มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
โครงการสมทบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2552  รับผู้จบ ม.6, ป.วช. หรือเทียบเท่า มีผลคะแนนสอบ O-NET/A-NET/ วิชาเฉพาะ
โดยต้องมีผลคะแนนสอบไม่เกิน 3 ปี มีรายละเอียดดังนี้

ปริญญาตรี 4 ปี จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพฯ  โครงการสมทบพิเศษ

· คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์*

- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
- สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
- สาขาวิชาสถิติประยุกต์
- สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
- สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์

·  คณะวิศวกรรมศาสตร์**

- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

· วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม**

- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไม้

โครงการปกติ จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุรี

· คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม*

- สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (เครื่องจักรกลเกษตร)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (เครื่องจักรกลแปรรูปอาหาร)

· คณะอุตสาหกรรมเกษตร*

- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ
- สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรโครงการสมทบพิเศษ

· คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม*

- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยงและการโรงแรม

· คณะอุตสาหกรรมเกษตร*

- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ
- สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี  จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพฯ  โครงการปกติ

· คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี

- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
- สาขาวิชาการบริหารงานวิศวกรรมโยธา

โครงการสมทบพิเศษ
· คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 3 ปี

- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (การจัดการผลิต) สำหรับผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร/ผู้มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อย

กว่า 1 ปี และต้องสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
โครงการปกติ จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุรี

· คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี

- สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (เครื่องจักรกลเกษตร)

โครงการสมทบพิเศษ
· คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (การจัดการผลิต)
- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (การจัดการธุรกิจ)
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2552 ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th

รับสมัครที่ มจพ.ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2552    เวลา 09.00-16.00 น.

ซื้อระเบียบการรับสมัครชุดละ 200 บาท ณ กองบริการการศึกษา ชั้น 2 อาคาร TGGS

หรือ Download ระเบียบการรับสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานเอกสารและการพิมพ์  กองบริการการศึกษา

โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 1626, 1627, 0-2913-5814

หรือ http://www.admission.kmutnb.ac.th/

หมายเหตุ

* พิจารณาจากคะแนน O-NET

** พิจารณาจากคะแนน O-NET, A-NET และวิชาความถนัดทางวิศวกรรม

สถาบันการทูตและการต่างประเทศ ม.รังสิต รับสมัคร นศ.ใหม่ ปีการศึกษา 3/2551

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

สถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 3/2551
ตั้งแต่วันนี้ถึง 7 พฤษภาคม 2552 เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท
สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

โดยผู้ที่สนใจต้องเป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้
และต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
สำหรับผู้ที่ซึ่งจะเปิดเรียนในวันที่ 18 พฤษภาคม 2552

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่
สถานที่รับสมัคร ได้แก่ สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต (เมืองเอก)
จ.ปทุมธานี โทร. 0-2791-5500-10,

ศูนย์ศึกษาสาทรธานี ชั้น 8 อาคารสาทรธานี 1 (ถ.สาทรเหนือ)
กรุงเทพฯ โทร. 0-2636-8383 กด 0

และศูนย์ศึกษาวิภาวดี ชั้น 21 อาคารทีเอสทีทาวเวอร์ (ซ.วิภาวดีรังสิต 9)
จตุจักร กรุงเทพฯ โทร. 0-2617-5858
หรือดาวโหลดใบสมัครได้ที่ www.rsu.ac.th/idis

ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักเลขานุการสถาบันการทูตและการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 4087

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับ ปว.ส. เข้าศึกษาต่อโครงการสมทบพิเศษ

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวรับสมัครนักศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.วส.)
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการสมทบพิเศษ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ)

โดยมีสาขาวิชาดังนี้

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ออกแบบแม่พิมพ์) MDT-RS
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ออกแบบแม่พิมพ์) TDT-RS
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม WDT-RS
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง (เทคโนโลยียานยนต์) AMT-RS
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง (เครื่องต้นกำลังอุตสาหกรรม) IPT-RS
6. สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง PNT-RS
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องมือวัดและควบคุม) EIT-RS
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (โทรคมนาคม) ETT-RS
9. สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์) ECT-RS

ผู้สนใจสมัครได้โดยไม่เสียค่าสมัครสอบ สมัครด้วยตนเองได้ที่งานวิชาการ ชั้น 3 อาคาร 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 เมษายน 2552 สอบสัมภาษณ์วันที่ 9 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปาล์มเพชร ชั้น 3 อาคาร

63 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0-2585-8541 ต่อ 6201, 6239

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอาเค่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการศึกษา, ข่าวรับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอาเค่น (RWTH-Aachen University) แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
(The Sirindhorn International Thai-Germen Graduate School of Engineering – TGGS)
โดยได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
เพื่อจัดการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
หลักสูตรนานาชาติในรูปแบบของเยอรมัน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 1/2552 (ภาคภาษาอังกฤษ) จำนวน 8 สาขา ดังนี้

1. วิศวกรรมยานยนต์
2. วิศวกรรมโทรคมนาคม
3. วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
4. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
5. วิศวกรรมวัสดุและโละหะการ
6. วิศวกรรมเครื่องกล (การจำลองและการออกแบบ)
7. วิศวกรรมการผลิต
8. วิศวกรรมระบบซอฟท์แวร์

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2552
ที่บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (มจพ.) ชั้น 3 (TGGS)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ 0-2913-2500-24, 02-5867805 ต่อ 2902
หรือ www.tggs.kmutnb.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาจากเดิมสิ้นสุดวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2552
ออกไปจนถึงวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระดับ ป.ว.ช. หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับ ม.3
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
- วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 – 3ปี รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับ ป.ว.ส.
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุรี
- คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับ ป.วช.
-  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม*
จัดการศึกษาที่ มจพ.ปราจีนบุรี
-  คณะวิศวกรรมศาสตร์
* ม.6 เปิดรับเฉพาะสาขาวิชาออกแบบภายใน และสาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์

รับสมัครทางอินเตอร์เนตที่ http://www.admisstion.kmutnb.ac.th
หรือสมัครด้วยตนเองที่กองบริการการศึกษา อาคาร TGGS ชั้น 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ระหว่างเวลา 9.00- 18.00 น.

สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองบริการการศึกษา อาคาร TGGS ชั้น 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
โทรศัพท์. 0-2913-2500 ต่อ 1626, 1627