ขอเชิญเข้าร่วมงานโครงการสัมมนาวิชาการทางด้านไอซีที (SPU ICT FORUM 2010)

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมงานโครงการสัมมนาวิชาการทางด้านไอซีที (SPU ICT FORUM 2010) ในหัวข้อ การสร้างโรดแม็พวิถีชีวิต บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2553 ณ อาคาร 5 ห้อง 901 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เวลา 08.30 – 12.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาฟรี

ติดต่อหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน)
61 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2579-1111 ต่อ 1211, 1151

เว็บไซต์ http://msit.spu.ac.th/msit13
โทรศัพท์ 081-752-5065 (คุณแมว), 082-012-2199 (คุณอ้อม)

ขอเชิญเข้าร่วมงานโครงการสัมมนาวิชาการทางด้านไอซีที (SPU ICT FORUM 2010)

มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญฟังเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ยุทธศาสตร์การตลาดและการบริการของธุรกิจการบิน”

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม สัมมนา

มหาวิทยาลัยรังสิต คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ สาขาการจัดการธุรกิจด้านการบิน จัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ยุทธศาสตร์การตลาดและการบริการของธุรกิจการบิน” ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2553 เวลา 09.00 – 12.00ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยรังสิต

ภายในงานมีหัวข้อที่น่าสนใจดังนี้ แนวทางการดำเนินการด้านการตลาดของธุรกิจการบินโดยทั่วไป การบริการที่แตกต่างกันของธุรกิจการบิน ยุทธศาสตร์การตลาดและกลยุทธการบริการของแต่ละธุรกิจการบิน และแนวโน้มการตลาดและบริการของธุรกิจการบินในอนาคต โดยวิทยากรรับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิเช่น ผู้บริหารสายการบินนกแอร์ ผู้บริหารสายการบิน Jet Airways ผู้บริหารสาย การบิน Delta-Northwest Airline ผู้บริหารสายการบิน Etihad Airline และอุปนายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวเป็นผู้ดำเนินการเสวนา

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สาขาการจัดการธุรกิจด้านการบิน คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต
โทร. 02-997-2200 ต่อ 4128

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดตัวสัมมนา New Media กับการเมืองไทย

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม สัมมนา

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดตัวสัมมนา New Media กับการเมืองไทย
นับเป็นครั้งสำคัญ ที่สถาบันการศึกษาได้ให้ความสนใจ New Media และ การจุดกระแสการเมืองโดยใช้ ทวิตเตอร์ และ เฟ๊ซบุ๊คทางมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกระแสการเมืองไทยที่กำลังจะ เปลี่ยนไป และการนำโซเชียลมีเดีย มาใช้ในการปลุกระดมความคิดทางการเมือง กระแสการเมืองยุคไฮเทค กำลังจะแปรเปลี่ยนไป การระดมความคิดและ สมองที่ไม่จำกัดชั้นวรรณะ การสัมมนาครั้งนี้นอกจะเป็นการให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการใช้ทวิตเตอร์ แล้ว ยังเป็นการให้ความรู้กับประชาขนในการเข้าใจนักการเมือง และ ไม่เป็นเหยื่อของข่าว และ การเมือง การใช้ทวิตเตอร์ นอกจากต้องรับรู้และใช้อย่างมีสติแล้ว ต้องมีการกระจายข่าวทางทวิตเตอร์อย่างมีสติ และ มีเหตุผล การ สัมมนาครั้งนี้ นับเป็นประวัติศาสตร์ สำคัญของการเมืองไทย ที่นักการเมือง สามารถใช้ ทวิตเตอร์ ในการตอบโต้กับประชาชนได้อย่างไม่น่าเป็นไปได้ และ เป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของการเมืองไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://nithed.com/

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย”

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม สัมมนา

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ (SOLARTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย (Solar cell Technology Development inThailand)”

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2552 เวลา 8.30 – 15.30 น.
ณ ห้อง Auditorium ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

วัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนา
- เพื่อรับทราบความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ด้าน solar cell ทั้งในประเทศและแนวโน้มที่ต่างประเทศให้ความสนใจ
- เพื่อรวบรวมข้อมูลเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัยและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
- เพื่อรับฟัง ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ นำไปเป็นแนวทางในการพิจารณาการดำเนินงานเชิงนโยบาย ของสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติต่อไป

