โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท. เปิดอบรมหลักสูตรภาษาเกาหลีเบื้องต้นสำหรับบุคคลทั่วไป

Author: phassakorn  //  Category: Uncategorized

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม เปิดอบรมหลักสูตรภาษาเกาหลีเบื้องต้น 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2553 โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน พร้อมเรียนรู้คำศัพท์ สำนวนและไวยากรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ฝึกการสนทนาในสถานการณ์จริง เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ค่าอบรมท่านละ 3,700 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 02-259-9160 ต่อ 1811

เชิญชวนส่งคำขวัญและสิ่งประดิษฐ์ปีรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย

Author: phassakorn  //  Category: Uncategorized

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เชิญชวนส่งคำขวัญ และสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด ในโครงการปี ๒๕๕๓ ปีแห่งการรณรงค์เพื่อการป้องกันอัคคีภัยในเคหสถานและสถานประกอบการ ชิงเงินรางวัลเงินสดพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๖๓๗-๓๓๑๐-๔

เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของอัคคีภัย และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยอย่างจริงจัง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะหน่วยงานกลางของภาครัฐในการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ จึงได้กำหนดให้ปี ๒๕๕๓ เป็นปีแห่งการรณรงค์เพื่อการป้องกันอัคคีภัยในเคหสถานและสถานประกอบการ

โดยจัดประกวดคำขวัญและสิ่งประดิษฐ์ ชิงรางวัลเงินสดพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ดังนี้

คำขวัญ
สื่อความหมายถึงการป้องกันอัคคีภัยในเคหสถานและสถานประกอบการอย่างชัดเจน
ใช้ภาษาที่ถูกต้อง เหมาะสมตามอักขระการใช้ภาษาไทย จดจำได้ง่าย ความยาวไม่เกิน ๒๕ คำ

หมดเขตรับคำขวัญในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ และประกาศผลการตัดสินในเดือนเมษายน ๒๕๕๓

สิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ และระบบเตือนภัยจากอัคคีภัย
ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า โดยแบ่งเป็นทีมๆ ละไม่เกิน ๔ คน ในรูปแบบการประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่ หรือดัดแปลงปรับปรุงต่อยอดสิ่งประดิษฐ์เดิม ซึ่งแสดงออกถึงความรู้ และทักษะในการคิดค้น สามารถนำไปเป็นต้นแบบการผลิตในเชิงพาณิชย์ รวมถึงมีความสะดวกต่อการนำไปใช้งาน

หมดเขตรับผลงานในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓
และกำหนดประกาศผลการประกวดในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓

ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๖๓๗- ๓๓๑๐-๔
หรือทางเว็บไซต์ www.disaster.go.th

ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะได้นำคำขวัญที่ชนะเลิศไปใช้ในการรณรงค์การป้องกันอัคคีภัยทางสื่อต่างๆ ส่วนสิ่งประดิษฐ์จะนำไปรับปรุง และพัฒนาเพื่อผลิตในเชิงพาณิชย์ต่อไป

โครงการอบรมบริการความรู้ภาษาไทย ประจำปี 2552

Author: phassakorn  //  Category: Uncategorized

ศูนย์ภาษาไทยสิรินธร จัดโครงการบริการความรู้ภาษาไทย ประจำปี 2552
ประกอบด้วยหัวข้อเรื่อง การเขียนรายงานการประชุม การเขียนบันทึกและจดหมายติดต่องาน
ศาสตร์และศิลป์การเป็นพิธีกรสัมภาษณ์ และเตรียมพร้อมการเป็นพิธีกรมืออาชีพ

การอบรมเริ่มตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2552
สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณสำราญ แก้วพึ่งทรัพย์
โทร 02-2189480 หรือ www.stc.chula.ac.th

นิทรรศการ “เปิดโลกความงามด้วยภาพถ่าย ตอน ตลาด…ยังไม่วาย” ครั้งที่ 4

Author: phassakorn  //  Category: Uncategorized, ข่าวนิทรรศการ งานแสดง

วันที่ 19 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2552 จะมีนิทรรศการ
เปิดโลกความงามด้วยภาพถ่าย ตอน ตลาด…ยังไม่วาย” ครั้งที่ 4 ที่

จะสะท้อนวิถีชีวิตสังคม และวัฒนธรรมของตลาดแต่ละแห่ง ของกลุ่ม กลุ่มสห+ภาพ ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของคนที่รักการถ่ายภาพนำโดย จีระนันท์ พิตรปรีชา,ธีรภาพ โลหิตกุล,เกรียงไกร ไวยกิจ,บุญพิน ถือทอง,พิชญ์ เยาวภิรมย์ ฯลฯ

ซึ่งคงจะเป็นประโยชน์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ รักการถ่ายภาพไม่มากก็น้อยที่จะได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์และภาพถ่ายของช่างภาพทั้งหลายเหล่านี้ค่ะ โดยเฉพาะในวันที่ 19 มิถุนายนนี้จะมีการ อภิปรายเชิงวิชาการในหัวข้อ “ตลาด…ยังไม่วาย: ผ่านช่องมองภาพ” โดยคุณธีรภาพ โลหิตกุล,คุณวรนันท์ ชัชวาลทิพากร และคุณเกรียงไกร ไวยกิจ อีกด้วย

ผู้สนใจเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ 19 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2552
ที่อาคารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

“สสอน.” เชิญชวนนิสิตนักศึกษา ร่วมอบรมพัฒนาสมองเด็ก

Author: phassakorn  //  Category: Uncategorized

สถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้ (สสอน.) องค์การมหาชนสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เชิญชวน นิสิต นักศึกษา

คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ หรือ พยาบาลศาสตร์ ร่วมอบรมโครงการคาราวานเพื่อนหนูคู่สมอง โดยกิจกรรมจะมี

การอบรมจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเยาวชนตามพัฒนาการของสมอง และออกคาราวานจัดกิจกรรมในชุมชนเขตพื้นที่กรุงเทพฯ

ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2552

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

รับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสัมครได้ทางอีเมลล์ caravan@igil.or.th

ภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2552

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02-686-2999

ขอเชิญชมนิทรรศการการแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 2

Author: phassakorn  //  Category: Uncategorized

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิซิเมนต์ไทย (SCG Foundation)
ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปกรรมระดับโลก “การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 2
(The 2nd Bangkok Triennale International Print and Drawing Exhibition)
พบกับสุดยอดผลงานอันทรงคุณค่าจากศิลปินไทยและต่างชาติ
ซึ่งผ่านการคัดเลือกกลั่นกรองจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
จำนวน 243 ชิ้น จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดรวมทั้งสิ้นกว่า 3,800 ชิ้น จากศิลปิน 1,389 คน 64 ประเทศทั่วโลก
นับเป็นความสำเร็จของวงการศิลปกรรมไทยที่สามารถเปิดเวทีระดับโลกต้อนรับผลงานสร้างสรรค์จากศิลปินนานาชาติ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยที่สามารถพัฒนาในระดับสากลทัดเทียมกับอารยประเทศ

สำหรับผู้ชื่นชอบงานศิลปะ สามารถเข้าชมนิทรรศการภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 2
ได้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2552 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
นอกจากนี้ มีการสาธิตการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ประกอบการฉายวิดีทัศน์ ในวันเสาร์-อาทิตย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
โทร. 0-2880 -7730, 0-2880-7374 ต่อ 2168, 2503, 2522
และ www.interprint.su.ac.th หรือ www.scgfoundation.org

งานนิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาม.รังสิต ภาควิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต รุ่นที่ 7

Author: phassakorn  //  Category: Uncategorized

ภาควิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต
จัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต รุ่นที่ 7
ในชื่องาน “พรสวรรค์ชั้น 7“ ในวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2552
ณ พื้นที่บริเวณเซ็นเตอร์พ้อยท์เซ็นทรัลเวิลด์

โดยนิทรรศการจะนำเสนอผลงานศิลปนิพนธ์ของภาควิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต รุ่นที่ 7
กับผลงานทั้ง 7 รูปแบบ คือ 2D Animation, 3D Animation & Character Design, Motion Graphic,
Web & Interactive, Electronic Painting, E-Comic และ Stop Motion

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต
คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 02-997-2200-30 ต่อ 3434, 3436

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ขอเชิญท่านผู้มีจิตอันเป็นกุศล สั่งจองเสื้อยืดคอโปโล กระเป๋าผ้า โครงการ ” น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ” เพื่อเป็นค่าอาหารเด็กนักเรียน

Author: phassakorn  //  Category: Uncategorized, ข่าวการศึกษา

เรียน  ท่านผู้มีจิตอันเป็นกุศล

ขอเชิญท่านผู้มีจิตอันเป็นกุศล สั่งจองเสื้อเสื้อยืดคอโปโล Give Care  Share
กระเป๋าผ้า ( ลดภาวะโลกร้อน ) Give Care  Share
โครงการ ”น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ” เพื่อเป็นค่าอาหารเด็กนักเรียน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น

ทางมูลนิธิฯ ได้ทำการออกแบบเสื้อคอโปโล ( เนื้อผ้าเดียวกับคอกลม) มี  4 สีคือ  แดง  ดำ  ขาว น้ำตาล
ส่วนเสื้อคอกลม ก็ยังทำจำหน่ายอยู่น่ะค่ะ มีทุกสีและไซด์ค่ะ รายได้เพื่อเป็นค่าอาหารและปรับปรุงห้องเรียน
อุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ทางโรงเรียนประสบปัญหาน้ำท่วม  จึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านได้โปรดส่งเมลล์ต่อ
ให้กับบริษัท ห้างร้าน หรือบุคคลที่ท่านรู้จักด้วยน่ะค่ะ เพื่อเป็นกุศลในวันปีใหม่ 52 ค่ะ

ขอบขอบพระคุณในความมีน้ำใจ ที่เอื้ออาทรต่อน้องๆ ผู้พิการทางสายตา
ขอให้กุศลที่ท่านได้กระทำในครั้งนี้ได้โปรดส่งผลให้ท่านและครอบครัว
จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ทั้งหน้าที่การงาน และคิดมุ่งหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความปราถนา

วิธีการสั่งซื้อ
1. สั่งผ่าน watcharee_cfbtkk@hotmail.com และชื่อที่อยู่ที่ชัดเจน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
2. ส่งทาง FAX ที่ 043-243-448 และชื่อที่อยู่ที่ชัดเจน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

หรือหากบริจาคเงินเข้าโครงการ “น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ” สามารถทำได้โดย
1. ผ่านธนาคารกสิกรไทย  สาขาถนนหน้าเมือง
ชื่อบัญชี มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่บัญชี 109-2-13961-8       บัญชีออมทรัพย์

2. ผ่านธนาคารธนชาติ สาขาขอนแก่น
ชื่อบัญชี มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่บัญชี  602 -2- 04700-0     บัญชีออมทรัพย์

3.  ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด  สาขาสี่แยกมะลิวัลย์
ชื่อบัญชี มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่บัญชี 729-226173-1     บัญชีออมทรัพย์

4. ผ่านธนาคารกรุงเทพฯ   จำกัด   สาขาขอนแก่น
ชื่อบัญชี มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่บัญชี   260-5-63087-6      บัญชีออมทรัพย์

กรุณา ส่งสำเนาใบโอนเงินผ่านทาง FAX 043-243-448
หรือส่งทาง อีเมล์ไปที่ watcharee_cfbtkk@hotmail.com
และขอความกรุณาท่าน save เป็น file .XLS หรือ .doc ด้วยค่ะ

งานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. 5 ทศวรรษแห่งเกียรติประวัติและศักดิ์ศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Author: phassakorn  //  Category: Uncategorized

มจพ. จัดงานครบ 50 ปี 19 ก.พ. 2552 นี้

เนื่องในวาระมงคลพิเศษ แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครบ ๕๐ ปี
มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม โครงการหลากหลายลักษณะ เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสพิเศษนี้ นับตั้งวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. 2552 ไปจนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 กิจกรรมและโครงการสำคัญในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ประกอบด้วยการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ทิศทางแรงงานไทยในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการจัดงานวันรวมน้ำใจ “5 ทศวรรษแห่งเกียรติประวัติและศักดิ์ศรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ” ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์2552 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดเป็นการประจำเสมอมา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และการได้พบปะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา ศิษย์เก่า คณาจารย์ บุคลากร และเครือข่ายของมหาวิทยาลัยทุกด้านทุกภาคส่วน ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้จัดกิจกรรมและโครงการอื่นๆ ที่จะติดตามมาอีกมากมาย อาทิ การจัดนิทรรศการทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติ การประชุมทางวิชาการนานาชาติ

กำหนดการ งานวันรวมน้ำใจชาว มจพ.“5 ทศวรรษแห่งเกียรติประวัติและศักดิ์ศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ”
ภาคเช้า พิธีสงฆ์ ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์

เวลา 07.00น.
- ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ และเจริญพระพุทธมนต์
- ตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน ๕๑ รูป
- บุคลากร ศิษย์เก่าและแขกผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหารเช้า

เวลา 10.00 น.
- พิธีวางพวงมาลารูปปั้น “ทวาปูชนียาจารย์” บริเวณหน้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS)
ภาคค่ำ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารนวมินทรราชินี

เวลา 17.00 น. – ลงทะเบียน/รับของที่ระลึกเวลา 18.30 น. – พิธีเปิดงาน
เวลา 19.30 น. – พิธีประกาศเกียรติประวัติและศักดิ์ศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เวลา 20.00 น. – พิธีประกาศเกียรติคุณบุคคล และหน่วยงานดีเด่น
เวลา 22.30 น. – ปิดงาน

สอบถามรายละเอีบยดได้ที่และจองโต๊ะ ได้ที่ 0-2913-2500 ต่อ 4214 ,4230 0-2587-8250
โทรสาร.0-2587-8259 หรืองานประชาสัมพันธ์ มจพ. 0-29132615 0-2586-9010

ผู้ส่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มจพ.

โครงการดอกไม้แห่งแผ่นดิน ครั้งที่2

Author: phassakorn  //  Category: Uncategorized

ขอเรียนเชิญท่านญาติธรรม และขอความอนุเคราะห์และเมตตาจากญาติธรรมทั้งหลาย
เชิญชวนญาติธรรมท่านอื่นๆ มาร่วมงานบุญ งานกุศลในครั้งนี้
ทางชมรมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีคนมาร่วมฟังธรรมกันอย่างท่วมท้น
สัพพะ ทานัง ธัมมะ ทานัง ชินาติ การให้ธรรม เป็นทานชนะการให้ ทั้งปวง …
เนื่องจากที่จอดรถมีจำกัด การเดินทางที่สะดวกเป็นแท็กซี่ หรือรถไฟฟ้าเข้ามาจะดีกว่าครับ

01

สำรองที่นั่ง โทรมาที่ 086-325-3445 คุณรัตนาพร
หรือ Email มาจองชื่อ + จำนวนที่นั่ง ได้ที่ Email rattanaporn@thaiboss.com ขอบคุณค่ะ