ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต ขอเชิญเข้าร่วมอบรม คอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม สัมมนา

หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์สำหรับหน่วยงานอย่างมืออาชีพ
รุ่นที่ 3 วันที่ 4-8 พ.ค. 2552
รุ่นที่ 4 วันที่ 27-31 ก.ค. 2552
จำนวนที่รับ 40 คน

หลักสูตรผู้ดูแลระบบสารสนเทศสำหรับหน่วยงาน
รุ่นที่ 2 วันที่ 1-5 มิ.ย. 2552
รุ่นที่ 3 วันที่ 3-7 ส.ค. 2552
จำนวนที่รับ 40 คน

หลักสูตรการใช้งานคอมพิวเตอร์สำหรับงานธุรการ
รุ่นที่ 2 วันที่ 22-26 มิ.ย. 2552
จำนวนที่รับ 40 คน

หลักสูตรการเขียนแบบวิศวกรรม ด้วย AutoCAD 2008
รุ่นที่ 3 วันที่ 29 มิ.ย.- 3 ก.ค. 2552
จำนวนที่รับ 40 คน

หลักสูตรการเขียนแบบอาคาร 3 มิติ ด้วย Autodesk Revit
รุ่นที่ 3 วันที่ 13-17 ก.ค. 2552
จำนวนที่รับ 40 คน

หลักสูตรการเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ (Power Civil:DTM)
รุ่นที่ 3 วันที่ 20-24 ก.ค. 2552
จำนวนที่รับ 40 คน

หลักสูตรระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
รุ่นที่ 3 วันที่ 17-21 ส.ค. 2552
จำนวนที่รับ 40 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ ส่งโทรสารหรืออีเมล์ที่

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต

ถนนภูเก็ต ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

โทรศัพท์: 076-379009 ต่อ 111 (เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม), มือถือ 089-7118088

โทรสาร: 076-379011 ,086-4713205 Email: tt@phuketict.org

การชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. ชำระเงินสดด้วยตนเอง ก่อนวันอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์
2. โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต เลขที่ 551-4-09985-0 ธนาคารไทยพาณิชย์
ประเภทออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น (กรุณา Fax ใบ Pay in มายืนยันที่ 076-379011, 0864713205)

3. ธนาณัติ / ธนาณัติออนไลน์

สั่งจ่ายในนาม นางสาวนาถนภา รักเหม็ก

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต ถนนภูเก็ต ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

**หมายเหตุ : ภายหลังการชำระเงิน กรุณาแฟกซ์หลักฐานการชำระเงิน พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล
ลงในหลักฐาน มาที่โทรสารหมายเลข 076-379011 หรือ 086-4713205

ขอสงวนสิทธิ์สำหรับ 40 ท่านแรก

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ สามารถเข้าร่วมการเข้าร่วมอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจาก
ผู้บังคับบัญชา แล้วและมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. 2549

————————————————————————————————————————–
รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน

หลักสูตรเข้มข้นสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานในการสร้างเว็บไซต์ เน้นการใช้งานจริง

ภายใน 5 วันก็สามารถสร้างเว็บไซต์สำหรับหน่วยงานได้

วันที่อบรม
รุ่นที่3 ระหว่างวันที่ 4-8 พ.ค. 2552

รุ่นที่4 ระหว่างวันที่ 27-31 ก.ค. 2552
ระยะเวลาในการอบรม 30 ชั่วโมง
เวลาในการอบรม 8.30 – 17.00 น.
สถานที่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต (สะพานหิน)

ถนนภูเก็ต ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ค่าลงทะเบียน 7,500 บาท
วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปีในการสอนการสร้างเว็บไซต์สำหรับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน มากกว่า 3,000

หน่วยงาน
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มากนักให้สามารถเป็นผู้สร้างและดูแลเว็บไซต์

ของหน่วยงานได้ โดยหลังจากการฝึกอบรมสามารถเห็นผลงานได้ทันที ถึงท่านจะเป็นมือใหม่ก็สามารถสร้างเว็บไซต์แบบมืออาชีพ

