ขอเชิญร่วมงานมหกรรมนัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือพบผู้ประกอบการ ครั้งที่ 18

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

Rate ราคาบูธ

ด้วยมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยกองกิจการนักศึกษาร่วมกับกรมการจัดหางานและการสนับสนุนของบริษัท มีดี อัพเกรด จำกัด จะจัดงานมหกรรมนัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือพบผู้ประกอบการ ครั้งที่ 18 ภาคการรับสมัครงานและแนะแนวศึกษาต่อ วันพุธและพฤหัสที่ 10 – 11 มีนาคม 2553 ณ อาคารอเนกประสงค์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา บัณฑิต มจพ.กรุงเทพฯ และผู้สนใจได้ทราบข้อมูลการหางานทำการศึกษาต่อและสมัครงานกับสถานประกอบการโดยตรง

แผนผัง

มจพ. กรุงเทพฯ มีความยินดีขอเชิญชวนสถานประกอบการร่วมงานภาคการรับสมัครงานและแนะแนวศึกษาต่อ วันพุธและพฤหัสที่ 10 – 11 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 –16.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยส่งข้อความและเซ็นต์ ORDER กลับลงในแบบตอบรับและส่งคืนบริษัท มีดี อัพเกรด จำกัด ภายในก่อนวันงาน ทั้งนี้ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท มีดี อัพเกรด จำกัด เป็นผู้ประสานงาน (สามารถตรวจสอบหมายเลขบู๊ธได้ที่ www.kmutnb.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2553)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัคร โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรบัญชีบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรบัญชีบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

Banner

1. ประวัติความเป็นมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร นับเป็นวิทยาเขตแห่งที่ 4 ของมหาวิทยาลัย ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่ภูมิภาค ของประเทศไทย เพื่อเป็นการสนองปณิธานของมหาวิทยาลัย ทางคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ จึงเปิดทำาการเรียนการสอน เพื่อทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเข้าสู่สังคม จึงได้เปิดทำการเรียนการสอนเพิ่มเติมในหลักสูตรภาคพิเศษ 2 หลักสูตร

ƒ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ)
หลักสูตรมุ่งเน้นศึกษาด้านการบัญชี การบัญชีเพื่อการบริหาร การสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน รวมทั้งระบบสารสนเทศทางการบัญชี การนาเทคโนโลยีมาประยกต์ใช้กับงานบัญชี รวมถึงการใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อตัดสินใจทางธุรกิจ เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพการบัญชี รวมถึงมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

แนวทางประกอบอาชีพ
พนักงานในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ในตำแหน่ง นักบัญชี สมุหบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากร ที่ปรึกษาทางการบัญชี และงานที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี

ƒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
หลักสูตรมุ่งเน้นการศึกษาการบริหารการจัดการ การกำหนดนโยบายธุรกิจ การวางแผนและจัดการเชิงกลยุทธระดับต่างๆ ในองค์กร การบริหารโครงการ การพัฒนาความคิดเชิงระบบให้นิสิต ในการแก้ปัญหา การตัดสินใจตามสถานการณ์การเรียนรู้การบริหารสมัยใหม่ (Modern Management) เพื่อให้มีทักษะการเป็นนักบริหาร สามารถไปประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือเป็นนักบริหารที่มีจรรยาบรรณในองค์การธุรกิจ

แนวทางประกอบอาชีพ
ประกอบการธุริกิจส่วนตัว เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานบริหารองค์การธุรกิจทั้งภาครัฐบาลและเอกชนผู้รับผิดชอบการกำหนดนโยบาย การวางระบบงานของบริษัท การวางแผน กลยุทธ์ และแนวทางการดำเนินงานของบริษัท

ƒ จุดเด่นของหลักสูตร
1. คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) รวมทั้งคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์โดยตรงเฉพาะสาขา จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียง

2. ใช้หลักสูตรมาตรฐานเดียวกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) ดังนั้นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่ากัน โดยจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ วิทยาเขตบางเขน และได้รับใบปริญญาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. กิจกรรมเสริมหลักสูตร อาทิ โครงการสหกิจศึกษา เน้นการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเป็นระยะเวลากวา 4 เดือน การฝึกงานในสถานประกอบการในช่วงปิดภาคการศึกษาโครงการประกวดแผนธุรกิจ โครงการทัศนศึกษา โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการสัมมนาต่าง ๆ โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตไทย-อเมริกา โครงการพี่บัณฑิตแนะแนวการทำงานแก่รุ่นน้องการสงเสริมนิสิตเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ เป็นต้น

ƒ คุณสมบัติผู้สมัคร
เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายและคาดว่าจะจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ระดับปวช. / ปวส. ทุกสาขา หรือเทียบเท่า

ƒ กำหนดการ
รับสมัคร 4 มกราคม ถึง 31 มนาคม 2553
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบ 2 เมษายน 2553
สอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) 19 เมษายน 2553
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 19 เมษายน 2553
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ชำระเงินภายในวันที่ 23 เมษายน 2553

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาประมาณ 22,500 บาท ต่อภาคการศึกษา
- มีเงินกู้เพื่อการศึกษา(กยศ.)
- มีทุนการศึกษาสำหรับนิสิตขาดแคลนทุนทรัพย์
- ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้เรียนดีตามระเบียบมหาวิทยาลัย

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครตามช่องทางดังนี้
ƒ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่คณะฯ (ห้องธุรการ คณะชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) พร้อมชำระค่าสมัคร 200 บาทƒ ส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างล่างพร้อมโอนเงินค่าสมัคร 200 บาท เข้าหมายเลขบัญชี 446-1-07347-1 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชีโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้
1. ใบสมัคร 1 ฉบับ
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
4. สำเนาผลการเรียน 1 ฉบับ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4272-5039 , 086-8864594 (คุณวรสิทธิ์ วงศ์อดิศัย)
หมายเลขโทรสาร 0-4272-5040
http://fam.csc.ku.ac.t

โครงการประกวดจิตรกรรมระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการประกวด แข่งขัน

โครงการประกวดจิตรกรรมระดับอุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เกี่ยวกับช้างไทย ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข้อกำหนดของงานจิตรกรรม

เป็นภาพเขียนที่มีแนวเรื่องตามที่กำหนดในแนวคิด โดยใช้สีน้ำมันหรือสีอะคิริก ขนาดของผลงาน ๕๐ X ๖๐ เซนติเมตร โดยไม่ต้องใส่กรอบ

เป็นภาพที่ใช้ฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง โดยคำนึงถึงความถูกต้อง ทั้งในส่วน บุคคล สถานที่และส่วนประกอบร่วมให้เจ้าของผลงานกำหนดราคาธุรกิจ (สำหรับนำรายได้สมทบการกุศล) และเขียนอธิบายแนวความคิดสร้างสรรค์ของผู้ส่งผลงาน

เป็นผลงานจิตรกรรมที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวด ณ ที่อื่นใดมาก่อน มิฉะนั้นจะถูกเพิกถอน

สิทธิ์การประกวดผลงานที่ได้รับรางวัลทุกประเภทถือเป็นกรรมสิทธิ์ของชมรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเยาวชน

ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด

นิสิต นักศึกษา ซึ่งศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องและ/หรือมีความรู้ความสามารถทางจิตรกรรม

โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับรอง(กรณีส่งในนามสถาบัน)หรือผู้ปกครองเป็นผู้รับรอง(กรณีส่งด้วยตนเอง)

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ต้องมีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี

การส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด
ส่งงานได้คนละไม่เกิน ๒ ชิ้นงาน พร้อมแนบใบแสดงความจำนงและสำเนาบัตรนักศึกษา
หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนา

ติดต่อส่งงานได้ ณ ศูนย์หอศิลป์ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
เลขที่ ๖๖๖ อาคารธนาลงกรณ์ ชั้น ๑๗ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
ภายในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๓

ผลการตัดสินรอบสุดท้ายจะประกาศให้เจ้าของผลงานและสถานศึกษาทราบโดยตรงและประกาศ
ผ่านทางเวบไซต์ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม www.ocac.go.th
และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา www.mua.go.th ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. ๐๘๕ – ๒๗๗๗๔๑๑ , ๐๘๖ – ๖๖๙๙๙๔๔
หรือทาง p92184@live.com

มูลนิธิโกมลคีมทอง ร่วมกับ สสส. ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาเสนอโครงการค่ายอาสาพัฒนาสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อขอรับทุนสนับสนุนกิจกรรม

Author: phassakorn  //  Category: ทุนการศึกษา

Poster

ด่วน รับจำนวนจำกัด มูลนิธิ โกมลคีมทอง ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ทุกสถาบันการศึกษา เสนอโครงการค่ายอาสาพัฒนาสร้างเสริมสุขภาพเพื่อขอรับทุนสนับสนุนกิจกรรม ชมรม/สโมสร/คณะ หรือกลุ่มอิสระต่าง ๆ ทุกสถาบันการศึกษา ที่สนใจทำกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาสร้างเสริมสุขภาพ แต่ยังขาดงบประมาณในการจัดกิจกรรม มูลนิธิ โกมลคีมทอง และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญชวนส่งโครงการเข้ามาขอรับทุนสนับสนุน จากโครงการปฐมบทใหม่ค่ายอาสาพัฒนาสร้างเสริมสุขภาพ “ค่ายเปลี่ยนคน คนเปลี่ยนความคิด” ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน (เดือนมีนาคม – พฤษภาคม)

โดยจะต้องคิดค้นสร้างสรรค์กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรู้ และทัศนคติที่ดีต่อการสร้างเสริมสุขภาพให้กับชุมชน เป็นการทำงานค่ายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และสังคมเน้นกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยคำนึงถึงความต้องการของชุมชนเป็นหลัก เป็นต้น สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dek-kai.org

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2553
(วันประทับตราไปรษณีย์ ไม่รับใบสมัครที่ส่งมาทาง E-mail)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ :
คุณพนิดา บุญเทพ หรือ คุณศิริพร พรมวงศ์
โทรศัพท์ 02-412-0744 ,02-866-1557 ต่อ 20 โทรสาร 02-848-9756
มือถือ 08-9796-6985 E-mail : health_camp3@hotmail.com

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม Thailand International Jazz Conference 2010 (TIJC 2010)

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวนิทรรศการ งานแสดง

วิทยาลัยดุริยางคศิปล์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน Thailand International Jazz Conference (TIJC 2010) หนึ่งในกิจกรรมในงานที่ไม่ควรพลาด คือ กิจกรรมด้าน การศึกษา (Jazz Education Activities) โดยจะมีศิลปินชื่อในวงการเพลงแจ๊สดังระดับโลก จะมาร่วมทำการเวิร์คให้กับงานนี้โดยเฉพาะ อาทิ เกร็กกอรี ฮัทชินสัน (Gregory Hutchinson) มือกลองแจ๊สชื่อดังจากประเทศสหรัฐอเมริกา และเพื่อนๆ อาทิ Omer Avital มือเบส และ Aaron Goldberg นักเปียโน ทั้ง 3 คน ซึ่งได้เตรียมการอบรมคอร์สสุดพิเศษ ที่ได้เตรียมการไว้อย่างเป็นขั้นตอน ให้แก่ผู้ที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดเทคนิคการแสดงดนตรีแต่ละชนิดอย่างลึกซึ้ง ทั้งศัพท์เฉพาะในการเล่น เทคนิคใหม่ๆ และการฝึกหัดด้วยตนเอง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะสู่การเป็นมืออาชีพต่อไป นอกจากนี้ก็ยังมีศิลปินแจ๊สชั้นนำที่มาร่วมเวิร์คช็อปสุดพิเศษ อาทิ ริช แพรี่ (Rich Perry) นักแซกโซโฟนชั้นนำ, เจ แอนเดอร์สัน (Jay Anderson) มือเบสระดับโลก, วงอินฟินิตี้ สอนเทคนิคการเล่นสไตล์ฟิวชั่น, โ ก้ มร.แซ็กแมน กับเคล็ดลับการเล่นเครื่องเป่า ฯลฯ

Thailand International Jazz Conference 2010 (TIJC 2010) หรือ เทศกาลดนตรีแจ๊สนานาชาติเพื่อการเรียนรู้ ประจำปี 2553 ภายใต้แนวคิด “เรียนรู้แจ๊ส เพื่อสังคมแห่งความสุข” จะจัดขึ้นในวันที่ 29-31 มกราคม 2553 ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม ซึ่งยังมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมาย

ติดต่อสอบถามหรือคลิกเข้าไปดูข้อมูลได้ที่
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 02-800-2525 ต่อ 154, 155 หรือ
http://www.music.mahidol.ac.th/tijc/

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท. เปิดอบรมหลักสูตรภาษาเกาหลีเบื้องต้นสำหรับบุคคลทั่วไป

Author: phassakorn  //  Category: Uncategorized

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม เปิดอบรมหลักสูตรภาษาเกาหลีเบื้องต้น 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2553 โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน พร้อมเรียนรู้คำศัพท์ สำนวนและไวยากรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ฝึกการสนทนาในสถานการณ์จริง เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ค่าอบรมท่านละ 3,700 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 02-259-9160 ต่อ 1811

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและสำนักงานโตไก เปิดรับสมัครหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม หลักสูตร

pic2

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับมหาวิทยาลัยโตไกประเทศญี่ปุ่น (Tokai University)เปิดสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัยโตไกโดยในปีแรกศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น (ระยะเวลา 6 เดือนแรกศึกษาที่ สจล.ระยะเวลา 6 เดือนหลัง ที่มหาวิทยาลัยโตไก) เมื่อเรียนจบหลักสูตร 1 ปีเข้าศึกษาต่อระดับริญญาตรี โท เอก ณ มหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น มี 8 วิทยาเขต 19 ภาควิชาและ 80 สาขาวิชา มีทั้งระดับปริญญาตรี (ธรรมดา) ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) นักศึกษาวิจัย ปริญญาโท ปริญญาเอก มีโรงเรียนสอนภาษาอยู่ในมหาวิทยาลัย และสามารถสอบเข้าได้โดยผ่านการรับรองจากอาจารย์ของมหาวิทยาลัยโตไกนอกจากนี้มหาวิทยาลัยโตไก ยังมีระบบการลดค่าเล่าเรียนและทุนการศึกษาต่าง ๆมากมายเปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2553
ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่
สำนักงานโตไก ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Tel : 02-326-4526

มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญฟังเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ยุทธศาสตร์การตลาดและการบริการของธุรกิจการบิน”

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม สัมมนา

มหาวิทยาลัยรังสิต คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ สาขาการจัดการธุรกิจด้านการบิน จัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ยุทธศาสตร์การตลาดและการบริการของธุรกิจการบิน” ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2553 เวลา 09.00 – 12.00ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยรังสิต

ภายในงานมีหัวข้อที่น่าสนใจดังนี้ แนวทางการดำเนินการด้านการตลาดของธุรกิจการบินโดยทั่วไป การบริการที่แตกต่างกันของธุรกิจการบิน ยุทธศาสตร์การตลาดและกลยุทธการบริการของแต่ละธุรกิจการบิน และแนวโน้มการตลาดและบริการของธุรกิจการบินในอนาคต โดยวิทยากรรับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิเช่น ผู้บริหารสายการบินนกแอร์ ผู้บริหารสายการบิน Jet Airways ผู้บริหารสาย การบิน Delta-Northwest Airline ผู้บริหารสายการบิน Etihad Airline และอุปนายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวเป็นผู้ดำเนินการเสวนา

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สาขาการจัดการธุรกิจด้านการบิน คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต
โทร. 02-997-2200 ต่อ 4128