มหาวิทยาลัยรังสิต จัดสัมมนาฟรี เรื่อง “โฆษณาในภาวะเศรษฐกิจถดถอย”

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม สัมมนา

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิตจัดสัมมนาฟรี
เรื่อง “โฆษณาในภาวะเศรษฐกิจถดถอย”(Advertising on Recession) ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เวลา 12.00-16.00 น. ณ Auditorium อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยรังสิต

โดยวัตถุประสงค์ของงานเพื่อให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้เรียนรู้วิธีการดำเนินการโฆษณาในภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากผู้มีประสบการณ์ด้านโฆษณาจากบริษัท Ogilvy & Mather Advertising, Thailand ทั้งนี้ การสัมมนาจะเป็นแบบ 2 ภาษา คือ ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายประสพชัย หมั่นทองหลาง
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต โทร 085-150-5757, 081-823-1142

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือรับสมัครนักศึกษา IAESTE ประจำปี 2553

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience : IAESTE Thailand) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 3-4 และปริญญาโท-เอก เพื่อรับทุนฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศของโครงการ IAESTE Thailand ประจำปี 2553 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2552 วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-18.30 น. วันเสาร์ 09.00-16.00 น. ณ สำนักงาน IAESTE Thailand ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้วยการส่งนักศึกษาฝึกงานด้านเทคนิค ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งเป็นประเทศสมาชิกองค์กร IAESTE A.s.b.l. ประมาณ 93ประเทศ IAESTE Thailand

ผู้สนใจสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ IAESTE Thailand
โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 1025, 1193, 1194

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2552

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิด
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

· สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

· สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

· สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีอุตสาหกรรม

· สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

· สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

· สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

· สาขาวิชาไฟฟ้า

· สาขาวิชาโยธา

· สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

· สาขาวิชาการบริหารงานวิศวกรรมโยธาและงานระบบ

· สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

· สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

· สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ

· สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (นานาชาติ)

· สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

· สาขาวิชาการแปลเพื่อการศึกษาและธุรกิจ

· สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2552
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – วันที่ 14 สิงหาคม 2552
ณ บัณฑิตวิทยาลัย อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 12

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย
โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 2406-2417, 0-2913-2578
หรือ http://www.grad.kmutnb.ac.th

ชมรมถ่ายภาพ ม.รังสิต ร่วมกับ ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการประกวด แข่งขัน, ข่าวนิทรรศการ งานแสดง

ชมรมภาพถ่าย คณะศิลปและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ร่วมกันจัดงานนิทรรศการภาพถ่ายอนุรักษ์ ธรรมชาติ และเสวนา “ศิลปการถ่ายภาพธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์” และโครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ ครั้งที่ 15 ชุด “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ พึ่งพาอาศัย สร้างสมดุลชีวิต” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งได้จัดโครงการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 ภายใต้แนวคิดหลัก “สัตว์มีค่าป่ามีคุณ” เพื่อส่งเสริมให้ทุกคน โดยเฉพาะเยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ ศึกษาเรื่องราวของธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ในปี พ.ศ.2552 นี้ได้กำหนดหัวข้อของการประกวดภาพถ่าย คือ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ พึ่งพาอาศัย สร้างสมดุลชีวิต” เพื่อให้ผู้เข้าประกวดได้นำเสนอภาพที่สื่อให้เห็นถึงความสมดุลแห่งระบบการเกื้อกูล การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของทุกสรรพชีวิต ทั้งสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนับล้านในป่าใหญ่ ซึ่งเกี่ยวข้องสร้างสายสัมพันธ์กัน ดังนั้น ด้วยความรัก ความรู้สึกหวงแหน และมีจิตสำนึกร่วมกันในอันที่จะปกป้อง ดูแลรักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ จะช่วยให้มีธรรมชาติและโลกของเราเกิดความสมดุล ดำรงไว้ซึ่งวฏจักรแห่งชีวิตที่มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตลอดไปโดยมีพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายและเสวนาคนรุ่นใหม่กับการถ่ายภาพธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์ใน วันที่ 30 มิถุนายน 2552 เวลา13.00-15.40 น.และนิทรรศการภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ การเสวนา การบรรยาย กิจกรรมอบรมถ่ายภาพ และประกวดภาพถ่ายในมหาวิทยาลัยรังสิต ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 11) จนถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2552 นี้

ผู้สนใจสามารถส่งภาพถ่ายด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ได้ที่
ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น 118/1 ชั้น 15 อาคารทิปโก้
ถ.พระรามหก สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2615-9788

หรือสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-6666 ต่อ 708, 756

ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2552

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.truecorp.co.th และ www.dnp.go.th

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.รังสิต จัดประชุมและฝึกปฏิบัติเรื่องการรักษารากฟัน

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม หลักสูตร

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดการประชุมและฝึกปฏิบัติเรื่องEndodontic Advance Course : Push the Limits of Endodontic Therapy ” ในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2552 เวลา 08.30-16.00 น. ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ (อาคาร 12) มหาวิทยาลัยรังสิต

ภายในงานได้รับเกียรติจาก Dr. Bertrand Khayat ผู้มีประสบการณ์ด้านการรักษารากฟันจากประเทศฝรั่งเศส และร่วมฝึกปฏิบัติภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดโดย ดร.สายสวาท ทองสุพรรณ และดร.ละอองทอง วัชราภัย ทั้งนี้ ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท (ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ Product Rotary file จำนวน 5 กล่อง ฟรี)

