มูลนิธิโกมลคีมทอง ร่วมกับ สสส. ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาเสนอโครงการค่ายอาสาพัฒนาสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อขอรับทุนสนับสนุนกิจกรรม

Author: phassakorn  //  Category: ทุนการศึกษา

Poster

ด่วน รับจำนวนจำกัด มูลนิธิ โกมลคีมทอง ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ทุกสถาบันการศึกษา เสนอโครงการค่ายอาสาพัฒนาสร้างเสริมสุขภาพเพื่อขอรับทุนสนับสนุนกิจกรรม ชมรม/สโมสร/คณะ หรือกลุ่มอิสระต่าง ๆ ทุกสถาบันการศึกษา ที่สนใจทำกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาสร้างเสริมสุขภาพ แต่ยังขาดงบประมาณในการจัดกิจกรรม มูลนิธิ โกมลคีมทอง และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญชวนส่งโครงการเข้ามาขอรับทุนสนับสนุน จากโครงการปฐมบทใหม่ค่ายอาสาพัฒนาสร้างเสริมสุขภาพ “ค่ายเปลี่ยนคน คนเปลี่ยนความคิด” ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน (เดือนมีนาคม – พฤษภาคม)

โดยจะต้องคิดค้นสร้างสรรค์กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรู้ และทัศนคติที่ดีต่อการสร้างเสริมสุขภาพให้กับชุมชน เป็นการทำงานค่ายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และสังคมเน้นกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยคำนึงถึงความต้องการของชุมชนเป็นหลัก เป็นต้น สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dek-kai.org

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2553
(วันประทับตราไปรษณีย์ ไม่รับใบสมัครที่ส่งมาทาง E-mail)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ :
คุณพนิดา บุญเทพ หรือ คุณศิริพร พรมวงศ์
โทรศัพท์ 02-412-0744 ,02-866-1557 ต่อ 20 โทรสาร 02-848-9756
มือถือ 08-9796-6985 E-mail : health_camp3@hotmail.com

สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา รับสมัครทุนโควต้าเชียร์ลีดเดอร์จำนวนมาก

Author: phassakorn  //  Category: ทุนการศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา (ศูนย์เมืองทองธานี) รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาในด้านกีฬาผู้นำเชียร์ (เชียร์ลีดเดอร์) จำนวนหลายทุน (ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาบางส่วนหรือกึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมทั้งหมด)

คุณสมบัติคือ
1. เคย/ไม่เคยเป็นเชียร์ลีดเดอร์ก็ได้ (ในระดับการศึกษาล่าสุด) (สามารถฝึกสอนกันได้)
2. รับทั้ง ชาย/หญิง ไม่จำกัดน้ำหนัก ส่วนสูง หรือหน้าตา ขอให้มีใจรักในกีฬาชนิดนี้และพร้อมเดินไปด้วยกัน
3. มีความอดทน มีความรับผิดชอบ (สำคัญมาก)
4. ไม่จำกัดจำนวน(เพราะในปีหน้ามีการแข่งขันจำนวนมาก) หรือ
จำนวน 18 คน สำหรับเชียร์ลีดดิ้ง
จำนวน 15 คน สำหรับ ปอม ปอม
รับผู้จบมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา หรือ(ถ้าจบปวส. รบกวนให้ติดต่อมาคุยเป็นการส่วนตัว)
หลักสูตร 4 ปี (แต่สามารถเรียนจบได้ใน 3 ปี)

ในศูนย์การเรียนเมืองทองธานีจะมีให้เลือกเรียนเป็นจำนวน 3 หลักสูตร 5 สาขา (ภาควันอาทิตย์) คือ
1.บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา การตลาด การจัดการ
2.รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขา การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
3.วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา เทคโนโลยีการจัดการ (กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิต การพลังงานและสิ่งแวดล้อม)

ซึ่งเรียนเฉพาะภาคพิเศษ(วันอาทิตย์วันเดียว) น้องๆที่ว่างจากการซ้อม(ในแต่ละวัน) (ถ้ามีแรงเหลือ)
สามารถทำงานหารายได้พิเศษเพิ่มเติมในช่วงเวลาที่เหลือนี้ได้

