ม.มหิดลอินเตอร์เปิดคอร์สเรียนเสริมด้านศิลปะสร้างสรรค์สื่อบันเทิง2 คอร์ส

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดสอนเสริมด้านศิลปะสร้างสรรค์สื่อบันเทิง
ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน จำนวน 2 คอร์ส
สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่

•ด้านศิลปะสร้างสรรค์สื่อบันเทิง (Intensive Media Communication Program-IMCP)
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ การผลิตภาพยนตร์
และการผลิตแอนิเมชั่น มีรายละเอียดการสอน เช่น หลักการสื่อสาร การถ่ายภาพนิ่ง
การถ่ายทอดแนวคิดสู่งานภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์
ความแตกต่างระหว่างการถ่ายทำภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์
การทำ story board การผลิตผลงานเพื่อนำเสนอในชั้นเรียน เป็นต้น

•ด้านนิเทศศิลป์ (Intensive Design Program-IDP)
สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อด้านนิเทศศิลป์ มีรายละเอียดการสอน
เช่น หลักการสื่อสาร หลักการออกแบบภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
การผลิตผลงานเพื่อนำเสนอในชั้นเรียน เป็นต้น

ทั้งสองคอร์สเปิดสอนทุกวันเสาร์ จำนวน 66 ชั่วโมง

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียนภายในวันที่ 10 เมษายน 2552
เปิดเรียนในวันที่ 25 เมษายน – 11 กรกฎาคม 2552 ได้ที่ กลุ่มหลักสูตรศิลปะสร้างสรรค์สื่อบันเทิง
โทร. 0-2441-0642-3 ต่อ 106
E-mail: iccarol@mahidol.ac.th, icdad@mahidol.ac.th, www.muic.mahidol.ac.th/FAA

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) กำหนดจัดแนะแนวศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
กำหนดจัดแนะแนวศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2552
เวลา 11.30 – 13.00 น. ณ ห้อง 302 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
สำหรับผู้ที่สนใจหรือมีโครงการจะไปศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น
ไม่ว่าจะด้วยทุนของตนเอง หรือทุนจากสถาบันต่างๆ หรือมึข้อสงสัยจะสอบถาม
สามารถเข้าร่วมฟังการแนะแนวดังกล่าวได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2259-9160 ต่อ 1641

มจพ.จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ KMUTNB One-2-Call Robot Camp 2008

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการประกวด แข่งขัน

เปิดตัวค่ายหุ่นยนต์ KMUTNB ROBOT CAMP ประจำปี 2551 รศ.ดร. วรา วราวิทย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เปิดเผยถึงการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ KMUTNB One-2-Call Robot Camp 2008 ว่าค่าย Robot Camp ได้จัดติดต่อกันเป็นปีที่ 9 แล้ว ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่ ค่าย Robot Camp มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้ เราคาดหวังว่าจะมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน โดยมีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เป็นพี่เลี้ยง ประมาณ 300 คน ที่จะมาเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันในการสร้างหุ่นยนต์ หลักการทำงานและเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ รวมถึงการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันในช่วงเปิดเทอม

กิจกรรมในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 ตุลาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  Robot Camp ในปีนี้ได้รับการสนับสนุนจาก One-2-Call เช่นเดิม โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Junior) และ มัธยมศึกษาตอนปลาย (Senior) การจัดงานในปีนี้จะเน้นให้เยาวชนที่เข้าค่ายหุ่นยนต์ ตระหนักถึงปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อเกิดการเรียนรู้ สร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์เป็นสื่อกลาง ตลอดจนเข้าสู่ กระบวนการเรียนรู้ ที่มีความสนุกสนาน อย่างเป็นกลัยาณมิตร

ผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมค่ายหุ่นยนต์ รอบแรก เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 ในระดับ Junior (ม.ต้น) มีจำนวนทั้งหมด 42 ทีม ระดับ Senior (ม.ปลาย) มีจำนวนทั้งหมด 48 ทีม โดยคัดเลือกจากสถานศึกษากระจายทั่วประเทศ ทุกทีมจะพบกันอีกครั้งในระหว่างวันที่ 20-24 ตุลาคม 2551 โดยจะทำการอบรม หลักการหุ่นยนต์ หลักการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ การควบคุมหุ่นยนต์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการควบคุมหุ่นยนต์ เป็นต้น

Robot Camp มจพ. สร้างชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องถึง 9 ครั้ง ที่ได้จัดค่ายหุ่นยนต์ มีนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 3,000 คน ที่เป็นนักเรียน ม.ต้น และ ม.ปลาย ซึ่งก็คาดว่ากลุ่มนักเรียนเหล่านี้จะให้ความสนใจเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น ในปีที่ผ่านมาทีมหุ่นยนต์ของ มจพ. ก็ได้รับรางวัลแชมป์หุ่นยนต์ทั้งภายในและต่างประเทศ เช่น ทีมหุ่นยนต์กู้ภัย Independent ก็เคยเข้าค่ายหุ่นยนต์กับทางเรา คือ นายพินิจ เขื่อนสุวงศ์ เป็นผู้ขับหุ่นยนต์ ให้ความสนใจหุ่นยนต์ตั้งแต่เข้าค่ายอบรม จนกระทั่งเข้ามาเรียนในรั้ว มจพ. และนายอดิศักดิ์ ดวงแก้ว ที่ปรึกษาทีมและเป็นพี่เลี้ยงตลอดการเข้าร่วมแข่งขัน ทั้งหมดนี้ก็เริ่มต้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมหุ่นยนต์ มจพ.

ปัจจุบันหุ่นยนต์ได้รับความสนใจจากเยาวชนมากขึ้นเป็นลำดับ หากมีการพัฒนาต่อไป นักศึกษาทั่วประเทศจะหันมาสนใจและทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย และเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ทำให้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ ได้รับการบรรจุให้อยู่ในยุทธศาสตร์ของประเทศเรา ทั้งนี้ ขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจการเข้าค่ายหุ่นยนต์ มจพ. โดยวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2551 เวลา 09.00-10.00 น. พิธีเปิด “KMUTNB One-2-Call Robot  Camp 2008 ณ หอประชุมประดู่แดง มจพ.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. โทรศัพท์ 02-587-0027 ต่อ 8518,8519 หรือ www.robot.eng.kmutnb.ac.th