ม.มหิดลรับสมัครสอบตรงปริญญาตรีนานาชาติ

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวรับสมัครนักศึกษา, งานด้านการศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับสมัครสอบตรงหลักสูตรนานาชาติ

จำนวน 20 สาขาวิชา ได้แก่

หลักสูตรศิลปศาสตร์ ได้แก่ สาขาเอเชียอาคเนย์ศึกษา การศึกษาระหว่างประเทศ, การผลิตแอนิเมชั่น,การผลิตภาพยนตร์ การผลิตรายการโทรทัศน์ และหลักสูตรใหม่ นิเทศศิลป์

หลักสูตรบริหารธุรกิจ ได้แก่ สาขาการบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ, การเงิน, ระบบสารสนเทศ, ธุรกิจระหว่างประเทศ, การตลาด และ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, เคมี, วิทยาการคอมพิวเตอร์, สิ่งแวดล้อม, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และฟิสิกส์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนงานรับสมัครและจัดสอบ
โทร.0-2441-5090 ต่อ1124, 1327, 1245
หรือสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.muic.mahidol.ac.th
ได้ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2552

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม เปิดหลักสูตรอบรม “ภาษาเกาหลีหลักสูตรเร่งรัด”

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการศึกษา

ด้วยโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม เปิดอบรมภาษาเกาหลี
หลักสูตรเร่งรัด 42 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึง 5 กรกฎาคม 2552
โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีตั้งแต่ระดับพื้นฐาน
ทั้งการฟัง พูด อ่านเขียน พร้อมเรียนรู้วัฒนธรรม แนวคิดของชาวเกาหลี
คำศัพท์ สำนวน และไวยากรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

สมัครถึงวันที่ 25 มีนาคม 2552
ค่าสมัครอบรมท่านละ 5,500 บาท
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2259-9160 ต่อ 1811

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ขยายเวลารับสมัคร “แคมป์ภาษาและวัฒนธรรม”

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการศึกษา

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
ขยายเวลารับสมัคร “แคมป์ภาษาและวัฒนธรรม”
สำหรับเด็กวัย 8- 12 ปี ในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 3 เมษายน 2552
รวม 10 วัน โดยมีภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ
เลือกเรียนควบคู่กับกิจกรรมส่งเสริมจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์
และการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย อาทิ การทำอาหาร ญี่ปุ่น ขนมไทย
กิจกรรมนักประดิษฐ์ ศิลปะผ้าบาติก เวิร์คช็อปละครใบ้ และทัศนศึกษานอกสถานที่ ฯลฯ

ปิดรับสมัครวันที่ 20 มีนาคม 2552 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2259-9160 ต่อ 1661

่มหิดลอินเตอร์ขอเชิญฟังบรรยาย G+M = SS โดยคุณหนูดี

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการศึกษา

ภาควิชาการบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

จะจัดบรรยายพิเศษโดยคุณหนูดี วนิษา เรซ ในหัวข้อ G+M=SS (Genius + Moral = Sustainable Success)

ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2552 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคาร 1

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่

ภาควิชาบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

โทร. 0-2441-5090 ต่อ 1761, 1211 และ 1511

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมเปิดหลักสูตร “สนทนาภาษาจีน”

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการศึกษา

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม เปิดหลักสูตร “สนทนาภาษาจีน”

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
เปิดหลักสูตร “สนทนาภาษาจีน” เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552

รับจำนวนจำกัดเพียง 16 ท่านเท่านั้น ค่าอบรมท่านละ 2,600 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2259-9160 ต่อ 1661

ส.ส.ท. เปิดรับสมัครเด็กวัย 8-12 ขวบ เข้าร่วมโครงการแคมป์ภาษาและวัฒนธรรม

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการศึกษา, งานด้านการศึกษา

เนื่องด้วยโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
กำหนดจัด “แคมป์ภาษาและวัฒนธรรม”  สำหรับเด็กวัย 8-12 ขวบ ในช่วงปิดภาคเรียน
ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม  ถึง วันที่ 3 เมษายน 2552  รวม 10 วัน
โดยมีภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ ให้เลือกเรียน
ควบคู่กับกิจกรรมส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ และการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย
อาทิ การทำอาหารญี่ปุ่น ขนมไทย กิจกรรมนักประดิษฐ์ ศิลปะตัดกระดาษแบบจีน
ศิลปะผ้าบาติก workshopละครใบ้เสริมจินตนาการ และทัศนศึกษานอกสถานที่ เป็นต้น

เปิดรับสมัครตั้งบัดนี้ ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2552
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0-2259-9160 ต่อ 1640

ขอเชิญอบรมเสริมความรู้ที่มหิดลอินเตอร์

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการศึกษา

โครงการวิทยบริการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมพิเศษ 2 หลักสูตร ได้แก่

การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้จัดการและหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 โดย ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ มีเนื้อหาในการอบรม ได้แก่ การวิเคราะห์งาน การบริหารประสิทธิภาพด้านการดำเนินงาน การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน การทำ Workshop ฯลฯ จัดอบรมวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 9.00-16.00 น.

การบริหารงานฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 2 โดย ผศ.ขจรศักดิ์ หาญณรงค์ มีเนื้อหาในการอบรม ได้แก่ การประเมินและวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม การบริหารหลักสูตรฝึกอบรม เป็นต้น จัดอบรมวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 9.00-16.00 น.

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ โครงการวิทยบริการ โทร.0-2441-5090 ต่อ 1022, 1712 หรือ e-mail: ictraining@mahidol.ac.th หรือ www.muic.mahidol.ac.th/training

“โครงการร้อยคน ร้อยแหล่งเรียนรู้” ร้อยโครงการสร้างการเรียนรู้ภูมิปัญญาวิถีชีวิตไทยไท

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการประกวด แข่งขัน, งานด้านการศึกษา

“โครงการร้อยคน ร้อยแหล่งเรียนรู้” ร้อยโครงการสร้างการเรียนรู้ภูมิปัญญาวิถีชีวิตไทยไท

“โครงการระพีเสวนา: การเรียนรู้เพื่อความเป็นไท”
เป็นโครงการที่มุ่งการสร้างการขับเคลื่อนการเรียนรู้ให้กับสังคมไทยและขยายพรมแดนความรู้
ให้เกิดขึ้นในกลุ่มการเรียนรู้ต่างๆ โดยมีความมุ่งหวังให้การเรียนรู้ที่แท้ อันเป็นการเรียนรู้สู่อิสรภาพทางปัญญา
มีจิตใจเข้มแข็ง และรู้เท่าทันโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง บนรากฐานวัฒนธรรมไทยนั้น ปรากฎขึ้นเป็นจริงในสังคมไทย
“โครงการร้อยคน ร้อยแหล่งเรียนรู้” เป็นส่วนหนึ่งในโครงการระพีเสวนา ที่สนับสนุนให้เยาวชนและบุคลากรทางการศึกษามีโอกาสร่วมสร้างการเรียนรู้ใหม่ ผ่านประสบการณ์ตรงที่นำพาตนเองเข้าไปซึมซับวิถีชีวิตและเรียนรู้ร่วมกับปราชญ์หรือบุคคลที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน โดยไม่จำกัดเฉพาะการเรียนรู้ทางด้านเทคนิคหรืออาชีพเท่านั้น แต่เน้นกระบวนการเรียนรู้และทำความเข้าใจวิธีคิด การมองโลก การแก้ปัญหา ผ่านภูมิรู้ ภูมิปัญญาการใช้ชีวิต รวมไปถึงการเรียนรู้พัฒนาจิตใจของปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นอันเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย โดยทางโครงการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเรียนรู้เช่นนี้จะนำมาซึ่งแหล่งเรียนรู้

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้ลงสู่รากฐานวัฒนธรรม โดยให้เยาวชนเรียนรู้จากบุคคลในชุมชนที่มีวิถีชีวิตเป็นแบบอย่างในการพึ่งพาตนเอง สามารถยืนหยัดได้อย่างเข้มแข็ง และมีความเป็นไท ก่อให้เกิดความเข้าใจและเข้าถึงคุณค่าความหมายของการพึ่งตนเอง ความเป็นอิสระ(ความเป็นไท) ในภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่นของตนเอง
2.เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียนและเชื่อมโยงการเรียนรู้จากหน่วยวิชาสู่การปฏิบัติการที่สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ ซึ่งการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเน้นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนผ่านประสบการณ์ตรง ลงมือปฏิบัติจริง พบปะพูดคุยกับบุคคล และสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของตนเอง ก่อให้เกิดทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไป หรือเกิดความเข้าใจใหม่ๆ ต่อชีวิตของตนเองและต่อชุมชน
3.เพื่อสนับสนุนให้เกิดแหล่งเรียนรู้เพื่อความเป็นไท บนพื้นฐานบริบทสังคมไทยให้เกิดขึ้นทั่วทั้งแผ่นดิน อันจะเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาที่มีค่าแก่สังคมไทย