ได้
เหมาะสำหรับ

1. สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานในการสร้างเว็บไซต์ เน้นการใช้งานจริง ภายใน 5 วันก็สามารถสร้างเว็บไซต์สำหรับหน่วยงานได้
2. เคยใช้บริการเวิลด์ไวด์เว็บ (WWW) เคยใช้คอมพิวเตอร์ (รู้จักการใช้เมาส์ เคยใช้โปรแกรม Windows)
3. ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมและการพัฒนาเว็บไซต์มาก่อน
4. สามารถมาเรียนได้อย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ สามารถมีความรู้ในการสร้าง และการบำรุงรักษาเว็บไซต์ โดยไม่ต้องเสียงบประมาณ
ของหน่วยงานเพิ่มเติม ในการเพิ่มข้อมูลลงในเว็บไซต์
สิ่งที่ท่านจะได้รับ

1. พื้นที่ใช้งาน web hosting พื้นที่ 200 MB พร้อมจดทะเบียนโดเมนฟรี
เป็นเวลา 1 ปี หลังจากอบรมแล้วท่านจะมีเว็บไซต์สำหรับหน่วยงานทันที
2. คู่มือการใช้งาน พร้อม CD โปรแกรม Version ล่าสุด และกระเป๋าใส่เอกสาร
3. อาหารกลางวัน อาหารว่าง ทุกมื้อ
4. ประกาศนียบัตรจากศูนย์

รายละเอียดหัวข้อในการอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยเน้นการใช้งานจริง โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 คน
ต่อ 1 เครื่อง โดยการควบคุมของวิทยากร และมอบหมายงานจริงแก่ผู้เรียน โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้ การใช้งานระบบ Web

Hosting แนะนำ Joomla และหลักการสร้างเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน การติดตั้ง Joomla บน การปรับแต่งค่าต่างๆ ของเว็บไซต์

การติดตั้งและการใช้งาน Modules การจัดการ News (ข่าวประชาสัมพันธ์) การติดตั้งสมุดเยี่ยม (Guestbook) การติดตั้งเว็บบอร์ด

การติดตั้ง Photo Gallery การจัดการผู้ใช้ การออกแบบ Graphics สำหรับเว็บไซต์ การออกแบบสร้าง Template การออก

แบบภาพกราฟิกสำหรับ web ผู้เข้าอบรมจะต้องเตรียมข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานมาด้วยในการอบรม เช่น ข้อมูลและรูปภาพ

สำหรับนำไปประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์
หลักสูตร ผู้ดูแลระบบสารสนเทศสำหรับหน่วยงาน

การอบรมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความสำคัญและ ภาระหน้าที่ของผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว

กับระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย การติดตั้งระบบปฏิบัติการ

และการติดตั้งโปรแกรมพื้นฐานเพื่อใช้งานในองค์กร การปรับแต่งคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานในองค์กร การ

วิเคราะห์และแก้ปัญหา คอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาเรื่องไวรัสคอมพิวเตอร์ การสำรองข้อมูล ป้องกันการสูญหาย การกู้คืนไฟล์ข้อมูล

ที่สูญหายไป การติดตั้งเครื่องให้บริการ Internet ภายในองค์กร
วันที่อบรม รุ่นที่2 ระหว่างวันที่ 1-5 มิ.ย. 2552
รุ่นที่3 ระหว่างวันที่ 3-7 ส.ค. 2552
ระยะเวลาในการอบรม 30 ชั่วโมง
เวลาในการอบรม 8.30 – 17.00 น.
สถานที่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต (สะพานหิน)

ถนนภูเก็ต ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ค่าลงทะเบียน 7,500 บาท
วิทยากร จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เหมาะสำหรับ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และมีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์พื้น

