ข่าวสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษา ป.ตรี

Author: phassakorn  //  Category: ทุนการศึกษา


ข่าวสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
รับสมัครสอบชิงทุนการศึกษา 75 ทุน และเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2552

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้า ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2552 และการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา จำนวน 75 ทุน

ด้วยสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จะเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2552 โดยมี 3 คณะ 6 สาขาวิชา และสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 75 ทุน มีรายละเอียด ดังนี้

1. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการผลิต
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะบริหารธุรกิจ
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (ญี่ปุ่น)

2. ทุนการศึกษา

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโดยระบบ รับตรง ในปีการศึกษา 2552 นี้ สถาบันฯ ได้มีการจัดสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษาจำนวน 75 ทุน โดยผู้ที่มีคะแนน GPAX 5 เทอมการศึกษา ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป สามารถที่จะสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษาของสถาบันฯได้ โดยทุนการศึกษาของสถาบันฯ มี 3 ประเภท ดังนี้
ทุนประเภทที่ 1 ค่าหน่วยกิตเต็มจำนวน 2 ภาคการศึกษาปกติ + ค่าครองชีพ 30,000 บาท / ปี (ประมาณ 90,000 บาท)
ทุนประเภทที่ 2 ค่าหน่วยกิตเต็มจำนวน 2 ภาคการศึกษาปกติ (ประมาณ 60,000 บาท)
ทุนประเภทที่ 3 ค่าหนวยกิตครึ่งจำนวน 2 ภาคการศึกษาปกติ (ประมาณ 30,000 บาท)

3. คุณสมบัติของผู้สมัครในแต่ละคณะ/หลักสูตร/สาขา


คณะวิศวกรรมศาสตร์

-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์
-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการผลิต
-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

จบการศึกษาชั้น ม.6 หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ –คณิตศาสตร์หรือระดับปวช.3 ในสายช่าง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

จบการศึกษาชั้น ม.6 หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ศิลป์คำนวณ และศิลป์ภาษา หรือระดับปวช.3 ทุกสาขา

คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม

จบ การศึกษาชั้น ม.6 หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 แผนการเรียน ศิลป์คำนวณ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ศิลป์ภาษา  หรือระดับปวช.3  ในสายช่าง

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น

จบการศึกษาชั้น ม.6 หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 แผนการเรียนศิลป์ภาษา  ศิลป์คำนวณ  วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือระดับปวช.3 ทุกสาขา

4.  คุณสมบัติสำหรับผู้สอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา
ผู้สมัครต้องมี GPAX 5 เทอมการศึกษา ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

5. กำหนดการรับสมัคร
5.1 รับสมัครทางไปรษณีย์ วันที่ 1 กันยายน – 13 ธันวาคม 2551
5.2 รับสมัครด้วยตนเอง วันที่ 1 กันยายน – 26 ธันวาคม 2551

ดาวน์โหลดรายละเอียด
ใบสมัคร online

ที่มา เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ขยายวันสมัคร GAT-PAT-ให้ ม.4

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวการทดสอบความถนัด

ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า สทศ.จะขยายเวลาการรับสมัครทดสอบความถนัดทั่วไป หรือ General Apti tude Test (GAT) และ การทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ หรือ Professional and Academic Aptitude Test (PAT) ที่จะใช้เป็นองค์ประกอบในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือ แอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2553 และขยายเวลาการรับชำระเงินไปจนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 จากเดิมที่กำหนดปิดรับสมัครในวันที่  31 ตุลาคม 2551

เนื่องจาก ช่วงนี้มีนักเรียนทั้งจากกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดจำนวนมาก ได้เดินทางมาที่ สทศ. เพื่อสมัครสอบ GAT และ PAT โดยอ้างว่าสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของ สทศ. www.niets.or.th ไม่ได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้แก่เด็กทาง สทศ. จึงขยายเวลาในการรับสมัครให้ แต่ต้องสมัครผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น

