มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดแสดงละครเวที “Behind the SEEN:งานเข้า ตกมีน วีนแตก”

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวนิทรรศการ งานแสดง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการแสดงละครเวที
ครั้งที่ 8 ในเรื่อง “Behind the SEEN:งานเข้า ตกมีน วีนแตก”

ในวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2552

Poster_Behind_The_Seen

“ไม่ได้ร่ำเรียนมา ก็แค่อยากรู้ว่าทำละครเวทีจะให้อะไรดีดีกับชีวิตได้จริงไหม? หนุ่มสาววัยเยาว์ เขลา และทึ่ง 9 คน กับ 9 จุดมุ่งหมายจึงมารวมตัวกันได้ด้วยใจที่เป็นหนึ่ง แต่แล้วเรื่องราว ‘งานเข้า’ ‘ตกมีน’ และ‘วีนแตก’ ก็ระเบิดตูมขึ้น… ไม่เพียงแค่มันได้พรากความมุ่งมั่นจากพวกเขาทั้ง 9 คนไปจนหมดสิ้น มันยังเอากำลังใจและความฝันอันยิ่งใหญ่ของพวกเขาทั้งหมดไปด้วย ถ้าไม่อยากให้ละครเวทีเรื่องหนึ่งต้องเลื่อนวันแสดงออกไปไม่มีกำหนด เราแนะนำให้คุณมาดู”

แสดงทั้งหมด 5 รอบ
วันศุกร์ที่ 6 พ.ย. 19.00-22.00
วันเสาร์ที่ 7 พ.ย. 14.00-17.00
วันเสาร์ที่ 7 พ.ย. 19.00-22.00
วันอาทิตย์ที่ 8 พ.ย. 14.00-17.00
วันอาทิตย์ที่ 8 พ.ย. 19.00-22.00

เริ่มขายบัตร วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2552
ค่าบัตรเข้าชม ราคา 140 บาท ทุกที่นั่ง


สำรองที่นั่งได้ที่
- จุดขายบัตรใต้คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
- ร้านน้องท่าพระจันทร์ ทั้งสองสาขา (สาขาท่าพระจันทร์ 02-221-4421 และ สาขา Central World Plaza 02-252-6200-1)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
- Website :  www.BEdrama.com
- E-mail : BEdrama8@hotmail.com
- โทรศัพท์ 081-644-5815 และ 084-672-3373

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับ ป.โท บริหารวัฒนธรรม

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ด้วยความคิดริเริ่มเปิดหลักสูตรที่มีลักษณะสหวิทยาการ ด้วยการผสมผสานวิทยาการทั้งทางด้านศาสตร์และศิลป์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทักษะพื้นฐานของบัณฑิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะทางด้านการบริหาร วิทยาลัยได้เปิดหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารงานวัฒนธรรมขึ้น ขณะนี้กำลังเปิดรับมหาบัณฑิตเป็นรุ่นที่ 9 หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารงานวัฒนธรรมเป็นหลักสูตรที่ผสานวิชาการด้านการบริหารสมัยใหม่ เข้ากับวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสร้างทักษะด้านการบริหารจัดการแก่บัณฑิตที่จบการศึกษาทางด้าน ศิลปะศาสตร์แขนงต่างๆ อันจะปูทางไปสู่การเป็นผู้บริหารงานศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัยทั้งในเชิงอนุรักษ์และสร้างสรรค์


หมวดวิชา

การบริหารจัดการมรดกและทรัพยากรทางวัฒนธรรม ศึกษาวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏี และ การประยุกต์สมัยใหม่ เกี่ยวกับการจัดการมรดกและทรัพยกรทางวัฒนธรรมร่วมสมัยทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ อาทิ โบราณวัตถุโบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ หอศิลป์ การจัดการองค์ความรู้ งานศิลปกรรมแขนงต่างๆ รวมถึง การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ การจัดนิทรรศการการบริหารจัดการอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมวและงานสร้างสรรค์ ศึกษาวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏี และ การประยุกต์สมัยใหม่ เกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมและงานสร้างสรรค์ รวมทั้งอุตสาหกรรมบันเทิง อาทิ นาฏศิลปะ ดนตรีการละคร การแสดง อุตสาหกรรมโทรทัศน์


การเรียนการสอน

ศึกษาเป็นภาษาไทย นอกเวลาราชการ (เย็นวันธรรมดา 2-3 วัน และวันเสาร์-อาทิตย์)ศึกษาในระบบไตรภาค ใช้เวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปีสถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์เริ่มภาคการศึกษาแรก ในเดือนมกราคม โดยมีการศึกษาเสริมหลักสูตรก่อนเปิดภาคการศึกษาค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 300,000 บาท (รวมค่าหนังสือ 1 เล่มต่อวิชา ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการดูงานในและต่างประเทศ)

การรับสมัคร
วันนี้ ถึง 20 กันยายน 2552

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศ-ต่างประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองวิทยฐานะ

วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

วิทยาลัยจะทำการคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะเข้ารับการศึกษาโดยผู้เข้าศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบ การสอบข้อเขียนเพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม และ การบริหารจัดการ การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-GET) ผู้สมัครสามารถใช้ผลสอบ TOEFL หรือ IELTS ทดแทนได้

การสอบสัมภาษณ์
หลังจากผ่านการสอบข้อเขียน

การจัด Open House เพื่อแนะนำหลักสูตร
วันอาทิตย์ ที่ 13 กันยายน 2552
อาคารเอนกประสงค์ 3 (ทางเข้าท่าพระอาทิตย์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สอบถาม
คุณทัศนีย์ โทร. 02-613-3115 , 02-623 5055-8 ext. 4102
อีเมล์ cie_mct@yahoo.com
CITU : www.cie.tu.ac.th

CITU FORUM ครั้งที่ 7

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม สัมมนา

CITU FORUM ครั้งที่ 7
“การจัดการความขัดแย้งในงานมรดกวัฒนธรรม:
กรณีการก่อสร้างเจ้าแม่กวนอิมที่สะพานข้ามแม่น้ำแคว”

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2552 เวลา 13.00 -17.00 น.
ณ ห้องบรรยาย CITU 513 ชั้น 5 อาคารเอนกประสงค์ 3
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วิทยากร: ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ นักวิชาการอิสระ ผู้แทนองค์การยูเนสโก
สำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ผู้แทนจากกระทรวงวัฒนธรรม
และ ผู้ดำเนินรายการอาจารย์ ดร.อภิญญา บัคคาลา อรุณนภาพร
อาจารย์ประจำหลักสูตรการบริหารงานวัฒนธรรม

สอบถามรายละเอียด
ที่ อ.วิภา ดาวมณี
โทร. 081-6134792
อีเมล์ csi_edu@yahoo.com

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การเสวนาทางวิชาการครั้งที่ 6

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม สัมมนา

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การเสวนาทางวิชาการครั้งที่ 6 เรื่อง “ ตลาดทองคำ โอกาสและการลงทุนอย่างนวัตกร”เพื่อส่งเสริมงานวิจัยของอาจารย์ และเผยแพร่ความรู้ ความชำนาญ ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ให้ประโยชน์ทางวิชาการอันสอดรับกับวิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นสถาบันวิชาการชั้นนำของประเทศในระดับนานาชาติ ที่มีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาของ ประเทศ และมีพันธกิจในการสร้างนวัตกรรม ทางด้านการศึกษาและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพวิทยาลัยนวัตกรรม จึงรวบรวบผลงานทักษะและประสบการณ์ ของอาจารย์ในวิทยาลัยมาถ่ายทอดสู่นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย ในรูปแบบการประชุมวิชาการ โดยอาจารย์ประจำของวิทยาลัยจะนำผลงานวิจัย หรืองานเขียนทางวิชาการมากำหนดเป้นหัวข้อการประชุม โดยประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ทางสังคม และเศรษฐกิจในปัจจุบัน และสาธารณชนผู้สนใจ

วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมเอกลักษณ์ด้านวิชาการของวิทยาลัย
2. ส่งเสริมงานวิจัยของอาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรม
3. เผยแพร่งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
4. ประยุกต์ ประสบการณ์ องค์ความรู้สู่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ

เนื้อหา
จะเน้นเนื้อหาด้านการลงทุน และการบริหารทางการเงินในภาวะเศรษฐกิจผันผวน ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากทั้งประเภทออมทรัพย์ และ เงินฝากประจำให้ผลตอบแทนต่ำลง การซื้อขายทองคำกลายเป็นทางเลือกที่มีประชาชนให้ความสนใจมาก ในการบริหารนวัตกรรม แนวโน้มการลงทุนในตลาดทองคำซึ่งแตกต่างจากตลาดหลักทรัพย์ โดยสิ้นเชิง โดยเฉพาะปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำ มีคำถามมากมายจากผู้ลงทุนรายใหม่ และผู้สนใจ เช่น ใครเป็นผู้กำหนดราคาทองคำ? ปัจจัยที่อะไรบ้างที่ทำให้ราคาทองเปลี่ยนแปลง? และ การลงทุนในตลาดทองคำทำได้อย่างไร? การต่อยอดในการบริหารจัดการ การสร้างสรรค์โอกาสใหม่ คำตอบทั้งหลายจะอยู่ในเนื้อหาของเสวนาวิชาการครั้งนี้

รูปแบบกิจกรรม
การเสวนาทางวิชาการ-แลกเปลี่ยนเชิงวิชาการ

กำหนด วัน-เวลา-สถานที่
วันพฤหัสที่ 23 กรกฎาคม 2552 ระหว่างเวลา 13.30 น.-16.30 น.
ณ ห้องบรรยาย C5 ชั้น 5 อาคารหอสมุดเดิม วิทยาลัยนวัตกรรม ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สอบถามรายละเอียด ที่ อ.วิภา ดาวมณี
โทร. 081-6134792
อีเมล์ csi_edu@yahoo.com

ฉลองครบรอบ 60 ปี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

มีการแสดง “ขับร้องเพลงของบี้ เดอะสตาร์, พันช์-พลพล, เบิร์ด ธงไชย โดยนักร้องกิตติมศักดิ์ ฯพณฯ อลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพานิชย์, เสริมศักดิ์ และคุณหญิงระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช” เป็นครั้งแรกที่รุ่นพี่จะมาขับร้องเพลงรุ่นลูกๆ ติดตามชมได้ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 11 NBT คืนวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2552 เวลา 23.00 น. ณภัทร ภวภูตานนท์ ณ หาสารคาม คนช่างคิดแจ้งมา รายการนี้เป็นสปิริตน้ำใจรุ่นพี่สู่หัวใจรุ่นน้องยินดีรับบริจาคผ่านสมาคมรัฐศาสตร์ แฟ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอเชิญร่วมเสวนาวิชาการ “กลยุทธ์ และเครื่องมือในการจัดการความไม่แน่นอน และลดความสูญเสียในธุรกิจ”

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม สัมมนา

โครงการ CITU Forum ครั้งที่ 5
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เพื่อส่งเสริมงานวิจัยของอาจารย์ และเผยแพร่ความรู้ ความชำนาญ ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ให้ประโยชน์ทางวิชาการอันสอดรับกับวิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นสถาบันวิชาการชั้นนำของประเทศในระดับนานาชาติ ที่มีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาของ ประเทศ และมีพันธกิจในการสร้างนวัตกรรม ทางด้านการศึกษาและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพวิทยาลัยนวัตกรรม จึงรวบรวบผลงานทักษะและประสบการณ์ ของอาจารย์ในวิทยาลัยมาถ่ายทอดสู่นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย ในรูปแบบการประชุมวิชาการ โดยอาจารย์ประจำของวิทยาลัยจะนำผลงานวิจัย หรืองานเขียนทางวิชาการมากำหนดเป็นหัวข้อการประชุม โดยประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ทางสังคม และเศรษฐกิจในปัจจุบัน และสาธารณชนผู้สนใจ

วัตถุประสงค์ของการบรรยาย

1. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจในเรื่องความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ
2. เพื่อนำเสนอกลยุทธ์และเครื่องมือการจัดการต่างๆในการจัดการความไม่แน่นอนและลดความสูญเสียของธุรกิจ
3. ยกตัวอย่างกรณีศึกษาของผู้ประกอบการที่ใช้แนวทางการจัดการความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ

เนื้อหา

ในการดำเนินธุรกิจบ่อยครั้งที่ความสูญเสียต่างๆเกิดจากการที่ผู้ประกอบการไม่ได้ตระหนักถึงความไม่แน่นอนต่างๆที่อาจเกิด

ขึ้นและไม่ได้เตรียมแผนการที่จะจัดการไว้ การจัดการแบบ Proactiveนั้นเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจปัจจุบันที่

เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจควรมีความเข้าใจเรื่องกลยุทธ์การบริหารนวัตกรรม และการ

จัดการแบบ Proactive รวมทั้งสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์และสร้างเครื่องมือจัดการความไม่แน่นอนเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่