ฐาน
รายละเอียดหัวข้อในการอบรม

* ความสำคัญและ ภาระหน้าที่ของผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
* ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
* การติดตั้งระบบปฏิบัติการ และการติดตั้งโปรแกรมพื้นฐานเพื่อใช้งาน
* การปรับแต่งคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน
* การวิเคราะห์และแก้ปัญหา คอมพิวเตอร์
* การแก้ปัญหาเรื่องไวรัสคอมพิวเตอร์
* การสำรองข้อมูล ป้องกันการสูญหาย
* การกู้คืนไฟล์ข้อมูลที่สูญหายไป
* การติดตั้งเครื่องให้บริการ Internet ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักสูตร การใช้งานคอมพิวเตอร์สำหรับธุรการ

หลักสูตรที่ครอบคลุมเนื้อหาความรู้พื้นฐานสำหรับงานธุรการ ฝึกปฏิบัติการสร้างเอกสารและสร้างต้นแบบเอกสาร ในงานธุรการ

รวมถึงประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรการอื่น ๆ และสามารถนำไปใช้งานได้จริง

วันที่อบรม
รุ่นที่2 ระหว่างวันที่ 22-26 มิ.ย. 2552
ระยะเวลาในการอบรม 30 ชั่วโมง
เวลาในการอบรม 08.30 น. – 17.00 น.
สถานที่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต

ถนนภูเก็ต ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ค่าลงทะเบียน 7,500 บาท
วิทยากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ในหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชนให้มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

2. เพื่อประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ให้เข้ากับงานประจำและก่อเกิดประโยชน์สูงสุดในสายงาน
เหมาะสำหรับ ผู้บริหาร บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานธุรการของหน่วยงาน

องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานธุรการและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติ

งานได้
รายละเอียดการอบรม

* ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
* การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการจัดการไฟล์
* การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นสารสนเทศและการสื่อสาร
* การใช้โปรแกรมการประมวลผลคำ
* การใช้โปรแกรมตารางวิเคราะห์แบบอิเล็คทรอนิคส์
* การใช้โปรแกรมนำเสนอผลงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์

หลักสูตร การเขียนแบบวิศวกรรมด้วย AutoCAD 2008

หลักสูตรที่ครอบคลุมเนื้อหา ด้านการเขียนแบบ 2 มิติระดับต้น โดยใช้โปรแกรม AutoCAD 2008 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีผู้

นิยมมากที่สุด เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างงานด้าน สถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน โครงสร้าง ออกแบบผลิตภัณฑ์ ไฟฟ้า และ

เครื่องกล

วันที่อบรม
รุ่นที่3 ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. – 3 ก.ค. 2552
ระยะเวลาในการอบรม 30 ชั่วโมง
เวลาในการอบรม 8.30 – 17.00 น.
สถานที่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต (สะพานหิน)

ถนนภูเก็ต ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ค่าลงทะเบียน 7,500 บาท
วิทยากร รศ. อินทรชิต หอวิจิตร อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทเพสิกอินเตอร์แนชั่นแนล

ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทตัวแทน Autodesk ประเทศไทย
และ Autodesk World Wide
เหมาะสำหรับ ช่างเขียนแบบ, สถาปนิก, วิศวกร, มัณฑนกร, นักออกแบบผลิตภัณฑ์, บุคลากรฝ่ายโยธาและช่าง และผู้สนใจ

ทั่วไป จำนวน 40 คน ต่อรุ่น
รายละเอียดหัวข้อในการอบรม

* การใช้งาน AutoCAD เบื้องต้น
* คำสั่งเริ่มต้นสำหรับการเขียนแบบ
* คำสั่งช่วยและแก้ไขงานเขียนแบบ
* การเขียนลายภาพตัด ข้อความ และการสร้าง Block
* การกำหนด Layer และ Linetype
* การบอกขนาด
* งานเขียนแบบต้นแบบและการพิมพ์แบบ
* AutoCAD DesignCenter กับไฟล์เขียนแบบ

หลักสูตร การเขียนแบบอาคาร 3 มิติ ด้วย Autodesk Revit 2008

หลักสูตรที่ครอบคลุมเนื้อหาในการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2008 ตามมาตรฐานที่ถูกต้อง เรียนรู้การออกแบบทาง

