สถาบันการทูตและการต่างประเทศ ม.รังสิต รับสมัคร นศ.ใหม่ ปีการศึกษา 3/2551

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

สถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 3/2551
ตั้งแต่วันนี้ถึง 7 พฤษภาคม 2552 เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท
สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

โดยผู้ที่สนใจต้องเป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้
และต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
สำหรับผู้ที่ซึ่งจะเปิดเรียนในวันที่ 18 พฤษภาคม 2552

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่
สถานที่รับสมัคร ได้แก่ สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต (เมืองเอก)
จ.ปทุมธานี โทร. 0-2791-5500-10,

ศูนย์ศึกษาสาทรธานี ชั้น 8 อาคารสาทรธานี 1 (ถ.สาทรเหนือ)
กรุงเทพฯ โทร. 0-2636-8383 กด 0

และศูนย์ศึกษาวิภาวดี ชั้น 21 อาคารทีเอสทีทาวเวอร์ (ซ.วิภาวดีรังสิต 9)
จตุจักร กรุงเทพฯ โทร. 0-2617-5858
หรือดาวโหลดใบสมัครได้ที่ www.rsu.ac.th/idis

ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักเลขานุการสถาบันการทูตและการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 4087

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับ ปว.ส. เข้าศึกษาต่อโครงการสมทบพิเศษ

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวรับสมัครนักศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.วส.)
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการสมทบพิเศษ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ)

โดยมีสาขาวิชาดังนี้

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ออกแบบแม่พิมพ์) MDT-RS
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ออกแบบแม่พิมพ์) TDT-RS
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม WDT-RS
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง (เทคโนโลยียานยนต์) AMT-RS
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง (เครื่องต้นกำลังอุตสาหกรรม) IPT-RS
6. สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง PNT-RS
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องมือวัดและควบคุม) EIT-RS
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (โทรคมนาคม) ETT-RS
9. สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์) ECT-RS

ผู้สนใจสมัครได้โดยไม่เสียค่าสมัครสอบ สมัครด้วยตนเองได้ที่งานวิชาการ ชั้น 3 อาคาร 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 เมษายน 2552 สอบสัมภาษณ์วันที่ 9 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปาล์มเพชร ชั้น 3 อาคาร

63 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0-2585-8541 ต่อ 6201, 6239

ม.มหิดลอินเตอร์เปิดคอร์สเรียนเสริมด้านศิลปะสร้างสรรค์สื่อบันเทิง2 คอร์ส

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดสอนเสริมด้านศิลปะสร้างสรรค์สื่อบันเทิง
ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน จำนวน 2 คอร์ส
สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่

•ด้านศิลปะสร้างสรรค์สื่อบันเทิง (Intensive Media Communication Program-IMCP)
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ การผลิตภาพยนตร์
และการผลิตแอนิเมชั่น มีรายละเอียดการสอน เช่น หลักการสื่อสาร การถ่ายภาพนิ่ง
การถ่ายทอดแนวคิดสู่งานภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์
ความแตกต่างระหว่างการถ่ายทำภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์
การทำ story board การผลิตผลงานเพื่อนำเสนอในชั้นเรียน เป็นต้น

•ด้านนิเทศศิลป์ (Intensive Design Program-IDP)
สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อด้านนิเทศศิลป์ มีรายละเอียดการสอน
เช่น หลักการสื่อสาร หลักการออกแบบภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
การผลิตผลงานเพื่อนำเสนอในชั้นเรียน เป็นต้น

ทั้งสองคอร์สเปิดสอนทุกวันเสาร์ จำนวน 66 ชั่วโมง

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียนภายในวันที่ 10 เมษายน 2552
เปิดเรียนในวันที่ 25 เมษายน – 11 กรกฎาคม 2552 ได้ที่ กลุ่มหลักสูตรศิลปะสร้างสรรค์สื่อบันเทิง
โทร. 0-2441-0642-3 ต่อ 106
E-mail: iccarol@mahidol.ac.th, icdad@mahidol.ac.th, www.muic.mahidol.ac.th/FAA

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญส่งผลงานประกวดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 55

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการประกวด แข่งขัน

มหาวิทยาลัยศิลปากรขอเชิญชวนศิลปินสัญชาติไทยหรือเชื้อชาติไทยส่งผลงานศิลปกรรม
ที่สร้างสรรค์ด้วยความคิดของตนเอง และเป็นผลงานที่ไม่เคยประกวดหรือแสดงต่อสาธารณชนที่ใดมาก่อน
เข้าประกวดในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 55

โดยแบ่งผลงานศิลปกรรมออกเป็น 4 ประเภท
1.ประเภทจิตรกรรม
2.ประติมากรรม
3.ภาพพิมพ์
4.และสื่อประสม

รางวัลของการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ แบ่งเป็น 3 ประเภทรางวัล
ประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง และเงินรางวัล 120,000 บาท
ประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับสอง เหรียญเงิน และเงินรางวัล 70,000 บาท
ประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับสาม เหรียญทองแดง และเงินรางวัล 50,000 บาท

รางวัลสนับสนุนของธนาคารกรุงไทย แบ่งเป็น 2 ประเภทรางวัล
รางวัลสนับสนุนของธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 1 รางวัลละ 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลสนับสนุนของธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 2 รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ ระหว่างวันที่ 1 – 5 มิถุนายน 2552
ณ ตำหนักพรรณราย ชั้น 2 หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพ ฯ

(ส่งสไลด์ หรือ VCD / DVD ของผลงาน 5 ด้านเฉพาะผลงานประเภทประติมากรรมและสื่อประสม
ณ หอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
ส่งผลงานจริงเฉพาะผลงานประเภทจิตรกรรมและภาพพิมพ์ ในวันและเวลาราชการ)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ
หรือโทร. 0-2221-3841 หรือ www.art-centre.su.ac.th

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดอบรม “โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง รุ่นที่ 14”

Author: phassakorn  //  Category: งานด้านการศึกษา

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดเปิดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง รุ่นที่ 14
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่อบรมความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในระดับสูงขึ้น
แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
ตลอดจนในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เรียนและผู้บรรยาย

หลักสูตรที่เปิดอบรมประกอบด้วย
หลักสูตร 1 : Database Management Systems
หลักสูตร 2 : Programming Languages
หลักสูตร 3 : Computer Organization and Architectures
หลักสูตร 4 : Data Structures
หลักสูตร 5 : Operating Systems

วันเวลาที่เปิดอบรม : อบรมเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์
ระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2552 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2552 เวลา 09.00 – 16.00 น.

สถานที่ใช้ในการอบรม
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
ค่าลงทะเบียน หลักสูตรละ 2,500 บาท

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
อาคารบรรยายรวม 2 ชั้น 2
โทรศัพท์ 02-564-4534-5 หรือ 02-564-4440-59 ต่อ1150, 2714, 2157
http://www.cs.tu.ac.th

หมายเหตุ: ทุกวิชาที่อบรมภาควิชาจะออกใบวุฒิบัตรให้แก่ผู้อบรม

นิทรรศการชุดใหม่ Music The Sound I Saw

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวนิทรรศการ งานแสดง

อพชว.เปิดตัวนิทรรศการชุดล่าสุด กับงาน “วิทยาศาสตร์ในดนตรี Music The Sound I Saw จากศูนย์วิทยาศาสตร์ยูเรก้าแห่ง ประเทศฟินแลนด์ หวังสื่อความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกับกลุ่มเยาวชน และผู้รักเสียงดนตรี โดยนำเสนอมุมมองใหม่ของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่สอดแทรกอยู่ในศิลปการดนตรี ผ่านชิ้นงานนิทรรศการที่น่าสนใจ สามารถสื่อได้อย่างสนุกสนานกว่า 20 ชุด เริ่มจัดแสดงตั้งแต่ 12 มีนาคม – 31 สิงหาคม 2552 นี้ ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. ต.คลองห้า จ.ปทุมธานี

ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ด้วยการดำเนินกิจกรรม และพัฒนานิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ ในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 ในปี 2552 นี้ อพวช. ได้นำนิทรรศการชุดใหม่ที่นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความสนุกผ่านเสียงดนตรี และได้รับความร่วมมือกับศูนย์วิทยาศาสตร์ยูเรก้า ประเทศฟินแลนด์ จึงได้มีงานนิทรรศการ “วิทยาศาสตร์ในดนตรี Music The Sound I Saw” เกิดขึ้น และงานจะจัดให้มี รวมทั้งหมด 6 เดือน โดยสามารถมาชมได้ทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ โดย ความพิเศษของนิทรรศการ อยู่ที่การนำเสอเรื่องราว ในมุมทีแตกต่าง อาทิ การเผยให้เห็นถึงความน่าทึ่งในธรรมชาติจากการรับฟังเสียงของมนุษย์ การได้เรียนรู้องค์ประกอบที่มองไม่เห็นแต่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรับรู้เสียง และคุณภาพของเสียงต่าง ๆ ความเข้าใจในภาษาดนตรี ของวัฒนธรรมที่หลากหลาย ตลอดจนอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ ต่อวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของประชาชนในท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วโลก โดยผ่านเครื่องดนตรี ดร.กล่าว

ทั้งนี้มีชิ้นงานที่จัดแสดงในรูปแบบ Interactive กว่า 20 ชิ้นงาน โดยมีกิจกรรมเสริมการเรียนรู้อีกมากมายไว้ให้บริการในนิทรรศการชุดนี้ นอกจากชิ้นงานที่นำมาจากศูนย์วิทยาศาสตร์ยูเรก้าแล้ว อพวช. ยังได้ร่วมกับ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล สร้างสรรค์ชิ้นงานที่แสดงให้เห็นถึงวิทยาศาสตร์ในเครื่องดนตรีไทย โดยมีไฮไลท์ที่สำคัญในส่วนนี้ คือ “ระนาดแก้ว” หรือขุนอินทร์ยุคไฮเทค เพียงแค่ใช้ไม้ระนาดเคาะไปในอากาศ ที่เป็นภาพระนาด ก็จะเกิดเป็นเสียงดนตรีตามจังหวะของการตีได้อย่างน่าอัศจรรย์

และนิทรรศการได้เปิดตัวไปเมื่อวานก่อน ได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ ผู้ขับเสภา อ.ศิริ วิชเวช ได้ขับกล่อมเสภาให้กับผู้ร่วมงาน และแสดงซอสามสาย และ อาจารย์วีระพงศ์ ทวีศักดิ์ มาแสดงชุด พิณแก้วได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากทางคณะศูนย์วิทยฯ ยูเรก้าประเทศฟินแลนด์ และผู้ที่มาร่วมงาน ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-577-9999 ต่อ 1829- 1830

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม เปิดหลักสูตรอบรม “ภาษาเกาหลีหลักสูตรเร่งรัด”

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการศึกษา

ด้วยโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม เปิดอบรมภาษาเกาหลี
หลักสูตรเร่งรัด 42 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึง 5 กรกฎาคม 2552
โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีตั้งแต่ระดับพื้นฐาน
ทั้งการฟัง พูด อ่านเขียน พร้อมเรียนรู้วัฒนธรรม แนวคิดของชาวเกาหลี
คำศัพท์ สำนวน และไวยากรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

สมัครถึงวันที่ 25 มีนาคม 2552
ค่าสมัครอบรมท่านละ 5,500 บาท
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2259-9160 ต่อ 1811

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครงาน

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร

- ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจและปริญญาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
โดยจะต้องได้รับปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจและอื่นๆที่เกียวข้องมาด้วย

- มีความรู้เกี่ยวกับระบบธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม
และมีความรู้เกี่ยวกับระบบธุรกิจและคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้
ณ สำนักงานคณบดีคณะคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปราจีนบุรี 129 หมู่ 21 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง ปราจีนบุรี 25230

โทร (037) 217-317, (037) 217-300-4 ต่อ 7018
หรือที่กองบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 6 อาคารอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ.พิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 1144,1189
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ขยายเวลารับสมัคร “แคมป์ภาษาและวัฒนธรรม”

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการศึกษา

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
ขยายเวลารับสมัคร “แคมป์ภาษาและวัฒนธรรม”
สำหรับเด็กวัย 8- 12 ปี ในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 3 เมษายน 2552
รวม 10 วัน โดยมีภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ
เลือกเรียนควบคู่กับกิจกรรมส่งเสริมจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์
และการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย อาทิ การทำอาหาร ญี่ปุ่น ขนมไทย
กิจกรรมนักประดิษฐ์ ศิลปะผ้าบาติก เวิร์คช็อปละครใบ้ และทัศนศึกษานอกสถานที่ ฯลฯ

ปิดรับสมัครวันที่ 20 มีนาคม 2552 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2259-9160 ต่อ 1661

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอาเค่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการศึกษา, ข่าวรับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอาเค่น (RWTH-Aachen University) แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
(The Sirindhorn International Thai-Germen Graduate School of Engineering – TGGS)
โดยได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
เพื่อจัดการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
หลักสูตรนานาชาติในรูปแบบของเยอรมัน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 1/2552 (ภาคภาษาอังกฤษ) จำนวน 8 สาขา ดังนี้

1. วิศวกรรมยานยนต์
2. วิศวกรรมโทรคมนาคม
3. วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
4. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
5. วิศวกรรมวัสดุและโละหะการ
6. วิศวกรรมเครื่องกล (การจำลองและการออกแบบ)
7. วิศวกรรมการผลิต
8. วิศวกรรมระบบซอฟท์แวร์

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2552
ที่บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (มจพ.) ชั้น 3 (TGGS)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ 0-2913-2500-24, 02-5867805 ต่อ 2902
หรือ www.tggs.kmutnb.ac.th