**ซึ่งถ้าสาขาวิชาใดที่น้องๆลงหลายๆคน ทางสถาบันขออนุญาติพิจารณาให้เปิด
ซึ่งตาราง วัน/เวลา ในการซ้อมในแต่ละวันนั้นจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อสมาชิกครบและทำการประชุมที่สถาบัน
(วันเดียวกันกับวันเซ็นสัญญารับทุน) ให้ผู้ปกครองเซ็นรับทราบ และนำกลับมายังสถาบัน
เพื่อสถาบันจะทำการส่งในการแข่งขัน POM POM และ/หรือ เชียร์ลีดดิ้ง ในระดับมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา2552(ทุกงาน)

อย่าให้ความฝันของตนเองหลุดลอยไป ก้าวไปด้วยกัน
ประสบการณ์และความทรงจำที่ดีๆและประทับใจ ก่อนที่จะจบไปเผชิญกับโลกของการทำงาน

สถานที่ตั้งของสถาบัน
สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ศูนย์ศึกษาเมืองทองธานี
16/7-9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ เมืองทองธานี ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

น้องๆคนใดสนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
พี่เรียว 085-021-0553

http://www.ita.in.th/

น้องๆคนใดสนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
พี่เรียว 085-0210553

ทุนรัฐบาลสิงคโปร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2010/2011

Author: phassakorn  //  Category: ทุนการศึกษา

รัฐบาลสิงคโปร์ได้ประกาศทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรีแก่นักเรียนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ประจำปี 2010/2011 เพื่อศึกษาต่อ ณ ประเทศสิงคโปร์เป็นเวลา3-4 ปี (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับแต่ละสาขา) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพของประเทศอาเซียนให้มีความเข้มแข็งต่อไปในอนาคต โดยไม่มีเงื่อนไขผูกพันผู้รับทุน แต่ต้องการให้นำความรู้กลับมาเพื่อพัฒนาประเทศของตนเมื่อสำเร็จการศึกษา

ลักษณะทุน

ทุนการ ศึกษานี้เป็นทุนเต็มเวลาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore: NUS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technology University: NTU) หรือที่มหาวิทยาลัยการจัดการสิงคโปร์ (Singapore Management University: SMU) ทั้งนี้นักเรียนอาจต้องเรียนหลักสูตร Bridging Course ก่อนเป็นเวลา 1 ปี สำหรับทุนนี้จะถือเอาความสามารถของนักเรียนเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา อนุมัติทุน และเมื่อขณะกำลังศึกษาอยู่รัฐบาลสิงคโปร์อาจยุติการให้ทุนได้ ถ้าหากผลการเรียนไม่อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ

ทุนที่จะได้รับ

1. ผู้รับทุนรัฐบาลสิงคโปร์จะได้รับ การยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายในการจัดที่พัก ตามอัตราของแต่ละมหาวิทยาลัย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ตลอดระยะเวลาของการศึกษาปีละ 4,300 ดอลล่าร์สิงคโปร์ (360 ดอลล่าร์สหรัฐ)

2. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด)