กลุ่มเป้าหมาย
เยาวชนคนรุ่นใหม่ในโรงเรียนหรือในชุมชน ๓๐ – ๖๐ คน ต่อบุคคลต้นแบบการเรียนรู้ ๑ – ๒ คน

เงินทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตามความเป็นจริงและเหมาะสม
สูงสุดไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท/กิจกรรม

ส่งใบสมัครโครงการภายใน วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒
ทราบผลภายใน วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒
ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ – ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒
ส่งโครงการมาที่ / ติดต่อประสานงานโครงการ : “โครงการร้อยคนร้อยแหล่งเรียนรู้”
โปรดจัดส่งแผนที่คนดีและรูปถ่ายหรือวีดีโอ มายัง “โครงการร้อยคนร้อยแหล่งเรียนรู้” โครงการระพีเสวนา ภายใน ๑๐ เมษายน ๒๕๕๒

โครงการระพีเสวนา : การเรียนรู้เพื่อความเป็นไท
สถาบันอาศรมศิลป์
๙/๑๓ หมู่ ๕ ถนนพระราม ๒ ซอย ๓๓ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐
โทรศัพท์ ๐๒ – ๘๗๐๗๕๑๒ – ๓ ต่อ ๑๓๙ หรือ ๐๘๖ – ๓๔๐๕๔๔๑
โทรสาร ๐๒ – ๘๗๐๗๕๑๒ – ๓ ต่อ ๑๓๙
info@rapeesewana.com, www.rapeesewana.com Email : rapeesewana_news@hotmail.com

MU Admision 2009 “ค้นหาตัวเอง + เจาะลึกเส้นทางสู่รั้วมหาวิทยาลัย”

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวนิทรรศการ งานแสดง, ข่าวบริการ, ข่าวรับสมัครนักศึกษา, ข่าวอบรม สัมมนา

พบกับการแนะนำหลักสูตร และให้ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา
ในระบบโควตา รับตรง และAdmission ประจำปี 2552
รวมถึงรายละเอียดคะแนน สูง – ต่ำ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลแต่ละคณะในปีที่ผ่านมา
พร้อมด้วยอาจารย์และรุ่นพี่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกคณะต่างๆ และกิจกรรมสนุกๆ
ที่จะค้นหาความถนัดของแต่ละคนเพื่อค้นหาตัวตนว่า เหมาะจะเรียนอะไรกันแน่
นอกจากนี้ยังมีการจัดเสวนาให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทราบว่ามหาวิทยาลัยมหิดล
มีการเรียนการสอนในกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ อย่างไรบ้าง โดยมีการเสวนาในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552

ช่วงเช้า ” มหิดลสอนดนตรี ภาษา ศิลปะ กีฬา กันอย่างไร ”
ช่วงบ่าย ” เรียน เภสัช แพทย์แผนไทย พยาบาล วิทย์การแพทย์ จะพัฒนาสาธารณสุขไทยได้อย่างไร ”

วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2552

ช่วงเช้า ” จบวิทย์ (ทุกสาขา) วิศวฯ เทคโนฯ แล้ว ทำอะไรได้บ้าง ”
ช่วงบ่าย ” เตรียมตัวอย่างไรถ้าอยากเรียนแพทย์ ทันตฯ สัตวแพทย์ ”

ปัญหาเกี่ยวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยจะหมดไปหากเข้าร่วมกิจกรรม MU Admission 2009
“นานานิทรรศการแห่งมหิดล” เป็นกิจกรรมที่ประกอบด้วย 4 ส่วนด้วยกัน นั้นคือ

1. นิทรรศการ 40 ปื พระราชทานนามมหิดล นิทรรศการประวัติความเป็นมา กว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยอันสมบูรณ์แบบในปัจจุบัน นิทรรศการประวัติพระราชบิดา พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย และนิทรรศการ 40 ปี พระราชทานนามมหิดล บอกเล่าความเป็นมาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน และสิ่งที่ชาวมหิดล จะตอบแทนแผ่นดิน ในอนาคต ดังคำขวัญที่ว่า ปัญญาของแผ่นดิน
2. MU Innovation นำเสนอผลงานที่โดดเด่น ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ และได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง ให้ทุกท่านที่มาร่วมงานได้เข้าเยี่ยมชมและสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ได้
3. MU Products เป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตขึ้นโดยทางมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อการเผย แพร่หรือจัดจำหน่ายเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักมากขึ้น
4. MUGE Exhibition เป็นกิจกรรมแสดงผลงานการจัดการเรียนการสอน รายวิชา “การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์” และผลงานโครงงานของนักศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

MU Hospital ” บริการตรวจสุขภาพครบวงจร ”

เรายกโรงพยาบาลมาเพื่อให้ประโยชน์สู่สังคม กิจกรรม MU Hospital เปิดให้บริการมากมาย ทั้งการตรวจสุขภาพครบวงจร ปรึกษาปัญหาสุขภาพกับบุคลากรทางการแพทย์ การให้บริการทันตกรรม อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน อีกทั้งยังพบกับบริการแพทย์ทางเลือกอีกหลายศาสตร์ อาทิเช่น การฝังเข็ม นวดแผนไทย เก้าอี้นั่งสบาย กายภาพบำบัด เป็นต้น ทั้งหมดนี้ให้บริการฟรีตลอดงาน ได้แก่

1.การตรวจรักษาโรคทั่วไป
2.การบริการแพทย์ทางเลือก ฝังเข็ม
3.บริการตรวจกรุ๊ปเลือด
4.บริการนวดแผนไทย
5.บริการเก้าอี้นั่งสบาย เก้าอี้คลายเครียด
6.ให้คำปรึกษาในการทำกายภาพบำบัด
7.ปรึกษาเรื่องยาทั่วไป
8.บริการทันตกรรม บริการ อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน

MU Festival ” ร้อง เล่น เต้น ช็อป กับมหกรรมกิจกรรมนักศึกษา ”

MU Festival กิจกรรมจุดศูนย์รวมของความบันเทิง พบกับการแสดงความสามารถจาก คณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก และชมรม/กลุ่มต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านศิลปะการแสดงแขนงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงดนตรี การแสดงศิลปวัฒนธรรมที่สวยงามและน่าสนใจ รวมถึงการออกร้านจากกลุ่มกิจกรรมนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล กิจกรรมนี้จะทำให้รู้ว่า นักศึกษามหิดลต้องเรียนให้ได้และเล่นให้เป็นด้วย

MU Relaxing Zone ” ผ่อนคลายสบายอารมณ์กับตลาดนัด และ Book Fair ”

ไม่เพียงแต่การเรียนการศึกษาและเรื่องราววิชาการเท่านั้นที่จะได้พบในงานนี้ หากต้องการพักผ่อนหย่อนใจเข้ามาในส่วนของกิจกรรม MU Relaxing Zone ผู้ร่วมงานทุกท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับสินค้ามากมายในบรรยากาศที่คุ้นเคย นอกจากนี้ยังมีสินค้า OTOP จากชุมชนศาลายาให้ได้เลือกชมและซื้อหาเป็นจำนวนมาก หรือแม้แต่ผู้ที่รักการอ่าน มุมกิจกรรมนี้ก็มีร้านหนังสือชั้นนำให้เลือกซื้อเลือกอ่านกันอย่างจุใจ

MU Tour ” เพลิดเพลินบรรยากาศ มหิดล ศาลายา ”

ระยะทางไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป กิจกรรม MU Tour จะทำให้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านกับมหาวิทยาลัยมหิดลใกล้ชิดกันมากขึ้น กับกิจกรรมที่จะพาทุกท่านชมสถานที่โดยรอบของมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา รวมถึงอำนวยความสะดวกในการเดินทางชมงานมหิดลวิชาการในกิจกรรมต่างๆ ด้วยรถรางของมหาวิทยาลัย แต่ละตึกจะห่างไกลเพียงไหนก็ใกล้กันได้ด้วยกิจกรรมนี้ ที่สำคัญก็คือตลอดการเดินทางจะมีมัคคุเทศก์คอยแนะนำสถานที่ต่างๆ และต้อนรับผู้เข้าร่วมงานทุกท่านอย่างเต็มที่ อบอุ่น และเป็นกันเอง

โครงการค่ายแนะแนวการศึกษาของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 10 (Pre-Camp 10)

Author: phassakorn  //  Category: งานด้านการศึกษา

เนื่องด้วยคณะกรรมการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จัดให้มีโครงการค่ายแนะแนวการศึกษาของคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 10 (Pre -Camp 10)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวการศึกษา แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ให้ทราบถึงแนวทางและวิธีการในการเรียนต่อ ระดับชั้นปริญญาตรีในคณะนิติศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โครงการนี้จะจัดขึ้นภายในวันที่ 2-4 เมษายน 2552 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โดยรับนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน

ติดต่อสอบถาม ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ
โทร. 08 92204925 (นางสาวเบญจวรรณ เข็มทอง)