มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเปิดรับนักศึกษาใหม่

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเปิดรับนักศึกษาใหม่

Clipboard01

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ

สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4 – 10 มีนาคม 2553
จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2552 – 10 มีนาคม 2553

สมัครผ่าน www.ascar.rmutk.ac.th
ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 – 28 กุมภาพันธ์ 2553


www.rmutk.ac.th

โทร. 0-2287-9625, 0-2287-9718

ทุนรัฐบาลสิงคโปร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2010/2011

Author: phassakorn  //  Category: ทุนการศึกษา

รัฐบาลสิงคโปร์ได้ประกาศทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรีแก่นักเรียนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ประจำปี 2010/2011 เพื่อศึกษาต่อ ณ ประเทศสิงคโปร์เป็นเวลา3-4 ปี (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับแต่ละสาขา) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพของประเทศอาเซียนให้มีความเข้มแข็งต่อไปในอนาคต โดยไม่มีเงื่อนไขผูกพันผู้รับทุน แต่ต้องการให้นำความรู้กลับมาเพื่อพัฒนาประเทศของตนเมื่อสำเร็จการศึกษา

ลักษณะทุน

ทุนการ ศึกษานี้เป็นทุนเต็มเวลาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore: NUS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technology University: NTU) หรือที่มหาวิทยาลัยการจัดการสิงคโปร์ (Singapore Management University: SMU) ทั้งนี้นักเรียนอาจต้องเรียนหลักสูตร Bridging Course ก่อนเป็นเวลา 1 ปี สำหรับทุนนี้จะถือเอาความสามารถของนักเรียนเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา อนุมัติทุน และเมื่อขณะกำลังศึกษาอยู่รัฐบาลสิงคโปร์อาจยุติการให้ทุนได้ ถ้าหากผลการเรียนไม่อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ

ทุนที่จะได้รับ

1. ผู้รับทุนรัฐบาลสิงคโปร์จะได้รับ การยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายในการจัดที่พัก ตามอัตราของแต่ละมหาวิทยาลัย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ตลอดระยะเวลาของการศึกษาปีละ 4,300 ดอลล่าร์สิงคโปร์ (360 ดอลล่าร์สหรัฐ)

2. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด)

คุณสมบัติของผู้สมัครและเงื่อนไข

1. มีสัญชาติไทย
2. กำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
และกำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาไม่เกินปีที่ 1 (ไม่รับผู้จบวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ)
3. มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมมัธยมศึกษาตอนปลายถึงปัจจุบัน (อย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา) 3.00 ขึ้นไป และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดี
4. ผู้สมัครต้องไม่รับทุนอื่น ๆ อยู่ หรือรอรับทุนอื่นใด และยินดีรับทุนรัฐบาลสิงคโปร์ เมื่อผ่านการคัดเลือกและได้รับการอนุมัติทุนโดยไม่สละสิทธิ์
5. ผู้สมัครต้องมีสุขภาพแข็งแรง
6. ผู้สมัครยินดีเข้ารับการศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์ตามระยะเวลาที่กำหนด (โดยมีกำหนดเดินทางประมาณต้นเดือนกรกฎาคม 2553)
7. ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครภายในกำหนด และแนบเอกสารประกอบอื่น ๆ ได้แก่
7.1 ใบสมัครทุนรัฐบาลสิงคโปร์ พร้อมติดรูปถ่าย
7.2 ใบแสดงผลการเรียน
7.3 เรียงความภาษาอังกฤษ 1 เรื่อง (ไม่จำกัดหัวข้อ) ความยาว 300-500 คำ
7.4 ใบประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
7.5 ใบรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา
เอกสารข้อ 7.2 และ 7.4 ต้องเป็นภาษาอังกฤษ หากเป็นภาษาไทยต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งออกโดยสถานศึกษาใบสมัครตัวจริง 1 ชุด สำเนา 3 ชุด
7.6 สำเนาใบนำฝากโอนเงินเข้าบัญชีค่าสอบ (หากไม่แนบ ถือว่าเอกสารไม่ครบถ้วนและไม่อนุญาตให้เข้าสอบ)
7.7 ซองเปล่าติดแสตมป์ 3 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวเอง

การสมัคร
1. สถานที่ขอรับแบบฟอร์มใบสมัคร
- สำเนาใบสมัครจากเว็บไซด์ http://app.scp.gov.sg/scholarapply.asp
- สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก
- สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สกอ. ถ.ศรีอยุธยา
- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักบริหารงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

2. สถานที่ส่งใบสมัคร

- โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส่งใบสมัครที่สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานสพฐ. อาคาร สพฐ. 5 กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. (โทร. 0 2281 4940)

- โรงเรียนสังกัดสำนักบริหารคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ส่งใบสมัครที่ กลุ่มนโยบายและแผนสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. (โทร. 0 2281 7070)

- โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส่งใบสมัครที่สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ ถ.ศรีอยุธยา เขตพญาไท กทม. 10400 (โทร. 0 2354 5615)

- โรงเรียนหรือสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)ส่งใบสมัครที่สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. (โทร. 0 2281 5555 ต่อ 1318)

- สถานศึกษาอื่น ๆ นอกจากข้อ 2.1 – 2.4 ส่งใบสมัครไปที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศสป. กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. (โทร. 0 2281 6370 ต่อ 106-108)

หมายเหตุ : ทุกหน่วยงานกรุณาวงเล็บมุมซอง “ทุนสิงคโปร์”

กำหนดการรับสมัครและการสอบคัดเลือก
1. ส่งใบสมัครไปถึงหน่วยงานที่กำหนด ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2552 หากส่งทางไปรษณีย์ให้ส่งแบบ EMS ถือตราประทับไปรษณีย์เป็นหลัก
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 11 ธันวาคม 2552 ทางเว็บไซต์ http://www.bic.moe.go.th
3. สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2552

เวลา 08.30 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00-12.00 น. วิชาภาษาอังกฤษ (กรุณาตรงต่อเวลาเพื่อทดสอบการฟัง)
เวลา 13.00-16.00 น. วิชาความสามารถทางวิชาการ
สถานที่สอบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ :
ผู้สมัครจะต้องชำระค่าสอบภาษาอังกฤษและบำรุงสถานที่คนละ 750 บาท
โดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อบัญชี “สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (Bureau of International Cooperation)”
บัญชีเลขที่ 059-0-01881-7 ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2552

1. ประกาศผลสอบข้อเขียนวันที่ 19 ธันวาคม 2552 ทางเว็บไซต์ http://www.bic.moe.go.th หรือหน่วยงานต้นสังกัดที่ส่งใบสมัคร
2. ผู้สอบข้อเขียนได้คะแนนสูงสุด 60 อันดับแรก จะต้องสอบสัมภาษณ์วันที่ 24 หรือวันที่ 25 ธันวาคม 2552 ณ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ
3. ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกวันที่ 29 ธันวาคม 2552 ทางเว็บไซต์ http://www.bic.moe.go.th

กระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครเหลือเพียง 40 คน
เพื่อเสนอชื่อเป็นผู้สมัครในนามประเทศไทย ส่งให้รัฐบาลสิงคโปร์
เพื่อดำเนินการสอบแข่งขันกับนักเรียนจากประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ ในเดือนมีนาคม 2553 ต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทร. 0 2281 6370 ต่อ 106-108

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครมีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา หรือศิลปวัฒนธรรม

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือรับสมัครนักเรียน นักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา
หรือศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2553 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระดับ ปวช. หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับ ม.3 เข้าศึกษา

* วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับ ปวช. หรือ ม.6 เข้าศึกษา

* คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
* คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
* คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
* คณะวิศวกรรมศาสตร์
* คณะอุตสาหกรรมเกษตร
* วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2-3 ปี/ หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี
รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับ ปวส. เข้าศึกษา

* คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
* คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
* คณะวิศวกรรมศาสตร์
* คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
* วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ระดับปริญญาโท
รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรีเข้าศึกษา
* บัณฑิตวิทยาลัย

ชนิดกีฬาที่เปิดรับสมัคร
ฟุตบอล ฟุตซอล เซปักตะกร้อ ซอฟท์บอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด
กอล์ฟ ว่ายน้ำ ยิงปืน ยูโด ฟันดาบ (ดาบไทย) ฟันดาบ (ดาบสากล ) เทควันโด เทนนิส เทเบิลเทนนิส
แบดบมินตัน เปตอง บริดจ์ ครอสเวิร์ด หมากกระดาน มวยสากลสมัครเล่น เรือพาย รักบี้ฟุตบอล กรีฑา คาราเต้โด

ชนิดศิลปวัฒนธรรมที่เปิดรับสมัคร
นักร้องเพลงสากล นักร้องเพลงลูกทุ่ง นักดนตรีสากล นักดนตรีลูกทุ่ง พิธีกร/โฆษก/ นักพูด
นักเต้นประกอบเพลง นักร้องในวงดนตรีไทย นักดนตรีไทย การแสดงนาฏศิลป์
การแสดงจินตลีลา การแสดงลีลาศ การแสดงพื้นบ้าน

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 18 พฤศจิกายน 2552
สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ www.admission.kmutnb.ac.th
สมัครที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ที่กองบริการการศึกษา ชั้น 2 อาคาร TGGS (หยุดวันอาทิตย์)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 1626, 1927
หรือ http://www.admission.kmutnb.ac.th

ร่วมโครงการประกวด สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 2

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการประกวด แข่งขัน

โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 2
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชิงทุนการศึกษา และของรางวัลมูลค่ากว่า 7 แสนบาท

หมดเขตส่งผลงานวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

อ่านรายละเอียดได้ที่
http://www.thaigoodview.com/contest2552