ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์จัดโครงการประกวดเรียงความภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการประกวด แข่งขัน

ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์จัดโครงการประกวดเรียงความภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ความเรียงภาษาอังกฤษหัวข้อ “Europe in 21st century and beyond”
ตามรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม
1.นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมปลายทั่วประเทศ
2.สามารถเขียนเรียงความเป็นภาษาอังฤษได้

เกณฑ์การส่งเรียงความ
1.ความเรียงภาษาอังกฤษหัวข้อ “Europe in 21st century and beyond”
2.ความยาวของชิ้นงานไม่เกิน 2,500 คำ (Font Arial ขนาด 11) พิมพ์ลงในกระดาษ A4
3.ระบุชื่อ นามสกุล ชั้นเรียน โรงเรียนและที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ในหน้าแรกของผลงาน

เกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลงาน
1.เนื้อหา (content)
2.ภาษา (language)
3.การจัดเรียงลำดับเรื่อง (Organizing)
4.ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

รางวัลของโครงการ
ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ 3,000 บาท
และรางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

โดยผู้สนใจสามารถร่วมส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายนนี้

วิธีการส่งบทความ
ส่งทางไปรษณีย์หรือนำส่งโดยตรงที่: ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท ปทุมวัน กทม. 10330

ประกาศผลการตัดสิน
วันที่ 30 กรกฎาคม 2553 ทางเวบไซต์ www.ces.in.th

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ;
โทร. 662-2183922/3
อีเมล์: ces@chula.ac.th
เว็บไซต์: http://www.ces.in.th

สบท. เปิดโอกาสขยายเปิดรับผลงานน้องๆ รณรงค์ประกวดสปอตวิทยุภาษาถิ่น จนถึง 14 มิ.ย. 53

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการประกวด แข่งขัน

Logo

สืบเนื่องจากภาวะความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบัน ส่งผลให้รัฐบาลต้องประกาศเลื่อนเปิดภาคการศึกษาของนักเรียน นิสิต นักศึกษาออกไป ทางสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) จึงขอแจ้งขยายการเปิดรับผลงานประกวดสปอตวิทยุภาษาถิ่น 4 ภาค เพื่อรณรงค์ให้ความรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และกระตุ้นเตือนให้รู้เท่าทันภัยจากการใช้บริการโทรศัพท์บ้าน มือถือ และอินเทอร์เน็ต ในกลุ่มเด็กและกลุ่มประชาชนทั่วไป ออกไปจนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2553 จึงขอเชิญชวนนักเรียนนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานเข้าประกวดชิงเงินรางวัลกว่า 300,000 บาท

ติดตามรายละเอียดเพิ่มได้ทาง www.tci.or.th
หรือโทรสอบถามได้ที่ 02-937-4370 – 6 ต่อ 13 – 15

โครงการประกวดจิตรกรรมระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการประกวด แข่งขัน

โครงการประกวดจิตรกรรมระดับอุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เกี่ยวกับช้างไทย ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข้อกำหนดของงานจิตรกรรม

เป็นภาพเขียนที่มีแนวเรื่องตามที่กำหนดในแนวคิด โดยใช้สีน้ำมันหรือสีอะคิริก ขนาดของผลงาน ๕๐ X ๖๐ เซนติเมตร โดยไม่ต้องใส่กรอบ

เป็นภาพที่ใช้ฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง โดยคำนึงถึงความถูกต้อง ทั้งในส่วน บุคคล สถานที่และส่วนประกอบร่วมให้เจ้าของผลงานกำหนดราคาธุรกิจ (สำหรับนำรายได้สมทบการกุศล) และเขียนอธิบายแนวความคิดสร้างสรรค์ของผู้ส่งผลงาน

เป็นผลงานจิตรกรรมที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวด ณ ที่อื่นใดมาก่อน มิฉะนั้นจะถูกเพิกถอน

สิทธิ์การประกวดผลงานที่ได้รับรางวัลทุกประเภทถือเป็นกรรมสิทธิ์ของชมรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเยาวชน

ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด

นิสิต นักศึกษา ซึ่งศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องและ/หรือมีความรู้ความสามารถทางจิตรกรรม

โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับรอง(กรณีส่งในนามสถาบัน)หรือผู้ปกครองเป็นผู้รับรอง(กรณีส่งด้วยตนเอง)

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ต้องมีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี

การส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด
ส่งงานได้คนละไม่เกิน ๒ ชิ้นงาน พร้อมแนบใบแสดงความจำนงและสำเนาบัตรนักศึกษา
หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนา

ติดต่อส่งงานได้ ณ ศูนย์หอศิลป์ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
เลขที่ ๖๖๖ อาคารธนาลงกรณ์ ชั้น ๑๗ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
ภายในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๓

ผลการตัดสินรอบสุดท้ายจะประกาศให้เจ้าของผลงานและสถานศึกษาทราบโดยตรงและประกาศ
ผ่านทางเวบไซต์ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม www.ocac.go.th
และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา www.mua.go.th ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. ๐๘๕ – ๒๗๗๗๔๑๑ , ๐๘๖ – ๖๖๙๙๙๔๔
หรือทาง p92184@live.com

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดการออกแบบ ตราสัญลักษณ์ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางการศึกษา

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการประกวด แข่งขัน

ขอเชิญ…เหล่าเพื่อน พ้อง น้อง พี่ ทุกๆ ท่าน เข้าร่วมส่งผลงาน
โครงการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ฝีมือดี มีรางวัลให้ด้วยนะ ส่งกันเข้ามาเยอะๆ เลย ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่
0-3425-5095 ต่อ 29342,29343
หรือ www.educ.su.ac.th

ร่วมโครงการประกวด สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 2

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการประกวด แข่งขัน

โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 2
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชิงทุนการศึกษา และของรางวัลมูลค่ากว่า 7 แสนบาท

หมดเขตส่งผลงานวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

อ่านรายละเอียดได้ที่
http://www.thaigoodview.com/contest2552

กรมการแพทย์ ชวนนักศึกษาร่วมประกวดผลงานออกแบบ เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ DMS UV 2009 Design Contest

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการประกวด แข่งขัน

LOGO_DMS_UV_2009

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เชิญชวนนักศึกษาร่วมประกวดผลงานออกแบบ
เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ DMS UV 2009 Design Contest

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
การออกแบบรูปลักษณ์ภายนอก เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ DMS UV 2009 Design Contest
เพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า 80,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ

ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
www.dms.moph.go.th และ http://dmsuv2009.blogspot.com
หมดเขตรับผลงาน 19 พฤศจิกายน 2552

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 08-8631-8586

โครงการประกวด นวัตกรรมสื่อเพศศึกษาเพื่อเยาวชน

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการประกวด แข่งขัน

อบรมเยาวชนผลิตสื่อ “โครงการประกวด นวัตกรรมสื่อเพศศึกษาเพื่อเยาวชน”
โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ องค์การแพธร่วมกับองค์กรภาคีเพศศึกษาเพื่อเยาวชน
จัดอบรมเยาวชนที่สมัครเข้าร่วม “โครงการประกวดนวัตกรรมสื่อเพศศึกษาเพื่อเยาวชน”
รัก ใคร่ และเรียนรู้ (Love Lust & Learning )
จากภาคตะวันออกและตะวันตก
เพื่อให้ผู้สมัครเข้าใจแนวคิดหลักในการสื่อสารเรื่องเพศผ่านสื่อ
รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการผลิตสื่อจากผู้ผลิตสื่อมืออาชีพ
ในวันที่ 29 สิงหาคม 2552 ณ ห้องรางทอง โรงแรมบางกอกพาเลซ
พร้อมเตรียมเดินสายจัดอบรมเยาวชนที่สมัครร่วมโครงการ
ในภาคอีสาน ณ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 30 สิงหาคม 2552

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
พรรณอุมา สีหะจันทร์ โทร. 086-705-6591
ศริญญา แสนมีมา โทร.081-8051498
วิลาสินี โฆษจันทร โทร. 081-734-2756

ขอเชิญชมการแข่งขัน Asian – Thailand Cheerleading Invitational 2009

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการประกวด แข่งขัน

สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ( อสมท.) โดยสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 และวิทยุเครือข่ายและสหพันธ์กีฬาเชียร์ลีดดิ้งประจำประเทศไทย (Thailand Federation of Cheerleading, TFC) จัดการแข่งขันรายการ Asian – Thailand CheerleadingInvitational 2009 ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2552 ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ โดยการแข่งขันประเภททีมนานาชาติ

แบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น
1). Partner Stunt All – Girls,
2.) Partner Stunt Mixed,
3.) Cheerleading All – Girls และ
4.) Cheerleading Mixed