คุณสมบัติของผู้สมัครและเงื่อนไข

1. มีสัญชาติไทย
2. กำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
และกำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาไม่เกินปีที่ 1 (ไม่รับผู้จบวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ)
3. มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมมัธยมศึกษาตอนปลายถึงปัจจุบัน (อย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา) 3.00 ขึ้นไป และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดี
4. ผู้สมัครต้องไม่รับทุนอื่น ๆ อยู่ หรือรอรับทุนอื่นใด และยินดีรับทุนรัฐบาลสิงคโปร์ เมื่อผ่านการคัดเลือกและได้รับการอนุมัติทุนโดยไม่สละสิทธิ์
5. ผู้สมัครต้องมีสุขภาพแข็งแรง
6. ผู้สมัครยินดีเข้ารับการศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์ตามระยะเวลาที่กำหนด (โดยมีกำหนดเดินทางประมาณต้นเดือนกรกฎาคม 2553)
7. ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครภายในกำหนด และแนบเอกสารประกอบอื่น ๆ ได้แก่
7.1 ใบสมัครทุนรัฐบาลสิงคโปร์ พร้อมติดรูปถ่าย
7.2 ใบแสดงผลการเรียน
7.3 เรียงความภาษาอังกฤษ 1 เรื่อง (ไม่จำกัดหัวข้อ) ความยาว 300-500 คำ
7.4 ใบประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
7.5 ใบรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา
เอกสารข้อ 7.2 และ 7.4 ต้องเป็นภาษาอังกฤษ หากเป็นภาษาไทยต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งออกโดยสถานศึกษาใบสมัครตัวจริง 1 ชุด สำเนา 3 ชุด
7.6 สำเนาใบนำฝากโอนเงินเข้าบัญชีค่าสอบ (หากไม่แนบ ถือว่าเอกสารไม่ครบถ้วนและไม่อนุญาตให้เข้าสอบ)
7.7 ซองเปล่าติดแสตมป์ 3 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวเอง

การสมัคร
1. สถานที่ขอรับแบบฟอร์มใบสมัคร
- สำเนาใบสมัครจากเว็บไซด์ http://app.scp.gov.sg/scholarapply.asp
- สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก
- สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สกอ. ถ.ศรีอยุธยา
- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักบริหารงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

2. สถานที่ส่งใบสมัคร

- โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส่งใบสมัครที่สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานสพฐ. อาคาร สพฐ. 5 กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. (โทร. 0 2281 4940)

- โรงเรียนสังกัดสำนักบริหารคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ส่งใบสมัครที่ กลุ่มนโยบายและแผนสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. (โทร. 0 2281 7070)

- โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส่งใบสมัครที่สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ ถ.ศรีอยุธยา เขตพญาไท กทม. 10400 (โทร. 0 2354 5615)

- โรงเรียนหรือสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)ส่งใบสมัครที่สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. (โทร. 0 2281 5555 ต่อ 1318)

- สถานศึกษาอื่น ๆ นอกจากข้อ 2.1 – 2.4 ส่งใบสมัครไปที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศสป. กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. (โทร. 0 2281 6370 ต่อ 106-108)

หมายเหตุ : ทุกหน่วยงานกรุณาวงเล็บมุมซอง “ทุนสิงคโปร์”

กำหนดการรับสมัครและการสอบคัดเลือก
1. ส่งใบสมัครไปถึงหน่วยงานที่กำหนด ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2552 หากส่งทางไปรษณีย์ให้ส่งแบบ EMS ถือตราประทับไปรษณีย์เป็นหลัก
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 11 ธันวาคม 2552 ทางเว็บไซต์ http://www.bic.moe.go.th
3. สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2552

เวลา 08.30 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00-12.00 น. วิชาภาษาอังกฤษ (กรุณาตรงต่อเวลาเพื่อทดสอบการฟัง)
เวลา 13.00-16.00 น. วิชาความสามารถทางวิชาการ
สถานที่สอบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ :
ผู้สมัครจะต้องชำระค่าสอบภาษาอังกฤษและบำรุงสถานที่คนละ 750 บาท
โดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อบัญชี “สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (Bureau of International Cooperation)”
บัญชีเลขที่ 059-0-01881-7 ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2552

1. ประกาศผลสอบข้อเขียนวันที่ 19 ธันวาคม 2552 ทางเว็บไซต์ http://www.bic.moe.go.th หรือหน่วยงานต้นสังกัดที่ส่งใบสมัคร
2. ผู้สอบข้อเขียนได้คะแนนสูงสุด 60 อันดับแรก จะต้องสอบสัมภาษณ์วันที่ 24 หรือวันที่ 25 ธันวาคม 2552 ณ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ
3. ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกวันที่ 29 ธันวาคม 2552 ทางเว็บไซต์ http://www.bic.moe.go.th

กระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครเหลือเพียง 40 คน
เพื่อเสนอชื่อเป็นผู้สมัครในนามประเทศไทย ส่งให้รัฐบาลสิงคโปร์
เพื่อดำเนินการสอบแข่งขันกับนักเรียนจากประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ ในเดือนมีนาคม 2553 ต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทร. 0 2281 6370 ต่อ 106-108

โครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กำลังรับสมัครเยาวชนระดับมัธยมต้น มัธยมปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา สอบแข่งขันชิงทุนเต็มจำนวน

Author: phassakorn  //  Category: ทุนการศึกษา

โครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กำลังรับสมัครเยาวชนระดับมัธยมต้น มัธยมปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษารับสมัครสอบแข่งขันชิงทุนเต็มจำนวน และช่วยเหลือค่าใช้จ่ายบางส่วน เพื่อเข้าร่วมโครงการฯระยะเวลา 3 สัปดาห์ที่ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ แคนาดา และออสเตรเลีย ในช่วงปิดเทอมเดือนตุลาคม 2552โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนาความกล้าใช้ภาษาอังกฤษ เพิ่มโลกทัศน์ เผยแผ่วัฒนธรรมไทยให้เยาวชนไทยตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยเพื่อเป็นการถ่วงดุลและสร้างภูมิคุ้มกันการรับวัฒนธรรมต่างชาติอย่างขาดการไตร่ตรอง

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 16 มิถุนายน 2552
ขอรายละเอียด และสมัครได้ที่สำนักงานเยาวชนยูซีอี
เลขที่ 16 ซอยวิภาวดีรังสิต 16/25 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02–690–0375–7 หรือดูรายละเอียด และ Download ใบสมัครได้ที่ http://www.ucethailand.com
เวลาทำการวันจันทร์–วันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น. หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยออสเตรเลียสำหรับประเทศไทยประจำปี 2552

Author: phassakorn  //  Category: ทุนการศึกษา

สำนักงานการศึกษาออสเตรเลียแห่งนานาชาติ และสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประกาศเปิดรับสมัครชิงทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยออสเตรเลียสำหรับประเทศไทย ประจำปี 2552

ทุนการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีมูลค่ากว่า 120 ล้านบาท เปิดสำหรับผู้มีสัญชาติไทย เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลีย  โดยมีทุนจำนวนประมาณ 135 ทุน จากมหาวิทยาลัย 25 แห่งทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

ผู้สนใจสามารถสมัครขอรับทุนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2551 สำหรับเข้าเรียนในปีการศึกษา 2552  โดยจะมีการประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษาในเดือนมกราคม และจะมีพิธีมอบทุนการศึกษา ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2552

เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ฯพณฯ พอล กริกสัน จะเป็นประธานประกาศการรับสมัครชิงทุนการศึกษามหาวิทยาลัยออสเตรเลียสำหรับ ประเทศไทย ประจำปี 2552  อย่างเป็นทางการในวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2551 นี้

รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับทุนการศึกษาต่างๆ มีดังนี้

* ทุนเต็มจำนวนระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ ค่าหนังสือเรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
o University of New England, New South Wales
o Curtin University of Technology, Western Australia
o Edith Cowan University, Western Australia
o Deakin University, Victoria

* ทุนบางส่วนระดับปริญญาเอก ยกเว้นค่าเล่าเรียน และมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ มอบให้สำหรับบางมหาวิทยาลัย
o University of Western Australia – จำนวน 10 ทุน
o University of Newcastle – จำนวน 6 ทุน
o Queensland University of Technology – จำนวน 6 ทุน
o Swinburne University of Technology – จำนวน 4 ทุน
o RMIT University – จำนวน 2 ทุน
o University of Adelaide – จำนวน 1 ทุน
o University of Melbourne – จำนวน 1 ทุน

* ทุนบางส่วนระดับปริญญาโท ยกเว้นค่าเล่าเรียน และมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ มอบให้สำหรับบางมหาวิทยาลัย
o University of Queensland – จำนวน 8 ทุน
o Bond University – จำนวน 8 ทุน
o Central Queensland University – จำนวน 4 ทุน
o University of South Australia – จำนวน 3 ทุน
o University of Ballarat – จำนวน 3 ทุน
o University of New South Wales – จำนวน 2 ทุน
o Deakin University – จำนวน 1 ทุน
o University of the Sunshine Coast – จำนวน 1 ทุน
o University of Wollongong – จำนวน 10 ทุน
o La Trobe University – จำนวน 2 ทุน

* ทุนเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ได้รับทุน เพื่อเตรียมตัวก่อนเข้าศึกษา  โดยบางทุนเปิดให้สำหรับผู้ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เท่านั้น
o University of Queensland
o University of Sydney
o University of Newcastle
o Macquarie University
o Queensland University of Technology
o Flinders University
o University of Wollongong
o La Trobe University

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมและทุนการศึกษาที่ เปิดรับสมัครทั้งหมด  รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีสมัครขอรับทุน  สามารถเยี่ยมชมได้ทางเว็บไซต์ www.ozthaischolarships.in.th

สำนักงานการศึกษาออสเตรเลียแห่งนานาชาติมีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) และเจ้าหน้าที่  ซึ่งทำงานอย่างเต็มที่เพื่อจัดหาทุนการศึกษาแก่ข้าราชการพลเรือนไทย   สำนักงานการศึกษาออสเตรเลียแห่งนานาชาติและก.พ. ทำงานร่วมกันโดยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์  ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ได้รับทุนจากก.พ. ที่ตัดสินใจเลือกเรียนต่อที่ออสเตรเลีย    สำนักงานการศึกษาออสเตรเลียแห่งนานาชาติและมหาวิทยาลัยออสเตรเลียส่วนใหญ่ ซึ่งร่วมมอบทุนการศึกษาในโครงการนี้  จะเข้าร่วมงาน OCSC Expo ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายนนี้ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สำนักงานการศึกษาออสเตรเลียแห่งนานาชาติ เป็นหน่วยงานระหว่างประเทศของกระทรวงศึกษา การจ้างงาน และแรงงานสัมพันธ์ของรัฐบาลออสเตรเลีย  ซึ่งทำงานเพื่อสร้างความเป็นสากลด้านการศึกษา

สำนักงานการศึกษาออสเตรเลียแห่งนานาชาติได้ก่อตั้งเครือข่ายสำนักงาน ระหว่างประเทศ  เพื่อดำเนินงานร่วมกับรัฐบาลในประเทศต่างๆทั่วโลก และให้การสนับสนุนนักเรียนจำนวนมากที่เลือกศึกษาต่อยังประเทศออสเตรเลีย   ความสัมพันธ์ด้านการศึกษาและการฝึกอบรมระหว่างออสเตรเลียและกระทรวง ศึกษาธิการของประเทศต่างๆได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านทางการร่วมลงนามบันทึก ความเข้าใจร่วมกัน โดยทั่วไปแล้ว การลงนามบันทึกความเข้าใจครอบคลุมความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่   การสร้างความสัมพันธ์ระดับสถาบัน  ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา  การรับรองคุณวุฒิและโอนหน่วยกิจ  การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านนโยบายการศึกษา  ระบบการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร อุปกรณ์การเรียนการสอน และการพัฒนาโครงการหลักสูตรร่วม เป็นต้น สำนักงานการศึกษาออสเตรเลียแห่งนานาชาติยังเป็นผู้แทนออสเตรเลียในเวทีการ ศึกษาระดับนานาชาติ เช่น  SEAMEO, UNESCO และ APEC รวมถึงในการเจรจาลงนามบันทึกความเข้าใจและการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี

ในประเทศไทย สำนักงานการศึกษาออสเตรเลียแห่งนานาชาติทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับกระทรวง ศึกษาธิการและหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด  ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา ตัวแทนระดับอาวุโสจากกระทรวงศึกษาธิการได้เข้าร่วมกับคณะทำงานของกระทรวง ศึกษา การจ้างงาน และแรงงานสัมพันธ์ของออสเตรเลีย ในกรุงแคนเบอร์รา เพื่อวางแผนกิจกรรมต่างๆในระยะเวลาสองปีภายใต้การลงนามบันทึกความเข้าใจร่วม กัน  ซึ่งประเทศไทยและออสเตรเลียมีความยินดีอย่างยิ่งกับความสัมพันธ์อันใกล้ชิด ด้านการศึกษาเช่นนี้