อาจเกิดขึ้น รวมทั้งลดความสูญเสียต่างๆ ในทางธุรกิจ

หัวข้อการบรรยาย

1. ความสำคัญของ Uncertainty Management
2. ตัวอย่างกลยุทธ์การจัดการความไม่แน่นอนในภาคอุตสาหกรรม
3. เครื่องมือการจัดการความไม่แน่นอน
4. กรณีศึกษาผู้ประกอบการ
5. แนวทางและข้อเสนอแนะในการนำกลยุทธ์และเครื่องมือไปใช้ในการประกอบธุรกิจ

รูปแบบกิจกรรม
การเสวนาทางวิชาการ-แลกเปลี่ยนเชิงวิชาการ

กำหนดการ หัวข้อเสวนาทางวิชาการ CITU FORUM ครั้งที่ 5
กลยุทธ์ และเครื่องมือในการจัดการความไม่แน่นอนและลดความสูญเสียในธุรกิจ :
(Strategies and Tools for Managing Uncertainties and Reducing Losses in Business)

โดย อาจารย์ ดร.วุฒิไกร งามศิริจิตต์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรม ธรรมศาสตร์
วิทยากรรับเชิญ ดร.สิทธิพร ดาดาษ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจ SMEs

วันพฤหัสที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
ณ ห้องบรรยาย C5 ชั้น 5 วิทยาลัยนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

กำหนดการ

13.00 น. ลงทะเบียน
13.30 น. ท่านคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม กล่าวเปิดการเสวนา และ แนะนำวิทยากร
13.45 น. เริ่มการเสวนา
16.00 น. เปิดให้ซักถาม และ สรุปการเสวนา
16.30 น. จบรายการ

ติดต่อสอบถามที่ อ.วิภา ดาวมณี โทร 081-613-4792

สำรองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ http://www.itu.tu.ac.th/web2/thai/seminar_detail.asp?id=176

*** ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมเสวนา ***

สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มธ.จัดสัมมนาบริการวิชาการแก่ประชาชน ประจำเดือนตุลาคม 2551

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม สัมมนา

สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจฟังการสัมมนาบริการวิชาการแก่ประชาชน ในเดือนตุลาคม 2551 ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ และสถานที่อบรมภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่อง “ศิลปะการพับธนบัตร”
ในวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2551 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประภาศน์ อวยชัย ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ
บรรยายและฝึกปฏิบัติโดย อาจารย์วงศ์ไทย สุเสวี
2. เรื่อง “ฝึกลมปราณเพื่อสุขภาพ”ครั้งที่ 10
ในวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2551 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประภาศน์ อวยชัย ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ
บรรยายและฝึกปฏิบัติโดย อาจารย์ศุภกิจ นิมมานนรเทพ
(สำนัก จัดร่วมกับ สมาคมเสริมศึกษาสัมพันธ์ธรรมศาสตร์)
3. เรื่อง “โครงการถวายความรู้แด่พระสงฆ์”
ในวันศุกร์-เสาร์ที่ 24-25 ตุลาคม 2551 เวลา 13.00 – 17.00 น.
ณ ห้องประภาศน์ อวยชัย ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ
ถวายความรู้โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(สำนัก จัดร่วมกับ มูลนิธิสุทธธรรมวินิต)
4. เรื่อง “อาการทางหู คอ จมูกที่พบบ่อย”
ในวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2551 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ ห้อง C5 ชั้น 5 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ
บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์มงคล ตั้งเง็กกี่
5. เรื่อง “อาการทางระบบหายใจที่พบบ่อย”
ในวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2551 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ณ ห้อง C5 ชั้น 5 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ
บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กัมมาล กุมาร ปาวา

สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการสัมมนาได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 02-2264396 ต่อ 100
โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มิได้คิดค่าใช้จ่ายหรือเก็บค่าลงทะเบียนแต่อย่างใด

TU-RAC เตรียมเปิดเวทีสัมมนาด้านงานวิจัย

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม สัมมนา

ดร.ประภัสสร์  เทพชาตรี  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC) ร่วมกับสำนักงานบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนบุคคลที่สนใจในงานวิจัยแขนงต่างๆ เข้าร่วมฟังการจัดงานสัมมนาวิจัยเชิงวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ : รักษ์คน รักษ์สังคม รักษ์สิ่งแวดล้อม  TU Research Forum 2008 “Healthy People,Hernonium Society and Green World”  ในวันพุธที่ 12 และ วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน  2551  ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น. ณ ศูนย์ SMEs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต