มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 1/2553 (เพิ่มเติม)

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 1/2553 (เพิ่มเติม)

รายละเอียดดังนี้

ระดับปริญญาเอก
- หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต

ระดับปริญญาโท
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ณ มจพ. ปราจีนบุรี)

ระเบียบการสมัคร
1. Download ใบสมัครและสืบค้นข้อมูลประกอบการรับสมัครได้จาก www.grad.kmutnb.ac.th (การรับสมัครนักศึกษาใหม่)

2. ซื้อระเบียบการสมัคร ราคาชุดละ 100 บาท ได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี มจพ. ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 24 เมษายน 2553 (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.30 น. วันเสาร์ 09.00-15.00 น.

3. สั่งซื้อระเบียบการรับสมัครทางไปรษณีย์ ราคาชุดละ 130 บาท (รวมค่าส่ง) ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 19 มีนาคม 2553 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นเกณฑ์ หากพ้นกำหนดจะไม่พิจารณา) โดยส่งธนาณัติ เท่านั้น สั่งจ่ายปลายทาง ปณ.พระจอมเกล้า ในนาม “นางสุชาดา จิราสุคนธ์” บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตู้ ปณ. 4 ไปรษณีย์พระจอมเกล้า บางซื่อ กทม. 10802 วงเล็บมุมซองด้านล่าง (ซื้อระเบียบการรับสมัคร)

การสมัคร
1. สมัครด้วยตนเอง ณ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 24 เมษายน 2553

2. สมัครทางไปรษณีย์ และทางอินเตอร์เน็ต
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 26 มีนาคม 2553

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย
โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 2406-2417, 0-2913-2578
หรือ http://www.grad.kmutnb.ac.th

โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย โดยไอซีทีศิลปากร

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม หลักสูตร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดอบรมคอมพิวเตอร์ ระหว่างปิดภาคการศึกษา เดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2553 ณ ห้องบรรยายและห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้น 8 อาคาร กสท.โทรคมนาคม บางรัก กรุงเทพฯ (ทุกหลักสูตรเรียนที่บางรัก กรุงเทพฯ) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจได้ใช้ประโยชน์ในการเตรียมตัว เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะนิเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยวิทยากรทุกหลักสูตร เป็นอาจารย์ประจำที่ มีชื่อเสียงของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยศิลปากร

หลักสูตรต่าง ๆ ที่เปิดในครั้งนี้ มี 10 หลักสูตร ดังนี้

1. Basic Design 1 ออกแบบผลงาน 2 มิติเพื่อสร้างงานออกแบบ
2. Basic Design II ออกแบบผลงาน 3 มิติ ทฤษฎีการจัดวางองค์ประกอบ
3. Computer Graphic Design 1 พื้นฐานงานศิลปะทางด้าน Computer Arts
4. Computer Graphic Design II การประยุกต์ใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ เบื้องต้น
5. Drawing I การวาดลายเส้นและแรเงา
6. Basic maya พื้นฐานเพื่อสร้างชิ้นงานอย่างง่าย ด้วยโปรแกรม Maya
7. Drawing II การวาดภาพและกายวิภาคของคนและสัตว์
8. Character Design ออกแบบและเทคนิคในการสร้างตัวละคร
9. Basic C Language for Maya ภาษาซี สำหรับนำไปใช้พัฒนางานต่างๆในโปรแกรม Maya
10. Basic Maya Dynamic Effect วิธีการและเทคนิคในการสร้างเอฟเฟค

รีบสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด เพียงหลักสูตรละ 25 คนเท่านั้น

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่

คุณยุวดี มนทิรมาโนชญ์
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชั้น 8 อาคาร กสท.โทรคมนาคม จำกัด เขตบางรัก กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0 2233 4995 หรือ http://www.ict.su.ac.th/th/tc/index.html