สำหรับผู้สนใจ สามารถสำรองที่นั่งได้ที่
สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ (SOLARTEC)
- คุณรัฐอาภา Email: rattha-arpa@nstda.or.th โทร. 0-2564-7000 ต่อ 2712
- คุณศุกเกษม Email: sukasem@nstda.or.th โทร. 0-2564-7000 ต่อ 2713

มหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยนิวอิงแลนด์ จัดประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยนิวอิงแลนด์ จัดประชุมวิชาการนานาชาติ

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม สัมมนา

มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนิวอิงแลนด์ประเทศออสเตรเลียจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการบริหารจัดการบริการสุขภาพ ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม2552 ณ.โรงแรมท๊อปแลนด์จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งงนับเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค การจัดงานในครั้งนี้นับว่าเป็นการเฉลิมฉลองครอบรอบ 5 ปีของทั้งสองมหาวิทยาลัยที่ได้มี ความร่วมมือกันในด้านการศึกษาการเรียนการสอนและการวิจัยึซ่งเป็นการริเริ่มระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรและ School of Health (คณะสาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยนิวอิงแลนด์ และต่อมาได้ขยาย ความร่วมมือไปในด้านแพทยศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ กล่าวว่า ‘มหาวิทยาลัยนเรศวรมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและ ยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนในชนบทปัจจัยแห่งความสําเร็จที่สําคัญอันหนึ่งก็คือการที่ผู้บริหารบริการ สุขภาพได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้มีความรู้และทักษะใหม่ๆ เพื่อก่อให้เกิดการการพัฒนาบริการสุขภาพที่มี คุณภาพมีประสิทธิภาพประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม’

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมนาเรื่อง CSR สร้างคุณค่าสู่ธุรกิจไทย

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม สัมมนา

poster

โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง CSR สร้างคุณค่าสู่ธุรกิจไทย
ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ในวันที่ 3 ตุลาคม 2552 เวลา 9.00 – 12.00 น.

วิทยากร และผู้ดำเนินรายการ

คุณ พิพัฒน์ ยอดพฤติการ
ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์

คุณวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์
ผู้บริหารระดับสูงดูแลด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์
บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

คุณพีรพงษ์ กลิ่นละออ
ผู้จัดการฝ่าย CSR
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

คุณณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์
ผู้ดำเนินรายการ

รายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://seminar.rmba-ku.com
โทร 082-9689660, 082-9621368
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

งานแถลงข่าว งาน EU Green Days

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม สัมมนา

cam

งานแถลงข่าว งาน EU Green Days

วันพุธที่ 16 กันยายน 2552
เวลา 10.00 – 12.00
ร้านอาหาร Zense ชั้น 17 Zen, Central World

สหภาพยุโรป หรือ อียู จะจัดงาน EU Green Days ขึ้นในวันที่ 1-11 ตุลาคม 2552 โดยได้รับความเอื้อเฟื้อจากเซ็นทรัลกรุ๊ปและผู้สนับสนุนอื่นๆ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและความร่วมมือระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ โดยงานจะจัดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่กรุงเทพฯ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมนานาชาติรอบสุดท้ายก่อนการประชุมสุดยอดว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน ในเดือนธันวาคมศกนี้

กิจกรรมภายใต้งาน EU Green Days มีดังต่อไปนี้

• นิทรรศการการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ โดยสหภาพยุโรป บริเวณลานหน้าเซ็น, เซ็นทรัลเวิล์ด ในวันที่ 1-11 ตุลาคม

• งานคลับไนท์ ณ Club Culture ในวันที่ 2 ตุลาคม เวลา 21.00 – 00.00

• ฟรีคอนเสิร์ท “What on earth!—เป็นอะไรไปโลกใบนี้” บริเวณลานหน้าเซ็น,เซ็นทรัลเวิร์ด ในวันที่ 3 ตุลาคม โดยมีศิลปินมากมายเข้าร่วม อาทิ ทาทายัง, สครัป, แทททู คัลเลอร์, ยารินดาแอนด์เฟรนส์,เดอะ ริชแมนทอย,บุดดิส ฮอลิเดยส์,โลโมโซนิค,เซอร์เคิล 22 และเลมอนซุป

