ร่วมโครงการประกวด สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 2

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการประกวด แข่งขัน

โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 2
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชิงทุนการศึกษา และของรางวัลมูลค่ากว่า 7 แสนบาท

หมดเขตส่งผลงานวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

อ่านรายละเอียดได้ที่
http://www.thaigoodview.com/contest2552

โครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กำลังรับสมัครเยาวชนระดับมัธยมต้น มัธยมปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา สอบแข่งขันชิงทุนเต็มจำนวน

Author: phassakorn  //  Category: ทุนการศึกษา

โครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กำลังรับสมัครเยาวชนระดับมัธยมต้น มัธยมปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษารับสมัครสอบแข่งขันชิงทุนเต็มจำนวน และช่วยเหลือค่าใช้จ่ายบางส่วน เพื่อเข้าร่วมโครงการฯระยะเวลา 3 สัปดาห์ที่ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ แคนาดา และออสเตรเลีย ในช่วงปิดเทอมเดือนตุลาคม 2552โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนาความกล้าใช้ภาษาอังกฤษ เพิ่มโลกทัศน์ เผยแผ่วัฒนธรรมไทยให้เยาวชนไทยตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยเพื่อเป็นการถ่วงดุลและสร้างภูมิคุ้มกันการรับวัฒนธรรมต่างชาติอย่างขาดการไตร่ตรอง

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 16 มิถุนายน 2552
ขอรายละเอียด และสมัครได้ที่สำนักงานเยาวชนยูซีอี
เลขที่ 16 ซอยวิภาวดีรังสิต 16/25 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02–690–0375–7 หรือดูรายละเอียด และ Download ใบสมัครได้ที่ http://www.ucethailand.com
เวลาทำการวันจันทร์–วันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น. หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

“โครงการร้อยคน ร้อยแหล่งเรียนรู้” ร้อยโครงการสร้างการเรียนรู้ภูมิปัญญาวิถีชีวิตไทยไท

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการประกวด แข่งขัน, งานด้านการศึกษา

“โครงการร้อยคน ร้อยแหล่งเรียนรู้” ร้อยโครงการสร้างการเรียนรู้ภูมิปัญญาวิถีชีวิตไทยไท

“โครงการระพีเสวนา: การเรียนรู้เพื่อความเป็นไท”
เป็นโครงการที่มุ่งการสร้างการขับเคลื่อนการเรียนรู้ให้กับสังคมไทยและขยายพรมแดนความรู้
ให้เกิดขึ้นในกลุ่มการเรียนรู้ต่างๆ โดยมีความมุ่งหวังให้การเรียนรู้ที่แท้ อันเป็นการเรียนรู้สู่อิสรภาพทางปัญญา
มีจิตใจเข้มแข็ง และรู้เท่าทันโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง บนรากฐานวัฒนธรรมไทยนั้น ปรากฎขึ้นเป็นจริงในสังคมไทย
“โครงการร้อยคน ร้อยแหล่งเรียนรู้” เป็นส่วนหนึ่งในโครงการระพีเสวนา ที่สนับสนุนให้เยาวชนและบุคลากรทางการศึกษามีโอกาสร่วมสร้างการเรียนรู้ใหม่ ผ่านประสบการณ์ตรงที่นำพาตนเองเข้าไปซึมซับวิถีชีวิตและเรียนรู้ร่วมกับปราชญ์หรือบุคคลที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน โดยไม่จำกัดเฉพาะการเรียนรู้ทางด้านเทคนิคหรืออาชีพเท่านั้น แต่เน้นกระบวนการเรียนรู้และทำความเข้าใจวิธีคิด การมองโลก การแก้ปัญหา ผ่านภูมิรู้ ภูมิปัญญาการใช้ชีวิต รวมไปถึงการเรียนรู้พัฒนาจิตใจของปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นอันเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย โดยทางโครงการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเรียนรู้เช่นนี้จะนำมาซึ่งแหล่งเรียนรู้

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้ลงสู่รากฐานวัฒนธรรม โดยให้เยาวชนเรียนรู้จากบุคคลในชุมชนที่มีวิถีชีวิตเป็นแบบอย่างในการพึ่งพาตนเอง สามารถยืนหยัดได้อย่างเข้มแข็ง และมีความเป็นไท ก่อให้เกิดความเข้าใจและเข้าถึงคุณค่าความหมายของการพึ่งตนเอง ความเป็นอิสระ(ความเป็นไท) ในภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่นของตนเอง
2.เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียนและเชื่อมโยงการเรียนรู้จากหน่วยวิชาสู่การปฏิบัติการที่สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ ซึ่งการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเน้นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนผ่านประสบการณ์ตรง ลงมือปฏิบัติจริง พบปะพูดคุยกับบุคคล และสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของตนเอง ก่อให้เกิดทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไป หรือเกิดความเข้าใจใหม่ๆ ต่อชีวิตของตนเองและต่อชุมชน
3.เพื่อสนับสนุนให้เกิดแหล่งเรียนรู้เพื่อความเป็นไท บนพื้นฐานบริบทสังคมไทยให้เกิดขึ้นทั่วทั้งแผ่นดิน อันจะเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาที่มีค่าแก่สังคมไทย

กลุ่มเป้าหมาย
เยาวชนคนรุ่นใหม่ในโรงเรียนหรือในชุมชน ๓๐ – ๖๐ คน ต่อบุคคลต้นแบบการเรียนรู้ ๑ – ๒ คน

เงินทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตามความเป็นจริงและเหมาะสม
สูงสุดไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท/กิจกรรม

ส่งใบสมัครโครงการภายใน วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒
ทราบผลภายใน วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒
ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ – ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒
ส่งโครงการมาที่ / ติดต่อประสานงานโครงการ : “โครงการร้อยคนร้อยแหล่งเรียนรู้”
โปรดจัดส่งแผนที่คนดีและรูปถ่ายหรือวีดีโอ มายัง “โครงการร้อยคนร้อยแหล่งเรียนรู้” โครงการระพีเสวนา ภายใน ๑๐ เมษายน ๒๕๕๒

โครงการระพีเสวนา : การเรียนรู้เพื่อความเป็นไท
สถาบันอาศรมศิลป์
๙/๑๓ หมู่ ๕ ถนนพระราม ๒ ซอย ๓๓ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐
โทรศัพท์ ๐๒ – ๘๗๐๗๕๑๒ – ๓ ต่อ ๑๓๙ หรือ ๐๘๖ – ๓๔๐๕๔๔๑
โทรสาร ๐๒ – ๘๗๐๗๕๑๒ – ๓ ต่อ ๑๓๙
info@rapeesewana.com, www.rapeesewana.com Email : rapeesewana_news@hotmail.com