ม.มหิดลรับสมัครสอบตรงปริญญาตรีนานาชาติ

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวรับสมัครนักศึกษา, งานด้านการศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับสมัครสอบตรงหลักสูตรนานาชาติ

จำนวน 20 สาขาวิชา ได้แก่

หลักสูตรศิลปศาสตร์ ได้แก่ สาขาเอเชียอาคเนย์ศึกษา การศึกษาระหว่างประเทศ, การผลิตแอนิเมชั่น,การผลิตภาพยนตร์ การผลิตรายการโทรทัศน์ และหลักสูตรใหม่ นิเทศศิลป์

หลักสูตรบริหารธุรกิจ ได้แก่ สาขาการบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ, การเงิน, ระบบสารสนเทศ, ธุรกิจระหว่างประเทศ, การตลาด และ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, เคมี, วิทยาการคอมพิวเตอร์, สิ่งแวดล้อม, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และฟิสิกส์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนงานรับสมัครและจัดสอบ
โทร.0-2441-5090 ต่อ1124, 1327, 1245
หรือสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.muic.mahidol.ac.th
ได้ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2552

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดอบรม “โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง รุ่นที่ 14”

Author: phassakorn  //  Category: งานด้านการศึกษา

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดเปิดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง รุ่นที่ 14
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่อบรมความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในระดับสูงขึ้น
แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
ตลอดจนในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เรียนและผู้บรรยาย

หลักสูตรที่เปิดอบรมประกอบด้วย
หลักสูตร 1 : Database Management Systems
หลักสูตร 2 : Programming Languages
หลักสูตร 3 : Computer Organization and Architectures
หลักสูตร 4 : Data Structures
หลักสูตร 5 : Operating Systems

วันเวลาที่เปิดอบรม : อบรมเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์
ระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2552 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2552 เวลา 09.00 – 16.00 น.

สถานที่ใช้ในการอบรม
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
ค่าลงทะเบียน หลักสูตรละ 2,500 บาท

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
อาคารบรรยายรวม 2 ชั้น 2
โทรศัพท์ 02-564-4534-5 หรือ 02-564-4440-59 ต่อ1150, 2714, 2157
http://www.cs.tu.ac.th

หมายเหตุ: ทุกวิชาที่อบรมภาควิชาจะออกใบวุฒิบัตรให้แก่ผู้อบรม

ส.ส.ท. เปิดรับสมัครเด็กวัย 8-12 ขวบ เข้าร่วมโครงการแคมป์ภาษาและวัฒนธรรม

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการศึกษา, งานด้านการศึกษา

เนื่องด้วยโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
กำหนดจัด “แคมป์ภาษาและวัฒนธรรม”  สำหรับเด็กวัย 8-12 ขวบ ในช่วงปิดภาคเรียน
ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม  ถึง วันที่ 3 เมษายน 2552  รวม 10 วัน
โดยมีภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ ให้เลือกเรียน
ควบคู่กับกิจกรรมส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ และการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย
อาทิ การทำอาหารญี่ปุ่น ขนมไทย กิจกรรมนักประดิษฐ์ ศิลปะตัดกระดาษแบบจีน
ศิลปะผ้าบาติก workshopละครใบ้เสริมจินตนาการ และทัศนศึกษานอกสถานที่ เป็นต้น

เปิดรับสมัครตั้งบัดนี้ ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2552
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0-2259-9160 ต่อ 1640

“โครงการร้อยคน ร้อยแหล่งเรียนรู้” ร้อยโครงการสร้างการเรียนรู้ภูมิปัญญาวิถีชีวิตไทยไท

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการประกวด แข่งขัน, งานด้านการศึกษา

“โครงการร้อยคน ร้อยแหล่งเรียนรู้” ร้อยโครงการสร้างการเรียนรู้ภูมิปัญญาวิถีชีวิตไทยไท

“โครงการระพีเสวนา: การเรียนรู้เพื่อความเป็นไท”
เป็นโครงการที่มุ่งการสร้างการขับเคลื่อนการเรียนรู้ให้กับสังคมไทยและขยายพรมแดนความรู้
ให้เกิดขึ้นในกลุ่มการเรียนรู้ต่างๆ โดยมีความมุ่งหวังให้การเรียนรู้ที่แท้ อันเป็นการเรียนรู้สู่อิสรภาพทางปัญญา
มีจิตใจเข้มแข็ง และรู้เท่าทันโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง บนรากฐานวัฒนธรรมไทยนั้น ปรากฎขึ้นเป็นจริงในสังคมไทย
“โครงการร้อยคน ร้อยแหล่งเรียนรู้” เป็นส่วนหนึ่งในโครงการระพีเสวนา ที่สนับสนุนให้เยาวชนและบุคลากรทางการศึกษามีโอกาสร่วมสร้างการเรียนรู้ใหม่ ผ่านประสบการณ์ตรงที่นำพาตนเองเข้าไปซึมซับวิถีชีวิตและเรียนรู้ร่วมกับปราชญ์หรือบุคคลที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน โดยไม่จำกัดเฉพาะการเรียนรู้ทางด้านเทคนิคหรืออาชีพเท่านั้น แต่เน้นกระบวนการเรียนรู้และทำความเข้าใจวิธีคิด การมองโลก การแก้ปัญหา ผ่านภูมิรู้ ภูมิปัญญาการใช้ชีวิต รวมไปถึงการเรียนรู้พัฒนาจิตใจของปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นอันเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย โดยทางโครงการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเรียนรู้เช่นนี้จะนำมาซึ่งแหล่งเรียนรู้

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้ลงสู่รากฐานวัฒนธรรม โดยให้เยาวชนเรียนรู้จากบุคคลในชุมชนที่มีวิถีชีวิตเป็นแบบอย่างในการพึ่งพาตนเอง สามารถยืนหยัดได้อย่างเข้มแข็ง และมีความเป็นไท ก่อให้เกิดความเข้าใจและเข้าถึงคุณค่าความหมายของการพึ่งตนเอง ความเป็นอิสระ(ความเป็นไท) ในภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่นของตนเอง
2.เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียนและเชื่อมโยงการเรียนรู้จากหน่วยวิชาสู่การปฏิบัติการที่สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ ซึ่งการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเน้นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนผ่านประสบการณ์ตรง ลงมือปฏิบัติจริง พบปะพูดคุยกับบุคคล และสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของตนเอง ก่อให้เกิดทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไป หรือเกิดความเข้าใจใหม่ๆ ต่อชีวิตของตนเองและต่อชุมชน
3.เพื่อสนับสนุนให้เกิดแหล่งเรียนรู้เพื่อความเป็นไท บนพื้นฐานบริบทสังคมไทยให้เกิดขึ้นทั่วทั้งแผ่นดิน อันจะเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาที่มีค่าแก่สังคมไทย

กลุ่มเป้าหมาย
เยาวชนคนรุ่นใหม่ในโรงเรียนหรือในชุมชน ๓๐ – ๖๐ คน ต่อบุคคลต้นแบบการเรียนรู้ ๑ – ๒ คน

เงินทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตามความเป็นจริงและเหมาะสม
สูงสุดไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท/กิจกรรม

ส่งใบสมัครโครงการภายใน วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒
ทราบผลภายใน วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒
ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ – ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒
ส่งโครงการมาที่ / ติดต่อประสานงานโครงการ : “โครงการร้อยคนร้อยแหล่งเรียนรู้”
โปรดจัดส่งแผนที่คนดีและรูปถ่ายหรือวีดีโอ มายัง “โครงการร้อยคนร้อยแหล่งเรียนรู้” โครงการระพีเสวนา ภายใน ๑๐ เมษายน ๒๕๕๒

โครงการระพีเสวนา : การเรียนรู้เพื่อความเป็นไท
สถาบันอาศรมศิลป์
๙/๑๓ หมู่ ๕ ถนนพระราม ๒ ซอย ๓๓ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐
โทรศัพท์ ๐๒ – ๘๗๐๗๕๑๒ – ๓ ต่อ ๑๓๙ หรือ ๐๘๖ – ๓๔๐๕๔๔๑
โทรสาร ๐๒ – ๘๗๐๗๕๑๒ – ๓ ต่อ ๑๓๙
info@rapeesewana.com, www.rapeesewana.com Email : rapeesewana_news@hotmail.com

โครงการค่ายแนะแนวการศึกษาของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 10 (Pre-Camp 10)

Author: phassakorn  //  Category: งานด้านการศึกษา

เนื่องด้วยคณะกรรมการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จัดให้มีโครงการค่ายแนะแนวการศึกษาของคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 10 (Pre -Camp 10)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวการศึกษา แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ให้ทราบถึงแนวทางและวิธีการในการเรียนต่อ ระดับชั้นปริญญาตรีในคณะนิติศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โครงการนี้จะจัดขึ้นภายในวันที่ 2-4 เมษายน 2552 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โดยรับนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน

ติดต่อสอบถาม ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ
โทร. 08 92204925 (นางสาวเบญจวรรณ เข็มทอง)

เชิญชวนนักเรียน นิสิตนักศึกษา อาจารย์และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงาน มหิดลวิชาการ’52

Author: phassakorn  //  Category: งานด้านการศึกษา

ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิตนักศึกษา อาจารย์และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงาน มหิดลวิชาการ’52
วันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 9.00 – 18.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ภายในงานประกอบด้วย
MU Open House ” เปิดบ้านมหิดล บ้านแห่งการเรียนรู้ไร้ขีดจำกัด ”
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยให้คณะ วิทยาลัย สถาบัน และสำนักต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล
จัดแสดงผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษา นวัตกรรมที่น่าสนใจ
ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไป ประวัติความเป็นมาขององค์กร
พร้อมทั้งเปิดอาคารเรียน/ห้องปฏิบัติการ เพื่อให้บุคคลที่สนใจเข้าเยี่ยมชมอาคารเรียน/ห้องปฏิบัติการ
มีการสาธิตการเรียนการสอนและการแนะนำคณะ/วิทยาลัย สถาบัน และสำนักต่างๆ
กิจกรรมนี้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจะรู้จักคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดลที่สนใจอย่างเจาะลึกและใกล้ชิด ซึ่งมีดังต่อไปนี้

คณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์, คณะทันตแพทยศาสตร์,
คณะเทคนิคการแพทย์, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี,
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, คณะเภสัชศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์,
คณะศิลปศาสตร์,คณะสัตวแพทยศาสตร์, คณะสาธารณสุขศาสตร์, คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์,
บัณฑิตวิทยาลัย, วิทยาลัยการจัดการ, วิทยาลัยดุริยางคศิลป์,วิทยาลัยนานาชาติ,วิทยาลัยราชสุดา,
วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล,วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา,
วิทยาลัยศาสนศึกษา, โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ (ICT),
สำนักสัตว์ทดลองแห่งชาติ, สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้,สถาบันพระบรมราชชนก,
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม,สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท,สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์และสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ

—————————————————————————————————————————————————–

โครงการติวฟรีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 17

Author: phassakorn  //  Category: Uncategorized, งานด้านการศึกษา

โครงการ ติวฟรีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 17

TEPXVII หรือ Thai-german Engineering Project’s XVII หรือ โครงการติวฟรีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครั้งที่ 17

โครงการติวฟรีวิชาคณิตศาสตร์-ฟิสิกส์ สำหรับน้องๆ เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าในระดับปริญญาตรี

ที่สำคัญ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (นอกเหนือจากค่าเดินทาง ค่าอาหาร หรือค่าที่พักของน้องๆ เอง) ^^

โครงการนี้ เปิดรับเฉพาะน้องๆ มัธยมศึกษาปีที่ 5 (สายวิทย์) และน้องปว.ช.2 (สายช่างฯ) เท่านั้นจ้า

อ่าน รายละเอียด tepxvii และข้อสงสัยอื่นๆได้ที่ http://www.smoengineer.net/tep/index.php

Get news, entertainment and everything you care about at Live.com. Check it out!

ข่าวการประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 5 (มหาวิทยาลัยศิลปากร)

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการประกวด แข่งขัน, งานด้านการศึกษา

ขอเชิญร่่วมประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่5

ในหัวข้อ “บ้าน”  เนื่องในงานวันนริศ  ประจำปี 2552

มหาวิทยาลัยศิลปากร    ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธินริศรานุวัดติวงศ์
กำหนดจัดการประกวดภาพถ่ายนานาชาติ   ครั้งที่  5  ในหัวข้อ”บ้าน”เนื่องในงานวันนริศ  ประจำปี  2552
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม
และเพื่อส่งเสริมเผยแพร่ งานด้านศิลปวัฒนธรรมแก่สาธารณชน ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
ส่งผลงานภาพถ่ายที่สร้างสรรค์ ในหัวข้อ “บ้าน” โดยส่งเป็นภาพสี หรือขาวดำก็ได้ขนาดของภาพ  16 x 20   นิ้ว
เป็นภาพถ่ายที่สร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคอิสระไม่จำกัดรูปแบบ และต้องส่งผลงานเป็นชุด ชุดละ  4  ภาพ (คนละไม่เกิน 1 ชุด)
โดยสามารถถ่ายภาพได้ทั้งกล้องบรรจุฟิล์มสี   ฟิล์มขาวดำ   และกล้อง Digital

คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินจะตัดสินโดยไม่มีการแบ่งประเภท
โดยพิจารณาจากคุณค่าของผลงานเป็นหลัก   โดยกำหนดรางวัล ดังนี้

รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน  1  รางวัล   เงินรางวัล   รางวัลละ   80,000  บาท
พร้อมเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

รางวัลชนะเลิศ จำนวน  5   รางวัล   เงินรางวัล   รางวัลละ 20,000   บาท
พร้อมเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

รางวัลเกียรติยศ   จำนวน  10  รางวัล   เงินรางวัล  รางวัลละ 5,000บาท
พร้อมเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

รางวัลสมทบ   (เฉพาะนักถ่ายภาพชาวไทย)  รางวัล  Epson Awards จำนวน  3  รางวัล
เครื่องพริ้นเตอร์โฟโต้    รุ่น  R 1900   (มูลค่า 27,500 บาท)

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้   ทางไปรษณีย์ระหว่างวันที่  12 – 18กุมภาพันธ์ 2552
หรือส่งด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์2552 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ณ ห้องลานจัน  ชั้น  L  สำนักงานอธิการบดี    มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่  22    ถนนบรมราชชนนี  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพ ฯ 10170
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร    โทร. 0-2880-7730    โทรสาร   0-2880-7830
หรือ  www.su.ac.thwww.photo.su.ac.th หรือ    e-mail address : su-pr@su.ac.th

พระนครเหนือ (มจพ.) รับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่ง ผู้ปฎิบัติงานบริหาร 1

Author: phassakorn  //  Category: งานด้านการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือก 1 อัตรา เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่ง ผู้ปฎิบัติงานบริหาร 1 อัตรา สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร: ประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) ทางพาณิชยศาสตร์ หรือเทียบเท่า

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ ณ ชั้น สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถ.พิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ  10800  โทรศัพท์  0-2913-2500 ต่อ  8116 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม  2551 ในวันและเวลาราชการ