มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครงาน

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร

- ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจและปริญญาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
โดยจะต้องได้รับปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจและอื่นๆที่เกียวข้องมาด้วย

- มีความรู้เกี่ยวกับระบบธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม
และมีความรู้เกี่ยวกับระบบธุรกิจและคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้
ณ สำนักงานคณบดีคณะคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปราจีนบุรี 129 หมู่ 21 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง ปราจีนบุรี 25230

โทร (037) 217-317, (037) 217-300-4 ต่อ 7018
หรือที่กองบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 6 อาคารอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ.พิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 1144,1189
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ

มจพ.จัดงานวันนัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 17

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครงาน

 มจพ.จัดงานวันนัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ครั้งที่  17

        ดร.มาลินี  อยู่โพธิ์  กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการนัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดเผยถึง  การจัดงานวันนัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ครั้งที่  17  ระหว่างวันที่  11-12  กุมภาพันธ์  2552  เวลา  08.30-16.00  น.  ณ  บริเวณชั้น  1  อาคารอเนกประสงค์  และห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคาร 40 ปี สจพ. การจัดงานในครั้งนี้เป็นการร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กับกรมจัดหางาน  และบริษัท มีดีอัพเกรด  จำกัด  

        การจัดงานนัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสสมัครงานได้กับสถานประกอบการโดยตรงโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาในการว่างงานร่วมกับกรมจัดหางาน  และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการได้รู้จักมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น  การจัดงานในครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาร่วมในงานครั้งนี้ได้เช่นกัน

        งานนัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  มีสถานประกอบการร่วมงานกว่า  100  บริษัท  อัตราว่างรองรับกว่า  10,000  อัตรา  สนุกกับการเล่นเกม รับของรางวัลฟรี รวมทั้งการฝึกอาชีพอิสระจากกรมการจัดหางานและการสอบสัมภาษณ์โดยตรงกับสถานประกอบการ (วันที่ 12 ก.พ. 52)สำหรับตำแหน่งงานมีให้เลือกสรรตรงตามความต้องการของผู้ที่ต้องการโดยตรง  ซึ่งสายงานจะเน้นสาขาวิชาที่ทางสถาบันเปิดสอน  เช่น  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์การอาหาร ธุรกิจการประกันภัย ฯลฯ  จุดเด่นในการจัดงาน  มี  2  จุดใหญ่ๆ  คือ  จุดแรกอยู่ที่สถานประกอบการที่เข้าร่วมงาน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทใหญ่มีชื่อเสียงมานาน  รวมทั้งมีรูปแบบการจัดงานที่สบายๆ เป็นกันเอง  เหมือนกับเข้าไปสมัครงานเองที่บริษัท  ส่วนจุดที่สอง  ก็คือ  ความสามารถของนักศึกษา มจพ. ที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและมีความพร้อมที่จะออกไปทำงานได้  เป้าหมายที่สำคัญในการจัดงานครั้งนี้  คือ  นักศึกษาผู้ที่จะจบการศึกษาและศิษย์เก่าที่สนใจ สำหรับในปีนี้ได้เปิดบริการพิเศษต่อเนื่องให้กับผู้สมัครงาน สามารถส่งเอกสารข้อมูลการสมัครงานต่อเนื่องที่ห้องแนะแนวจนถึงเดือน เมษายน 2552 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สถานประกอบการและผู้สมัครงาน

        จากการจัดงานในปีที่ผ่านมามีสถานประกอบการเข้าร่วมในงานถึง  150  แห่ง  มีผู้เข้าร่วมงานกว่า  5,200  คน  ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง  18-24  ปี  ตำแหน่งในการรับสมัครงานจะเน้นทางด้าน วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์  ตำแหน่งช่างเทคนิค  และในส่วนอื่นๆ จะเป็นตำแหน่งทางบัญชี  การเงิน  การประชาสัมพันธ์  ฯลฯ 

    โดยทั่วไปสถานประกอบการต่างๆ สามารถติดต่อนักศึกษาเข้าทำงาน  ได้ที่งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  กองกิจการนักศึกษาซึ่งมีสถานที่ดำเนินงานที่  ห้อง 807 ชั้น  8  อาคาร  40  ปี มจพ.  โดยทางงานมีการจัดดำเนินงานถึง  3  รูปแบบ  คือ (1.)  เผยแพร่การประชาสัมพันธ์ในการรับสมัครงาน โดยสถานประกอบการจัดส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์มายังกลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  โดยจะดำเนินการประชาสัมพันธ์ไปยังคณะต่างๆ   (2.)  การรับสมัครคัดเลือกโดยตรง  ซึ่งทางบริษัทสามารถติดต่อมายังกลุ่มงานแนะแนวฯ และนัดวันมาดำเนินการได้โดยตรง  เช่น  ปิดประกาศการรับการสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน (3.)  การเข้าร่วมจัดโครงการโลกทัศน์อาชีพซึ่งเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการสมัครงานและการบริหารจัดการในองค์กรและพัฒนาบุคลิกภาพ รวมทั้งการเข้าร่วมงานนัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดร.มาลินี  ยังกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการสมัครงานในครั้งนี้  อันได้แก่  การเตรียมสำเนาข้อมูลส่วนตัว  เช่น  ใบแสดงผลการเรียน  ใบรับรอง  รูปถ่าย  ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร  สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ  นามสกุล  และข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครงานบรรจุลงในไทม์ไดร์ หรือหากมีข้อมูลที่เกี่ยวกับความสามารถพิเศษของตัวเองต้องเตรียมมาด้วย  และควรทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่จะสมัครด้วยเพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเอง 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น 8 อาคาร 40 ปี สจพ.
โทรศัพท์  0-2587-4339 หรือ  www.kmutnb.ac.th