“ขอ ให้นักเรียนทุกคนรีบมาสมัคร อย่าปล่อยให้ใกล้ถึงวันปิดรับสมัครแล้วจึงจะมาสมัคร เพราะอาจจะเสียโอกาสได้ และที่สำคัญ สทศ.จะไม่ขยายเวลาการรับสมัครให้อีกแล้ว อย่างไรก็ตามขอย้ำไปยังนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.6 ที่อาจจะพลาดการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2552 และนักเรียน ม.5 ขึ้นไปที่ยังไม่ได้สมัครสอบ GAT และ PAT ที่ สทศ.กำลังเปิดรับอยู่ขณะนี้ว่า ถ้าไม่ได้มาสมัครสอบในครั้งนี้ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้สมัครและสอบในปี 2552 เพราะสทศ.จะเปิดให้สมัครและสอบ GAT และ PAT อีก 1 รอบในวันที่ 20 เมษายน ถึง 10 พฤษภาคม 2552 เพื่อนักเรียนจะได้สอบในเดือนกรกฎาคม หรือ ตุลาคม 2552” ผอ.สทศ.กล่าว

ศ.ดร.อุทุมพร กล่าวด้วยว่า ในส่วนของกรณีนักเรียนชั้น ม.4 นั้น หลัง สทศ.ประกาศว่าจะไม่ตรวจข้อสอบและคืนเงินค่าสมัครให้ ปรากฏว่ามีนักเรียน ม.4 จำนวนมากโทรศัพท์มาที่สทศ. และแจ้งว่าได้สมัครสอบ GAT และ PAT  เพื่อสอบในเดือนกรกฎาคม และ ตุลาคม 2552 เนื่องจากเข้าใจว่าช่วงเดือนกรกฎาคม และ ตุลาคม 2552 ที่ สทศ.จัดสอบ GAT และ PAT นั้นกำลังเรียนอยู่ ม.5 จึงเกรงว่าถ้าไม่สมัครไว้ก่อน  จะไม่ได้สอบ ดังนั้นตนจึงได้หารือเรื่องดังกล่าวนี้กับ รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และเห็นตรงกันว่าการสมัครครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรก และต้องสมัครล่วงหน้า จึงจะเปิดโอกาสให้เด็กที่สมัครไปแล้วได้เข้าสอบ เพื่อไม่ต้องเสียเงินไปฟรี ๆ แต่นักเรียน ม.4 ทุกคนไม่ต้องแห่มาสมัครในครั้งนี้ เพราะยังมีเวลาให้สมัครอีกรอบ

ที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์

พระนครเหนือ (มจพ.) รับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่ง ผู้ปฎิบัติงานบริหาร 1

Author: phassakorn  //  Category: งานด้านการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือก 1 อัตรา เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่ง ผู้ปฎิบัติงานบริหาร 1 อัตรา สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร: ประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) ทางพาณิชยศาสตร์ หรือเทียบเท่า

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ ณ ชั้น สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถ.พิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ  10800  โทรศัพท์  0-2913-2500 ต่อ  8116 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม  2551 ในวันและเวลาราชการ

สมาคมเสริมสวยฯ ร่วมลงนามกรมอาชีวะฯ โครงการ Beauty @ Spa เพื่อการศึกษา

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวนิทรรศการ งานแสดง

“ยิ่งใหญ่ ครบรอบ 44 ปีสมาคมเสริมสวยฯ ร่วมลงนามกรมอาชีวะฯ
ผุดโครงการ Beauty @ Spa เพื่อการศึกษา”

สมาคมเสริมสวยแห่งประเทศไทย (THE BEAUTY CULTURE ASSOCIATION OF THAILAND) จัดงานแถลงข่าวเนื่องในโอกาส ครบรอบ 44 ปี สมาคมเสริมสวยแห่งประเทศไทยและเปิดตัวโครงการ Beauty @ Spa เพื่อการศึกษา ในวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2551        ณ ห้องแกรนด์รัชดา บอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เวลา 18.00-20.30 น.
โดยมีนายสุภาพ สิริวงศ์ทรัพย์ นายกสมาคมเสริมสวยแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวะศึกษาแห่งประเทศไทย ลงนามร่วมกันในโครงการ Beauty @ Spa เพื่อการศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้การดำเนินธุรกิจเสริมสวยครบวงจร คือ งามทั้งภายในและภายนอก จึงนับเป็นการศึกษาสายอาชีพแนวทางใหม่  เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และธุรกิจเสริมสวยของประเทศไทย   พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษเทรนผมล้ำสมัยปี 2009 โดยแชมป์ผมชั้นนำของสมาคมเสริมสวยแห่งประเทศไทย

————————————
ข้อมูลประชาสัมพันธ์
อาภาภรณ์ กิจศิริ  081-5508412
วันนิษา  โพธิ์ศรี  089-8995154

โครงการระพีเสวนา หัวข้อ “การเรียนรู้เพื่อความเป็นไท” ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม สัมมนา

โครงการระพีเสวนา หัวข้อ “การเรียนรู้เพื่อความเป็นไท” จัดขึ้นในวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๙.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.rapeesewana.com

ความเป็นมาของโครงการ
โครงการระพีเสวนาเกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจในปฏิปทา ของศาสตราจารย์ระพี  สาคริก ที่ได้ทุ่มเทแรงจิตแรงใจให้กับกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตการ เกษตรเข้ากับหลักพุทธธรรม  อันนำไปสู่การเข้าถึงคุณค่าของการขัดเกลาจิตใจตนเอง  ดังปรากฏตั้งแต่เมื่อครั้งท่านยังศึกษาที่โรงเรียนเตรียมวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์แม่โจ้  จังหวัดเชียงใหม่  และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และสืบเนื่องไปถึงผลงานด้านต่างๆ อาทิ การทำงานวิจัยพันธุ์พืชและพันธุ์กล้วยไม้อันลือชื่อ  การพัฒนาชนบท  และการพัฒนาการศึกษาไทย  โดยหัวใจสำคัญที่ท่านเน้นอยู่ที่การเรียนรู้เพื่อการเอาชนะใจตนให้หลุดพ้น จากความถือตนและความยึดติดในวัตถุ ซึ่งท้ายที่สุดคือจิตใจที่มีความเป็นไท

นอกจากนี้ วงการการศึกษาไทยที่ผ่านมาเผชิญกับการท้าทายของสังคมว่า จะเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้ที่เท่าทันพรมแดนแห่งความรู้และความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกได้หรือไม่ ดัง จะเห็นได้จากการเกิดกระแสการศึกษาทางเลือกขึ้นมากมายหลายรูปแบบ  ทั้งนี้เพื่อการปรับเปลี่ยนเชิงคุณภาพ  โดยมุ่งเน้นที่การเพิ่มศักยภาพภายในของผู้เรียน

การเรียนที่ติดกรอบระบบการศึกษาในปัจจุบันที่มุ่งเรียนวิชาเพื่อใช้เป็นบันไดไปสู่ความสำเร็จทางวัตถุของชีวิต นำ มาซึ่งความทุกข์ของผู้เรียนและสังคม  ดังคำกล่าวของศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ  วะสี ว่า หากการเรียนเอาวิชาเป็นตัวตั้งจะก่อให้เกิดความทุกข์  แต่หากนำชีวิตเป็นตัวตั้ง  การศึกษาจะกลายเป็นการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและมีความสุข  แนวคิดนี้ได้รับการตอบรับจากการศึกษาทางเลือก  นำไปสู่การปฏิบัติและทดลองใช้หลายกลุ่ม เช่น กลุ่มการศึกษาขั้นพื้นฐานแนวใหม่  กลุ่มอุดมศึกษาทางเลือก กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย  กลุ่มการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  กลุ่มการเรียนรู้เพื่อสิ่งแวดล้อมและพลังงาน  กลุ่มสื่อเพื่อการเรียนรู้   กลุ่มศิลปะเพื่อการเรียนรู้จากภายใน  รวมทั้งกลุ่มการแพทย์และสาธารณสุขทางเลือก เป็นต้น  กลุ่มเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะสร้างองค์ความรู้ชุดใหม่เกี่ยวกับการเรียนรู้ ที่แตกต่างไปจากการศึกษาแบบเดิม  ซึ่งเป็นการเปลี่ยนทัศนคติ ขยายมุมมอง  และสามารถที่จะพัฒนาไปสู่การเรียนรู้เพื่อความเป็นไท อัน หมายถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและมุมมองจากเรื่องการศึกษาออกไปสู่การเรียน รู้เพื่อพัฒนาจิตใจและปัญญา  สามารถใคร่ครวญอย่างเป็นอิสระและพึ่งพาสติปัญญาของตนเองได้

ดังนั้นเพื่อเป็นการคารวะบูชาแด่ศาสตราจารย์ระพี สาคริก ปูชนียาจารย์ท่านสำคัญของวงการการศึกษาไทย รวมทั้งผู้นำทางความคิดซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆ และเป็นการสืบสานเจตนารมณ์ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของวงการการศึกษาไทย ให้มุ่งไปสู่การเรียนรู้เพื่อความเป็นไท โครงการระพีเสวนานี้จึงจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีผสานภาคีเครือข่ายที่เกิดขึ้นของกลุ่ม องค์กร และสถาบันต่างๆ ที่ได้สั่งสมประสบการณ์และองค์ความรู้เฉพาะตนไว้แล้วในระดับหนึ่ง ได้มีโอกาสมาเพิ่มศักยภาพด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อันจะก่อให้เกิดพลังแห่งการเรียนรู้ และขับเคลื่อนกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญต่อวงการศึกษาของสังคมไทย

วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่อประมวลประสบการณ์ความรู้ของกลุ่ม องค์กร และสถาบันการเรียนรู้ที่ได้พัฒนาการเรียนรู้เพื่อความเป็นไท และเกิดขึ้นอย่างหลากหลายในสังคมไทยปัจจุบัน
๒. การจัดเวทีนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ที่ดีจากการปฏิบัติ  ตลอดจนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มต่างๆอย่างต่อเนื่องทุก ๒ เดือน
๓. การทำงานวิจัยร่วมกัน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้วิจัยหลัก ทำหน้าที่ถอดประสบการณ์การเรียนรู้ในโครงการระพีเสวนา เพื่อตรวจสอบแนวคิดและเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ในระดับสากล
๔. การเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการเรียนรู้เพื่อความเป็นไทอย่างเป็นระบบด้วยสื่อชนิดต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวางในสังคมไทย

วิธีการดำเนินงาน
การดำเนินงานโครงการระพีเสวนา เป็นการจัดเวทีสนทนาของกลุ่มการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทีละกลุ่มทุก ๒ เดือน เพื่อ ให้แต่ละกลุ่มมีโอกาสนำเสนอการถอดบทเรียนของตนอย่างละเอียดลึกซึ้ง  โดยเป็นการทำงานร่วมกันของภาคีการเรียนรู้เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกลุ่ม องค์กร  และสถาบันการเรียนรู้ต่างๆ ใน ๒ ประเด็นสำคัญ คือ หนึ่ง ดอกผลและบทเรียนจากการทดลองปฏิบัติการจัดกระบวนการเรียนรู้เฉพาะกลุ่มอย่างเจาะลึก  และ สอง ปัญหา อุปสรรค หรือโจทย์สำคัญของกลุ่มการเรียนรู้ที่ยังรอคอยการขบคิดและแลกเปลี่ยน เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะหรือทางออกที่จะได้นำไปทดลองปฏิบัติต่อไป

นอกจากนี้เนื้อหาการนำเสนอของแต่ละกลุ่มจะมีการรวบรวมจัดทำเป็นหนังสือประกอบ การเสวนา “หลอมรวมการเรียนรู้เพื่อความเป็นไท”  และนิทรรศการในวันจัดงานแต่ละครั้ง ส่วนผลการนำเสนอ และแลกเปลี่ยนของกลุ่มต่างๆในวันจัดงาน  ก็จะนำไปเรียบเรียงจัดทำเป็นหนังสือสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อีกเล่มหนึ่ง ต่อไป

การวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้เพื่อความเป็นไท
เนื่องจากโครงการระพีเสวนาจะทำหน้าที่รวบรวมองค์ความรู้เรื่องการเรียนรู้เพื่อความเป็นไทซึ่งมีอยู่อย่างกระจัดกระจายในสังคมไทยวันนี้ ดังนั้นเพื่อให้มีการจัดระบบความรู้เหล่านี้อย่างมีมาตรฐานทางด้านวิชาการ จึงควรจัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้เพื่อความเป็นไทนี้คู่ขนานไปกับโครงการระพีเสวนาอย่างต่อเนื่อง ผ่านกลุ่มการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่ม โดยมีคณะวิจัยที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นผู้ดำเนินการวิจัย เพื่อติดตามผลการถอดองค์ความรู้ของกลุ่มต่างๆ และศึกษาวิจัยเชิงลึกโดยเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ในระดับสากล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑) การสืบสานเจตนารมณ์ของศาสตราจารย์ระพี  สาคริก
๒) เกิดเครือข่ายและภาคีการจัดการเรียนรู้เพื่อความเป็นไท เพื่อต่อยอดความรู้ร่วมกันต่อไปในอนาคต
๓) องค์ความรู้และการเผยแพร่เกี่ยวกับประสบการณ์การจัดการเรียนรู้เพื่อความเป็นไท แนวคิด ปรัชญา หลักสูตร การออกแบบกระบวนการ และการสร้างเครื่องมือการเรียนรู้ใหม่ๆ
๔) งานวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้เพื่อความเป็นไท ซึ่งก่อให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่ม
๕) นวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆเพื่อขยายพรมแดนความรู้ของวงการการศึกษาไทยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

สถานทูตนิวซีแลนด์ จัดกิจกรรมโรดโชว์ “NZ Education- Information Day”

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวนิทรรศการ งานแสดง

เพื่อสานต่อแนวความคิด “LIVE New Zealand…Beyond Education” หรือ “ที่นิวซีแลนด์…ความรู้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียน” ศูนย์การศึกษานิวซีแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ นำโดย เกวลิน เลิศรัศมีวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ – การศึกษา สำนักงานพาณิชย์นิวซีแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ จัดกิจกรรมโรดโชว์ “NZ Education- Information Day” เตรียมบุกไปหาน้องๆ ตามโรงเรียนนานาชาติกว่า 20 แห่งทั่วกรุงเทพฯ ภายในงานพบกับ กิจกรรม ให้ความรู้ แนะนำสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และร่วมสนุกกับกิจกรรมพร้อมรับของที่ระลึกจากนิวซีแลนด์ เตรียมพบกับเราได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2551 – 15 พฤศจิกายน 2551 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02.477-2801-2

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
บริษัท ทาซา เซอร์เคิลส์ จำกัด
โทรศัพท์. 66(0) 2477-2801-2 โทรสาร. 66(0) 2477-2803

ขอเชิญชมนิทรรศการ “65 ปี : วิวัฒนาการของมหาวิทยาลัยศิลปากร”