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
โทร. 02-997-2200-30 ต่อ 3920, 089-810-5467

ม.รังสิต ประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ครั้งที่ 6

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการประกวด แข่งขัน

ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต รับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วม การประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ระดับมัธยมศึกษาครั้งที่ 6 พร้อมเงินรางวัลกว่า 81,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมวีดิโอ วีซีดี หรือดีวีดีบันทึกการขับร้องและบรรเลงเพลง “ถอนสมอเถา” พร้อมรูปถ่ายของนักดนตรีและนักร้องทางไปรษณีย์หรือนำส่งด้วยตนเอง ที่โครงการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯครั้งที่ 6 ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง ปทุมธานี 12000 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2552

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต
โทร.0-2997-2200 ต่อ 1682,1686 หรือ อาจารย์เรืองศักดิ์ แก้วเพ็ชร
และ 087-505-8152, 087-794-0247

โครงการอบรมบริการความรู้ภาษาไทย ประจำปี 2552

Author: phassakorn  //  Category: Uncategorized

ศูนย์ภาษาไทยสิรินธร จัดโครงการบริการความรู้ภาษาไทย ประจำปี 2552
ประกอบด้วยหัวข้อเรื่อง การเขียนรายงานการประชุม การเขียนบันทึกและจดหมายติดต่องาน
ศาสตร์และศิลป์การเป็นพิธีกรสัมภาษณ์ และเตรียมพร้อมการเป็นพิธีกรมืออาชีพ

การอบรมเริ่มตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2552
สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณสำราญ แก้วพึ่งทรัพย์
โทร 02-2189480 หรือ www.stc.chula.ac.th

รับสมัครเยาวชนเป็นตัวแทนโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน International Youth Forum ครั้งที่ 20

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม สัมมนา

เนื่องด้วยสมาคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ไม่หวังผลกำไร ก่อตั้งมาในประเทศไทยมากว่า 45ปี ให้บริการทำบัตรสมาชิก Hostelling International และที่พักราคาประหยัด ที่มีความสะอาดและปลอดภัย โดยปัจจุบัน สมาคมฯมีบ้านนานาชาติจำนวน 27 แห่งในประเทศไทย และกว่า 5,000 แห่งทั่วโลก เปิดรับสมัครน้องๆ เยาวชนอายุระหว่าง 18 – 30 ปีเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน International Youth Forum ครั้งที่ 20 ที่ประเทศเกาหลีใต้ ภายใต้หัวข้อด้านสิ่งแวดล้อมเรื่อง “Climate Change & Green Development” ณ ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 18 – 25 สิงหาคม 2552 โดยเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการจะร่วมแสดงความคิดเห็นกับเยาวชนจากประเทศอื่นๆ ในด้านสิ่งแวดล้อมและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สนใจสามารถดูรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติมที่
www.hithailand.com หรือ 02-628-7414-15
หมดเขตรับสมัคร 26 มิถุนายน 2552

ม.รังสิต จัดประกวดกลอนสด ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการประกวด แข่งขัน

ม.รังสิต คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย จัดโครงการประกวดกลอนสด ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2552 ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2552 เวลา 09.30-16.00 น. ณ ห้อง 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

การแข่งขันในปีนี้จะแบ่งการแข่งขันเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2552และเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนสนใจและเห็นความสำคัญของภาษาไทยอันเป็นภาษาประจำชาติตลอดจนเพื่อธำรงรักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยสาขาวรรณศิลป์และได้แสดงความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย ทั้งนี้ ภายในงานจะมีการแข่งขันการใช้ภาษาไทยในรูปแบบการประกวดกลอนสดการคัดลายมือ และการอ่านออกเสียง

สำหรับนักเรียนและผู้ที่สนใจสามารถส่งรายชื่อเข้าประกวดได้
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2552
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ศศวรรณ รื่นเริง สำนักงานรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2997-2200 ต่อ 5519 โทรสาร 0-2997-2394
หรือ e-mail : sasawan@ rsu.ac.th

นิทรรศการ “เปิดโลกความงามด้วยภาพถ่าย ตอน ตลาด…ยังไม่วาย” ครั้งที่ 4

Author: phassakorn  //  Category: Uncategorized, ข่าวนิทรรศการ งานแสดง

วันที่ 19 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2552 จะมีนิทรรศการ
เปิดโลกความงามด้วยภาพถ่าย ตอน ตลาด…ยังไม่วาย” ครั้งที่ 4 ที่

จะสะท้อนวิถีชีวิตสังคม และวัฒนธรรมของตลาดแต่ละแห่ง ของกลุ่ม กลุ่มสห+ภาพ ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของคนที่รักการถ่ายภาพนำโดย จีระนันท์ พิตรปรีชา,ธีรภาพ โลหิตกุล,เกรียงไกร ไวยกิจ,บุญพิน ถือทอง,พิชญ์ เยาวภิรมย์ ฯลฯ

ซึ่งคงจะเป็นประโยชน์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ รักการถ่ายภาพไม่มากก็น้อยที่จะได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์และภาพถ่ายของช่างภาพทั้งหลายเหล่านี้ค่ะ โดยเฉพาะในวันที่ 19 มิถุนายนนี้จะมีการ อภิปรายเชิงวิชาการในหัวข้อ “ตลาด…ยังไม่วาย: ผ่านช่องมองภาพ” โดยคุณธีรภาพ โลหิตกุล,คุณวรนันท์ ชัชวาลทิพากร และคุณเกรียงไกร ไวยกิจ อีกด้วย

ผู้สนใจเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ 19 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2552
ที่อาคารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม