มหิดลอินเตอร์เปิดอบรม 3 หลักสูตร

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม สัมมนา

รายละเอียดของข่าว
โครงการวิทยบริการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดอบรม 3 หลักสูตร ดังนี้

บริการอย่างไรให้ได้ใจลูกค้า โดยอาจารย์เนตรา เทวบัญชาชัย มีเนื้อหาการอบรม ได้แก่ บุคลิกภาพและท่าทางการวางตนของนักบริการมืออาชีพ วิธีให้บริการแก่ลูกค้าที่มีความแตกต่างกัน เป็นต้น จัดอบรมวันที่ 28 เมษายน 2552 เวลา 9.00-16.00 น.

เทคนิคการเขียนใบพรรณางานและการประยุกต์ใช้ (Job Description) โดย ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ มีเนื้อหาการอบรม ได้แก่ แนวทางการจัดทำ Job Competency, KPIs จาก Job Description และแนวทางการนำ Job Competency ไปใช้ประเมินผลงาน เป็นต้นจัดอบรมวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2552 เวลา 9.00-16.00 น.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องศิลปะการพูดในที่ชุมชน รุ่น 2 โดยอาจารย์สมชาย หนองฮี และอาจารย์อุสมาน ลูกหยี มีเนื้อหาการอบรม ได้แก่ เทคนิคการพูด เช่น พูดให้ชัดเจน ขยายความ การขจัดอาการประหม่า การพูดอย่างมีศิลปะ รวมทั้ง ศิลปะการนำเสนอขั้นสุดยอด จัดอบรมวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2552 เวลา 9.00-16.00 น.

ทั้งสามหลักสูตรจัดอบรม ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียนวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครอบรมได้ที่
โครงการวิทยบริการ โทร.0-2441-5090 ต่อ 1712, 1022
หรือ e-mail: ictraining@mahidol.ac.th

เชิญร่วมงานอบรมโยคะเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ

Author: phassakorn  //  Category: Uncategorized

ป๋วยเสวนาคาร ร่วมกับ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอเชิญเยาวชนคนรุ่นใหม่ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-6)
และระดับอุดมศึกษา ให้ความสนใจกับความสำคัญของร่างกาย
รู้จักการจัดระเบียบ ดูแลและเอาใจใส่ในสุขภาพของตนเอง
ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายหรือจิตใจ
ให้อยู่ในสภาพที่ควรจะเป็นอย่างสมดุล มาเข้าร่วมอบรม

โยคะเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ Smart yoga

วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2552 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ สวนเงินมีมา(ระหว่างซอยเจริญนคร18-20) คลองสาน กรุงเทพฯ

รับจำนวนจำกัด 30 ท่านเท่านั้น สมัครก่อนวันที่ 9 มกราคม 2552
สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ สิริวรรณ 083-224-9867/02-748-9030

ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “วิธีการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับบุคลทั่วไป” รุ่นที่ 1

Author: phassakorn  //  Category: Uncategorized

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)

จะจัดอบรมหลักสูตร“วิธีการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับบุคคลทั่วไป” รุ่นที่1

โดยจะเริ่มอบรมในวันเสาร์ที่ 24 มกราคม ถึง 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคการสอนและวิธีการนำเสนออย่างมีอาชีพ

เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแวดวงการศึกษาทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่น

และผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรจากทางสถาบันฯ อีกด้วย

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ค่าอบรมท่านละ 7,500 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2259-9160 ต่อ 1641

อบรมการเขียน “อักษรพู่กันจีน” สำหรับผู้สนใจทั่วไป รุ่นที่ 2 ประจำปี 2551

Author: phassakorn  //  Category: Uncategorized

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญี่ปุ่น) จัดอบรมการเขียน “อักษรพู่กันจีน” สำหรับผู้สนใจทั่วไป
รุ่นที่ 2  ประจำปี 2551 สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวจีน
ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคการเขียนอักษรพู่กันและศิลปวัฒนธรรมจีน
เริ่มวันที่  29 พฤศจิกายน 2551 ถึง วันที่ 24 มกราคม 2552
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเทคนิคการเขียนพู่กันจีน

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรม “การเขียนพู่กันจีน” รุ่นที่ 2 ประจำปี
2551 สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวจีน
ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคการเขียนพู่กันและศิลปวัฒนธรรมจีน
เริ่มวันที่ 29 พฤศจิกายน 2551 ถึง วันที่ 24 มกราคม 2552

ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นไป  ค่าอบรมท่านละ 2,500 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2259-9160 , 0-2258-0320 ต่อ 1661

อบรมความรู้ภาษาไทย จัดโดยศูนย์ภาษาไทยสิรินธร จุฬาฯ

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม สัมมนา

ศูนย์ภาษาไทยสิรินธร จุฬาฯ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมอบรมในโครงการบริการความรู้เรื่องภาษาไทยสำหรับครูภาษาไทยและผู้สนใจทั่วไป ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2551 ทุกหัวข้อมีค่าใช้จ่าย หัวข้อละ 300 บาท  ยกเว้น การอ่านทำนองเสนาะ หัวข้อละ 800 บาท หากท่านใดสนใจ สามารถพิมพ์ใบสมัครตามไฟล์ที่แนบมานี้ และส่งโทรสารใบสมัครที่กรอกข้อมูลแล้วพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ 0-2218-9480 หรือหากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ น.ส.สำราญ หรือ น.ส.สุนทรัตร์ โทรศัพท์ 0-2218-9480-1 อีเมล์ suntharatsster@gmail.com