สถาปัตยกรรม สามารถนำไปใช้งาน ออกแบบ สถาปัตยกรรมเบื้องต้นแบบ 3 มิติ และการเขียนแบบ Construction Drawing 2 มิติ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยงานต่างๆ ทั่วโลก และสามารถค้นคว้าหาประสบการณ์ต่อได้ด้วยตนเอง
วันที่อบรม รุ่นที่3 ระหว่างวันที่ 13-17 ก.ค. 2552
ระยะเวลาในการอบรม 30 ชั่วโมง
เวลาในการอบรม 8.30 – 17.00 น.
สถานที่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต (สะพานหิน)

ถนนภูเก็ต ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ค่าลงทะเบียน 7,500 บาท
วิทยากร รศ. อินทรชิต หอวิจิตร อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทเพสิกอินเตอร์แนชั่นแนล

ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทตัวแทน Autodesk ประเทศไทย และ Autodesk World Wide
เหมาะสำหรับ ช่างเขียนแบบ, สถาปนิก, วิศวกร, มัณฑนกร, นักออกแบบผลิตภัณฑ์, บุคลากรฝ่ายโยธาและช่าง และผู้สนใจ

ทั่วไป จำนวน 40 คน ต่อรุ่น
รายละเอียดหัวข้อในการอบรม

* การใช้คำสั่งบนหน้าจอของ Autodesk Revit
* การวางผัง กำหนดชั้น และการใส่โครงสร้าง Grid, Level & Structure
* การใส่กำแพงภายนอก และภายใน การใส่พื้นอาคาร การใส่หลังคา
* การใส่บันได การใส่ประตู การใส่หน้าต่าง การเปิดดาดฟ้า และการใส่ราวจับ
* การคำนวณรายการวัสดุก่อสร้าง
* การจัดแบบลงหน้ากระดาษ
* การสร้างภาพนำเสนอ

หลักสูตรการเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ (Power Civil:DTM)

งานเขียนแบบ แปลงที่ดิน ทำแบบสำรวจพื้นที่ แบบเส้นระดับ Contour และการจัดสรรงานของคุณล่าช้าด้วยการเขียนแบบ

ธรรมดาบน Autocad โปรแกรม Power Civil (DTM) ทำงานในเวลาที่รวดเร็ว ไม่ล่าช้า เสียเวลาในการรอคอย โปรแกรมทำงานบน

โปรแกรม Autocad ที่ท่านคุ้นเคย โปรแกรมเป็นปุ่ม Button Help เป็นภาษาไทยทำให้ผู้ใช้งานเข้าใจง่าย
วันที่อบรม รุ่นที่3 ระหว่างวันที่ 20-24 ก.ค. 2552
ระยะเวลาในการอบรม 30 ชั่วโมง
เวลาในการอบรม 08.30 น. – 17.00 น.
สถานที่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต (สะพานหิน)

ถนนภูเก็ต ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ค่าลงทะเบียน 15,000 บาท
วิทยากร บริษัท พาวเนอร์พาร์เนอร์ จำกัด
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ด้านวิธีการเขียนแบบแปลงที่ดิน ทำแบบสำรวจพื้นที่ แบบเส้นระดับด้วย

คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม

2. เพื่อให้ช่างสำรวจ ช่างโยธาในหน่วยงานของท่านสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนา ภารกิจงานต่างๆ ที่รับผิดชอบให้ดำเนินไป

อย่างมีประสิทธิภาพ
สิ่งที่ท่านจะได้รับ 1. โปรแกรมที่ถูกลิขสิทธิ์ ฟรี!

