ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์จัดโครงการประกวดเรียงความภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการประกวด แข่งขัน

ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์จัดโครงการประกวดเรียงความภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ความเรียงภาษาอังกฤษหัวข้อ “Europe in 21st century and beyond”
ตามรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม
1.นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมปลายทั่วประเทศ
2.สามารถเขียนเรียงความเป็นภาษาอังฤษได้

เกณฑ์การส่งเรียงความ
1.ความเรียงภาษาอังกฤษหัวข้อ “Europe in 21st century and beyond”
2.ความยาวของชิ้นงานไม่เกิน 2,500 คำ (Font Arial ขนาด 11) พิมพ์ลงในกระดาษ A4
3.ระบุชื่อ นามสกุล ชั้นเรียน โรงเรียนและที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ในหน้าแรกของผลงาน

เกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลงาน
1.เนื้อหา (content)
2.ภาษา (language)
3.การจัดเรียงลำดับเรื่อง (Organizing)
4.ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

รางวัลของโครงการ
ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ 3,000 บาท
และรางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

โดยผู้สนใจสามารถร่วมส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายนนี้

วิธีการส่งบทความ
ส่งทางไปรษณีย์หรือนำส่งโดยตรงที่: ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท ปทุมวัน กทม. 10330

ประกาศผลการตัดสิน
วันที่ 30 กรกฎาคม 2553 ทางเวบไซต์ www.ces.in.th

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ;
โทร. 662-2183922/3
อีเมล์: ces@chula.ac.th
เว็บไซต์: http://www.ces.in.th

โครงการทีเค การ์ตูนนิสต์ TK cartoonist

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวนิทรรศการ งานแสดง

โครงการทีเค การ์ตูนนิสต์ TK cartoonist

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ร่วมกับสถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก จะได้จัดค่ายการ์ตูน ทีเค การ์ตูนนิสต์ : ”TK cartoonist” ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญของโครงการ ”การพัฒนานักเขียนการ์ตูนความรู้ไทย มีที่มาจากการจัดเวทีสานสรรค์เสวนาหลายครั้ง โดยระดมคนการ์ตูนมืออาชีพที่มีชื่อเสียง นักจิตวิทยาเด็ก ผู้บริหารและฝ่ายการตลาดของสำนักพิมพ์ที่ผลิตหนังสือการ์ตูน นักวิชาการนิเทศศาสตร์และสถาบันการศึกษาในสายวิชาที่เกี่ยวข้อง นักเขียนบทมือทอง รวมถึงผู้อ่านการ์ตูนรุ่นเยาว์ทั้งระดับประถมฯ มัธยมฯ และอุดมศึกษา เข้าร่วมยกร่างหลักสูตรการ์ตูนในครั้งนี้กว่า ๑๐๐ คน เพื่อให้เป็นหลักสูตรการ์ตูนความรู้หลักสูตรแรกของประเทศไทยที่ร่วมเปิดมิติสังคมแห่งการเรียนรู้

ค่ายการ์ตูนทีเค การ์ตูนนิสต์:”TK cartoonist” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนทักษะให้แก่เยาวชนและผู้สนใจในการผลิตการ์ตูนให้มีคุณภาพ มีความสนุกสนาน และมีความดึงดูดน่าสนใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นอันจะเปิดโอกาสวิชาชีพด้านการผลิตสื่อสร้างสรรค์และส่งเสริมสังคมการอ่านไปพร้อมกัน เปิดรับสมัครวันนี้จนถึง ๑๘ กันยายน ๒๕๕๒ โดยผู้ข้าร่วมการอบรมจะได้ฝึกทักษะและพัฒนาฝีมือกับวิทยากรผู้มากประสบการณ์ทั้งทางด้านการวาดการ์ตูนและการเขียนบท

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก
460 ซ. จรัญสนิทวงศ์ 67 เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Tel : 02-881-1734
Fax : 02-424-6280,02-424-6404
e-mail : cartoonthai_ffc@hotmail.com
www.cartoonthai.in.th, www.ffc.or.th

ม.รังสิต ขอเชิญร่วมงานเปิดโลกกิจกรรม “เปิดประตู สู่ประสบการณ์”

Author: phassakorn  //  Category: กิจกรรมมหาวิทยาลัย

สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
ร่วมงานเปิดโลกกิจกรรม “เปิดประตู สู่ประสบการณ์” ในวันที่ 11-12 มิถุนายน 2552
เวลา 16.00-19.00 น. ณ อาคารนันทนาการ (อาคาร14) มหาวิทยาลัยรังสิต

ภายในงานมีกิจกรรมและการแสดงต่างๆ เช่น การแสดงจากชมรมเชียร์ลีดเดอร์
การแสดงจากชมรมศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองดนตรีอีสาน การแสดงจากชมรมนาฏศิลป์ไทย
การแสดงจากชมรมดนตรีสากล การแสดงจากชมรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
การออกบู้ธของชมรมกว่า 30 ชมรม และการโชว์ตัวดาว-เดือน (รอบแรก)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2997-2200 ต่อ 1664

งานประกวดสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์เรื่องสารจากคลื่นใต้ทะเล ครั้งที่ 2 “ทะเลสวยใส ไร้ถุงพลาสติก”

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการประกวด แข่งขัน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สมาคมกรีนฟินส์ ร่วมกับ สยามโอเชี่ยนเวิลด์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไปผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานประกวดผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ ให้ความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณะชน ถึงความสัมพันธ์ของระบบนิเวศน์ทางทะเลกับการท่องเที่ยว ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกของนักท่องเที่ยว เพื่อลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อทรัพยากรทางทะเล ในหัวข้อ “ทะเลสวยใส ไร้พลาสติก”

โดยแบ่งการประกวดออกเป็นสื่อ 3 ประเภท ดังนี้
1.ประเภทภาพยนตร์โฆษณาขนาดสั้น 1 นาที
2.ประเภทโปสเตอร์
3.ประเภทการออกแบบเสื้อยืด

เงื่อนไขการประกวด
สำหรับนิสิต นักศึกษา ประชาชนคนไทย ไม่จำกัดอายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สาขาวิชา และอาชีพ ยกเว้นการประกวดเสื้อยืด

สำหรับนิศิษย์ นักศึกษาคนไทยเท่านั้น โดยไม่จำกัดอายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สาขาวิชา

วันกำหนดส่งผลงาน

ประเภทโปสเตอร์ ภาพยนตร์โฆษณาขนาดสั้น และประเภทออกแบบเสื้อยืด เลื่อนส่งผลงานเป็นวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ภายใน 24.00 น.

รูปแบบและจำนวนของผลงานส่งเข้าประกวด

* ส่งประกวดภาพยนต์โฆษณาขนาดสั้น 1 นาที เป็น DVD หรือเทปดิจิตอล
* ส่งประกวดโปสเตอร์ ภาพจะต้องอยู่ใน Format Ai ขนาด 15×20 นิ้ว และ Create Font

* ส่งประกวดเสื้อยืด ภาพจะต้องอยู่ใน Format Ai ขนาด A3 หรือ 11×16 นิ้ว และ Create Font พื้นเสื้อยืดสีขาว สีไม่เกิน 4 สี เพื่อScreen

* ให้ตั้งชื่อไฟล์ของผลงานด้วยชื่อสกุลเป็นภาษาอังกฤษของท่านด้วย เช่น SpotAd_SombatJaroen Poster_PenjaiHaisakul หรือ Tshirt_JoeLouise
* สำหรับผู้ส่งประกวดภาพยนต์โฆษณา ให้ตั้งชื่อภาพยนต์และระบุลงในใบสมัคร
* ประเภทเสื้อยืดส่งได้คนละ ไม่เกิน 3 ชิ้นงานเท่านั้น

* สาขาภาพยนตร์โฆษณาขนาดสั้น สามารถสมัครเป็นทีม (แต่ไม่เกิน 3 คน) หรือเป็นบุคคลก็ได้ โดยส่งผลงานได้ทีมละ 1 ผลงานเท่านั้น

* ส่งผลงานมาพร้อมใบสมัครที่กรอกข้อมูลและรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว downloadใบสมัครประกวดภาพถ่ายได้ใน www.greenfins-thailand.org

*ส่งไฟล์งานทางอีเมล์ที่ zudmcr@gmail.com, marketing@siamoceanworld.com, greenfinsclub@gmail.com

ส่งไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง คุณสุหทัย ไพรสานฑ์กุลประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ “ทะเลสวยใส ไร้ถุงพลาสติก”สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ชั้น 6)กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง120 หมู่ 3 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร B) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ info@greenfins-thailand.com
และ ติดต่อคุณซุ 081 867 1838 หรือ น้องปอ 081 477 6650

ผลงานที่ส่งประกวด จะต้อง
· เป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาเอง
· ไม่ลอกเลียนผลงานของบุคคลอื่น
· ไม่หวังผลในการโฆษณาเพื่อการค้า
· ไม่แสดงภาพเปลือย ยาเสพติด ความรุนแรง และสัญลักษณ์ของความเกลียดชัง
· ไม่ผิดกฎหมายและข้อห้ามปฏิบัติของสังคมไทย

เงื่อนไขของผลงานที่ได้รับรางวัล

ผู้เข้าร่วมประกวดผลงาน “สารจากคลื่นใต้ทะเลครั้งที่ 2 – ทะเลสวยใส ไร้ถุงพลาสติก” ยินยอม ให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ สมาคมกรีนฟินส์ ใช้ผลงานที่ได้รับรางวัลในการประกวด ในการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึก ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการ
ตัวแทนจากผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อภาพยนตร์
ตัวแทนจากนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม (ทช)
ตัวแทนจากสมาคมกรีนฟินส์
ตัวแทนจากองค์กรเครือข่าย

รางวัลในการประกวดสื่อ

ประกวดภาพยนต์โฆษณา 1 นาที

รางวัลที่ 1 30,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
รางวัล Popular Vote 15,000 บาท

รางวัลประกวดออกแบบโปสเตอร์รณรงค์
รางวัลที่ 1 15,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลประกวดเสื้อยืดรณรงค์
รางวัลที่ 1 15,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท

การประกาศ และมอบรางวัล

ขอเชิญผู้เข้าประกวดทุกท่าน เข้ารับของที่ระลึก กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสมาคมกรีนฟินส์ ในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2552 ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. ในวันทะเลโลก ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสยามโอเชี่ยนเวิลด์ ห้างสรพสินค้าสยามพารากอน และขอเชิญเข้าร่วมชมผลงานและแสดงความยินดีกับผู้ชนะเลิศรางวัลทุกสาขา ในวันเวลาดังกล่าว