ซึ่งแบ่งรุ่นการแข่งขันออกเป็น 5 รุ่น ได้แก่
1. รุ่นอายุ 3–7 ปี (อนุบาล)
2. รุ่นอายุ 6–12 ปี (ประถมศึกษา)
3. รุ่นอายุ 12–18 ปี (มัธยมศึกษา) และ
4. รุ่นอายุ 18 ปีขึ้นไป (อุดมศึกษา)

นอกจากนี้ ทางสหพันธ์กีฬาเชียร์ลีดดิ้งประจำประเทศไทย
ได้เชิญทีมเชียร์ลีดดิ้งจากต่างประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย (International Open)
ได้แก่ ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฮ่องกง สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐประชาชนจีน และมาเลเซีย
มาร่วมแข่งขันประลองฝีมืออย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย
ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
สหพันธ์กีฬาเชียร์ลีดดิ้งประจำประเทศไทย
โทร. 02-997-2200-30 ต่อ 3314

ร่วมส่งผลงานการ สร้างสรรค์งานเอเนิเมชั่นความยาว 3 นาทีภายใต้หัวข้อ “พลังจิ๋วช่วยไทย สู้ภัยเศรษฐกิจ”

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการประกวด แข่งขัน

Thailand Animation Contest 2009 by Ayudhya Allianz C.P.
ห้วข้อ “พลังจิ๋วช่วยไทย สู้ภัยเศรษฐกิจ”

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ร่วมกับมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ร่วมส่งผลงานการสร้างสรรค์งานเอเนิเมชั่นความยาว 3 นาทีภายใต้หัวข้อ “พลังจิ๋วช่วยไทย สู้ภัยเศรษฐกิจ” เพื่อ กระตุ้นให้เยาวชนไทยสนใจศึกษาค้นคว้าการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและถ่ายทอดออกมา ในรูปแบบของสื่อเอนิเมชั่นสำหรับให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป โดย 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของแต่ละประเภทจะได้เข้าร่วมค่ายอบรมและพัฒนาผลงาน จากผู้เชี่ยวชาญเป็นระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

เงื่อนไขการเข้าร่วมประกวด
การประกวดแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษา และ ระดับอุดมศึกษา

ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งผลงานเป็นทีม ๆ ละ ไม่เกิน 3 คน และต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้การรับรอง ผลงานเอนิเมชั่นที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีเนื้อหาให้ความรู้เพื่อช่วยแก้ไข ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ มีความยาวไม่เกิน 3 นาที และสร้างด้วยโปรแกรม Open Source เท่านั้น

หมดเขตรับสมัครในวันที่ 31 สิงหาคม และหมดเขตส่งผลงานในวันที่ 20 ตุลาคม 2552

รางวัลระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา

ทีมชนะเลิศ รับ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / ทุนการศึกษาจำนวน 50,000 บาท / กรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุระยะเวลา 1 ปี ทุนประกันภัยรวมท่านละ 1,000,000 บาท จาก อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. พร้อมทัวร์ทัศนศึกษาดูงานเอนิเมชั่นที่ประเทศญี่ปุ่น

ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่ ประกาศเกียรติคุณ / ทุนการศึกษาจำนวน 30,000 บาท / กรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุระยะเวลา 1 ปี ทุนประกันภัยรวมท่านละ 500,000 บาท จาก อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.

ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่ ประกาศเกียรติคุณ / ทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท / กรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุระยะเวลา 1 ปี ทุนประกันภัยรวมท่านละ 500,000 บาท จาก อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.

รางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล รับ ประกาศนียบัตร / ทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท / กรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุระยะเวลา 1 ปี ทุนประกันภัยรวมท่านละ 100,000 บาท จาก อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.aacp.co.th/thailandanimation
แผนกกิจกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายการตลาด บมจ. อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต จำกัด
ชั้น 6 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02 – 305- 7407

ร่วมประกวดกิจกรรมโครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการประกวด แข่งขัน

ธนาคารกรุงไทย ได้ร่วมกับทาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมกรุงไทยต้นกล้าสีขาวเพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถในด้านการทำแผนธุรกิจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงโดยปีนี้เป็นปีที่ 3 จึงอยากขอเรียนเชิญนิสิตนักศึกษาที่มีความสนใจสามารถส่งแผนเข้าร่วมประกวด โดยกำหนดการรับสมัครจะหมดเขตภายในวันที่ 17 กรกฏาคม 2552

สอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์ 02-2185889
หรือสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.bizethics.ktb.co.th