สำนักงานการศึกษาออสเตรเลียแห่งนานาชาติและสถานทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ หวังว่าจะพบและร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับทุนการศึกษาทุกคนในพิธีมอบทุน การศึกษา ที่จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 นี้

ระเบียบการสมัครสอบโครงการทุนสำรวจโลก eListening

Author: phassakorn  //  Category: ทุนการศึกษา

ระเบียบการสมัครสอบโครงการทุนสำรวจโลก eListening

ทุนการศึกษา “โครงการทุนสำรวจโลก eListening” เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2552 โครงการ ทุนสำรวจโลก eListening เกิดขึ้นจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และบริษัท เนกซ์สเตป จำกัด โดยเริ่มโครงการตั้งแต่เดือนกันยายน 2546 และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 6 และเพื่อเป็นการสานต่อโครงการทุนสำรวจโลก eListening ในปีนี้จึงมีแนวคิดร่วมกันในการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ ที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

โดยการจัดสอบชิงทุน เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จำนวน 100 ทุน มีมูลค่าทุนระหว่าง 244,800 – 365,800 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 35 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสเข้ารับ การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่งมหาวิทยาลัยถือ เป็นภารกิจหนึ่งในการที่จะให้บริการทางวิชาการแก่สังคม รวมถึงยังเป็นทางเลือกทางการศึกษาอีกทางหนึ่ง ที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียน ได้บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวมาข้างต้น

นอกจากนี้ยังเป็นการ ร่วมสนับสนุนนโยบายของรัฐในการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และเพิ่มพูนพัฒนาทักษะทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของคนไทยให้กว้างขวาง ยิ่งขึ้น อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยในสังคม นานาชาติโดยตรง

โครงการ ทุนสำรวจโลก eListening จึงเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ทรัพยากร บุคคล สามารถพัฒนาการศึกษาเล่าเรียน นำทักษะ ความรู้ ความสามารถที่ได้รับมาปรับใช้เพื่อพัฒนาทั้งตนเอง และสังคมที่อาศัยอยู่ให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป และสำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนในโครงการทุนสำรวจโลก eListening ยังสามารถนำความรู้ที่ได้เล่าเรียนกลับไปพัฒนาวิชาชีพให้กับบ้านเกิดของตน เอง อันจะเป็นการเพิ่มเศรษฐกิจให้กับชุมชน และรวมไปถึงเศรษฐกิจและสังคมที่ดีให้กับประเทศไทยด้วย

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบขอรับทุนการศึกษา
1. กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นสื่อการสอนเท่านั้น
2. เป็นผู้ที่ถือสัญชาติไทย

ผู้ที่จะสมัคร จะต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ข้อ
วิธีการสมัครสอบขอรับทุนการศึกษา

วิธีการขอรับใบสมัคร

ผู้สนใจสมัครสอบขอรับทุน สามารถ สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ au.edu elistening.au.edu หรือ elistening.net ภายในวันที่ 2 มกราคม 2552

หมายเหตุ :ผู้สมัครสอบขอรับทุนสามารถเลือกคณะต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

คณะบริหารธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะนิติศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะดนตรี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( 5 ปี)

ผู้สมัครต้องมีความรู้ หรือทักษะพื้นฐานเฉพาะด้านของคณะ/สาขาวิชาที่สมัคร
การตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดการเข้าสอบของผู้สมัคร

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจะประกาศบัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบ พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดการสอบ ได้แก่ วันเวลา สถานที่สอบ และเลขประจำตัวผู้เข้าสอบ โดยที่ผู้สมัครสามารถตรวจสอบได้ทาง au.edu , elistening.au.edu หรือ elistening.net ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2552 เป็นต้นไป

เกณฑ์การสอบเข้าศึกษา
1. ผู้สมัครสอบต้องทำข้อสอบให้ได้ 70% ขึ้นไปในวิชาที่สอบจึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
2. เนื้อหาวิชาที่สอบเป็นภาษาอังกฤษโดยผู้เข้าสอบต้องดูวีดีโอเป็นภาษาอังกฤษแล้วสอบเป็นภาษาอังกฤษ
การสอบแข่งขันขอรับทุน

การสอบแบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่
1. สอบข้อเขียน
ข้อสอบเป็นรูปแบบการ ตอบคำถาม เกี่ยวกับสาระความรู้ที่ได้จากการรับชมสารคดีทางช่องรายการสำรวจโลก 24 ชั่วโมง ออกอากาศทางเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมงหรือ au.edu , elistening.au.edu , elistening.net และ readbangkokpost.com ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 มกราคม 2552 ใช้เวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง

การประกาศผลการสอบ ข้อเขียน (รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์) มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์ได้รับการ สอบสัมภาษณ์ ได้จาก au.edu , elistening.au.edu หรือ elistening.net

2. สอบสัมภาษณ์

2.1 ผู้สมัครที่ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ สามารถตรวจสอบ วัน เวลา และสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์ได้จาก au.edu , elistening.au.edu หรือ elistening.net

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
nextstep.co.th

ข่าวสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษา ป.ตรี

Author: phassakorn  //  Category: ทุนการศึกษา


ข่าวสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
รับสมัครสอบชิงทุนการศึกษา 75 ทุน และเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2552

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้า ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2552 และการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา จำนวน 75 ทุน

ด้วยสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จะเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2552 โดยมี 3 คณะ 6 สาขาวิชา และสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 75 ทุน มีรายละเอียด ดังนี้

1. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการผลิต
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะบริหารธุรกิจ
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (ญี่ปุ่น)

2. ทุนการศึกษา

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโดยระบบ รับตรง ในปีการศึกษา 2552 นี้ สถาบันฯ ได้มีการจัดสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษาจำนวน 75 ทุน โดยผู้ที่มีคะแนน GPAX 5 เทอมการศึกษา ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป สามารถที่จะสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษาของสถาบันฯได้ โดยทุนการศึกษาของสถาบันฯ มี 3 ประเภท ดังนี้
ทุนประเภทที่ 1 ค่าหน่วยกิตเต็มจำนวน 2 ภาคการศึกษาปกติ + ค่าครองชีพ 30,000 บาท / ปี (ประมาณ 90,000 บาท)
ทุนประเภทที่ 2 ค่าหน่วยกิตเต็มจำนวน 2 ภาคการศึกษาปกติ (ประมาณ 60,000 บาท)
ทุนประเภทที่ 3 ค่าหนวยกิตครึ่งจำนวน 2 ภาคการศึกษาปกติ (ประมาณ 30,000 บาท)

3. คุณสมบัติของผู้สมัครในแต่ละคณะ/หลักสูตร/สาขา


คณะวิศวกรรมศาสตร์

-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์
-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการผลิต
-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

จบการศึกษาชั้น ม.6 หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ –คณิตศาสตร์หรือระดับปวช.3 ในสายช่าง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

จบการศึกษาชั้น ม.6 หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ศิลป์คำนวณ และศิลป์ภาษา หรือระดับปวช.3 ทุกสาขา

คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม

จบ การศึกษาชั้น ม.6 หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 แผนการเรียน ศิลป์คำนวณ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ศิลป์ภาษา  หรือระดับปวช.3  ในสายช่าง

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น

จบการศึกษาชั้น ม.6 หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 แผนการเรียนศิลป์ภาษา  ศิลป์คำนวณ  วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือระดับปวช.3 ทุกสาขา

4.  คุณสมบัติสำหรับผู้สอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา
ผู้สมัครต้องมี GPAX 5 เทอมการศึกษา ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

5. กำหนดการรับสมัคร
5.1 รับสมัครทางไปรษณีย์ วันที่ 1 กันยายน – 13 ธันวาคม 2551
5.2 รับสมัครด้วยตนเอง วันที่ 1 กันยายน – 26 ธันวาคม 2551

ดาวน์โหลดรายละเอียด
ใบสมัคร online

ที่มา เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น