วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับ ป.โท บริหารวัฒนธรรม

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ด้วยความคิดริเริ่มเปิดหลักสูตรที่มีลักษณะสหวิทยาการ ด้วยการผสมผสานวิทยาการทั้งทางด้านศาสตร์และศิลป์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทักษะพื้นฐานของบัณฑิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะทางด้านการบริหาร วิทยาลัยได้เปิดหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารงานวัฒนธรรมขึ้น ขณะนี้กำลังเปิดรับมหาบัณฑิตเป็นรุ่นที่ 9 หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารงานวัฒนธรรมเป็นหลักสูตรที่ผสานวิชาการด้านการบริหารสมัยใหม่ เข้ากับวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสร้างทักษะด้านการบริหารจัดการแก่บัณฑิตที่จบการศึกษาทางด้าน ศิลปะศาสตร์แขนงต่างๆ อันจะปูทางไปสู่การเป็นผู้บริหารงานศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัยทั้งในเชิงอนุรักษ์และสร้างสรรค์


หมวดวิชา

การบริหารจัดการมรดกและทรัพยากรทางวัฒนธรรม ศึกษาวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏี และ การประยุกต์สมัยใหม่ เกี่ยวกับการจัดการมรดกและทรัพยกรทางวัฒนธรรมร่วมสมัยทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ อาทิ โบราณวัตถุโบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ หอศิลป์ การจัดการองค์ความรู้ งานศิลปกรรมแขนงต่างๆ รวมถึง การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ การจัดนิทรรศการการบริหารจัดการอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมวและงานสร้างสรรค์ ศึกษาวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏี และ การประยุกต์สมัยใหม่ เกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมและงานสร้างสรรค์ รวมทั้งอุตสาหกรรมบันเทิง อาทิ นาฏศิลปะ ดนตรีการละคร การแสดง อุตสาหกรรมโทรทัศน์


การเรียนการสอน

ศึกษาเป็นภาษาไทย นอกเวลาราชการ (เย็นวันธรรมดา 2-3 วัน และวันเสาร์-อาทิตย์)ศึกษาในระบบไตรภาค ใช้เวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปีสถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์เริ่มภาคการศึกษาแรก ในเดือนมกราคม โดยมีการศึกษาเสริมหลักสูตรก่อนเปิดภาคการศึกษาค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 300,000 บาท (รวมค่าหนังสือ 1 เล่มต่อวิชา ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการดูงานในและต่างประเทศ)

การรับสมัคร
วันนี้ ถึง 20 กันยายน 2552

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศ-ต่างประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองวิทยฐานะ

วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

วิทยาลัยจะทำการคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะเข้ารับการศึกษาโดยผู้เข้าศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบ การสอบข้อเขียนเพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม และ การบริหารจัดการ การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-GET) ผู้สมัครสามารถใช้ผลสอบ TOEFL หรือ IELTS ทดแทนได้

การสอบสัมภาษณ์
หลังจากผ่านการสอบข้อเขียน

การจัด Open House เพื่อแนะนำหลักสูตร
วันอาทิตย์ ที่ 13 กันยายน 2552
อาคารเอนกประสงค์ 3 (ทางเข้าท่าพระอาทิตย์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สอบถาม
คุณทัศนีย์ โทร. 02-613-3115 , 02-623 5055-8 ext. 4102
อีเมล์ cie_mct@yahoo.com
CITU : www.cie.tu.ac.th

ขอเชิญร่วมเสวนาวิชาการ “กลยุทธ์ และเครื่องมือในการจัดการความไม่แน่นอน และลดความสูญเสียในธุรกิจ”

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม สัมมนา

โครงการ CITU Forum ครั้งที่ 5
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เพื่อส่งเสริมงานวิจัยของอาจารย์ และเผยแพร่ความรู้ ความชำนาญ ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ให้ประโยชน์ทางวิชาการอันสอดรับกับวิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นสถาบันวิชาการชั้นนำของประเทศในระดับนานาชาติ ที่มีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาของ ประเทศ และมีพันธกิจในการสร้างนวัตกรรม ทางด้านการศึกษาและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพวิทยาลัยนวัตกรรม จึงรวบรวบผลงานทักษะและประสบการณ์ ของอาจารย์ในวิทยาลัยมาถ่ายทอดสู่นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย ในรูปแบบการประชุมวิชาการ โดยอาจารย์ประจำของวิทยาลัยจะนำผลงานวิจัย หรืองานเขียนทางวิชาการมากำหนดเป็นหัวข้อการประชุม โดยประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ทางสังคม และเศรษฐกิจในปัจจุบัน และสาธารณชนผู้สนใจ

วัตถุประสงค์ของการบรรยาย

1. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจในเรื่องความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ
2. เพื่อนำเสนอกลยุทธ์และเครื่องมือการจัดการต่างๆในการจัดการความไม่แน่นอนและลดความสูญเสียของธุรกิจ
3. ยกตัวอย่างกรณีศึกษาของผู้ประกอบการที่ใช้แนวทางการจัดการความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ

เนื้อหา

ในการดำเนินธุรกิจบ่อยครั้งที่ความสูญเสียต่างๆเกิดจากการที่ผู้ประกอบการไม่ได้ตระหนักถึงความไม่แน่นอนต่างๆที่อาจเกิด

ขึ้นและไม่ได้เตรียมแผนการที่จะจัดการไว้ การจัดการแบบ Proactiveนั้นเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจปัจจุบันที่

เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจควรมีความเข้าใจเรื่องกลยุทธ์การบริหารนวัตกรรม และการ

จัดการแบบ Proactive รวมทั้งสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์และสร้างเครื่องมือจัดการความไม่แน่นอนเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่

อาจเกิดขึ้น รวมทั้งลดความสูญเสียต่างๆ ในทางธุรกิจ

หัวข้อการบรรยาย

1. ความสำคัญของ Uncertainty Management
2. ตัวอย่างกลยุทธ์การจัดการความไม่แน่นอนในภาคอุตสาหกรรม
3. เครื่องมือการจัดการความไม่แน่นอน
4. กรณีศึกษาผู้ประกอบการ
5. แนวทางและข้อเสนอแนะในการนำกลยุทธ์และเครื่องมือไปใช้ในการประกอบธุรกิจ

รูปแบบกิจกรรม
การเสวนาทางวิชาการ-แลกเปลี่ยนเชิงวิชาการ

กำหนดการ หัวข้อเสวนาทางวิชาการ CITU FORUM ครั้งที่ 5
กลยุทธ์ และเครื่องมือในการจัดการความไม่แน่นอนและลดความสูญเสียในธุรกิจ :
(Strategies and Tools for Managing Uncertainties and Reducing Losses in Business)

โดย อาจารย์ ดร.วุฒิไกร งามศิริจิตต์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรม ธรรมศาสตร์
วิทยากรรับเชิญ ดร.สิทธิพร ดาดาษ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจ SMEs

วันพฤหัสที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
ณ ห้องบรรยาย C5 ชั้น 5 วิทยาลัยนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

กำหนดการ

13.00 น. ลงทะเบียน
13.30 น. ท่านคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม กล่าวเปิดการเสวนา และ แนะนำวิทยากร
13.45 น. เริ่มการเสวนา
16.00 น. เปิดให้ซักถาม และ สรุปการเสวนา
16.30 น. จบรายการ

ติดต่อสอบถามที่ อ.วิภา ดาวมณี โทร 081-613-4792

สำรองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ http://www.itu.tu.ac.th/web2/thai/seminar_detail.asp?id=176

*** ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมเสวนา ***

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดกิจกรรมต้อนรับเพื่อนใหม่’52

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวปฐมนิเทศ

งานรับเพื่อนใหม่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดในวันที่23-24 พฤษภาคม 2552
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เป็นกิจกรรมที่แนะแนวทางสู่การใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้เป็นบัณฑิตอันพึงประสงค์ของสังคม โดยในงานจะมีกิจกรรมต่างๆให้นักศึกษาใหม่ได้เข้าร่วม
เช่น การทำของที่ระลึก ลานกิจกรรม กิจกรรมแสงสีเสียง “จิตวิญญาณธรรมศาสตร์
กิจกรรมสันทะนาการ และกิจกรรมห้องเรียนวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง “First Lecture
อีกทั้งนักศึกษาใหม่ยังได้ดูการแสดงจาก ชุมนุมชมรม ภายในหอประชุมใหญ่

กำหนดการงานปฐมนิเทศและต้อนรับเพื่อนใหม่ 52

วันที่ 23 พฤษภาคม 2552

07.00-08.00น. ลงทะเบียน
08.00-16.300น. เริ่มเข้าสู่กิจกรรม (จะวนกันทำกิจกรรม)
17.00-21.30น. กิจกรรมแสง สี เสียง “จิตวิญญาณธรรมศาสตร์”
22.00-24.00น. เข้าสู่กิจกรรมต้อนรับเพื่อนใหม่ (ต้องลงทะเบียนผ่านเวบไซต์ freshy.domesu.com เท่านั้นจึงสามารถเข้าร่วมได้ โดยกำหนดไว้ที่ 1500-1800 คน และลำปาง 500 คน)
24.00น. เข้านอน

วันที่ 24 พฤษภาคม 2552

07.00น. ตื่นนอน
09.000-12.00น. กิจกรรมสันทนาการ
12.00-13.00น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30น. กิจกรรมห้องเรียนวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง “First Lecture”
โดยจะแบ่งเป็น 4 ห้อง ประกอบด้วย หอประชุมเล็ก หอประชุมใหญ่ ห้อง LT201 และ LT301
15.00-19.00น. กิจกรรมการแสดงของชุมนุมชมรม ภายในหอประชุมใหญ่

ติดตามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่
www.domesu.com