ข่าวนิทรรศการ และการสัมมนาวิชาการ ด้านดิจิตอลทีวีและการออกอากาศ

Author: phassakorn  //  Category: Uncategorized

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
กำหนดจัดงานนิทรรศการและการสัมมนาวิชาการด้านดิจิตอลทีวีและ
การออกอากาศ
ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2551 เวลา 09.00-17.00 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ และหอประชุมประดู่แดง

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมฉลองงานครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครบ 5 ทศวรรษ
ในอันที่จะเผยแพร่ผลงานเกียรติประวัติและศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัย เพื่อเปิดยุทธศาสตร์ทางวิชาการในเรื่องโทรทัศน์ดิจิตอลและการออกอากาศ
เป็นเวทีสัมมนาและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการในด้านเทคโนโลยีโทรทัศน์ดิจิตอล และการออกอากาศ
รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการ
เกี่ยวกับเทคโนโลยี อุปกรณ์ทางด้านโทรทัศน์ของบริษัทห้างร้านต่างๆ
โดยจัดแสดงสินค้าเทคโนโลยีสมัยใหม่ในระบบดิจิตอล เช่น
กล้องโทรทัศน์ สวิทซ์เซอร์ อุปกรณ์ทางด้านแสง
ขาตั้งกล้อง อุปกรณ์ต่างๆ ในสถานีโทรทัศน์ ณ หอประชุมประดู่แดง ซึ่งมีตัวแทนบริษัท
ตอบรับเข้าร่วมการแสดงนิทรรศการ
เช่น บริษัทโซนี่ไทย จำกัด บริษัทดีเอสอี บริษัทนอร์ทสตาร์ จำกัด บริษัทนีว่าเทคโนโลยี จำกัด
บริษัทสตรงค์บราเดอร์ 1961
บริษัทสามารถเทเลคอม จำกัด บริษัทไทเนอร์ยี จำกัด และบริษัทนิวฟรอน์ จำกัด เป็นต้น

ภายในงาน มีการสาธิตสถานีจำลองถ่ายทอดการออกอากาศทุกวัน
และพบกับดาราชื่อดังจากค่าย 7 สีและค่ายแกรมมี่ ลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงาน

ในส่วนของการสัมมนาวิชาการดิจิตอลทีวีและการผลิตรายการ ณ หอประชุมเบญจรัตน์

รายละเอียดดังนี้

- วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2551
เวลา 10.00-16.00 น. เรื่อง Digital Television

- วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2551
เวลา 10.00-12.00 น. เรื่อง Digital Measurement

เวลา 13.00-16.00 น. เรื่อง การผลิตรายการโทรทัศน์

การเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่ง

และสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.
โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 6333

e-mail svh@kmutnb.ac.th หรือ www.kmutnb.ac.th

โครงการระพีเสวนา หัวข้อ “การเรียนรู้เพื่อความเป็นไท” ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม สัมมนา

โครงการระพีเสวนา หัวข้อ “การเรียนรู้เพื่อความเป็นไท” จัดขึ้นในวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๙.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.rapeesewana.com

ความเป็นมาของโครงการ
โครงการระพีเสวนาเกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจในปฏิปทา ของศาสตราจารย์ระพี  สาคริก ที่ได้ทุ่มเทแรงจิตแรงใจให้กับกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตการ เกษตรเข้ากับหลักพุทธธรรม  อันนำไปสู่การเข้าถึงคุณค่าของการขัดเกลาจิตใจตนเอง  ดังปรากฏตั้งแต่เมื่อครั้งท่านยังศึกษาที่โรงเรียนเตรียมวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์แม่โจ้  จังหวัดเชียงใหม่  และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และสืบเนื่องไปถึงผลงานด้านต่างๆ อาทิ การทำงานวิจัยพันธุ์พืชและพันธุ์กล้วยไม้อันลือชื่อ  การพัฒนาชนบท  และการพัฒนาการศึกษาไทย  โดยหัวใจสำคัญที่ท่านเน้นอยู่ที่การเรียนรู้เพื่อการเอาชนะใจตนให้หลุดพ้น จากความถือตนและความยึดติดในวัตถุ ซึ่งท้ายที่สุดคือจิตใจที่มีความเป็นไท

นอกจากนี้ วงการการศึกษาไทยที่ผ่านมาเผชิญกับการท้าทายของสังคมว่า จะเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้ที่เท่าทันพรมแดนแห่งความรู้และความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกได้หรือไม่ ดัง จะเห็นได้จากการเกิดกระแสการศึกษาทางเลือกขึ้นมากมายหลายรูปแบบ  ทั้งนี้เพื่อการปรับเปลี่ยนเชิงคุณภาพ  โดยมุ่งเน้นที่การเพิ่มศักยภาพภายในของผู้เรียน

