วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับ ป.โท บริหารวัฒนธรรม

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ด้วยความคิดริเริ่มเปิดหลักสูตรที่มีลักษณะสหวิทยาการ ด้วยการผสมผสานวิทยาการทั้งทางด้านศาสตร์และศิลป์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทักษะพื้นฐานของบัณฑิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะทางด้านการบริหาร วิทยาลัยได้เปิดหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารงานวัฒนธรรมขึ้น ขณะนี้กำลังเปิดรับมหาบัณฑิตเป็นรุ่นที่ 9 หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารงานวัฒนธรรมเป็นหลักสูตรที่ผสานวิชาการด้านการบริหารสมัยใหม่ เข้ากับวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสร้างทักษะด้านการบริหารจัดการแก่บัณฑิตที่จบการศึกษาทางด้าน ศิลปะศาสตร์แขนงต่างๆ อันจะปูทางไปสู่การเป็นผู้บริหารงานศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัยทั้งในเชิงอนุรักษ์และสร้างสรรค์


หมวดวิชา

การบริหารจัดการมรดกและทรัพยากรทางวัฒนธรรม ศึกษาวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏี และ การประยุกต์สมัยใหม่ เกี่ยวกับการจัดการมรดกและทรัพยกรทางวัฒนธรรมร่วมสมัยทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ อาทิ โบราณวัตถุโบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ หอศิลป์ การจัดการองค์ความรู้ งานศิลปกรรมแขนงต่างๆ รวมถึง การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ การจัดนิทรรศการการบริหารจัดการอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมวและงานสร้างสรรค์ ศึกษาวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏี และ การประยุกต์สมัยใหม่ เกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมและงานสร้างสรรค์ รวมทั้งอุตสาหกรรมบันเทิง อาทิ นาฏศิลปะ ดนตรีการละคร การแสดง อุตสาหกรรมโทรทัศน์


การเรียนการสอน

ศึกษาเป็นภาษาไทย นอกเวลาราชการ (เย็นวันธรรมดา 2-3 วัน และวันเสาร์-อาทิตย์)ศึกษาในระบบไตรภาค ใช้เวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปีสถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์เริ่มภาคการศึกษาแรก ในเดือนมกราคม โดยมีการศึกษาเสริมหลักสูตรก่อนเปิดภาคการศึกษาค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 300,000 บาท (รวมค่าหนังสือ 1 เล่มต่อวิชา ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการดูงานในและต่างประเทศ)

การรับสมัคร
วันนี้ ถึง 20 กันยายน 2552

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศ-ต่างประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองวิทยฐานะ

วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

วิทยาลัยจะทำการคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะเข้ารับการศึกษาโดยผู้เข้าศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบ การสอบข้อเขียนเพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม และ การบริหารจัดการ การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-GET) ผู้สมัครสามารถใช้ผลสอบ TOEFL หรือ IELTS ทดแทนได้

การสอบสัมภาษณ์
หลังจากผ่านการสอบข้อเขียน

การจัด Open House เพื่อแนะนำหลักสูตร
วันอาทิตย์ ที่ 13 กันยายน 2552
อาคารเอนกประสงค์ 3 (ทางเข้าท่าพระอาทิตย์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สอบถาม
คุณทัศนีย์ โทร. 02-613-3115 , 02-623 5055-8 ext. 4102
อีเมล์ cie_mct@yahoo.com
CITU : www.cie.tu.ac.th

เชิญสัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ IT Strategies for Opportunity and Survival

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม สัมมนาขอเชิญเพื่อน ๆ ชาว KAPOOK เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ และนิทรรศการ โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในหัวข้อ
Mission Possible : IT Strategies for Opportunity and Survival

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเผยแพร่ความรู้ในเรื่องของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจทุกระดับ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในภาวะของวิกฤตเศรษฐกิจ

2.เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์โดยตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจะก่อให้เกิดความตระหนักต่อหน้าที่ และขอบเขตที่รับผิดชอบ ในการที่จะก้าวไปสู่ผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความพร้อมในการประยุกต์ ใช้งานการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร การเลือกใช้เครื่องมือ และวิธีการที่ถูกต้องแม่นยำเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อไป

พบกับหัวข้อการสัมมนาวิชาการ

•Web Platform and Web-Oriented Architecture (WOA)

•แนวทางการบริหารจัดการการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อลดต้นทุน

•Search Engine & Social Media Marketing Strategies in Economic Crisis

•Sharing in Business Intelligence Tool

•และอื่นๆอีกมากมาย http://bizit.cpe.ku.ac.th/agenda/agenda.php

พบกับวิทยากร อาทิเช่น อ.ปริญญา หอมอเนก, อ.พิมพ์พร นรินทร์โท, คุณสุปรีชา ลิมปิกาญจนโกวิท และท่านอื่นๆอีกมากมาย

ในวันที่ 15 – 16 ตุลาคม 2552 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ลงทะเบียนตั้งแต่วันอังคารที่ 1 กันยายน 2552
http://bizit.cpe.ku.ac.th/register/register.php
สนใจติดต่อ โทร. 02-942-8555 ต่อ 1439, 1400, 1411

ขอเชิญร่วมฟังการแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการศึกษา

เนื่องด้วยโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
กำหนดจัดแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ในวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2552
เวลา 11.30 – 13.00 น. ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

สำหรับผู้ที่สนใจหรือมีโครงการจะไปศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น
ไม่ว่าจะด้วยทุนของตนเอง หรือทุนจากสถาบันต่างๆ
สามารถเข้าร่วมฟังการแนะแนวดังกล่าวได้
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0-2259-9160-9 ต่อ 1641

โครงการประกวด นวัตกรรมสื่อเพศศึกษาเพื่อเยาวชน

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการประกวด แข่งขัน

อบรมเยาวชนผลิตสื่อ “โครงการประกวด นวัตกรรมสื่อเพศศึกษาเพื่อเยาวชน”
โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ องค์การแพธร่วมกับองค์กรภาคีเพศศึกษาเพื่อเยาวชน
จัดอบรมเยาวชนที่สมัครเข้าร่วม “โครงการประกวดนวัตกรรมสื่อเพศศึกษาเพื่อเยาวชน”
รัก ใคร่ และเรียนรู้ (Love Lust & Learning )
จากภาคตะวันออกและตะวันตก
เพื่อให้ผู้สมัครเข้าใจแนวคิดหลักในการสื่อสารเรื่องเพศผ่านสื่อ
รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการผลิตสื่อจากผู้ผลิตสื่อมืออาชีพ
ในวันที่ 29 สิงหาคม 2552 ณ ห้องรางทอง โรงแรมบางกอกพาเลซ
พร้อมเตรียมเดินสายจัดอบรมเยาวชนที่สมัครร่วมโครงการ
ในภาคอีสาน ณ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 30 สิงหาคม 2552

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
พรรณอุมา สีหะจันทร์ โทร. 086-705-6591
ศริญญา แสนมีมา โทร.081-8051498
วิลาสินี โฆษจันทร โทร. 081-734-2756

ขอเชิญชมการแข่งขัน Asian – Thailand Cheerleading Invitational 2009

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการประกวด แข่งขัน

สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ( อสมท.) โดยสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 และวิทยุเครือข่ายและสหพันธ์กีฬาเชียร์ลีดดิ้งประจำประเทศไทย (Thailand Federation of Cheerleading, TFC) จัดการแข่งขันรายการ Asian – Thailand CheerleadingInvitational 2009 ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2552 ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ โดยการแข่งขันประเภททีมนานาชาติ

แบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น
1). Partner Stunt All – Girls,
2.) Partner Stunt Mixed,
3.) Cheerleading All – Girls และ
4.) Cheerleading Mixed

ซึ่งแบ่งรุ่นการแข่งขันออกเป็น 5 รุ่น ได้แก่
1. รุ่นอายุ 3–7 ปี (อนุบาล)
2. รุ่นอายุ 6–12 ปี (ประถมศึกษา)
3. รุ่นอายุ 12–18 ปี (มัธยมศึกษา) และ
4. รุ่นอายุ 18 ปีขึ้นไป (อุดมศึกษา)

นอกจากนี้ ทางสหพันธ์กีฬาเชียร์ลีดดิ้งประจำประเทศไทย
ได้เชิญทีมเชียร์ลีดดิ้งจากต่างประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย (International Open)
ได้แก่ ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฮ่องกง สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐประชาชนจีน และมาเลเซีย
มาร่วมแข่งขันประลองฝีมืออย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย
ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
สหพันธ์กีฬาเชียร์ลีดดิ้งประจำประเทศไทย
โทร. 02-997-2200-30 ต่อ 3314

นิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50 ปี มจพ.

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวนิทรรศการ งานแสดง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า มจพ.ชมรมศิษย์เก่า มจพ.ในภูมิภาคต่างๆ และเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ กำหนดจัดงาน “นิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50 ปี มจพ.” ในระหว่างวันที่ 7-10 กันยายน 2552  ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดนิทรรศการและทอดพระเนตร “นิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50 ปี มจพ.”  ในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2552 เวลา 09.00 น.

การจัดงาน “นิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50 ปี มจพ.” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่ทรงพระบรมราชสมภพ ครบ 205 ปี เพื่อเผยแพร่ความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม และแสดงนวัตกรรม ผลงานการศึกษา วิจัย สิ่งประดิษฐ์คิดค้น อันเป็นประโยชน์แก่วงการศึกษา เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศ

กิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50 ปี มจพ. ประกอบด้วย  นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลวโรกาสแห่งพระบรมราชสมภพ ครบ 205 ปี และ/นิทรรศการพัฒนาการแห่งเกียรติประวัติและศักดิ์ศรี 50 ปี  มจพ./นิทรรศการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม/การบรรยายทางวิชาการ/การแสดงนวัตกรรม ผลงานการศึกษา วิจัย และสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และอุตสาหกรรม/การแสดงศักยภาพหุ่นยนต์กู้ภัยแชมป์โลก  3  สมัย/สวนอุตสาหกรรม/กิจกรรม  Open  House  ของคณะ วิทยาลัย  สถาบัน  และสำนัก ของ มจพ.

สำหรับผลงานการศึกษา วิจัย พัฒนา และสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นำมาโชว์อย่างคับคั่ง อาทิเช่น  กังหันน้ำหัวน้ำต่ำผลิตไฟฟ้า (รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2551) โคมไฟถนนประหยัดพลังงาน การวิจัยพัฒนาการผลิตไบโอดีเซลเพื่อชุมชน การวิจัยพัฒนาการผลิตไบโอดีเซลเพื่อชุมชน การสร้างรถอัจฉริยะเพื่อการแข่งขัน เครื่องขัดขนหน่อไม้ เครื่องคัดขนาดกุ้งขาว เครื่องผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากเชื้อเพลิงแข็ง เครื่องหั่นย่อยกิ่งไม้สดและหญ้า  เครื่องลับคมคัตเตอร์  ภาชนะบรรจุภัณฑ์จากรำข้าว  การควบคุมหุ่นยนต์ช่วยเหลือผู้ป่วยระยะไกลผ่านระบบเครือข่าย  หุ่นยนต์เตะฟุตบอล   สื่อการสอน  การผลิตกระดาษจากหญ้าขจรจบ  เป็นต้น

กิจกรรม  Open  House  ของคณะ วิทยาลัย  สถาบัน  และสำนัก ของ มจพ. จะเปิดบ้านให้ชมทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำเสนอจำลองการไหลของอากาศ 3 แบบ คือ 1) แบบปั่นป่วน 2) แบบราบเรียบในแนวดิ่ง และ 3) แบบราบเรียบในแนวระดับ ณ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง  การตกแต่งและการเผาแบบเทคนิคราคุ (Raku) ณ ภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์  นำเสนอLearn by Mysekf@SALC เปิดบริการห้องศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง (Self-Access Learning Center) ให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาและฝึกทักษะจากสื่อด้านภาษาอังกฤษและด้านธุรกิจหลากหลาย รูปแบบ ณ ห้องมินิเธียเตอร์ และห้อง SALC ชั้น 10 อาคารนวมินทรราชินี และอีกมากมายจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา  สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

สุดฮอต…ในงานนี้จะได้พบกับทีมหุ่นยนต์กู้ภัยแชมป์โลก 3 สมัย ทีมหุ่นยนต์ iRAP_PRO ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยระดับโลก ปี 2552 (World Robocup  Rescue 2009) ณ เมืองกราซ  ประเทศออสเตรีย  โดยจะจัดแสดงโชว์เป็นรอบๆ

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานนอกที่ให้การสนับสนุนร่วมจัดนิทรรศการ ได้แก่ วิทยาลัยกาญจนาภิเษกช่างทองหลวง  โรงเรียนนายร้อย จปร.   บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  บริษัท เฟสโต้   บริษัท ลูคัส นูเลอร์   สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)   บริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด  ATEC Computer  I – NEX   AVL  บริษัท อำพัน เทคโนโลยี  บริษัท ซีเมนส์ จำกัด   Dynamic Satcom  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  สถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)และบริษัท Forcefull Corporation Limited (Machine Design and Solution) สามารถนำบุคลากรของท่านเข้าร่วมชมนิทรรศการฯ และสำรองวันและเวลาในการเข้าร่วมชมนิทรรศการฯได้ตามวันเวลาดังกล่าว

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์นิทรรศการฯ
โทรศัพท์ 02-913-2500 ต่อ1113,1121, 1166 และ 2801โทรสาร 02-587-4350

วิทยาลัยดนตรี ม.รังสิต จัดโครงการ Meet The World Class Artists ครั้งที่ 5

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวนิทรรศการ งานแสดง

วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการ Meet The World Class Artists ครั้งที่ 5
ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2552 เวลา 10.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 11-101 Auditorium
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยรังสิต
เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคคลภายนอกที่สนใจเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
และร่วมแบ่งปันประสบการณ์ทางดนตรีพร้อมรับชมการแสดงคอนเสิร์ต
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วงคือ เวลา 10.00-12.00 น.
จะเป็นการอบรมการเล่นเครื่องดนตรีดับเบิ้ลเบสให้แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจ
โดย Mr.Joris Teepe หัวหน้าสาขาวิชาแจ๊สศึกษา
วิทยาลัยดนตรี Prince Claus มหาวิทยาลัย Hanze ประเทศเนเธอแลนด์

จากนั้นเวลา 13.00-15.00 น. เป็นการแสดงดนตรี Mr.Benny Golson
นักดนตรีแจ๊สระดับตำนานของโลก
หนึ่งในผู้บุกเบิกวงการดนตรีแจ๊สของโลก
ซึ่งในปัจจุบันมีชีวิตเหลืออยู่ไม่กี่ท่านเท่านั้น
อีกทั้งยังเป็นผู้ประพันธ์บทเพลงดนตรีแจ๊สที่เป็นอมตะของโลกอีกหลายบทเพลง
รวมถึงยังได้รับเชิญจาก Mr. Steven Spielberg ร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่อง “The Terminal”
ร่วมกับ Mr. Tom Hank ในฐานะตำนานนักดนตรีแจ๊ส

ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 3210
โทรสาร 0-2997-2200-30 ต่อ 3211
หรือ www.rsu.ac.th

ม.รังสิต จัดอภิปรายทางวิชาการ Iran Today: อิหร่านวันนี้

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม สัมมนา

ภาควิชาสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
จัดการอภิปรายวิชาการในหัวข้อ Iran Today: อิหร่านวันนี้
ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2552 เวลา 12.00 – 15.00 น.
ณ ห้อง 7-100 อาคารหอสมุด (อาคาร 7)

ภายในงานได้รับเกีรยติจาก ผศ.ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
อ.ทรงยศ แววหงส์ อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ด้านอารยธรรมอิหร่าน)
อ.เสาวภาคย์ เออร์วิน นักวิชาการอิสระ (ด้านการเมืองภายในและต่างประเทศ)
และ ดร. ปรีชาญาณ วงศ์อรุณ อาจารย์ประจำหลักสูตร M.A. Leadership
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต (ด้านสังคมการเมือง และการต่างประเทศ)
เป็นวิทยากร ร่วมอภิปราย

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ผศ.อานนท์ ภักดีวงศ์ โทร. 0-2997-2222 ต่อ 1356

ข่าวปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ข่าวปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

ระหว่างเดือน สิงหาคม – ตุลาคม 2552
วันที่ 27 กค.- 11 ก.ย 52
รับสมัครนักศึกษาโควต้าเรียนดี/โควต้าพื้นที่ จัดโดยคณะเทคโนโลยีและ การจัดการอุตสาหกรรม และคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปราจีนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่ 1 มิ.ย. – 28 ส.ค. 52
จัดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์นักศึกษา จัดโดยกองกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวันที่ 1 -16 ส.ค.52 จัดโครงการต้นกล้าอาชีพ จัดโดยคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่ 3 ส.ค.- 25 ส.ค. 52
จัดกิจกรรมโครงการโลกทัศน์อาชีพ จัดโดยงานแนะแนวการศึกษาอาชีพกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่ 9 ส.ค. 52
จัดการแข่งโบว์ลิ่งการกุศล ณ blu-o RHYTHM & BOWL (ชั้น 4 เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน) จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่ 10-14 ส.ค. 52
งานร้อยรักร้อยดวงใจ สานสายใย จากใจ “ลูก” ถึง “แม่” ประจำปี พ.ศ. 2552จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่ 12 ส.ค. 52
จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มจพ. ปราจีนบุรี

วันที่ 14-29 ส.ค. 52
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท-เอกภาคการศึกษาที่ 2/2552 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่ 25-28 ส.ค.52
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Business Modeling for Managing Business Change”จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวันที่ 10-11 ก.ย. 52 การจัดการประชุมเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่ 24-25 ต.ค.52
จัดงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2552 ณ วัดพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ (เฉลิมพระเกียรติ ครบ 200 ปี ) ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เปิดสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัยโตไก

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม หลักสูตร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังร่วมกับมหาวิทยาลัยโตไกประเทศญี่ปุ่น (Tokai University) เปิดสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัยโตไกโดยในปีแรกศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น (ระยะเวลา 6 เดือนแรกศึกษาที่ สจล. ระยะเวลา 6 เดือนหลัง ที่มหาวิทยาลัยโตไก) เมื่อเรียนจบหลักสูตร 1 ปีเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โท เอก ณ มหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น มี 10 วิทยาเขต 20 ภาควิชาและ 87 สาขาวิชา มีทั้งระดับปริญญาตรี (ธรรมดา) ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) นักศึกษาวิจัย ปริญญาโท ปริญญาเอก มีโรงเรียนสอนภาษาอยู่ในมหาวิทยาลัยและสามารถสอบเข้าได้โดยผ่านการรับรองจากอาจารย์ของมหาวิทยาลัยโตไก นอกจากนี้มหาวิทยาลัยโตไก ยังมีระบบการลดค่าเล่าเรียนและทุนการศึกษาต่าง ๆมากมาย

เปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2552

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่
สำนักงานโตไกในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
www.kmitl.ac.th/tokai
Tel : 02-326-4526