กรมการแพทย์ ชวนนักศึกษาร่วมประกวดผลงานออกแบบ เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ DMS UV 2009 Design Contest

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการประกวด แข่งขัน

LOGO_DMS_UV_2009

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เชิญชวนนักศึกษาร่วมประกวดผลงานออกแบบ
เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ DMS UV 2009 Design Contest

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
การออกแบบรูปลักษณ์ภายนอก เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ DMS UV 2009 Design Contest
เพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า 80,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ

ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
www.dms.moph.go.th และ http://dmsuv2009.blogspot.com
หมดเขตรับผลงาน 19 พฤศจิกายน 2552

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 08-8631-8586

เชิญชวนส่งคำขวัญและสิ่งประดิษฐ์ปีรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย

Author: phassakorn  //  Category: Uncategorized

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เชิญชวนส่งคำขวัญ และสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด ในโครงการปี ๒๕๕๓ ปีแห่งการรณรงค์เพื่อการป้องกันอัคคีภัยในเคหสถานและสถานประกอบการ ชิงเงินรางวัลเงินสดพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๖๓๗-๓๓๑๐-๔

เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของอัคคีภัย และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยอย่างจริงจัง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะหน่วยงานกลางของภาครัฐในการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ จึงได้กำหนดให้ปี ๒๕๕๓ เป็นปีแห่งการรณรงค์เพื่อการป้องกันอัคคีภัยในเคหสถานและสถานประกอบการ

โดยจัดประกวดคำขวัญและสิ่งประดิษฐ์ ชิงรางวัลเงินสดพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ดังนี้

คำขวัญ
สื่อความหมายถึงการป้องกันอัคคีภัยในเคหสถานและสถานประกอบการอย่างชัดเจน
ใช้ภาษาที่ถูกต้อง เหมาะสมตามอักขระการใช้ภาษาไทย จดจำได้ง่าย ความยาวไม่เกิน ๒๕ คำ

หมดเขตรับคำขวัญในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ และประกาศผลการตัดสินในเดือนเมษายน ๒๕๕๓

สิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ และระบบเตือนภัยจากอัคคีภัย
ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า โดยแบ่งเป็นทีมๆ ละไม่เกิน ๔ คน ในรูปแบบการประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่ หรือดัดแปลงปรับปรุงต่อยอดสิ่งประดิษฐ์เดิม ซึ่งแสดงออกถึงความรู้ และทักษะในการคิดค้น สามารถนำไปเป็นต้นแบบการผลิตในเชิงพาณิชย์ รวมถึงมีความสะดวกต่อการนำไปใช้งาน

หมดเขตรับผลงานในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓
และกำหนดประกาศผลการประกวดในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓

ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๖๓๗- ๓๓๑๐-๔
หรือทางเว็บไซต์ www.disaster.go.th

ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะได้นำคำขวัญที่ชนะเลิศไปใช้ในการรณรงค์การป้องกันอัคคีภัยทางสื่อต่างๆ ส่วนสิ่งประดิษฐ์จะนำไปรับปรุง และพัฒนาเพื่อผลิตในเชิงพาณิชย์ต่อไป

กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2551 มจพ.

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการศึกษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือประจำปีการศึกษา 2551
ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2552 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

โดยมหาวิทยาลัยมีกำหนดการดำเนินการ รายละเอียดดังนี้

วันถ่ายภาพหมู่ ณ มจพ.
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2552 เวลา 06.00 น.

วันฝึกซ้อมย่อย ณ มจพ เวลา 10.00 – 18.00 น.
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2552 บัณฑิตวิทยาลัย (ระดับปริญญาโท/ ปริญญาเอก)
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรฯ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2552
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2552
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2552
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2552
วันฝึกซ้อมใหญ่ ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2552 ช่วงบ่าย
วันพระราชทานปริญญาบัตร ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มติมได้ที่
หรือ
http://regis.kmutnb.ac.th
งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
โทรศัพท์ 4208, 1121 , 1166

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย”

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม สัมมนา

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ (SOLARTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย (Solar cell Technology Development inThailand)”

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2552 เวลา 8.30 – 15.30 น.
ณ ห้อง Auditorium ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

วัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนา
- เพื่อรับทราบความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ด้าน solar cell ทั้งในประเทศและแนวโน้มที่ต่างประเทศให้ความสนใจ
- เพื่อรวบรวมข้อมูลเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัยและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
- เพื่อรับฟัง ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ นำไปเป็นแนวทางในการพิจารณาการดำเนินงานเชิงนโยบาย ของสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติต่อไป

สำหรับผู้สนใจ สามารถสำรองที่นั่งได้ที่
สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ (SOLARTEC)
- คุณรัฐอาภา Email: rattha-arpa@nstda.or.th โทร. 0-2564-7000 ต่อ 2712
- คุณศุกเกษม Email: sukasem@nstda.or.th โทร. 0-2564-7000 ต่อ 2713

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดแสดงละครเวที “Behind the SEEN:งานเข้า ตกมีน วีนแตก”

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวนิทรรศการ งานแสดง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการแสดงละครเวที
ครั้งที่ 8 ในเรื่อง “Behind the SEEN:งานเข้า ตกมีน วีนแตก”

ในวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2552

Poster_Behind_The_Seen

“ไม่ได้ร่ำเรียนมา ก็แค่อยากรู้ว่าทำละครเวทีจะให้อะไรดีดีกับชีวิตได้จริงไหม? หนุ่มสาววัยเยาว์ เขลา และทึ่ง 9 คน กับ 9 จุดมุ่งหมายจึงมารวมตัวกันได้ด้วยใจที่เป็นหนึ่ง แต่แล้วเรื่องราว ‘งานเข้า’ ‘ตกมีน’ และ‘วีนแตก’ ก็ระเบิดตูมขึ้น… ไม่เพียงแค่มันได้พรากความมุ่งมั่นจากพวกเขาทั้ง 9 คนไปจนหมดสิ้น มันยังเอากำลังใจและความฝันอันยิ่งใหญ่ของพวกเขาทั้งหมดไปด้วย ถ้าไม่อยากให้ละครเวทีเรื่องหนึ่งต้องเลื่อนวันแสดงออกไปไม่มีกำหนด เราแนะนำให้คุณมาดู”

แสดงทั้งหมด 5 รอบ
วันศุกร์ที่ 6 พ.ย. 19.00-22.00
วันเสาร์ที่ 7 พ.ย. 14.00-17.00
วันเสาร์ที่ 7 พ.ย. 19.00-22.00
วันอาทิตย์ที่ 8 พ.ย. 14.00-17.00
วันอาทิตย์ที่ 8 พ.ย. 19.00-22.00

เริ่มขายบัตร วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2552
ค่าบัตรเข้าชม ราคา 140 บาท ทุกที่นั่ง


สำรองที่นั่งได้ที่
- จุดขายบัตรใต้คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
- ร้านน้องท่าพระจันทร์ ทั้งสองสาขา (สาขาท่าพระจันทร์ 02-221-4421 และ สาขา Central World Plaza 02-252-6200-1)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
- Website :  www.BEdrama.com
- E-mail : BEdrama8@hotmail.com
- โทรศัพท์ 081-644-5815 และ 084-672-3373

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เปิดอบรมหลักสูตร “สนทนาภาษาจีนธุรกิจ” สำหรับบุคคลทั่วไป

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม หลักสูตร

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
เปิดอบรมหลักสูตร “สนทนาภาษาจีนธุรกิจ” สำหรับบุคคลทั่วไป
ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2552 – 6 มีนาคม 2553
เป็นหลักสูตรที่เน้นการสนทนาในวงธุรกิจ การเงิน การธนาคาร งานเลี้ยง การแนะนำตัว การทักทาย
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ค่าอบรมท่านละ 3,500 บาท

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0-2259-9160 ต่อ 1661

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบโควตา ปีการศึกษา 2553

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบโควตา ปีการศึกษา 2553
ผ่านระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี รับผู้กำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับ ปวช .
ปริญญาตรี หลักสุตรต่อเนื่อง 2-3 ปี รับผู้กำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับ ปวส.

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (G.P.A ) นับถึงภาคเรียนที่ 2/2551 ต้องไม่น้อยกว่า 2.75
2. คะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ที่ผ่านมานับถึงภาคเรียนที่ 2/2551 ต้องไม่น้อยกว่า 2. 50
3. ความประพฤติเรียบร้อย โดยให้ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือวิทยาลัยเป็นผู้รับรองการพิจารณา สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์

กำหนดการรับสมัคร วันที่ 14 กันยายน ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552

2.คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี รับผู้กำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับ ม.6 หรือ ปวช.

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. มีคะแนน GPAX ของผลการเรียน 4 ภาคการเรียนสุดท้ายของมัธยมตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีค่าระดับคะแนน 3.00 ขึ้นไป
2. มีผลคะแนนสอบวิชา GAT 85 , PAT 71,และ PAT 73

การพิจารณา
1. พิจารณาค่าน้ำหนัก GPAX 10 %, GAT 85 15 % , PAT 71 25% , PAT 72 20 % และ PAT 73 30 %
2. สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์

กำหนดการับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2552

การรับสมัุคร
1.การรับสมัคร ทางอินเตอร์เน็ต http://www.admission.kmutnb.ac.th
2. สมัครที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือ ณ กองบริการการศึกษา ชั้น 2 อาคาร TGGS

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานเอกสารและการพิมพ์ กองบริการการศึกษา
โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 1626, 1627
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ต่อ 3272 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต่อ 8110
หรือ http://www.admission.kmutnb.ac.th

ขอเชิญเข้าร่วมอบบรมโครงการ UTCC Brand Youth Creativity Camp ครั้งที่ 4

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

UTCC

ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโททุกสถาบัน
เข้าร่วมอบรมโครงการอบบรม UTCC Brand Youth Creativity Camp ครั้งที่ 4
ภายใต้หัวข้อ “Youth Power for Tourism Branding”
ระหว่างวันที่ 26-30 ตุลาคม 2552 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษัทเอเยนซี่โฆษณาชื่อดัง Leo Burnett
และร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของการสร้างแบรนด์ท่องเที่ยวดอยตุง เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จย่า
ในการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย 3 วัน 2 คืน เพียง 3,000 บาท พร้อมรับประกาศนียบัตร
หลังเสร็จสิ้นโครงการรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดได้ที่
ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า ม.หอการค้าไทย
โทร.02-697-6355-6โทรสาร. 02-697-6355
E-mail : brandteam@utcc.ac.th
www.utcc.ac.th/brandthaicenter

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับตรงนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต รุ่นที่ 5

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เปิดรับตรง นักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2553

ทาง www.chandra.ac.th หรือ สมัครด้วยตนเอง
ที่วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ชั้น 7  อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2552
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
0 2942-6900-99 ต่อ 5155, 5156 และ 5184