วิทยาลัยชุมชน

Author: phassakorn  //  Category: รวมลิ้งค์สถาบันการศึกษา

::วิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
วิทยาลัยชุมชนตาก
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
วิทยาลัยชุมชนระนอง
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
วิทยาลัยชุมชนยะลา
วิทยาลัยชุมชนสตูล
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
วิทยาลัยชุมชนตราด
วิทยาลัยชุมชนแพร่
วิทยาลัยชุมชนพังงา
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

Author: phassakorn  //  Category: รวมลิ้งค์สถาบันการศึกษา

::มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
มหาวิทยาลัยธนบุรี
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
มหาวิทยาลัยชินวัตร
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย)
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
มหาวิทยาลัยภาคกลาง
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
มหาวิทยาลัยโยนก
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยราชธานี
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
มหาวิทยาลัยเอเชียน

::วิทยาลัย

วิทยาลัยดุสิตธานี
วิทยาลัยทองสุข
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
วิทยาลัยมิชชั่น
วิทยาลัยรัชต์ภาคย์
วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก
วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
วิทยาลัยราชพฤกษ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
สถาบันอาศรมศิลป์
วิทยาลัยแสงธรรม
วิทยาลัยเซนต์เทเรซา – อินติ
วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยสันตพล
วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
วิทยาลัยนครราชสีมา
วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
วิทยาลัยพิษณุโลก
วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง
วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
วิทยาลัยศรีโสภณ
วิทยาลัยตาปี
วิทยาลัยเชียงราย
วิทยาลัยอินเตอร์เทค-ลำปาง
สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

Author: phassakorn  //  Category: รวมลิ้งค์สถาบันการศึกษา

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

::มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

::มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

::สถาบันประเภทไม่จํากัดรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

::สถาบันในกำกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง