หัวข้อข่าว มหิดลอินเตอร์ร่วมกับมหาวิทยาลัย Kyushu จัดงาน ASEAN in Today’s World

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยวิทยาลัยนานาชาติร่วมกับมหาวิทยาลัย Kyushu ประเทศญี่ปุ่น จัดงาน ASEAN in Today’s World ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม – 2 เมษายน 2552 ณ มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา ในวันที่ 16 มีนาคม 2552 จะมีพิธีเปิดงาน โดย ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน พร้อมด้วย ศาสตราจารย์นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องทวีวัฒนา ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนั้น จะมีการมอบทุน Mahidol Young ASEAN Scholarship แก่นักศึกษาในภูมิภาคเอเชียที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 คน
โครงการ ASEAN in Today’s World นี้ จัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษา จำนวน 28 คน เป็นเวลา 3 สัปดาห์ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนที่เกี่ยวข้องกับทวีปเอเชีย การศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย เช่น ภาษาไทย ญี่ปุ่น เวียดนาม และอินโดนีเซีย และเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมทัศนศึกษาในสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของประเทศไทย เช่น เกาะเสม็ด อยุธยา ตลาดน้ำอัมพวา สถานที่สำคัญๆ บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ เป็นต้น

มหิดลอินเตอร์ รับสมัครปริญญาโทสองสาขา

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท (หลักสูตรนานาชาติ) 2 หลักสูตร ได้แก่ การจัดการ

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ และ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการวิเคราะห์และสร้างแบบจำลอง

ทางธุรกิจ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการจัดการที่เป็นเลิศ ทั้งด้านการท่องเที่ยว และการโรงแรม รวมถึงบัณฑิตที่มีความ

รอบรู้ในด้านบริหารธุรกิจ มีความสามารถในด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ เป็นผู้นำที่เปี่ยมไปด้วยความสามารถในทุก ๆ ด้านและเป็น

มืออาชีพที่สามารถยกระดับองค์กรของตนเองและสังคมได้ทั้งสองหลักสูตรเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 22 มีนาคม 2552

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ www.muic.mahidol.ac.th

หรือ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 0-2679-5053-5 และ 0-2286-2653

หรือ ภาควิชาการบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโทร 02-441-5090 ต่อ 1511, 1211 และ1761

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เปิดอบรม “ภาษาจีนกวางตุ้ง” สำหรับผู้สนใจทั่วไป

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

เปิดอบรม “ภาษาจีนกวางตุ้ง” สำหรับผู้สนใจทั่วไป ระยะสั้น 30 ชั่วโมง

ในวันที่ 18 มีนาคม 2552 ถึง 15 พฤษภาคม 2552

เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน หรือติดต่อธุรกิจกับชาวฮ่องกงและจีน

เหมาะสำหรับผู้สนใจที่ไม่มีความรู้ด้านภาษาจีนมาก่อน

และต้องการพูดได้ในเวลาอันรวดเร็ว เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 13 มีนาคม 2552

รับจำนวนจำกัดเพียง 16 ท่านเท่านั้น ค่าอบรมท่านละ 2,500 บาท

่มหิดลอินเตอร์ขอเชิญฟังบรรยาย G+M = SS โดยคุณหนูดี

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการศึกษา

ภาควิชาการบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

จะจัดบรรยายพิเศษโดยคุณหนูดี วนิษา เรซ ในหัวข้อ G+M=SS (Genius + Moral = Sustainable Success)

ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2552 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคาร 1

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่

ภาควิชาบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

โทร. 0-2441-5090 ต่อ 1761, 1211 และ 1511

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาจากเดิมสิ้นสุดวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2552
ออกไปจนถึงวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระดับ ป.ว.ช. หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับ ม.3
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
- วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 – 3ปี รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับ ป.ว.ส.
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุรี
- คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับ ป.วช.
-  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม*
จัดการศึกษาที่ มจพ.ปราจีนบุรี
-  คณะวิศวกรรมศาสตร์
* ม.6 เปิดรับเฉพาะสาขาวิชาออกแบบภายใน และสาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์

รับสมัครทางอินเตอร์เนตที่ http://www.admisstion.kmutnb.ac.th
หรือสมัครด้วยตนเองที่กองบริการการศึกษา อาคาร TGGS ชั้น 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ระหว่างเวลา 9.00- 18.00 น.

สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองบริการการศึกษา อาคาร TGGS ชั้น 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
โทรศัพท์. 0-2913-2500 ต่อ 1626, 1627

งานสัมมนาวิชาการงานใหญ่แห่งปี UTCC-MC Day ครั้งที่ 10 “OTOP Thai Touch: มิติสัมผัสตราสินค้าไทย”

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.หอการค้าไทย จับมือ จ.ปทุมธานี
จัดงานสัมมนาวิชาการ UTCC-MC Day ครั้งที่ 10
“OTOP Thai Touch: มิติสัมผัสตราสินค้าไทย”

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดปทุมธานี ขอเชิญท่านผู้ประกอบการและท่านผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการงานใหญ่แห่งปี UTCC-MC Day ครั้งที่ 10 “OTOP Thai Touch: มิติสัมผัสตราสินค้าไทย” ร่วมเสวนาเพื่อเปิดมุมมองและหาไอเดียใหม่ๆในการสร้างตราสินค้าและการสื่อสารตราสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ยั่งยืน ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บรรยายโดย 2 ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารการตลาด คุณนุวีร์ เลิศบรรณพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ บริษัทจีเอ็ม มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ “มิติสัมผัสสู่การสร้างตราสินค้าไทยให้ยั่งยืน” และรองศาสตราจารย์ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในหัวข้อ “สื่อสารตราสินค้าไทยอย่างไรในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ” พร้อมร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเหล่าผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP และนักศึกษาปริญญาโท ในประเด็น “ประสบการณ์ในการสร้างมิติสัมผัสให้กับตราสินค้าไทย”

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดงานแสดงสินค้า “UTCC-Pathumthani OTOP Fair” พบกับ Fashion Show สินค้า OTOP ของดีเมืองปทุมธานี และเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมนำเสนอผลงานของนักศึกษาปริญญาโท “7 Wonders OTOP Showcase” นิทรรศการมีชีวิตของผลิตภัณฑ์ OTOP จาก 7 อำเภอของจังหวัดปทุมธานี พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงาน ระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ บริเวณโถงอาคาร 1 และ 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังงานสัมมนา “OTOP Thai Touch: มิติสัมผัสตราสินค้าไทย” กรุณาสำรองที่นั่งด่วน!!! รับจำนวนจำกัด ( ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ) สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://otopthaitouch.blogspot.com

สนใจติดต่อ :
คุณชมพูนุท วัลลิภากร โทร. 089-892-4347
คุณกฤษกร พฤกษ์ปาริชาติ โทร. 081-700-6505

ปฏิทินข่าว

ม.หอการค้าไทย ขอเชิญร่วมงานสัมมนา
“OTOP Thai Touch: มิติสัมผัสตราสินค้าไทย ” 19 กุมภาพันธ์ 2552

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดปทุมธานี ขอเชิญท่านผู้ประกอบการและท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังงานสัมมนาวิชาการ UTCC-MC Day ครั้งที่ 10 “ OTOP Thai Touch : มิติสัมผัสตราสินค้าไทย ” โดย คุณนุวีร์ เลิศบรรณพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ บริษัทจีเอ็ม มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) และรองศาสตราจารย์ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

งานนี้ร่วมฟังฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย หากสนใจเข้าร่วมสัมมนา สำรองที่นั่งด่วน!!! รับจำนวนจำกัด รายละเอียดเพิ่มเติม http://otopthaitouch.blogspot.com หรือ otopthaitouch@gmail.com

สนใจติดต่อ :
คุณชมพูนุท วัลลิภากร โทร. 089-892-4347
คุณกฤษกร พฤกษ์ปาริชาติ โทร. 081-700-6505

มหิดลอินเตอร์จัดค่ายภาษาอังกฤษช่วงฤดูร้อน

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดกิจกรรม MUIC English Camp: Episode II – Teens to Talents (ตอน: วัยรุ่น มุ่งมั่น…สร้างสรรค์อนาคต) ในวันที่ 21-25 เมษายน 2552 โดยมีหัวข้อกิจกรรมดังนี้

การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เหตุการณ์สมมุติประกอบ เช่น มารยาทในการเข้าสังคม การจัดงานปาร์ตี้ การประกอบอาหาร การรับประทานอาหาร การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม และกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ ที่น่าสนใจมากมาย

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ โครงการวิทยบริการ โทร. 0-2441-5090 ต่อ 1022, 1712

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมเปิดหลักสูตร “สนทนาภาษาจีน”

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการศึกษา

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม เปิดหลักสูตร “สนทนาภาษาจีน”

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
เปิดหลักสูตร “สนทนาภาษาจีน” เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552

รับจำนวนจำกัดเพียง 16 ท่านเท่านั้น ค่าอบรมท่านละ 2,600 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2259-9160 ต่อ 1661

ม.พระนครเหนือ จัดการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ ทิศทางแรงงานไทยในภาวะวิฤตเศรษฐกิจต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ”

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

นายไพฑูรย์  แก้วทอง   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เปิดการเสวนาทางวิชาการ
หัวข้อเรื่อง  ทิศทางแรงงานไทยในภาวะวิฤตเศรษฐกิจต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในวันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ  หอประชุมเบญจรัตน์   อาคารนวมินทรราชินี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.)เนื่องในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครบ 50 ปี   ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552

การจัดเสวนาทางวิชาการในครั้งนี้เพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันเตรียมการและจัดการกับปัญหาว่างงานเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก ถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์ และเพื่อส่งเสริมให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตามแนวคิดคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ รวมทั้งเพื่อให้สามารถรับบทบาทหน้าที่ใหม่ๆ ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ตลอดจนเข้าใจถึงการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธุรกิจที่เปลี่ยนไป

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตินี้ให้ได้รับทราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา หรือมาตรการรองรับจากภาครัฐ และเอกชนเพื่อเป็นการแนะนำหรือสร้างแนวทางธุรกิจใหม่ๆ ให้กับผู้ที่ประสบปัญหาได้มทางออกและทางเลือกอันส่งผลให้ภาพรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สามารถขับเคลื่อนต่อไปตานโยบายของรัฐบาล  เป้าหมายผู้เข้าร่วมเสวนาทางวิชาการ ประมาณ 300 คน ประกอบด้วย

1)  ผู้บริหารจากภาครัฐและเอกชนที่มีความต้องการบุคลากรสาขาวิชาชีพต่างๆ เข้าทำงาน

2)  ผู้บริหารจากภาครัฐและเอกชนที่ทำหน้าที่ให้การศึกษาและฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเข้าสู่โลกแห่งอาชีพ

3)  บุคลากรที่ประสบปัญหาการเลิกจ้างงานจากสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้ว่างงาน

4)  นักวิชาการและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

การเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ทิศทางแรงงานไทยในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ     ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”     มีผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย    ดร.นิพนธ์  สุรพงษ์รักษ์เจริญ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายนคร  ศิลปอาชา   อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยา ยิ้มวิไล

ผู้ที่สนใจการเสวนาทางวิชาการดังกล่าวสามารถสำรองที่นั่ง ฟรี ได้ที่ นางสาววรรธนา  เงินสยาม  โทรสาร  02-3856009 โทรศัพท์ 081-755-6716 หรือสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ มจพ. โทรศัพท์ 0-2913-2615 ,0-2568-9010 หรือ www.kmutnb.ac.th

ส.ส.ท. เปิดรับสมัครเด็กวัย 8-12 ขวบ เข้าร่วมโครงการแคมป์ภาษาและวัฒนธรรม

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการศึกษา, งานด้านการศึกษา

เนื่องด้วยโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
กำหนดจัด “แคมป์ภาษาและวัฒนธรรม”  สำหรับเด็กวัย 8-12 ขวบ ในช่วงปิดภาคเรียน
ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม  ถึง วันที่ 3 เมษายน 2552  รวม 10 วัน
โดยมีภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ ให้เลือกเรียน
ควบคู่กับกิจกรรมส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ และการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย
อาทิ การทำอาหารญี่ปุ่น ขนมไทย กิจกรรมนักประดิษฐ์ ศิลปะตัดกระดาษแบบจีน
ศิลปะผ้าบาติก workshopละครใบ้เสริมจินตนาการ และทัศนศึกษานอกสถานที่ เป็นต้น

เปิดรับสมัครตั้งบัดนี้ ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2552
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0-2259-9160 ต่อ 1640