เชิญร่วมงานอบรมโยคะเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ

Author: phassakorn  //  Category: Uncategorized

ป๋วยเสวนาคาร ร่วมกับ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอเชิญเยาวชนคนรุ่นใหม่ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-6)
และระดับอุดมศึกษา ให้ความสนใจกับความสำคัญของร่างกาย
รู้จักการจัดระเบียบ ดูแลและเอาใจใส่ในสุขภาพของตนเอง
ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายหรือจิตใจ
ให้อยู่ในสภาพที่ควรจะเป็นอย่างสมดุล มาเข้าร่วมอบรม

โยคะเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ Smart yoga

วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2552 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ สวนเงินมีมา(ระหว่างซอยเจริญนคร18-20) คลองสาน กรุงเทพฯ

รับจำนวนจำกัด 30 ท่านเท่านั้น สมัครก่อนวันที่ 9 มกราคม 2552
สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ สิริวรรณ 083-224-9867/02-748-9030

ขอเชิญศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม และผู้สนใจทั่วไป ร่วมงาน “73 ปี คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม”

Author: phassakorn  //  Category: Uncategorized

ขอเชิญศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม และผู้สนใจทั่วไป ร่วมงาน “73 ปี คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม”

ด้วยสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม จัดงาน “73 ปี คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม”
วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2551 ตั้งแต่ เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ ศิษย์เก่าคณะครูอาจารย์และศิษย์ปัจจุบันได้พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน
รวมทั้งเพื่อให้ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาเดิมของตนเองด้วย เจตคติที่ดี
นอกจากนั้นยังจะได้ร่วมทุนซื้ออุปกรณ์ทางการเรียนการสอน สำหรับศิษย์ปัจจุบัน ซึ่งจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อการเรียนรู้ ฝึกทักษะ และเทคโนโลยี ที่ทันสมัยต่อไป

ดังนั้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามทุกท่านและท่านที่สนใจร่วมงานนี้
สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
จึงประชาสัมพันธ์ให้ศิษย์เก่าทุกท่านรวมทั้งผู้สนใจทั่วไป ร่วมงานครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง
วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2551 ตั้งแต่ เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

สำหรับ ท่านที่สนใจจองโต๊ะในงานครั้งนี้ราคาโต๊ะละ 2,800 บาท (สองพันแปดร้อยบาทถ้วน)
และได้โปรดกรุณาแจ้งจองโต๊ะได้ที่วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามทุกแผนกวิชาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
หรือติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 081-964-9156, 089-944-2170 และ 089-943-1931

ประชาสัมพันธ์งานระพีเสวนา : การเรียนรู้เพื่อความเป็นไท ครั้งที่ ๑/๗ “เครือข่ายโรงเรียนไทยไท: ทางออกของการศึกษาไทย”

Author: phassakorn  //  Category: Uncategorized

เรื่อง ประชาสัมพันธ์งานระพีเสวนา : การเรียนรู้เพื่อความเป็นไท ครั้งที่ ๑/๗
“เครือข่ายโรงเรียนไทยไท: ทางออกของการศึกษาไทย”

มูลนิธิระพี-กัลยา สาคริก สถาบันอาศรมศิลป์ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล และสสส.
ร่วมมือกันเป็นภาคีเครือข่ายในโครงการระพีเสวนา:
การเรียนรู้เพื่อความเป็นไท
โดยมีเป้าหมายเพื่อนำการดำเนินงานวิจัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างกระบวนการเรียนรู้

เพื่อแลกเปลี่ยนกันระหว่างเครือข่าย
รวมถึงการยกระดับการเรียนรู้และศักยภาพของเครือข่ายทางเลือกที่ผ่านลงมือปฏิบัติสั่งสมประสบการณ์กันอย่างยาวนานใน ๗ เครือข่าย ดังนี้

๑. การศึกษาขั้นพื้นฐานแนวใหม่ (เครือข่ายโรงเรียนไทยไท)
๒. กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานทางเลือก
๓. กลุ่มสื่อเพื่อการเรียนรู้
๔. กลุ่มแพทย์และสาธารณสุขทางเลือก
๕. กลุ่มการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
๖. กลุ่มศิลปะเพื่อพัฒนาคุณภาพภายใน
๗. กลุ่มอุดมศึกษาทางเลือก

ทั้งนี้ กลุ่มการศึกษาขั้นพื้นฐานแนวใหม่ (เครือข่ายโรงเรียนไทยไท) ทั้ง
๑๒ ได้แก่ โรงเรียนรุ่งอรุณ โรงเรียนเพลินพัฒนา โรงเรียนจิตตเมตต์
(ปฐมวัย) โรงเรียนอนุบาลบ้านรัก โรงเรียนดรุณสิกขาลัย โรงเรียนทอสี
โรงเรียนสยามสามไตร โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก โรงเรียนสัตยาไส
โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก โรงเรียนวรรณสว่างจิต โรงเรียนนานาชาติเมธา
จะจัดงานเสวนาครั้งที่ ๑/๗ “เครือข่ายโรงเรียนไทยไท:
ทางออกเพื่อการศึกษาไทย” ขึ้นครั้งแรกในวันจันทร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑
ที่จะถึงนี้ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. ณ หอประชุมเล็ก
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีแนวความคิดเพื่อสื่อสารถึง
องค์ความรู้จากการปฏิบัติในแง่การจัดการศึกษาไทย ปัญหาที่เกิดขึ้น
รวมถึงการประกาศปณิธานในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์อย่างเป็นองค์รวม

กำหนดการ ระพีเสวนา “การเรียนรู้เพื่อความเป็นไท”
ครั้งที่ ๑ เครือข่ายโรงเรียนไทยไทและทางออกการศึกษาไทย
วันจันทร์ที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.
ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

๘.๐๐ น.–๘.๔๕ น. – ลงทะเบียนรับเอกสาร
๘.๔๕ น.–๙.๐๐ น. – ปฐมกถา โดย ศาสตราจารย์ระพี สาคริก
๙.๐๐ น.–๑๐.๐๐ น. – ปาฐกถา เรื่อง การเรียนรู้เพื่อความเป็นไท โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุมน อมรวิวัฒน์
๑๐.๐๐ น.-๑๐.๑๕ น. – พักผ่อนตามอัธยาศัย
๑๐.๑๕ น.– ๑๒.๓๐ น. – ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อคิดเห็น : ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี และ ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
๑๒.๓๐ น.–๑๔.๓๐ น. – รับประทานอาหารกลางวัน และเยี่ยมชม นิทรรศการมีชีวิต
๑๔.๓๐ น.–๑๗.๐๐ น. – เวทีเสวนากัลยาณมิตร เครือข่ายโรงเรียนไทยไท
ร่วมสนทนากับ ผู้ทรงคุณวุฒิ : พระไพศาล วิสาโล และ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง
๑๗.๐๐ น.–๑๗.๓๐ น. – ปัจฉิมกถา โดย ศาสตราจารย์พิเศษดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง

มหิดลอินเตอร์เปิดบ้านแนะนำหลักสูตรศิลปะสร้างสรรค์สื่อบันเทิง

Author: phassakorn  //  Category: Uncategorized

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยวิทยาลัยนานาชาติ จะจัดงาน Entertainment Media Program Open House

ในวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2551 เวลา 10.00-14.00 น.

ณ ห้องสัมมนา 1210 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

ศาสตราจารย์จริยาบรอคเคลแมน ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ

ผศ.ดร. Geraud Fouquetประธานหลักสูตรจิตรกรรมและศิลปกรรมร่วมต้อนรับ

ในช่วงบ่ายมีการนำชมห้องปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนและการผลิตสื่ออันทันสมัย

รวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่

ภาควิชาจิตรกรรมและศิลปกรรม โทร. 0-2441-5090 ต่อ 1304

ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา “ศาสตร์และศิลป์ของชัยชนะในสงครามธุรกิจ”

Author: phassakorn  //  Category: Uncategorized

สมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย (TMRS) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
จัดงานสัมมนา “ศาสตร์และศิลป์ของชัยชนะในสงครามธุรกิจ”
Business Intelligence & Research Course เป็นครั้งแรก
ระหว่างวันที่ 10 มกราคม – 17 พฤษภาคม 2552
ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก

สมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
จัดสัมนาหัวข้อ “ศาสตร์และศิลป์ของชัยชนะในสงครามธุรกิจ”
(Business Intelligence & Research) โดยกำหนดกลยุทธ์แม่นยำ
เข้าถึงข้อมูลคู่แข่ง และเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของตลาดและผู้บริโภค
หลักสูตรดังกล่าวถูกสร้างมาเพื่อผู้บริหารที่เล็งเห็นความสำคัญ
และต้องการใช้เทคนิคล่าสุดของการวิจัยการตลาด
ในการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจที่แม่นยำและเป็นต่อ ซึ่งประกอบด้วย
กลุ่มวิชาหลัก คือ การพื้นฐานการตลาด กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ และการสืบวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ
ต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยการตลาด และการเป็นที่ปรึกษาการวางแผนกลยุทธ์
ต้องการความเชี่ยวชาญเพิ่มเติมในการประยุกต์ใช้งานเทคนิคล่าสุดและเครื่องมือต่างๆ ทางการวิจัยตลาด
ต้องการความเชี่ยวชาญเพิ่มเติมในการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ

การสัมมนาครั้งนี้จะเน้นถ่ายทอดความรู้ เคล็ดลับ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
จากผู้บริหารระดับสูงที่มีประสบการณ์โดยตรงจากการทำงาน
และรวมไปถึงการดูงานต่างประเทศเพื่อสัมผัสกับการทำงานของบริษัทวิจัยระดับโลก

ระยะเวลาจัดสัมนาร่วม 96 ชั่วโมง หรือ 5 เดือน เริ่มตั้งแต่ 10 มกราคม – 17 พฤษภาคม 2552
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก

คุณสมบัติผู้สนใจร่วมโครงการ ดังนี้

* จบการศึกษาระดับปริญาตรีขึ้นไป
* ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี
* ใช้ภาษาไทย และอังกฤษได้ดี

ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา และระยะเวลารับสมัคร

* 39,900 บาท สมัครก่อนวันที่ 15 ธันวาคม 2551
* 49,900 บาท สมัครหลังวันที่ 15 ธันวาคม 2551

หมายเหตุ – ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา, ค่าอาหาร 2 coffee breaks และ 1 lunch

- ราคายังไม่รวม VAT และไม่รวมค่าใช้จ่ายในการดูงานต่างประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่ www.scitech.au.edu หรือ www.tmrs.or.th