การเรียนที่ติดกรอบระบบการศึกษาในปัจจุบันที่มุ่งเรียนวิชาเพื่อใช้เป็นบันไดไปสู่ความสำเร็จทางวัตถุของชีวิต นำ มาซึ่งความทุกข์ของผู้เรียนและสังคม  ดังคำกล่าวของศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ  วะสี ว่า หากการเรียนเอาวิชาเป็นตัวตั้งจะก่อให้เกิดความทุกข์  แต่หากนำชีวิตเป็นตัวตั้ง  การศึกษาจะกลายเป็นการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและมีความสุข  แนวคิดนี้ได้รับการตอบรับจากการศึกษาทางเลือก  นำไปสู่การปฏิบัติและทดลองใช้หลายกลุ่ม เช่น กลุ่มการศึกษาขั้นพื้นฐานแนวใหม่  กลุ่มอุดมศึกษาทางเลือก กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย  กลุ่มการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  กลุ่มการเรียนรู้เพื่อสิ่งแวดล้อมและพลังงาน  กลุ่มสื่อเพื่อการเรียนรู้   กลุ่มศิลปะเพื่อการเรียนรู้จากภายใน  รวมทั้งกลุ่มการแพทย์และสาธารณสุขทางเลือก เป็นต้น  กลุ่มเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะสร้างองค์ความรู้ชุดใหม่เกี่ยวกับการเรียนรู้ ที่แตกต่างไปจากการศึกษาแบบเดิม  ซึ่งเป็นการเปลี่ยนทัศนคติ ขยายมุมมอง  และสามารถที่จะพัฒนาไปสู่การเรียนรู้เพื่อความเป็นไท อัน หมายถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและมุมมองจากเรื่องการศึกษาออกไปสู่การเรียน รู้เพื่อพัฒนาจิตใจและปัญญา  สามารถใคร่ครวญอย่างเป็นอิสระและพึ่งพาสติปัญญาของตนเองได้

ดังนั้นเพื่อเป็นการคารวะบูชาแด่ศาสตราจารย์ระพี สาคริก ปูชนียาจารย์ท่านสำคัญของวงการการศึกษาไทย รวมทั้งผู้นำทางความคิดซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆ และเป็นการสืบสานเจตนารมณ์ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของวงการการศึกษาไทย ให้มุ่งไปสู่การเรียนรู้เพื่อความเป็นไท โครงการระพีเสวนานี้จึงจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีผสานภาคีเครือข่ายที่เกิดขึ้นของกลุ่ม องค์กร และสถาบันต่างๆ ที่ได้สั่งสมประสบการณ์และองค์ความรู้เฉพาะตนไว้แล้วในระดับหนึ่ง ได้มีโอกาสมาเพิ่มศักยภาพด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อันจะก่อให้เกิดพลังแห่งการเรียนรู้ และขับเคลื่อนกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญต่อวงการศึกษาของสังคมไทย

วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่อประมวลประสบการณ์ความรู้ของกลุ่ม องค์กร และสถาบันการเรียนรู้ที่ได้พัฒนาการเรียนรู้เพื่อความเป็นไท และเกิดขึ้นอย่างหลากหลายในสังคมไทยปัจจุบัน
๒. การจัดเวทีนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ที่ดีจากการปฏิบัติ  ตลอดจนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มต่างๆอย่างต่อเนื่องทุก ๒ เดือน
๓. การทำงานวิจัยร่วมกัน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้วิจัยหลัก ทำหน้าที่ถอดประสบการณ์การเรียนรู้ในโครงการระพีเสวนา เพื่อตรวจสอบแนวคิดและเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ในระดับสากล
๔. การเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการเรียนรู้เพื่อความเป็นไทอย่างเป็นระบบด้วยสื่อชนิดต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวางในสังคมไทย

วิธีการดำเนินงาน
การดำเนินงานโครงการระพีเสวนา เป็นการจัดเวทีสนทนาของกลุ่มการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทีละกลุ่มทุก ๒ เดือน เพื่อ ให้แต่ละกลุ่มมีโอกาสนำเสนอการถอดบทเรียนของตนอย่างละเอียดลึกซึ้ง  โดยเป็นการทำงานร่วมกันของภาคีการเรียนรู้เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกลุ่ม องค์กร  และสถาบันการเรียนรู้ต่างๆ ใน ๒ ประเด็นสำคัญ คือ หนึ่ง ดอกผลและบทเรียนจากการทดลองปฏิบัติการจัดกระบวนการเรียนรู้เฉพาะกลุ่มอย่างเจาะลึก  และ สอง ปัญหา อุปสรรค หรือโจทย์สำคัญของกลุ่มการเรียนรู้ที่ยังรอคอยการขบคิดและแลกเปลี่ยน เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะหรือทางออกที่จะได้นำไปทดลองปฏิบัติต่อไป