• กิจกรรมสำหรับวัยเรียน ในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ,ความเสี่ยงทางภัยพิบัติ และการป้องกันณ ทีเคพาร์ค (TK Park) เซ็นทรัลเวิล์ด ในวันที่ 3 ตุลาคม เวลา 13.00 – 16.00

• แถลงข่าวสื่อมวลชน เรื่องสหภาพยุโรปกับการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินในการลดความรุนแรงของภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ ณ สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย (FCCT) ในวันที่ 7 ตุลาคม เวลา 10.00 – 12.00

• การสัมนนาธุรกิจเรื่อง Green Business and effects in supply chainsณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ ในวันที่ 8 ตุลาคม

• เสวนา เรื่อง “เส้นทางสู่โคเปนเฮเกน – มุมมองในการเจรจาระดับโลกเพื่อลดภาวะโลกร้อน” ณ กระทรวงการต่างประเทศ ในวันที่ 6 ตุลาคม (สำหรับแขกเชิญเท่านั้น)

• วีไอพีดินเนอร์—สู่โอกาสที่ดีทางธุรกิจระหว่างไทยและอียู ณ โรงแรมโฟร์ซีซัน ในวันที่ 8 ตุลาคม (สำหรับแขกเชิญเท่านั้น)

ผู้ที่เข้าร่วมงานแถลงข่าวครั้งนี้ได้แก่ พณฯ ท่าน เดวิด ลิปแมน เอกอัคราชทูตสหภาพยุโรปประจำเทศไทย,พณฯ เลนนาร์ท ลินเนอร์ เอกอัคราชฑูตสวีเดนประจำประเทศไทย,หม่อมราชวงศ์ สุขุมพันธุ์ บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครฯ, คุณบุสบา จิราธิวัฒน์ รองประธานอาวโส Central Retail Corporation, คุณกอบชัย จิราธิวัฒน์ Central Pattana PCL, คุณ ชูมิท คาพูร์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) จำกัด,คุณบอล นักร้องนำวง Scrubb และ นาย Heinsdorff Markus นักออกแบบงานทรรศการจากไม้ไผ่ นอกจากนี้ยังมีศิลปินจาก Small Room มาเปิดคอนเสิร์ทอคูสติกย่อยๆ ในงานแถลงข่าวครั้งนี้ด้วย

ไฮไลท์อีกชิ้นของงานคือปฏิมากรรมไม้ไผ่ สูง 8 เมตรจากนักออกแบบงานนิทรรศการชาวเยอรมัน ไฮนส์ดอร์ฟ มาร์คุสซึ่งจะจัดแสดง ณ บริเวณลานหน้าเซ็น, เซ็นทรัลเวิร์ด ในวันที่ 1-11 ตุลาคม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.eugreendays.com

เชิญสัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ IT Strategies for Opportunity and Survival

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม สัมมนาขอเชิญเพื่อน ๆ ชาว KAPOOK เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ และนิทรรศการ โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในหัวข้อ
Mission Possible : IT Strategies for Opportunity and Survival

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเผยแพร่ความรู้ในเรื่องของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจทุกระดับ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในภาวะของวิกฤตเศรษฐกิจ

2.เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์โดยตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจะก่อให้เกิดความตระหนักต่อหน้าที่ และขอบเขตที่รับผิดชอบ ในการที่จะก้าวไปสู่ผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความพร้อมในการประยุกต์ ใช้งานการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร การเลือกใช้เครื่องมือ และวิธีการที่ถูกต้องแม่นยำเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อไป

พบกับหัวข้อการสัมมนาวิชาการ

•Web Platform and Web-Oriented Architecture (WOA)

•แนวทางการบริหารจัดการการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อลดต้นทุน

•Search Engine & Social Media Marketing Strategies in Economic Crisis

•Sharing in Business Intelligence Tool

•และอื่นๆอีกมากมาย http://bizit.cpe.ku.ac.th/agenda/agenda.php

พบกับวิทยากร อาทิเช่น อ.ปริญญา หอมอเนก, อ.พิมพ์พร นรินทร์โท, คุณสุปรีชา ลิมปิกาญจนโกวิท และท่านอื่นๆอีกมากมาย

ในวันที่ 15 – 16 ตุลาคม 2552 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ลงทะเบียนตั้งแต่วันอังคารที่ 1 กันยายน 2552
http://bizit.cpe.ku.ac.th/register/register.php
สนใจติดต่อ โทร. 02-942-8555 ต่อ 1439, 1400, 1411

ม.รังสิต จัดอภิปรายทางวิชาการ Iran Today: อิหร่านวันนี้

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม สัมมนา

ภาควิชาสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
จัดการอภิปรายวิชาการในหัวข้อ Iran Today: อิหร่านวันนี้
ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2552 เวลา 12.00 – 15.00 น.
ณ ห้อง 7-100 อาคารหอสมุด (อาคาร 7)

ภายในงานได้รับเกีรยติจาก ผศ.ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
อ.ทรงยศ แววหงส์ อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ด้านอารยธรรมอิหร่าน)
อ.เสาวภาคย์ เออร์วิน นักวิชาการอิสระ (ด้านการเมืองภายในและต่างประเทศ)
และ ดร. ปรีชาญาณ วงศ์อรุณ อาจารย์ประจำหลักสูตร M.A. Leadership
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต (ด้านสังคมการเมือง และการต่างประเทศ)
เป็นวิทยากร ร่วมอภิปราย

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ผศ.อานนท์ ภักดีวงศ์ โทร. 0-2997-2222 ต่อ 1356

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย “จากเทรนด์สู่ผลิตภัณฑ์”

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม สัมมนา

จากเทรนด์สู่ผลิตภัณฑ์ From Trend to Product เทรนด์คือสิ่งที่เชื่อมโยงอนาคตกับปัจจุบัน ในการบรรยาย “จากเทรนด์สู่ผลิตภัณฑ์” คุณจะได้พบกับแนวทางการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ของ Electrolux ซึ่งทำการผสมผสานเทรนด์ต่างๆ เข้ากับคุณค่าของแบรนด์ ผนวกกับองค์ประกอบที่ Electrolux เรียกว่า Consumer Insights เพื่อสร้างสรรค์เรื่องราวที่ ถ่ายทอดความต้องการของผู้บริโภคและกลายเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ตอบสนองความต้องการนั้นได้อย่างแท้จริง

เทรนด์ที่มาเร็วและไปเร็วนั้นไม่ได้จำกัดอยู่แต่ในวงการแฟชั่นอีก ต่อไป ผู้บริโภควันนี้เรียกร้องให้ความต้องการของตนได้รับการ ตอบสนองอย่างรวดเร็วทันใจ ด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และการตอบ โจทย์ความต้องการใหม่ๆ รสนิยมได้แตกแขนงออกไปอย่างกว้าง ขวาง ผู้บริโภคจึงต้องการทางเลือกที่เหมาะกับตนเองมากขึ้นโดย ผ่านทุกแง่มุมของการออกแบบ ตั้งแต่สีสัน วัสดุ ขนาด น้ำหนัก ประสิทธิภาพ การตกแต่ง แสง ความขัดแย้ง จนถึงโซลูชั่นทาง เทคนิคและความสะดวกสบายในการใช้งาน

ในการบรรยายครั้งนี้ เพอร์นิลลา โจฮานสัน ผู้อำนวยการฝ่าย ออกแบบประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท อีเลคโทรลักซ์ จะ มาแบ่งปันข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับผู้บริโภคทั่วโลกจาก รายงาน Electrolux Global Trend Report 2009 พร้อมกับ คู่มือการออกแบบและเทรนด์ของ Electrolux สำหรับปี 2010 และในอนาคตข้างหน้า

หมายเหตุ
กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าทางโทรศัพท์
เริ่มเปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนงานเริ่ม 1 ชั่วโมง
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีบริการหูฟังแปลภาษา

สำรองที่นั่งได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
โทร. 02 664 8448 ต่อ 213, 214