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวนิทรรศการ งานแสดง

โครงการจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ขอเชิญชมนิทรรศการ “65 ปี : วิวัฒนาการของมหาวิทยาลัยศิลปากร” ตั้งแต่วันที่ 6 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เวลา 08.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ ห้องโถงหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

url: http://www.lib.su.ac.th

ว.นานาชาติ ม.ขอนแก่นรับตรง ป.ตรี

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับเรียนต่อปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2551 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2551

หลักสูตรที่รับเข้าศึกษา
-หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ
-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก หลักสูตรนานาชาติ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน ปลายหรือเทียบเท่า ตามระบบการศึกษาของต่างประเทศ

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา
กรณีที่ผู้สมัครจะได้รับการยกเว้นการสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ แต่จะสอบสัมภาษณ์ ได้แก่
กลุ่มที่ 1 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 หรือ 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.0 และมีผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เฉลี่ยเทียบได้ไม่ต่ำกว่า 3.5 หรือผลสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ SAT ไม่ต่ำกว่า 1,000 คะแนน
กลุ่มที่ 2 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ที่มีผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเฉลี่ย เทียบได้ไม่ต่ำกว่า 3.5 หรือผลสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ SAT ไม่ต่ำกว่า 1,000 คะแนน แต่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 หรือ 6 ภาคการศึกษาต่ำกว่า 3.0 ผู้สมัครจะต้องแสดงผลคะแนนสอบรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในรายวิชา 01 ภาษาไทย 02 สังคมศึกษา 03 ภาษาอังกฤษ และ 04 คณิตศาสตร์ (วิทย์) หรือ 09 คณิตศาสตร์ (ศิลป์) หรือ 31-36 ภาษาต่างประเทศ หรือ ผลคะแนนสอบ O-NET ในรายวิชา 01 ภาษาไทย 02 สังคมศึกษา 03 ภาษาอังกฤษ และ 04 คณิตศาสตร์ ประกอบการพิจารณารับเข้าศึกษา
กลุ่มที่ 3 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในระบบการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษ หรือมีผลสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ SAT ไม่ต่ำกว่า 1,000 คะแนน (เฉพาะกรณีที่เป็นระบบการศึกษาแบบไม่ใช้ภาษาอังกฤษ [non-English speaking high school]) ผู้สมัครจะต้องแสดง tran scri pt หรือใบเทียบความรู้ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบการพิจารณารับเข้าศึกษา

กรณีที่ผู้สมัครจะต้องสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์ ได้แก่
กลุ่มที่ 1 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ที่มีผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเฉลี่ย เทียบได้ต่ำกว่า 3.5 และไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน ได้แก่  TOEFL, TOEIC, IELTS, SAT ผู้สมัครจะต้องแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา หรือผลคะแนนสอบรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในรายวิชา 01 ภาษาไทย, 02 สังคมศึกษา, 03 ภาษาอังกฤษ, และ 04 คณิตศาสตร์ (วิทย์) หรือ 09 คณิตศาสตร์ (ศิลป์) หรือ 31-36 ภาษาต่างประเทศ หรือ ผลคะแนนสอบ O-NET ในรายวิชา 01 ภาษาไทย 02 สังคมศึกษา 03 ภาษาอังกฤษ และ 04 คณิตศาสตร์ ประกอบการพิจารณารับเข้าศึกษา
กลุ่มที่ 2 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามกำหนดในระบบการศึกษาแบบไม่ใช้ภาษาอังกฤษ [non-English speaking high school] และไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน ได้แก่ TOEFL, TOEIC, IELTS, SAT ผู้สมัครจะต้องแสดง tran scri pt หรือใบเทียบความรู้ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบการพิจารณารับเข้าศึกษา
กรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เข้าข่ายตามที่กล่าวข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณีไป
วิธีการสมัคร
-ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ที่ทำการวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น อาคารสารสนเทศ ชั้น 8-9 หรือดาวน์โหลดใบสมัครของวิทยาลัยนานาชาติ และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ รวมทั้งชำระค่าสมัคร จำนวน 500 บาท ได้ที่ ที่ทำการวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารสารสนเทศ ชั้น 8-9 ในวันและเวลาราชการ
-กรณีสมัครทางไปรษณีย์ ให้แนบตั๋วแลกเงินไปรษณีย์หรือธนาณัติเพื่อเป็นค่าสมัคร จำนวน 550 บาท สั่งจ่ายในนาม โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 อาคารศูนย์วิชาการ ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อบัญชีสำหรับการโอนเงินค่าสมัคร ชื่อบัญชี โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย ศูนย์คอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่บัญชี 793-226795-8 ประเภท บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัครตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในอินเทอร์เน็ต พร้อมส่งแฟกซ์ใบเสร็จการโอนเงินมาที่หมายเลข 0-4320-2424
หรือสมัคร o­nline ได้ที่ www.ic.kku.ac.th