นอกจากนี้เนื้อหาการนำเสนอของแต่ละกลุ่มจะมีการรวบรวมจัดทำเป็นหนังสือประกอบ การเสวนา “หลอมรวมการเรียนรู้เพื่อความเป็นไท”  และนิทรรศการในวันจัดงานแต่ละครั้ง ส่วนผลการนำเสนอ และแลกเปลี่ยนของกลุ่มต่างๆในวันจัดงาน  ก็จะนำไปเรียบเรียงจัดทำเป็นหนังสือสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อีกเล่มหนึ่ง ต่อไป

การวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้เพื่อความเป็นไท
เนื่องจากโครงการระพีเสวนาจะทำหน้าที่รวบรวมองค์ความรู้เรื่องการเรียนรู้เพื่อความเป็นไทซึ่งมีอยู่อย่างกระจัดกระจายในสังคมไทยวันนี้ ดังนั้นเพื่อให้มีการจัดระบบความรู้เหล่านี้อย่างมีมาตรฐานทางด้านวิชาการ จึงควรจัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้เพื่อความเป็นไทนี้คู่ขนานไปกับโครงการระพีเสวนาอย่างต่อเนื่อง ผ่านกลุ่มการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่ม โดยมีคณะวิจัยที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นผู้ดำเนินการวิจัย เพื่อติดตามผลการถอดองค์ความรู้ของกลุ่มต่างๆ และศึกษาวิจัยเชิงลึกโดยเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ในระดับสากล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑) การสืบสานเจตนารมณ์ของศาสตราจารย์ระพี  สาคริก
๒) เกิดเครือข่ายและภาคีการจัดการเรียนรู้เพื่อความเป็นไท เพื่อต่อยอดความรู้ร่วมกันต่อไปในอนาคต
๓) องค์ความรู้และการเผยแพร่เกี่ยวกับประสบการณ์การจัดการเรียนรู้เพื่อความเป็นไท แนวคิด ปรัชญา หลักสูตร การออกแบบกระบวนการ และการสร้างเครื่องมือการเรียนรู้ใหม่ๆ
๔) งานวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้เพื่อความเป็นไท ซึ่งก่อให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่ม
๕) นวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆเพื่อขยายพรมแดนความรู้ของวงการการศึกษาไทยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มธ.จัดสัมมนาบริการวิชาการแก่ประชาชน ประจำเดือนตุลาคม 2551

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม สัมมนา

สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจฟังการสัมมนาบริการวิชาการแก่ประชาชน ในเดือนตุลาคม 2551 ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ และสถานที่อบรมภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่อง “ศิลปะการพับธนบัตร”
ในวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2551 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประภาศน์ อวยชัย ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ
บรรยายและฝึกปฏิบัติโดย อาจารย์วงศ์ไทย สุเสวี
2. เรื่อง “ฝึกลมปราณเพื่อสุขภาพ”ครั้งที่ 10
ในวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2551 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประภาศน์ อวยชัย ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ
บรรยายและฝึกปฏิบัติโดย อาจารย์ศุภกิจ นิมมานนรเทพ
(สำนัก จัดร่วมกับ สมาคมเสริมศึกษาสัมพันธ์ธรรมศาสตร์)
3. เรื่อง “โครงการถวายความรู้แด่พระสงฆ์”
ในวันศุกร์-เสาร์ที่ 24-25 ตุลาคม 2551 เวลา 13.00 – 17.00 น.
ณ ห้องประภาศน์ อวยชัย ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ
ถวายความรู้โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(สำนัก จัดร่วมกับ มูลนิธิสุทธธรรมวินิต)
4. เรื่อง “อาการทางหู คอ จมูกที่พบบ่อย”
ในวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2551 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ ห้อง C5 ชั้น 5 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ
บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์มงคล ตั้งเง็กกี่
5. เรื่อง “อาการทางระบบหายใจที่พบบ่อย”
ในวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2551 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ณ ห้อง C5 ชั้น 5 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ
บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กัมมาล กุมาร ปาวา

สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการสัมมนาได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 02-2264396 ต่อ 100
โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มิได้คิดค่าใช้จ่ายหรือเก็บค่าลงทะเบียนแต่อย่างใด

TU-RAC เตรียมเปิดเวทีสัมมนาด้านงานวิจัย

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม สัมมนา

ดร.ประภัสสร์  เทพชาตรี  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC) ร่วมกับสำนักงานบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนบุคคลที่สนใจในงานวิจัยแขนงต่างๆ เข้าร่วมฟังการจัดงานสัมมนาวิจัยเชิงวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ : รักษ์คน รักษ์สังคม รักษ์สิ่งแวดล้อม  TU Research Forum 2008 “Healthy People,Hernonium Society and Green World”  ในวันพุธที่ 12 และ วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน  2551  ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น. ณ ศูนย์ SMEs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต