษายน 2553
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ชำระเงินภายในวันที่ 23 เมษายน 2553

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาประมาณ 22,500 บาท ต่อภาคการศึกษา
- มีเงินกู้เพื่อการศึกษา(กยศ.)
- มีทุนการศึกษาสำหรับนิสิตขาดแคลนทุนทรัพย์
- ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้เรียนดีตามระเบียบมหาวิทยาลัย

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครตามช่องทางดังนี้
ƒ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่คณะฯ (ห้องธุรการ คณะชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) พร้อมชำระค่าสมัคร 200 บาทƒ ส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างล่างพร้อมโอนเงินค่าสมัคร 200 บาท เข้าหมายเลขบัญชี 446-1-07347-1 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชีโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้
1. ใบสมัคร 1 ฉบับ
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
4. สำเนาผลการเรียน 1 ฉบับ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4272-5039 , 086-8864594 (คุณวรสิทธิ์ วงศ์อดิศัย)
หมายเลขโทรสาร 0-4272-5040
http://fam.csc.ku.ac.t

สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา รับสมัครทุนโควต้าเชียร์ลีดเดอร์จำนวนมาก

Author: phassakorn  //  Category: ทุนการศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา (ศูนย์เมืองทองธานี) รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาในด้านกีฬาผู้นำเชียร์ (เชียร์ลีดเดอร์) จำนวนหลายทุน (ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาบางส่วนหรือกึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมทั้งหมด)

คุณสมบัติคือ
1. เคย/ไม่เคยเป็นเชียร์ลีดเดอร์ก็ได้ (ในระดับการศึกษาล่าสุด) (สามารถฝึกสอนกันได้)
2. รับทั้ง ชาย/หญิง ไม่จำกัดน้ำหนัก ส่วนสูง หรือหน้าตา ขอให้มีใจรักในกีฬาชนิดนี้และพร้อมเดินไปด้วยกัน
3. มีความอดทน มีความรับผิดชอบ (สำคัญมาก)
4. ไม่จำกัดจำนวน(เพราะในปีหน้ามีการแข่งขันจำนวนมาก) หรือ
จำนวน 18 คน สำหรับเชียร์ลีดดิ้ง
จำนวน 15 คน สำหรับ ปอม ปอม
รับผู้จบมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา หรือ(ถ้าจบปวส. รบกวนให้ติดต่อมาคุยเป็นการส่วนตัว)
หลักสูตร 4 ปี (แต่สามารถเรียนจบได้ใน 3 ปี)

ในศูนย์การเรียนเมืองทองธานีจะมีให้เลือกเรียนเป็นจำนวน 3 หลักสูตร 5 สาขา (ภาควันอาทิตย์) คือ
1.บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา การตลาด การจัดการ
2.รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขา การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
3.วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา เทคโนโลยีการจัดการ (กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิต การพลังงานและสิ่งแวดล้อม)

ซึ่งเรียนเฉพาะภาคพิเศษ(วันอาทิตย์วันเดียว) น้องๆที่ว่างจากการซ้อม(ในแต่ละวัน) (ถ้ามีแรงเหลือ)
สามารถทำงานหารายได้พิเศษเพิ่มเติมในช่วงเวลาที่เหลือนี้ได้

**ซึ่งถ้าสาขาวิชาใดที่น้องๆลงหลายๆคน ทางสถาบันขออนุญาติพิจารณาให้เปิด
ซึ่งตาราง วัน/เวลา ในการซ้อมในแต่ละวันนั้นจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อสมาชิกครบและทำการประชุมที่สถาบัน
(วันเดียวกันกับวันเซ็นสัญญารับทุน) ให้ผู้ปกครองเซ็นรับทราบ และนำกลับมายังสถาบัน
เพื่อสถาบันจะทำการส่งในการแข่งขัน POM POM และ/หรือ เชียร์ลีดดิ้ง ในระดับมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา2552(ทุกงาน)

อย่าให้ความฝันของตนเองหลุดลอยไป ก้าวไปด้วยกัน
ประสบการณ์และความทรงจำที่ดีๆและประทับใจ ก่อนที่จะจบไปเผชิญกับโลกของการทำงาน

สถานที่ตั้งของสถาบัน
สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ศูนย์ศึกษาเมืองทองธานี
16/7-9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ เมืองทองธานี ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

น้องๆคนใดสนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
พี่เรียว 085-021-0553

http://www.ita.in.th/

น้องๆคนใดสนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
พี่เรียว 085-0210553

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครมีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา หรือศิลปวัฒนธรรม

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือรับสมัครนักเรียน นักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา
หรือศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2553 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระดับ ปวช. หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับ ม.3 เข้าศึกษา

* วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับ ปวช. หรือ ม.6 เข้าศึกษา

* คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
* คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
* คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
* คณะวิศวกรรมศาสตร์
* คณะอุตสาหกรรมเกษตร
* วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2-3 ปี/ หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี
รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับ ปวส. เข้าศึกษา

* คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
* คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
* คณะวิศวกรรมศาสตร์
* คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
* วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ระดับปริญญาโท
รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรีเข้าศึกษา
* บัณฑิตวิทยาลัย

ชนิดกีฬาที่เปิดรับสมัคร
ฟุตบอล ฟุตซอล เซปักตะกร้อ ซอฟท์บอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด
กอล์ฟ ว่ายน้ำ ยิงปืน ยูโด ฟันดาบ (ดาบไทย) ฟันดาบ (ดาบสากล ) เทควันโด เทนนิส เทเบิลเทนนิส
แบดบมินตัน เปตอง บริดจ์ ครอสเวิร์ด หมากกระดาน มวยสากลสมัครเล่น เรือพาย รักบี้ฟุตบอล กรีฑา คาราเต้โด

ชนิดศิลปวัฒนธรรมที่เปิดรับสมัคร
นักร้องเพลงสากล นักร้องเพลงลูกทุ่ง นักดนตรีสากล นักดนตรีลูกทุ่ง พิธีกร/โฆษก/ นักพูด
นักเต้นประกอบเพลง นักร้องในวงดนตรีไทย นักดนตรีไทย การแสดงนาฏศิลป์
การแสดงจินตลีลา การแสดงลีลาศ การแสดงพื้นบ้าน

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 18 พฤศจิกายน 2552
สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ www.admission.kmutnb.ac.th
สมัครที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ที่กองบริการการศึกษา ชั้น 2 อาคาร TGGS (หยุดวันอาทิตย์)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 1626, 1927
หรือ http://www.admission.kmutnb.ac.th

ข่าวปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ข่าวปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

ระหว่างเดือน สิงหาคม – ตุลาคม 2552
วันที่ 27 กค.- 11 ก.ย 52
รับสมัครนักศึกษาโควต้าเรียนดี/โควต้าพื้นที่ จัดโดยคณะเทคโนโลยีและ การจัดการอุตสาหกรรม และคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปราจีนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่ 1 มิ.ย. – 28 ส.ค. 52
จัดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์นักศึกษา จัดโดยกองกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวันที่ 1 -16 ส.ค.52 จัดโครงการต้นกล้าอาชีพ จัดโดยคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่ 3 ส.ค.- 25 ส.ค. 52
จัดกิจกรรมโครงการโลกทัศน์อาชีพ จัดโดยงานแนะแนวการศึกษาอาชีพกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่ 9 ส.ค. 52
จัดการแข่งโบว์ลิ่งการกุศล ณ blu-o RHYTHM & BOWL (ชั้น 4 เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน) จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่ 10-14 ส.ค. 52
งานร้อยรักร้อยดวงใจ สานสายใย จากใจ “ลูก” ถึง “แม่” ประจำปี พ.ศ. 2552จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่ 12 ส.ค. 52
จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มจพ. ปราจีนบุรี

วันที่ 14-29 ส.ค. 52
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท-เอกภาคการศึกษาที่ 2/2552 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่ 25-28 ส.ค.52
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Business Modeling for Managing Business Change”จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวันที่ 10-11 ก.ย. 52 การจัดการประชุมเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่ 24-25 ต.ค.52
จัดงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2552 ณ วัดพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ (เฉลิมพระเกียรติ ครบ 200 ปี ) ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2552

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิด
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

· สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

· สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

· สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีอุตสาหกรรม

· สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

· สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

· สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

· สาขาวิชาไฟฟ้า

· สาขาวิชาโยธา

· สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

· สาขาวิชาการบริหารงานวิศวกรรมโยธาและงานระบบ

· สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

· สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

· สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ

· สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (นานาชาติ)

· สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

· สาขาวิชาการแปลเพื่อการศึกษาและธุรกิจ

· สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2552
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – วันที่ 14 สิงหาคม 2552
ณ บัณฑิตวิทยาลัย อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 12

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย
โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 2406-2417, 0-2913-2578
หรือ http://www.grad.kmutnb.ac.th

วิศวฯ ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริิญญาโท

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท

หลักสูตร “วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 31 กรกฎคม ศกนี้

สอบถามข้อมูลด้านการศึกษา เพิ่มเติม

โทร. 02-579-1111 หรือ ทางเว็บไซต์ http://engineer.spu.ac.th

มหาวิทยาลัยศิลปากรรับตรงรอบสุดท้ายของคณะ ICT

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ด้วยทางคณะเทคโนโลยี่สารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีความประสงค์ที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาด้าน IT ให้แพร่หลายมากขื้น จึงได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเทคโนโลยี่สารสนเทศและการสื่อสารเพิ่มพิเศษ(รับ ตรง รอบสุดท้าย) ประจำปีการศึกษา 2552 ในหลักสูตรต่างๆดังนี้ :

1.หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยี่สารสนเทศธุรกิจ หมายเหตุ จำนวน 30 คน

2.หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยี่สารสนเทศเพื่อการออกแบบสายวิชาการออกแบบเวบและสื่อโต้ตอบ จำนวน 25 คน

3.หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยี่สารสนเทศเพื่อการออกแบบ สายวิชาการออกแบบเกมคอมพิวเตอร์ จำนวน 25 คน

หมายเหตุ

1.เรียนที่วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร

2.คะแนนขั้นต่ำที่มีสิทธิสมัครได้ ต้องไม่ต่ำกว่า 4200 คะแนน โดยใช้หลักเกณฑ์ในการคิดคะแนนเช่นเดียวกับการสมัคร Admission กลางของสกอ.(ให้ดูรหัส จากระเบียบการ ของ สกอ.)

3.การรับสมัครรับตรงรอบสุดท้าย ครั้งนี้จะเปิดระบบให้ทำการสมัครOnlineเท่านั้น ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2552 โดยจะสิ้นสุดการรับสมัครเวลา 16.30 น.ของวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2552

4.ประกาศผลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เวลา 10.00 น.วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2552

5.สอบสัมภาษณ์ และดูผลการตรวจร่างกายเวลา 9.00-12.00 น.และประกาศผลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์การสมัครรับตรงรอบสุดท้าย เวลา 13.00 น. ของวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2552

6.ค่าสมัครคนละ 500 บาท สมัครมากกว่า 1 สาขา เสียเพิ่มสาขาละ 100 บาท

7.สมัครและชำระเงิน Online เท่านั้น ทางคณะฯไม่รับสมัครด้วยตนเองไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

8.มีข้อสงสัยให้สอบถามทางเวบบอร์ดติดต่อสอบถามคณะฯกระทู้ นี้เท่านั้น http://www.ict.su.ac.th/forum/index.php?topic=5329.0 โดยจะมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ตอบคำถามทุก 6 ชั่วโมง ห้ามโทรศัพท์ถามโดยเด็ดขาด