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่อาคารสารสนเทศ ชั้น 8-9 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40002

สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มธ.จัดสัมมนาบริการวิชาการแก่ประชาชน ประจำเดือนตุลาคม 2551

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม สัมมนา

สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจฟังการสัมมนาบริการวิชาการแก่ประชาชน ในเดือนตุลาคม 2551 ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ และสถานที่อบรมภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่อง “ศิลปะการพับธนบัตร”
ในวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2551 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประภาศน์ อวยชัย ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ
บรรยายและฝึกปฏิบัติโดย อาจารย์วงศ์ไทย สุเสวี
2. เรื่อง “ฝึกลมปราณเพื่อสุขภาพ”ครั้งที่ 10
ในวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2551 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประภาศน์ อวยชัย ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ
บรรยายและฝึกปฏิบัติโดย อาจารย์ศุภกิจ นิมมานนรเทพ
(สำนัก จัดร่วมกับ สมาคมเสริมศึกษาสัมพันธ์ธรรมศาสตร์)
3. เรื่อง “โครงการถวายความรู้แด่พระสงฆ์”
ในวันศุกร์-เสาร์ที่ 24-25 ตุลาคม 2551 เวลา 13.00 – 17.00 น.
ณ ห้องประภาศน์ อวยชัย ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ
ถวายความรู้โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(สำนัก จัดร่วมกับ มูลนิธิสุทธธรรมวินิต)
4. เรื่อง “อาการทางหู คอ จมูกที่พบบ่อย”
ในวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2551 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ ห้อง C5 ชั้น 5 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ
บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์มงคล ตั้งเง็กกี่
5. เรื่อง “อาการทางระบบหายใจที่พบบ่อย”
ในวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2551 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ณ ห้อง C5 ชั้น 5 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ
บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กัมมาล กุมาร ปาวา

สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการสัมมนาได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 02-2264396 ต่อ 100
โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มิได้คิดค่าใช้จ่ายหรือเก็บค่าลงทะเบียนแต่อย่างใด

อบรมความรู้ภาษาไทย จัดโดยศูนย์ภาษาไทยสิรินธร จุฬาฯ

Author: phassakorn  //  Category: ข่าวอบรม สัมมนา

ศูนย์ภาษาไทยสิรินธร จุฬาฯ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมอบรมในโครงการบริการความรู้เรื่องภาษาไทยสำหรับครูภาษาไทยและผู้สนใจทั่วไป ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2551 ทุกหัวข้อมีค่าใช้จ่าย หัวข้อละ 300 บาท  ยกเว้น การอ่านทำนองเสนาะ หัวข้อละ 800 บาท หากท่านใดสนใจ สามารถพิมพ์ใบสมัครตามไฟล์ที่แนบมานี้ และส่งโทรสารใบสมัครที่กรอกข้อมูลแล้วพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ 0-2218-9480 หรือหากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ น.ส.สำราญ หรือ น.ส.สุนทรัตร์ โทรศัพท์ 0-2218-9480-1 อีเมล์ suntharatsster@gmail.com