2. คู่มือการใช้งาน และกระเป๋าใส่เอกสาร

3. อาหารกลางวัน อาหารว่าง ทุกมื้อ

4. ประกาศนียบัตรจากศูนย์
เหมาะสำหรับ ช่างสำรวจ และช่างโยธาและประชาชนที่สนใจ
รายละเอียดหัวข้อในการอบรม

* วิธีการติดตั้งโปรแกรม
* การทำแผนที่ 2 มิติและผิวดิน
* การนำเข้าข้อมูล
* การทำสำรวจวงรอบ
* การปิดวงรอบ
* เส้นระดับและอักษรระดับ
* การสร้าง 3 เหลี่ยมและงานดินเฉลี่ย
* การทำบ่อและคันดิน
* การทำผังที่ดินกับ Google Earth
* การแบ่งแปลงที่ดิน
* การเชื่อมโยงที่ดินกับภาษี

หลักสูตร ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

การอบรมเชิงปฏิบัติการในการดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติในการจัดเตรียมการรวบ

รวม การจัดทำข้อมูล การบันทึกข้อมูล ทั้งทางภูมิศาสตร์และระบบแผนที่ไม่ว่าจะเป็นภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่

ภาษีป้าย ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และสามารถจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน

ถูกต้อง และเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการตอบสนองนโยบาย “ โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สินของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล” ของกระทรวงมหาดไทย

วันที่อบรม
รุ่นที่5 ระหว่างวันที่ 17-21 ส.ค. 2552
ระยะเวลาในการอบรม 30 ชั่วโมง
เวลาในการอบรม 8.30 – 17.00 น.
สถานที่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต (สะพานหิน)

ถนนภูเก็ต ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ค่าลงทะเบียน 7,500 บาท
วิทยากร วิทยากร จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการ การจัดทำแผนที่

ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของตนเองได้
3. เพื่อให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล มีการจัดเก็บภาษี และควบคุมภาษีที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บ

ภาษี อันจะทำให้รายได้เพิ่มขึ้น และพึ่งตนเองได้

เหมาะสำหรับ

1. ปลัดเทศบาล ช่างแผนที่ภาษี เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ และพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องของเทศบาล
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนการคลัง หัวหน้าส่วนโยธา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วนตำบล

รายละเอียดหัวข้อในการอบรม

* ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
* การประยุกต์ใช้กับงานด้านต่างๆ
* การจัดทำแผนที่ภาษีด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
* ความรู้และเทคโนโลยีด้านการสำรวจรังวัดที่ดินและเอกสารสิทธิ์
* การสำรวจรังวัดด้วยเครื่องอ่านพิกัดดาวเทียม GPS
* การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบการจัดการฐานข้อมูล
* การสืบค้นข้อมูลจากแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
* การวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
* การออกแบบและจัดพิมพ์แผนที่ภาษี

ผู้ดูแลระบบสำหรับโรงพยาบาล

การอบรมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความสำคัญและ ภาระหน้าที่ของผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว

กับระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย การติดตั้งระบบปฏิบัติการ และการติดตั้งโปรแกรมพื้นฐานเพื่อใช้งานในองค์กร การปรับ

แต่งคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานในองค์กร การวิเคราะห์และแก้ปัญหา คอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาเรื่องไวรัส

คอมพิวเตอร์ การสำรองข้อมูล ป้องกันการสูญหาย การกู้คืนไฟล์ข้อมูลที่สูญหายไป การติดตั้งเครื่องให้บริการ Internet ภายใน

องค์กร
วันที่อบรม 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม
ระยะเวลาในการอบรม 5 วัน 30 ชั่วโมง
เวลาในการอบรม 8.30 – 16.30 น.
สถานที่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต (สะพานหิน)

ถนนภูเก็ต ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ค่าลงทะเบียน/คน 7,500 บาท ไม่รวมค่าที่พัก
วิทยากร วิศวกรระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอร์ฟแวร์ภาตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาวิทยาลัย ขอนแก่น
วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาบุคคลากรให้มีประสิทธิภาพ สามารถปฎิบัติงานอย่างมีประสิทธิผลโดยการนำสารสนเทศมาใช้งานอย่างเหมาะสม
2. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความสำคัญและ ภาระหน้าที่ของผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

