มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้เปิดโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริการ (MBA Hospitality Management)

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

Logo

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้เปิดโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริการ (
MBA Hospitality Management) โดยมี 5 กลุ่มการเรียนด้วยกัน ได้แก่

กลุ่มธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท (Hotel and Resort Management)
กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว (Tourism Management)
กลุ่มธุรกิจการบิน (Airline Business Management)
กลุ่มธุรกิจอาหารและภัตตาคาร (Gastronomy and Restaurant Management)
กลุ่มธุรกิจสันทนาการ (Recreation Management)


โดยโครงการฯ ดังกล่าวประกอบด้วยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ อาทิเช่น ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์ ผศ.กอบแก้ว นาจพินิจ ผศ.ดร. นฤมล นันทรักษ์ โดยมี ดร. พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ เป็นผู้อำนวยการโครงการฯ

ทางหลักสูตรมีการโปรโมท ผ่านทางสื่ออิสระดังนี้

1.Facebook
http://www.facebook.com/pages/Bangkok-Thailand/SDU-MBA-Hospitality-Management/120683647954919?ref=sgm

2.Website ตรงของทางหลักสูตร
http://www.hospitality.dusit.ac.th/index.php

สอบถามรายละเอียดการสมัครและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ที่โครงการ MBA การจัดการบริการ อาคาร 10 ชั้น 4
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
02-244-5774-5 และ 080-660-3824

หลักฐานการสมัครเรียน
1. ใบสมัครทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 2 ชุด
2. สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
4. สำเนาวุฒิการศึกษาหรือใบรับรองการสำเร็จการศึกษา 2 ชุด
5. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 6 ใบ
6. หลักฐานการทำงาน (ถ้าเคยทำงานมาก่อน) 2 ชุด
7. เงินค่าสมัครสอบ 500 บาท

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับ ป.โท บริหารวัฒนธรรม

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ด้วยความคิดริเริ่มเปิดหลักสูตรที่มีลักษณะสหวิทยาการ ด้วยการผสมผสานวิทยาการทั้งทางด้านศาสตร์และศิลป์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทักษะพื้นฐานของบัณฑิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะทางด้านการบริหาร วิทยาลัยได้เปิดหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารงานวัฒนธรรมขึ้น ขณะนี้กำลังเปิดรับมหาบัณฑิตเป็นรุ่นที่ 9 หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารงานวัฒนธรรมเป็นหลักสูตรที่ผสานวิชาการด้านการบริหารสมัยใหม่ เข้ากับวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสร้างทักษะด้านการบริหารจัดการแก่บัณฑิตที่จบการศึกษาทางด้าน ศิลปะศาสตร์แขนงต่างๆ อันจะปูทางไปสู่การเป็นผู้บริหารงานศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัยทั้งในเชิงอนุรักษ์และสร้างสรรค์


หมวดวิชา

การบริหารจัดการมรดกและทรัพยากรทางวัฒนธรรม ศึกษาวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏี และ การประยุกต์สมัยใหม่ เกี่ยวกับการจัดการมรดกและทรัพยกรทางวัฒนธรรมร่วมสมัยทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ อาทิ โบราณวัตถุโบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ หอศิลป์ การจัดการองค์ความรู้ งานศิลปกรรมแขนงต่างๆ รวมถึง การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ การจัดนิทรรศการการบริหารจัดการอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมวและงานสร้างสรรค์ ศึกษาวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏี และ การประยุกต์สมัยใหม่ เกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมและงานสร้างสรรค์ รวมทั้งอุตสาหกรรมบันเทิง อาทิ นาฏศิลปะ ดนตรีการละคร การแสดง อุตสาหกรรมโทรทัศน์


การเรียนการสอน

ศึกษาเป็นภาษาไทย นอกเวลาราชการ (เย็นวันธรรมดา 2-3 วัน และวันเสาร์-อาทิตย์)ศึกษาในระบบไตรภาค ใช้เวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปีสถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์เริ่มภาคการศึกษาแรก ในเดือนมกราคม โดยมีการศึกษาเสริมหลักสูตรก่อนเปิดภาคการศึกษาค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 300,000 บาท (รวมค่าหนังสือ 1 เล่มต่อวิชา ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการดูงานในและต่างประเทศ)

การรับสมัคร
วันนี้ ถึง 20 กันยายน 2552

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศ-ต่างประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองวิทยฐานะ

วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

วิทยาลัยจะทำการคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะเข้ารับการศึกษาโดยผู้เข้าศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบ การสอบข้อเขียนเพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม และ การบริหารจัดการ การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-GET) ผู้สมัครสามารถใช้ผลสอบ TOEFL หรือ IELTS ทดแทนได้

การสอบสัมภาษณ์
หลังจากผ่านการสอบข้อเขียน

การจัด Open House เพื่อแนะนำหลักสูตร
วันอาทิตย์ ที่ 13 กันยายน 2552
อาคารเอนกประสงค์ 3 (ทางเข้าท่าพระอาทิตย์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สอบถาม
คุณทัศนีย์ โทร. 02-613-3115 , 02-623 5055-8 ext. 4102
อีเมล์ cie_mct@yahoo.com
CITU : www.cie.tu.ac.th

วิศวฯ ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริิญญาโท

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท

หลักสูตร “วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 31 กรกฎคม ศกนี้

สอบถามข้อมูลด้านการศึกษา เพิ่มเติม

โทร. 02-579-1111 หรือ ทางเว็บไซต์ http://engineer.spu.ac.th