เหมาะสำหรับ เจ้าหน้าที่หรือผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับได้รับ 1.ผู้อบรมีความรู้ความเข้าใจในภาระหน้าที่ของผู้ดูแลระบบ

2.ผู้อบรมสามารถเข้าใจระบบเครือข่าย การติดตั้งโปรแกรมและระบบ

3.ผู้อบรมสามารถวิเคราะห์ แก้ปัญหา พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ได้
รายละเอียดหัวข้อในการอบรม

ระบบปฏิบัติการ Linux,ระบบเครือข่ายพื้นฐาน,การใช้โปรแกรมบีบอัดไฟล์เพื่อ Backup ข้อมูล,การตั้งเวลาทำงานอัตโนมัติด้วย

Crontab,การใช้งาน Text Editor บน Linux,การติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม,การติดตั้งและปรับแต่ง FTP Server
เข้าสู่ระบบและโอนถ่ายข้อมูลจากเครื่องอื่นอย่างปลอดภัยด้วย SSH
การใช้งานโปรแกรม Putty,การติดตั้ง DNS Server,การติดตั้ง Proxy Server
การติดตั้ง Apache Web Server,การติดตั้ง MySQL Database Server

การติดตั้ง PHP , phpMyAdmin ,การใช้งาน MySQL แบบต่างๆ

การติดตั้งระบบตรวจสอบเครือข่าย ( Network Monitoring )
การติดตั้ง SNMP Server , MRTG,การสำรองข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย

ผู้ที่สนใจติดต่อ
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต
ถนนภูเก็ต ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร : (076) 379009-111
แฟกซ์ : (076) 379011, 08-9711-8088
อีเมลล์ : prapapon@phuketict.org

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดอบรม “โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง รุ่นที่ 14”

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดอบรม “โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง รุ่นที่ 14”
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 5 เมษายน 2552

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กำหนดเปิดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง รุ่นที่ 14
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่อบรมความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในระดับสูงขึ้น
แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี
ได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ตลอดจนในการแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ระหว่างผู้เรียนและผู้บรรยาย

หลักสูตรที่เปิดอบรมประกอบด้วย :
หลักสูตร 1 : Database Management Systems
หลักสูตร 2 : Programming Languages
หลักสูตร 3 : Computer Organization and Architectures
หลักสูตร 4 : Data Structures
หลักสูตร 5 : Operating Systems

วันเวลาที่เปิดอบรม :
อบรมเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์
ระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2552 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2552 เวลา 09.00 – 16.00 น.

สถานที่ใช้ในการอบรม
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

ค่าลงทะเบียน หลักสูตรละ 2,500 บาท

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
อาคารบรรยายรวม 2 ชั้น 2
โทรศัพท์ 02-564-4534-5 หรือ 02-564-4440-59 ต่อ1150, 2714, 2157
http://www.cs.tu.ac.th

หมายเหตุ: ทุกวิชาที่อบรมภาควิชาจะออกใบวุฒิบัตรให้แก่ผู้อบรม

ขอเชิญอบรมเสริมความรู้ที่มหิดลอินเตอร์

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการศึกษา

โครงการวิทยบริการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมพิเศษ 2 หลักสูตร ได้แก่

การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้จัดการและหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 โดย ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ มีเนื้อหาในการอบรม ได้แก่ การวิเคราะห์งาน การบริหารประสิทธิภาพด้านการดำเนินงาน การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน การทำ Workshop ฯลฯ จัดอบรมวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 9.00-16.00 น.

การบริหารงานฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 2 โดย ผศ.ขจรศักดิ์ หาญณรงค์ มีเนื้อหาในการอบรม ได้แก่ การประเมินและวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม การบริหารหลักสูตรฝึกอบรม เป็นต้น จัดอบรมวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 9.00-16.00 น.

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ โครงการวิทยบริการ โทร.0-2441-5090 ต่อ 1022, 1712 หรือ e-mail: ictraining@mahidol.ac.th หรือ www.muic.mahidol.ac.th/training